Thứ Bảy, tháng 11 30, 2013

Thế nào là tình yêu ? ; What is love ?

Jiddu Krishnamurti
Thế nào là tình yêu ?
What is love ?
Nhu cầu an toàn trong các mối quan hệ rõ ràng sinh ra những đau khổ và sợ hãi. Safety needs in the clear relationship born out of pain and fear. Chính sự tìm kiếm an toàn này mới gọi cái “không an toàn”. It is this search for safe new ones called "unsafe". Bạn đã bao giờ tìm thấy sự an toàn trong bất cứ mối quan hệ nào của mình hay chưa?  Have you ever found security in any of my relationships or not? Bạn đã tìm thấy chưa? You have found yet? Hầu hết chúng ta mong muốn an toàn khi yêu và được yêu, nhưng liệu ở đó có tình yêu không khi mỗi chúng ta đang tìm kiếm sự an toàn cho riêng mình, con đường riêng của mình? Most of us desire to secure the love and be loved, but is there love when each of us are looking for their own safety, their own path? Chúng ta không được yêu bởi vì chúng ta không biết yêu như thế nào? We do not love because we do not know how to love?
Tình yêu là gì ? Cái từ “tình yêu” này thật nặng nề và mục nát đến nỗi tôi hầu như không thích sử dụng nó. Tất cả chúng ta nói về tình yêu - tất cả các tạp chí, tờ báo và những người truyền giáo nói không ngớt về tình yêu. What is love? The word "love" is so heavy and rotten that I hardly use it. All we talk about love - all the magazines, newspapers and missionaries talk incessantly about love. Tôi yêu đất nước tôi, tôi yêu ông vua của tôi, tôi yêu một vài quyển sách nào đó, tôi yêu ngọn núi kia, tôi yêu sự hài lòng, tôi yêu vợ tôi, tôi yêu Chúa. Tình yêu có phải là một ý tưởng không? I love my country, I love my king, I love a couple of books that I love that mountain, I love the happy, I love my wife, I love God. Is love an idea? Nếu nó là một ý tưởng, nó có thể được trao dồi, nuôi dưỡng, ấp ủ, và được bóp nặn theo bất cứ kiểu nào bạn thích. Khi bạn nói rằng bạn yêu Chúa, điều đó có nghĩa là gì? If it is an idea, it can be exchanged, nourished, cherished, and extort in any style you like. When you say you love God, what it means?Điều đó có nghĩa là bạn yêu sự phóng chiếu hình ảnh tưởng tượng của chính bạn, một sự phóng chiếu chính bản thân bạn dưới một dạng đáng tôn kính theo những gì mà bạn nghĩ là thiêng liêng, là cao quý. That means you love the fantasy projection of yourself, a projection of yourself as a respectable form according to what you think is sacred, noble. Do vậy, nói rằng “Tôi yêu "Chúa"! ” hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Khi bạn tôn thờ Chúa, khi đó bạn đang tôn thờ chính bản thân mình – và đó không phải là tình yêu. Thus, saying "I love "God"!" absolutely no sense. When you worship God, you're worshiping yourself - and that's not love.
Bởi vì chúng ta không hiểu được thế nào là tình yêu thực sự nên chúng ta tìm kiếm những định nghĩa trừu tượng. Tình yêu có thể là giải pháp tốt nhất cho tất cả những khó khăn của con người, những vấn đề và những công việc vất vả, vậy chúng ta sẽ phải làm sao để có thể tìm ra thế nào là tình yêu? Bằng cách định nghĩa nó chăng? Nhà thờ định nghĩa tình yêu một kiểu, xã hội định nghĩa một kiểu khác, và tất cả các kiểu đó đều là những biểu hiện của sự lệch lạc và xuyên tạc. Tha thiết với một ai đó, ngủ với họ, trao đổi tình cảm, tình bạn – đó là những gì chúng ta gọi là tình yêu? Because we do not understand is how true love should we seek to define abstract . Love can be the best solution for all human problems , the problems and the hard work , so we're going to do to find out what is love ? By definition it reasonable? Church defines love a style , a society defined types , and all those types are manifestations of the distortions and slanders . Earnestly with someone, sleep with them , exchanging affection , friendship - that's what we call love ? Định nghĩa đó là một tiêu chuẩn, một mô hình, và cái kiểu tình yêu đó thật vị kỷ, nhục dục và giới hạn đến nỗi mà tôn giáo đã tuyên bố rằng tình yêu phải là một cái gì hơn thế. Họ thấy tình yêu của con người là sự thỏa mãn, giành dật, ghen tuông, ước muốn sở hữu, nắm giữ, kiểm soát, quấy rầy, và vì hiểu được sự phức tạp của tất cả những điều này họ nói rằng phải có một loại tình yêu khác, tình yêu đó thiêng liêng, tuyệt diệu, đẹp đẽ, không thể vươn tới, không thể hư hoại. That definition is a standard , a model , and that's the kind of selfless love , lust , and so limited that religions have declared that love is something more than that . They see the love of man 's satisfaction , win riches , jealousy , desire to own , hold , control , harassment , and for understanding the complexity of all these things they say must be a different kind of love , that love divine , wonderful , beautiful , can not reach , can not perish .
Trên khắp thế giớí, những người đàn ông trong sạch như vậy cho rằng nhìn ngắm một phụ nữ là một việc hoàn toàn sai trái: họ nói rằng bạn không thể tới gần Chúa nếu bạn ham mê, thích thú với tình dục, do đó, họ gạt tình dục sang một bên mặc dù họ đang bị khống chế bởi nó. Nhưng bằng cách khước từ tình dục, họ nhắm mắt và khước từ luôn cả toàn bộ vẻ đẹp của trái đất. Họ bỏ đói trái tìm và tâm hồn mình. Họ "xua đuổi" vẻ đẹp vì vẻ đẹp liên quan đến phụ nữ. Across the world, the men clean look so that a woman is something totally wrong: they say that you can not come close to God if you indulge, enjoy sex, so they brushed aside the sex even though they are being controlled by it. But by refusing sex, they always close their eyes and refuse the beauty of the whole earth. They starved her heart and soul. They "scare away" beauty for beauty related to women.
Liệu có thể chia tình yêu thành tình yêu thiêng liêng và tình yêu "trần tục", tình yêu con người và tình yêu thần thánh, hay chỉ có một tình yêu duy nhất? Nếu tôi nóí rằng “Tôi yêu bạn”, thì có phải là: tôi không có tình yêu đối với những người khác? Liệu tình yêu mang tính cá nhân hay phi cá nhân? tinh thần hay phi tinh thần? gia đình hay phi gia đình? Nếu bạn yêu nhân loại, bạn có thể yêu một người riêng biệt nào đó không? Tình yêu có phải là những tình cảm, mối xúc động? Hay tình yêu là sự hài lòng và "khao khát"? Tất cả những câu hỏi trên là những ý tưởng về tình yêu? Ý tưởng về tình yêu nên là gì và không nên là gì, là những chuẩn mực phát triển bởi văn hóa nơi chúng ta sinh sống. Is it possible to share the love of divine love and love "mundane" human love and divine love, or just have a single love? If I say "I love you", then there is: I have no love for others? Love Is personal or impersonal? spiritual or non-spiritual? family or non-family? If you love humanity, you can request a particular person does not? Love Is the emotional, emotional affair? Or is love and satisfaction "longing"? All these questions are ideas about love? The idea of ​​what love should be and what should not be, the standards developed by the culture in which we live.
Khi trả lời câu hỏi tình yêu là gì, đầu tiên chúng ta lý tưởng hóa xem tình yêu nên là gì và không nên là gì. Việc phân chia bất cứ cái gì thành nên là gì và là gì, là một cách dễ nhầm lẫn nhất ! Khi giải quyết những vấn đề của cuộc sống. When answering the question what is love, we first idealized view of love is what should and what should not be. The divide anything into what should be and what is, is a most confusing way! When addressing the issues of life.
Bây giờ làm sao, tôi có thể tìm ra ngọn lửa mà chúng ta gọi là tình yêu là gì ?– không phải là làm sao để diễn đạt, cho một ai đó, mà tìm ra bản thân tình yêu tự nó là gì? Đầu tiên, tôi loại bỏ tất cả những gì mà nhà thờ, xã hội, những gì mà cha mẹ và bạn bè hay bất cứ ai, bất cứ quyển sách nào nói về tình yêu, bởi vì tôi muốn tìm ra cho chính mình tình yêu là gì. Now how can I find out the flames that we call love is what? - Not how to express, for someone, but find themselves love themselves what is it? First, I removed everything that the church, society, what their parents and friends or anyone else, any other book about love, because I wanted to find out for yourself the what is love. Đây là một vấn đề to lớn liên quan đến toàn bộ nhân loại, có hàng nghìn cách khác nhau để định nghĩa nó và bản thân tôi lựa chọn cách này hay cách khác mà tôi thích - để hiểu nó, đầu tiên, liệu tôi có nên rũ bỏ mọi "thành kiến" đi không? Tôi bối rối và bị "dằng xé" bởi những ước muốn của chính tôi, do vậy tôi nói với chính bản thân mình: “Đầu tiên, hãy quét sạch những bối rối của chính mình đi”. Có lẽ, bạn có thể khám phá tình yêu là gì thông qua việc khám phá tình yêu không phải là gì. This is a big problem related to the whole of humanity, there are thousands of ways to define it and choose for myself one way or another that I liked - to understand it, first, whether I have should get rid of any "prejudice" to leave? I was confused and "tearing" by my own desire, so I said to myself: "First, wipe yourself the embarrassment of going". Perhaps, you can discover what love is through discovering what love is not.
Chính phủ nói rằng, “Hãy lên đường và giết vì tình yêu đất nước của bạn”. Đó có phải là tình yêu không? Các tôn giáo nói rằng “Từ bỏ tình dục để yêu Chúa”. Đó có phải là tình yêu không? Tình yêu, có phải là lòng khao khát không? Đừng nói không. Hầu hết chúng ta là như vậy – "lòng khao khát" sự thỏa mãn, sự thỏa mãn có được thông qua các giác quan, thông qua "gắn bó" và thực hiện sinh hoạt tình dục. The government says, "Let's hit the road and killed for the love of your country." Is it love? The religion says, "Give up sex to love God." Is it love? Love, Is not desire? Do not say no. Most of us are like that - "desire" satisfaction, satisfaction obtained through the senses, through the "sticking" and perform sexual activity. Tôi không phản đối lại tình dục, nhưng hãy xem xét xem nó như thế nào. I'm not opposed to sex, but let's consider how it is.  Cái cảm giác, mà tình dục đem lại cho bạn trong giây lát là sự "từ bỏ hoàn toàn cái “tôi”" của bạn, sau đó bạn trở lại với những bối rối của cuộc sống, nên bạn muốn lặp lại cái trạng thái, mà ở đó bạn không có lo lắng, không có vấn đề gì cả và không có “cái tôi”The feeling, that sex gives you momentarily is "completely abandon the "I" your, then you go back to the confusion of life, so you want to repeat the state , in which you have no worries, no problems at all and there is no "I". Bạn nói rằng bạn yêu vợ mình. Trong tình yêu đó, bao hàm sự thỏa mãn tình dục, sự hài lòng vì có một ai đó trong nhà, để trông nom lũ trẻ, để nấu nướng. Bạn phụ thuộc vào cô ấy. You say you love your wife. In love that imply sexual satisfaction, satisfaction because someone in the house, to look after the children, cooking. You depend on her. Cô ấy cho bạn cơ thể của cô ấy, tình cảm của cô ấy, sự khuyến khích của cố ấy, một cảm giác nhất định về an toàn và hạnh phúc. Sau đó, cô ấy từ bỏ bạn; cô ấy trở nên buồn chán hoặc đi theo một người nào đó, và toàn bộ sự cân bằng về tình cảm của bạn bị phá vỡ, nỗi lo âu và xáo trộn này ! Cái điều mà bạn không thích, gọi là sự ghen tuông. She gives you her body, her emotions, her encouragement, a certain feeling of security and happiness. Then she abandoned you; she becomes bored or follow someone, and the entire balance of your affection is broken, anxiety and unrest! The things that you do not like, is called jealousy. Trong lòng bạn lúc này, là: nỗi đau đớn, lo lắng, lòng hận thù và hung dữ. Có phải bạn thực sự muốn nói, rằng: “Miễn là khi nào em thuộc về tôi thì tôi yêu em, còn ngay khi em không thuộc về tôi, tôi căm thù "em".Trong lòng bạn lúc này, là : nỗi đau đớn, lo lắng, lòng hận thù và "hung dữ". Có phải bạn thực sự muốn nói, rằng: “Miễn là khi nào em thuộc về tôi thì tôi yêu em, còn ngay khi em không thuộc về tôi, tôi căm thù em. Khi nào tôi còn dựa vào nơi "em", để thỏa mãn những nhu cầu của tôi, tình dục và những thứ khác nữa, tôi yêu em, nhưng ngay khi mà "người em ấy" không đáp ứng những nhu cầu của tôi, tôi không yêu em nữa”. In your heart at this time, are: pain, anxiety, hatred and aggression. Do you really want to say, that: "As long as when you belong to me, I love you, even when you do not belong to me, I hate "you." In your hearts at this time, are: pain pain, anxiety, hatred and "aggressive". Do you really want to say, that: "As long as when you belong to me, I love you, even when you do not belong to me, I hate you. When I was based on where "you", to satisfy my needs, sexuality and other things, I love you, but as soon as that "her people" did not meet my needs, I do not love you anymore ". Đó chính là, mâu thuẫn giữa các bạn, ở nơi đó đã "tồn tại" sự chia cách, và khi nào bạn cảm thấy, bị chia cách khỏi người khác, thì ở nơi đó không có tình yêu. Nhưng nếu bạn sống với vợ mình mà không tạo ra tất cả những trạng thái mâu thuẫn này, những sự mâu thuẫn bất tận trong chính bản thân bạn – thì có lẽ - có lẽ - bạn sẽ biết được tình yêu là gì. Khi đó bạn hoàn toàn tự do và cô ấy cũng vậy, trong khi đó nếu bạn phụ thuộc tất cả sự hài lòng của bạn vào cô ấy, thì bạn trở thành một kẻ nô lệ cho cô ấy. That is, the conflict between you, in the place that has "existed" separation, and when you feel, get separated from the others, where there is no love. But if you live with your wife without creating all these contradictory states, these endless conflicts in yourself - then maybe - maybe - you will know what love is. When you complete freedom and she, too, whereas if you depend all your satisfaction on her, then you become a slave to her. Do vậy, khi bạn yêu, thì ở nơi đó phải có sự tự do, không phải tự do "thoát khỏi" người khác mà là: tự "thoát khỏi" chính bản thân bạn. Therefore, when you love, then in that place must have freedom, freedom is not "escape" the other is: self "rid" yourself.
Thuộc về một người khác, nuôi dưỡng tình cảm bởi người khác, phụ thuộc vào người khác - tất cả những điều này luôn chứa đựng sự lo lắng, nỗi sợ hãi, ghen tuông, tội lỗi, và ở đâu có sự sợ hãi ở đó không có tình yêu. Một tâm hồn đau khổ sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì. Tính đa cảm không phải là tình yêu. Và như vậy tình yêu không phải là sự hài lòng, thỏa mãn và khao khát.
Belongs to another person, emotionally nourished by others, dependent on others - all of these things always contain anxiety, fear, jealousy, guilt, and where there is fear in there is no love. A broken heart will never know what love is. Sentimentality is not love. And so love is not pleased, satisfied and longing.
Tình yêu không phải là sản phẩm của ý nghĩ – cái mà thuộc về quá khứ. Ý nghĩ không thể vun trồng lên trên tình yêu. Tình yêu không bị rào quanh và bó buộc bởi lòng ghen tuông, ghen tuông thuộc về quá khứ. Tình yêu luôn luôn ở hiện tại. Nó không phải là “Tôi sẽ yêu” hoặc “Tôi vừa yêu”. Nếu bạn biết tình yêu là gì, bạn sẽ không theo "gót" bất cứ ai. Tình yêu không có sự tuân theo. Khi bạn yêu, ở đó không có sự "tôn sùng" hay bất kính.
Love is not the product of thought - one that belongs to the past. Thoughts can not cultivate up on love. Love is not fenced and bound by jealousy, jealousy of the past. Love is always present. It is not "I will love" or "I just love". If you know what love is, you will not follow "heel" anyone. Love does not have to follow. When you love, there is no "fetish" or disrespectful.
Bạn có biết thế nào là thực sự yêu một người hay không – yêu mà không có thù hận, không có ghen tuông, không có giận dữ, không muốn "can thiệp" vào cái người đó đang nghĩ hoặc đang làm, không chỉ trích, không so sánh - bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Ở nơi có tình yêu, ở đó có sự so sánh không? Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, với tất cả tâm hồn mình, với tất cả con người bạn, rồi thì có sự so sánh không? Khi bạn hoàn toàn quên đi chính mình, "dâng hiến" cho tình yêu đó thì lúc đó , không còn có một ai khác.
You really know how to love a person or not - love without hate, no jealousy, no anger, do not want to "interfere" in what the person is thinking or doing, not criticism , do not compare - you know what that means? Where there is love, there is no comparison? When you love someone with all your heart, with all your soul, with all your being, then there is no comparison? When you forget yourself completely, "dedication" to the love that is at that time, no one else.
@***@
*Thanks : dady ?!? (dove) ! { ok...cation=ion dương...trao đổi chất ! inprison 18 năm, nếu bị "tố"...giác ! Warn.
Tình yêu có những trách nhiệm và bổn phận hay không? Khi bạn làm một việc gì, mà mang tính bổn phận, thì ở đó có tình yêu không? Trong bổn phận, không có tình yêu. Cơ cấu của bổn phận, mà con người đang mắc kẹt đang hủy hoại họ. Khi bạn bị ép buộc làm một việc gì đó, bởi đó là bổn phận của bạn, thì bạn không yêu cái việc mà bạn đang làm. Ở đâu có tình yêu, ở đó không có bổn phận và trách nhiệm.
Love has the responsibility and duty or not? When you do something, that duty nature, there is no love? In duty, not love. Structure of duty, that people are stuck are destroying them. When you are forced to do something, because it's your duty, then you do not love the work you are doing. Where there is love, there is no duty and responsibility.
Đáng tiếc, là hầu hết các bậc cha mẹ nghĩ, rằng: "họ có trách nhiệm với con cái mình và cảm giác về trách nhiệm biểu hiện bằng việc nói với bọn trẻ chúng nên làm cái này và không nên làm cái này, chúng nên trở thành cái gì và không nên trở thành cái gì. Các bậc cha mẹ, muốn con của họ có một vị trí an toàn trong xã hội. Những gì mà, họ gọi là trách nhiệm là một phần của cái đáng kính mà họ tôn thờ." Unfortunately, most parents think, that: "they are responsible for their children and a sense of responsibility manifested by telling kids they should do this and should not do this, we should become and what should not be anything. The parents, want their children to have a secure place in society. What they call responsibility is part of the venerable that they worship." Và đối với tôi, dường như rằng, ở nơi đâu có sự tôn thờ ở đó không có sự dạy dỗ; họ chỉ quan tâm tới việc trở thành một người "trưởng giả" hoàn hảo. Khi họ chuẩn bị cho con cái họ, bước chân vào xã hội, họ đang kéo dài chiến tranh, xung đột và sự tàn bạo. Bạn có gọi đó là sự quan tâm và tình yêu không? And for me, it seems that, in the place of worship where there is no teaching, they are just interested in becoming a "bourgeois" perfect. As they prepare for their children, step into society, they are prolonged war, conflict and brutality. You can call it the attention and love?
Sự quan tâm thực sự là sự quan tâm giống như khi bạn quan tâm tới một cái cây, bạn "tưới nước" cho nó, tìm hiểu những nhu cầu của nó, loại đất tốt nhất cho nó, trông nom nó với sự dịu dàng và tế nhị - nhưng khi bạn chuẩn bị cho con mình bước vào xã hội, bạn đang chuẩn bị để giết chúng. Nếu bạn yêu con cái mình, bạn sẽ không gây ra chiến tranh.
The real concern is the same concern as if you're concerned about a tree, you "watered" for it, find out its needs, the best soil type for it, look after it with gentleness and delicate - but when you prepare your child step into society, you're prepared to kill them. If you love your children, you will not cause war.
Khi bạn mất người mà bạn thương yêu, bạn rơi lệ - những giọt nước mắt của bạn là giành cho bạn hay cho người đã khuất. Bạn đang khóc cho chính mình hay cho người khác? When you lose someone you love you shed tears - tears of you for yourself or for the deceased. You are crying for yourself or for someone else?Bạn đã từng bao giờ khóc cho người khác chưa? Bạn đã từng khóc cho con trai của bạn đã chết trên chiến trường chưa? Have you ever cried for others not? Have you ever cried for your son did not die on the battlefield? Bạn khóc, nhưng những giọt nước mắt đó là sự tự thương xót mình, hay bạn đã khóc vì một người vừa bị giết? Nếu bạn khóc tự thương xót mình, thì điều đó là vô nghĩa vì bạn chỉ quan tâm tới chính bản thân của riêng mình mà thôi. You cry, but the tears out of self-pity, or you were crying because someone was killed? If you cry your self-pity, then it is pointless because you only care about their own ourselves only. Nếu bạn khóc vì bạn vừa bị mất một người mà bạn đã đầu tư nhiều lòng thương yêu, thì đó không phải là lòng thương yêu thật sự. Khi bạn khóc vì người anh trai của bạn mất, ai khóc cho anh ta. If you are crying because you lost someone you have invested much in love, then that is not true love. When you cry for your brother who dies cry for him. Rất dễ dàng để bạn khóc cho chính bạn vì anh ấy đã mất. Bên ngoài, bạn đang khóc bởi vì trái tìm bạn bối rối, xúc động, nhưng không phải là sự bối rối, xúc động cho anh ấy mà chỉ là bối rối xúc động bởi sự tự thương xót số phận của mình và sự tự thương xót số phận của chính mình đó ! Làm bạn trở nên chai lì, bó buộc bạn, làm bạn cùn lụt và ngớ ngẩn. It's easy for you to cry for yourself because he has lost. Outside, you're crying because you left looking confused, emotional, but not confusion, that moved him just confused emotions by self-pity and self-pity his pity that his own fate! Do you become hardened, binding you, make you dull and silly.
Khi bạn khóc cho chính mình, đó có phải là tình yêu? – khóc bởi vì bạn cô đơn, bởi vì bạn đã bị bỏ lại, bởi vì bạn không thể than phiền về môi trường của bạn nữa - bạn luôn khóc lóc? Nếu bạn hiểu điều này, có nghĩa là bạn tiếp xúc trực tiếp với nó như là bạn chạm vào một cái cây, một cái cột hoặc một bàn tay, khi đó bạn sẽ thấy rằng đau khổ là do ta tự tạo ra nó, đau khổ được tạo ra bởi ý nghĩa, đau khổ là kết quả của thời gian. Tôi đã có em trai cách đây ba năm, bây giờ em tôi đã chết, bây giờ tôi cô đơn, đau đớn, tôi không còn ai để tìm kiếm sự an ủi hoặc tình bạn nữa, và điều đó mang nước mắt đến cho tôi.
When you cry for yourself, is it love? - Crying because you are lonely, because you've been left behind, because you can not complain anymore about your environment - you always crying? If you understand this, which means you in direct contact with it as you touch a tree, a pole or a hand, you will find that our suffering is self-created by it, pain suffering created by sense, suffering is the result of time. I had brother three years ago, now my brother is dead, now I alone, in pain, I had no one to seek comfort or friendship again, and it brought tears to me .
Bạn có thể nhìn thấy tất cả những điều này diễn ra trong "bản thân mình" nếu bạn quan sát. Bạn có thể nhìn thấy nó đầy đủ, toàn vẹn trong một cái nhìn mà không cần mất thời gian phân tích nó. Bạn có thể nhìn thấy trong giây lát toàn bộ cấu trúc và "bản chất" của sự giả tạo mang tên “tôi”, “nước mắt của tôi”, “gia đình của tôi”, “đất nước của tôi”, “niềm tin của tôi”, “tôn giáo của tôi” - tất cả những cái xấu xa này, tất cả chúng nằm trong bản thân bạn. Khi bạn quan sát với cả trái tim của bạn, không phải bằng lý trí, khi bạn quan sát từ trong sâu thẳm trái tim, bạn sẽ tìm thấy chìa khóa để kết thúc đau khổ. You can see all these things happening in "yourself" if you observe. You can see it in full and integrity in a glance without having to take time analyzing it. You can see in a moment the whole structure and "the nature" of the sham called "I", "my tears", "my family", "my country", "joy me "," my religion "- all this ugliness, all of them located in yourself. When you look with your heart, not with reason, when you observe from the depths of your heart, you will find the key to ending suffering. Đau khổ và tình yêu không thể đi cùng nhau, nhưng trong thế giới đạo Cơ Đốc, họ lý tưởng hóa sự đau khổ, đặt nó lên cây thánh giá và tôn thờ nó, ám chỉ rằng bạn không bao giờ có thể thoát khỏi đau khổ trừ phi đi qua một cánh cửa đặc biệt, và đây là toàn bộ cấu trúc của một xã hội tôn giáo "bóc lột". Suffering and love can not go together, but in the world of Christianity, they idealized suffering, put it on the cross and worshiped it, implying that you can never escape the pain suffering unless passing a special door, and here is the entire structure of a religious society "exploitative".
Do vậy, khi bạn hỏi tình yêu là gì, bạn có thể sẽ rất hoảng sợ khi nhìn thấy câu trả lời. Điều đó có thể gây ra một sự chấn động làm nứt vỡ: gia đình bạn; bạn có thể khám phá ra rằng bạn không yêu vợ hoặc chồng mình hoặc con mình? – có thể bạn phải đập tan ngôi nhà mà bạn đã xây, có thể bạn sẽ không bao giờ trở lại các đền miếu hay "thánh đường" nữa.
So when you ask what love is, you can be very frightened when she saw the answer. That can cause a concussion as cracks: your family, you may discover that you do not love your spouse or your child? - You may have smashed houses you build, you'll probably never return to the temples or "church" again.
Nhưng nếu bạn vẫn muốn khám phá, bạn sẽ thấy rằng sợ hãi không phải là tình yêu, phụ thuộc không phải là tình yêu, ghen tuông không phải là tình yêu, sự sở hữu và thống trị không phải là tình yêu, trách nhiệm và bổn phận không phải là tình yêu, tự thương xót số phận không phải là tình yêu, nỗi đau đớn, vì không được yêu không phải là tình yêu, tình yêu không phải là sự đối nghịch của lòng căm thù. But if you still want to explore, you will find that fear is not love, dependence is not love, jealousy is not love, the ownership and domination are not love, responsibility and duty is not love, self-pity is not love, pain, because it is not love is not love, love is not the opposite of hatred. Bởi vậy, nếu bạn loại bỏ tất cả những điều này, không phải bằng cách gò ép chúng mà bằng cách rửa sạch chúng đi, giống như cơn mưa rửa sạch bụi lâu ngày trên những lá cây, khi đó bạn sẽ khám phá ra bông hoa kỳ diệu mà con người luôn luôn "khao khát". Therefore, if you remove all these things, not by forcing them but by washing them away, just as the rain washed the dust long day on the green, you will discover cotton magic flower which man always "aspire".
Nếu bạn không có tình yêu – không phải chỉ có một ít mà có "dồi dào" - nếu bạn không đắm mình trong tình yêu - thế giới sẽ bị hủy diệt. Bạn biết rằng "sự đoàn kết của nhân loại" là cần thiết và tình yêu là con đường duy nhất, nhưng ai sẽ dạy bạn yêu như thế nào? Liệu có không bất cứ uy quyền nào, phương pháp nào, hệ thống nào dạy bạn yêu như thế nào? If you do not have love - not just a few that are "plentiful" - if you're not immersed in love - the world will be destroyed. You know that "unity of mankind" is necessary and love is the only way, but who will teach you how to love? Is there not any authority, any method, any system teaches you how to love? Nếu một ai đó dạy bạn, đó không phải là tình yêu. Bạn có thể nói như sau được không:”Tôi sẽ tập yêu. Tôi sẽ ngồi đây hàng ngày, và nghĩ về nó. Tôi sẽ tập luyện lòng tốt và sự dịu dàng và gò ép mình phải quan tâm đến người khác”? Bạn có ý gì khi nói rằng bạn sẽ rèn luyện chính mình để yêu, tập luyện "để yêu". Khi bạn tập luyện để yêu, tình yêu sẽ bay ra khỏi cửa sổ. Bằng cách thực hành một số phương pháp hoặc hệ thống tình yêu đó, bạn có thể trở nên "tốt bụng" phi thường hoặc trở nên thân ái hơn nhưng đó không phải là tình yêu. If someone teaches you, it is not love. You can say the following is not: "I will practice love. I will sit here every day, and think about it. I will practice kindness and gentleness and forcing yourself to pay attention to other people "? You mean when we say that you will train yourself to love, to practice "to love". When you exercise for love, love will fly out the window. By practicing some method or system love it, you can become "good" extraordinary or become more cordial, but that is not love.
Trong thế giới "quạnh quẽ" rách nát này ! không có tình yêu bởi vì những vui thú và "thèm muốn" đóng vai trò quan trọng nhất, không có tình yêu cuộc sống hàng ngày của bạn là vô nghĩa. Và bạn không thể có tình yêu nếu không có vẻ đẹp. In the world of "lone lame" this torn! no love because pleasure and "craving" the most important role, no love of your daily life is meaningless. And you can not have love without beauty. Vẻ đẹp không phải là cái gì bạn nhìn thấy – không phải là một cái cây đẹp, một bức tranh đẹp, một tòa nhà đẹp hay một người phụ nữ đẹp. Beauty is not what you see - not a beautiful tree, beautiful painting, beautiful building or a beautiful woman. Chỉ có vẻ đẹp, lúc trái tim và tâm hồn bạn, cảm nhận được thế nào là tình yêu. Không có tình yêu và cảm nhận cái đẹp, thì không có đức hạnh, và bạn biết rõ rằng, với những gì bạn sẽ làm, cải thiện xã hội, cứu giúp người nghèo, bạn sẽ chỉ tạo thêm mối nguy hại, nơi nào không có tình yêu, thì ở đó chỉ có sự xấu xa và nghèo nàn trong trái tim và tâm hồn. Only beauty, when your heart and soul, how to feel the love. There is no sense of love and beauty, there is no virtue, and you know that, do what you will, improve society, help the poor, you will only create more hazards, where there is no love, there is only ugliness and poverty in your heart and soul. Nhưng, khi có tình yêu và cái đẹp, bất cứ việc gì bạn làm đều đúng, bất cứ việc gì bạn làm đều có trật tự, rồi thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích bởi vì việc đó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề khác. But, when there is love and beauty, whatever you do is right, whatever you do is orderly, then you can do whatever you like because it will solve all other issues.
Liệu tâm hồn chúng ta có thể khám phá ra tình yêu mà không thông qua rèn luyện, không qua suy tưởng, không gò ép, không sách vở, không người hướng dẫn hoặc người lãnh đạo – khám phá ra nó như một người khám phá ra một buổi hoàng hôn đẹp đẽ. Does our spirit can discover love through discipline without, not over thinking, no constraints, no books, no guide or leader - discover it as a discovery a beautiful sunset.
Đối vi tôi, dường như có mt th tuyt đối cn thiết: đó là s tha thiết nng nàn mà không có mt động cơ nào - mt s tha thiết nng nàn không phi là kết qu ca li cam kết hay s quyến luyến, không phi là ham mun tình dc. Mt người không biết s tha thiết nng nàn là gì, s không bao gi có th biết thế nào là tình yêu, bi vì tình yêu ch "xut hin" khi và ch khi nào có s t b hoàn toàn “cái tôi”. For me, there seems to be a thing of absolute necessity: it is passion without motive - a passion not the result of a commitment or attachment, not is sexual desire. One who does not know what passion is, will never be able to know how to love, because love is just "appear" when and only when there is a completely abandon the "I".
Một tâm hồn, mà đang tìm kiếm, thì không phải là một tâm hồn tha thiết nồng nàn ! Và khám phá ra, rằng: " tình yêu mà không tìm kiếm, chính là con đường duy nhất để khám phá ra nó" – khám phá một cách không ý thức và không nỗ lực. Tình yêu đó, bạn sẽ tìm thấy, là thứ tình yêu không có thời gian; Tình yêu đó ! vừa mang tính cá nhân vừa mang tính chất "phi cá nhân", vừa là với một người vừa là với nhiều người. Tình yêu đó ! như một bông hoa có hương thơm ngát, bạn có thể cảm nhận hoặc bỏ qua nó. Bông hoa đó, ở đó dành cho tất cả mọi người, cho những ai cố gắng cảm nhận nó thật sâu sắc và ngắm nhìn nó với một niềm say mê thích thú. Khi một người, đứng gần hay xa khu vườn, nó vẫn như cùng là một bông hoa, bởi vì nó đủ hương thơm để chia sẻ cho tất cả mọi người.
A soul, which are looking for, there is not a soul passion! And discovered, that: "love without looking, is the only way to discover it" - discover a way no sense and no effort. Love it, you will find, is the love that does not have the time, love it! is both personal and identifiable "non-personal", just as with a person just as many. Love it! as a flower fragrance, you can feel or ignore it. Flowers, there for everyone, for those who try to feel it deeply and look at it with a passion enjoy. When a man standing near the garden or away, it's still the same as a flower, because it is enough fragrance to share for everyone.
Tình yêu là một cái gì đó mới mẻ, tươi mát và sống động. Không có tình yêu của ngày hôm qua cũng như của ngày mai. Tình yêu vượt xa mọi "náo động" của suy tưởng. Chỉ có một tâm hồn trong trắng mới biết tình yêu là gì, một tâm hồn trong trắng có thể sống trong một thế giới không có sự trong trắng. Để khám phá ra thứ diệu kỳ này, thứ mà con người tìm kiếm liên tục, thông qua sự hy sinh, thông qua sự tôn thờ, thông qua mối quan hệ, thông qua tình dục, thông qua bất cứ hình thức nào của sự hài lòng và nỗi đau, suy nghĩ "cần" phải hiểu chính nó và dừng lại một cách tự nhiên. Lúc ấy tình yêu không có mâu thuẫn, không có "xung đột".
Love is something new, fresh and lively. No love yesterday as well as tomorrow's. Love goes beyond any "disturbance" of thinking. Only a pure soul knows what love is, an innocent mind can live in a world without innocence. To discover this magic stuff, stuff that people constantly seek, through sacrifice, through worship, through relationship, through sex, through any form of satisfaction and pain, think "need" to understand itself and stopped spontaneously. Then love has no conflict, no "conflict".
Bạn có thể hỏi rằng, “Nếu tôi tìm ra được tình yêu đó, điều gì sẽ xảy ra cho vợ của tôi, con cái của tôi, gia đình của tôi? Họ cần phải được an toàn”. Khi bạn đưa ra một câu hỏi như vậy, bạn không bao giờ vượt ra khỏi trường suy nghĩ, trường hiểu biết và ý thức. Khi một người thoát ra khỏi các trường đó, bạn sẽ không bao giờ hỏi một câu hỏi như vậy bởi vì lúc ấy bạn sẽ biết tình yêu là nơi không có suy nghĩ và do vậy không có thời gian. Bạn có thể cảm thấy điều này thật thích thú và quyến rũ, nhưng thực sự vượt ra khỏi suy nghĩ và thời gian – có nghĩa là vượt xa mọi đau khổ - bạn phải cảm nhận được có một chiều không gian khác gọi là tình yêu.
You may be asking, "If I find that love, what will happen to my wife, my children, my family? They need to be safe." When you take out a question like that, you never go beyond the thinking, the knowledge and awareness. When a person get out of school, you would never ask such a question because then you will not know what love is where thinking and thus no time. You may feel like this is fun and glamorous, but really beyond thought and time - that is, beyond all suffering - you must feel there is a different dimension called love. (Không gian thôi đã ba chiều khép ! Ta mở một chiều để nhớ nhau !- Vũ Hoàng Chương; Three-dimensional space has only closed! I open a way to remember each other! - Vu Hoang Chuong; Không gian rộng mở ba chiều nhớ: thêm "ảo tưởng", bốn chiều nợ "tương tư" ! Three-dimensional space open mind: more "illusion", the four-way debt "lovesick"! )
Nhưng bạn không biết làm thế nào để tới được cái nguồn kỳ diệu này - vậy bạn sẽ làm gì? Nếu bạn không biết làm gì, bạn sẽ không làm gì đúng không? Hoàn toàn không gì cả. Lúc ấy ở trong tận sâu thẳm bạn hoàn toàn tĩnh lặng. Bạn có biết điều đó nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là bạn không tìm kiếm, không mong muốn, không theo đuổi; ở đó không có một trung tâm nào cả. Khi ấy ở đó có tình yêu.
But you do not know how to get to the source of this miraculous - so what do you do? If you do not know what to do, you will not do anything, right? Absolutely nothing. Then in your depths completely quiet. You know what that means? That means you do not seek, do not want, do not pursue, there is no center at all. When there's no love.
Jiddu Krishnamurti
***
TÌNH TA ĐẸP MÃI !

Em suốt cuộc đời ở bên ta

Tình yêu êm ấm đẹp cửa nhà 

Tâm ta là nhà chúng ta đó !

Hai tâm hồn chung ngõ tình yêu.

***
Mấy ai "love it" when in love ?

Cho đi nhận lại trao đổi nhiều !

Nhận cảm thông cho lòng trìu mến

Chia buồn vui thắp nến đèn tâm.

***

Tình như đóa hoa thầm chớm nở

Như vần thơ vỗ về âu yếm...

Trong im lặng nhớ ra tất cả !

Trang thơ tình...đậm đà...nhân ái.

***

Họa thơ hòa ý mãi thương nhau

Như dây trầu quấn mãi thân cau

Duyên trao phận gởi hóa nhiệm màu

Tình ta đẹp mãi...đến ngàn sau !

***

ĐĂNG TÂM THẢO 5/7/2015

Nhận thức về chủ đề : tình yêu là gì ?Awareness about the subject: What is love?
Hỏi: Krishnamurti đã nói:; Q: Krishnamurti said: Đau khổ và tình yêu không thể đi cùng nhau, nhưng trong thế giới đạo Cơ Đốc, họ lý tưởng hóa sự đau khổ, đặt nó lên cây thánh giá và tôn thờ nó, ám chỉ rằng bạn không bao giờ có thể thoát khỏi đau khổ trừ phi đi qua một cánh cửa đặc biệt, và đây là toàn bộ cấu trúc của một xã hội tôn giáo "bóc lột". Suffering and love can not go together, but in the world of Christianity, they idealized suffering, put it on the cross and worshiped it, implying that you can never escape the pain suffering unless passing a special door, and here is the entire structure of a religious society "exploitative".
Vậy, Đạo Cơ đốc giáo có "bóc lột" hay không về "cấu trúc của một xã hội tôn giáo"? So, Catholics have "exploited" or not about "social structure of a religion"? Cảnh báo đề phòng: "âm mưu" và "chiến thuật" của các thế lực "thù địch" gây chia rẽ sự đoàn kết của các tôn giáo kể cả trong và ngoài nước !; Warning precaution: "conspiracy" and "tactics" of forces "hostile" to divide the unity of religions, including foreign and domestic!
Nếu có, thì điều nầy liên quan đến : "Ban Tôn giáo và Chính quyền" của "Ban Mặt Trận Tổ Quốc", có phải như vậy không ?; If yes, then this involves: "Religion and Government Committee" of the "Fatherland Front Committee", which is not that so?
***

BÀI 26: HỶ LẠC
(Trích trong tập thơ “GIAO LƯU”)
Tự thắp lên ánh sáng soi đường, 
Ơi ấm cúng tình thương ấm cúng.
Nhịp bước đi nhịp trầm hùng,
Nay con nguyện cầu , Thánh chúng an hòa !


***
Tim mù lòa vỡ òa ánh sáng,
Ánh minh quang tỏ rạng soi đời.
Bao nhiêu đau khổ sầu vơi,
Bao nhiêu mộng ảo, hoa đời sáng tươi !

***
Xin hãy nở nụ cười hoan hỷ,
Nhỏ tình thương bố thí cho đời.
Về ngôi Tam Bảo an ngơi,
Cầu xin tế độ, nơi nơi thái bình !

***
Xin hãy góp quyên tình nhân đạo,
Quyên phước sương khổ não tiêu tan.
Vật chất tinh thần hòa an,
Phương tiện thiện xảo, Niết Bàn an vui !
Tác giả: TÂM ĐĂNG - Lê Đức Huyến 5/9/2015
***
Tôn sư Minh Đăng Minh đã nói: Tại sao tâm ta thiếu ? Là tại, ta giảm bớt ra, chẳng phải thiếu ! Tại sao, tâm ta thặng dư ? Là tại, bởi ta thêm lấy vô, chẳng phải thặng dư ra! Và như thế là ta đã lầm lạc, tai họa và hoạn nạn rồi đó, thật vô ích lắm. Chớ chi mà, ta hãy để tâm trí tự nhiên nghỉ ngủ, bằng thẳng, chẳng là yên ổn hơn hay không ! (Tr. 355)
Minh Dang Quang guru said: Why does our mind missing? As in, we ease out, not missing! Why, our minds surplus? As in, because we get more wealth, not a surplus! And so as we were misled, and calamity and distress which, very much useless. For just that, our minds naturally go to bed rest, with straight, nothing is more peaceful or not! (P. 355)
THAY LỜI GIỚI THIỆU
(Lời Thỉnh Thị Ý Kiến để xin viết LỜI GIỚI THIỆU) ! 
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH HIỆU CHỈNH: Kính thưa với Cố Vấn : ...?.... (dự kiến: Lê Đức Giảng, Thầy dạy Lịch sử: TBT. Nguyễn Phú Trọng), để việc kết tập Kinh Thi Phật Pháp, được thành tựu viên mãn, HỌC TRÒ : Cư Sĩ TÂM ĐĂNG. Quyết định "hiệu chỉnh" Câu cuối cùng : " ĐÂY đó nguyện lòng từ bi: Phật Độ !" Vì sao vậy, xin thưa, bài kinh thi nầy là bài THAY LỜI TỰA...cho Tập Thơ, mang tựa đề : KIẾP HƯ VÂN, theo mục lục, nó là trang 3 tính cả bìa sách. HỌC TRÒ TÂM ĐĂNG, đã được Ngài THÍCH GIÁC TỊNH thọ ký đắp y và truyền dạy ! Vậy theo ngữ nghĩa câu kinh : TÔN SƯ ẨN HIỆN TRONG HÌNH CÒN ĐÂY. Thì chữ ĐÂY, mang tính xác định minh bạch rõ ràng nơi trang 3, mục lục THAY LỜI TỰA của sách. Nếu là chữ "ĐÓ" ...nếu có ai hỏi trò "đó" là ở đâu ? Không xác định rõ ! Vậy TRÒ sẽ bị mang tiếng là "nói mơ hồ" ...thậm chí là "nói dóc" ! Mô Phật ! Thưa với bạn đọc câu TRÒ ra : TÔN SƯ ẨN HIỆN TRONG HÌNH CÒN ĐÂY ...là câu không hề "ám chỉ" rằng Tôn Sư là mình ! Và nếu dùng câu TÔN SƯ ẨN HIỆN TRONG HÌNH CÒN ĐÓ...mà chữ câu sau là "...đây nguyện lòng từ bi: PHẬT ĐỘ ! Tức là câu có sự "ám chỉ" Tôn Sư là mình ! Mô Phật ! Vì đã ĐÓ mà còn "đây" là có ám chỉ ! Mô Phật !
PHẬT ĐỘ !
TÔN giáo chánh tín tại gia,
SƯ Thầy truyền đạo, ta bà nhẫn kham !
ẨN trong tiềm thức già lam,
HIỆN khứ lai sanh, mô phạm đáo gia.
TRONG lành quy giáo Phật đà,
HÌNH theo liền bóng, Di Đà chứng tri !
CÒN trong tiền kiếp sanh quy,
ĐÂY đó nguyện lòng từ bi : Phật độ !
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lần)
Kính lạy Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1 lần)
Kính lạy Cố Đạo Sư Thích Giác Tịnh (1 lần)
Kính lạy Chư Phật, Pháp, Tăng mười phương ba đời (3 lần)

(Thọ nhận pháp môn : Giáo Ngoại Biệt Truyền ngày 1/2/86 âm lịch, Đắp Y Thọ Ký ngày 6/10/90 âm lịch- Cư sĩ TÂM ĐĂNG : Phật Pháp danh !)

Kính thưa với đại hội: Thông Thiên Giáo 
Rằng, học trò: Lê Đức Huyến
Bảo lưu lời nói:
" Trần Văn Soái, đã làm hồ sơ giả, giả danh phận của Phó Tổng Thống: Ngô Đình Nhu ! Không liên can gì đến Đệ Nhất Cọng Hòa, chính phủ: Ngô Đình Diệm" 
Khảo cứu: cho Thông Thiên Giáo Hội !

Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )
Meditation, be still is, looking at the swastika! )
=> From: 23.-"Chơn Lý": Tam Giáo; "Truth": Three Religions => Tự Do Đầu Tiên và Cuối Cùng, tên của một quyển sách, các trường đại học trong nước đang tham khảo và đã phát hành có giới thiệu trên nhiều trang website, của Jiddu Krishnamurti do Phạm Công Thiện Dịch ( Nhà xuất bản An Tiêm) giá 240đ , tôi may mắn đã lưu giữ, và sau khi đọc đi đọc lại hết quyển 704 trang, tới lần thứ 37, tôi dừng lại. (xem=> tiểu s để biết thêm?!?) Mãi cho đến nay, tôi lại bắt gặp thêm:=> nhiều bài hay nữa của Krishnamurti ! Vô cùng cảm ơn . ( niềm vui và điều bất ngờ dành cho bạn đạo, "thiện trí thức" !)

 ***
Thank Papa, because of his younger days and I was a teenager. He told me: "He loves this music," the singer singing "Chau Thai" ("Taizhou") !; Con cảm ơn Papa, vì những ngày ông còn trẻ và tôi còn là niên thiếu. Ông đã nói với tôi rằng :"Ông rất thích bản nhạc nầy" với tiếng hát của Ca sĩ "Thái Châu"!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét