Thứ Bảy, tháng 10 22, 2011

60 b.- Kinh Tam Bảo ; Three Jewels' Sutra (Pages 918-948)

Thực hành dịch sang Anh ngữ tự học: số 60 b
Practice self-taught English translation: No. 60 b
(Hiệu chỉnh và dịch thuật : Lê Đức Huyến; Correction and Translation: Le Duc Huyen)
* Dịch sang Anh ngữ; Translations into English: Học hành phải biết "chỗ sai"...Tầm cầu học hỏi, miệt mài nên thân!; Learning to know "the wrong place" ... The demand to learn, hard to the body!
KINH TAM BẢO
Three Jewels' Sutra
(Trang 918-948 ; Pages 918-948)


Chân mình còn lấm mê mê,
Chớ đem bó đuốc, mà rê chân người !
My legs are covered with: love love,
Do not bring a torch, which dragged his feet!
(Lời của Tổ sư Minh Đăng Quang. Hỏi nơi trang nào của sách "Chơn Lý" số mấy ? Đáp án ...?...?)

Nam mô Phật bảo !
Nam mô Pháp bảo! 
Nam mô Tăng Chúng !
Án lam ! Án lam ! Án sĩ lam !
Án lam ! Án lam ! Án sĩ lam !
Án lam ! Án lam ! Án sĩ lam !

Lotus and chakra; Tòa sen và luân xa
***
I.- PHÉP CÚNG DƯỜNG
I. ALLOW OFFERINGS 
(Cúng lễ "ngọ chay" tại tịnh xá trong những ngày hội)(Worship "midday vegetarian" at Vihara in the festival)
DÂNG HƯƠNG; 
OFFERING INCENSE
Khói hương xông thấu mấy từng xanh,
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành.
Trên khói hương nầy xin Phật ngự,
Chứng minh đệ tử tất lòng thành.(cúi lạy)
Incense smoke stormed thoroughly each of green, 
Ultimately my mind, monastic rule good vows. 
On this smoky aroma please Buddha dwells, 
Prove to disciple soul with all sincerity.(kowtow) 
Notes: monastic rule ; giới bổn: the monastic
        

LỄ PHẬT
 CELEBRATING BUDDHA
Kính lạy Phật từ bi cứu thế,
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh.
Trần gian biết nẻo tu hành,
Nhờ đèn trí huệ, quang minh soi đường.(cúi lạy) 
Worshipful kowtow Buddha's compassion and the savior, 
Bring healthy religion universal life's relief beings. 
This world knows the practice's way, 
Thanks lights of wisdom the luminous guiding light.(kowtow) 

LỄ PHÁP
CELEBRATING DHARMA
Kính lạy Pháp là phương giải thoát,
Gốc chân truyền y bát từ xưa.
Pháp tu chứng đắc kịp giờ,
Độ người qua đến bến bờ bên kia.(cúi lạy) 
Worshipful kowtow Dharma's the method of liberation, 
Original truth conveying of robe-bowl from old. .... 
***
LỄ TĂNG
CELEBRATING SANGHA
Kính lạy Tăng nghiêm-trì giới-luật,
Hạnh Tăng vô nhứt vật thanh bần,
Tự mình giác-ngộ lý chơn,
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu.(cúi lạy)
***
CÚNG-DƯỜNG TAM-BẢO
Kính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam-Bảo,
Chứng lòng con hiếu thảo cúng-dường.
Của nầy vốn của thiện-lương,
Chúng con tạo sắm bằng phương-pháp lành.
Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng,
Xin ơn trên hưởng dụng chứng-minh.
Nguyện cầu cho cả chúng-sinh,
Nhứt là quyến-thuộc gia-đình chúng con.
Kẻ hiện tại vẹn tròn quả phước,
Người thác rồi lại được siêu-sinh.
Ngưỡng nhờ Phật pháp oai linh,
Ơn dày Tam-bảo phước lành ban ra.(lạy)
***
Lotus and chakra; Tòa sen và luân xa
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )

Meditation, be still is, looking at the swastika! )
HỒI-HƯỚNG : CẦU-NGUYỆN
Làm xong được chút phước lành,
Con xin hồi-hướng chúng-sanh hưởng nhờ.
Mênh-mông biển khổ không bờ,
Trần-gian chìm đắm mịt mờ tối đen.
Bỗng đâu núi báu hiện lên,
Tháp vàng rực rỡ vượt trên cao vời.
Cơ duyên chánh-pháp ra đời,
Lối tu tối thượng độ người trầm mê.
Tinh-thần nẻo thẳng cao xuê,
Mà đường vật-chất thấp-nê bùn lầy.
Càng buông bỏ dưới chơn nầy,
Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao.
Nhiều người chung sức với nhau,
Công-phu tứ-chúng góp vào điểm-tô.
Đạo vàng cao quý bày phô,
Cũng vì lợi ích chung cho thế-trần.
Hôm nay con mới góp phần,
Nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung.
Mỗi người học đạo tỏ thông,
Chư Tăng Khất-sĩ ra công thuyết bày. 
Cầu xin Giáo pháp hoằng khai,
Được thường tỏ sáng lại hay thơm lành.
Nguyện cho đạo-đức thạnh-hành,
Cảnh đời Đông-độ đổi thành Tây-phương.(lạy)
Nam Mô: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni: Phật !
(3 lần)
Namo: Original Teacher Shakyamuni: Buddha!
(3 times)

        

                
               
II. PHÉP CÚNG DƯỜNG
(Thọ trì mỗi đêm tại gia hoặc tại tịnh xá)

DÂNG HƯƠNG 
 OFFERING INCENSE
Khói hương xông thấu mấy từng xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành.
Trên khói hương này xin Phật ngự,
Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. (cúi lạy)

Incense smoke stormed thoroughly each of green,
Ultimately my mind, monastic rule good vows.
On this smoky aroma please Buddha dwells,
Prove to disciple soul with all sincerity.(kowtow)

KHAI CHUÔNG 
STARTING BELL
Nguyện tiếng chuông nầy thấu cõi Pháp,
Thiết vi u ám thảy đều nghe.
Nghe rồi thanh tịnh chứng viên thông,
Cả thảy chúng sanh thành chánh giác. (cúi lạy)

Pray for this bell thoroughly Dharma realms,
Assumptions as the enclosure're nebulous all hearing.
Listening then purified to attain fluent rounding,
Entire living beings will to become enlightenment. (kowtow)
Ghi chú : 設 爲 có 13 chữ thiết và 22 chữ vi, dễ hiểu hơn cả là hai từ nầy mang nghĩa, giả thiết như có sự bao vây che đậy !


NGHE CHUÔNG
 LISTENING BELL
Nghe chuông nhẹ bớt não phiền,
Listening bell to slight the less negativity, 
Giác sanh huệ lớn giọng thiền ngân nga.
Be sensory made great wisdom, meditative voice's humming. 
Cõi này ngục đất tránh xa,
Prison land's this realms stay away, 
Cõi này hầm lửa thoát ra tu hành.
This realms of fire pit exit cultivate practice. 
Nguyện xin quả Phật viên thành,
Pray for Buddha result'll fullness complete, 
Độ về tất cả chúng sanh mê lầm. (cúi lạy)

Salvation to all sentient beings who wrong ignorance. (kowtow)
@***@
LỄ PHẬT 
CELEBRATING BUDDHA
Kính lạy Phật từ bi cứu thế,
Worshipful kowtow Buddha's compassion and the savior,
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh.
Bring healthy religion universal life's relief beings. 
Trần gian biết nẻo tu hành,
This world knows the practice's way,
Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. (cúi lạy)

Thanks lights of wisdom the luminous guiding light.(kowtow)
@***@
LỄ PHÁP 
 CELEBRATING DHARMA
Kính lạy Pháp là phương giải-thoát,
Gốc chân truyền y bát từ xưa.
Pháp tu chứng đắc kịp giờ,
Độ người qua đến bến bờ bên kia.(lạy)
LỄ TĂNG
Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật,
Gốc chơn truyền y bát từ xưa.
Pháp tu chứng đắc kịp giờ,
Độ người qua đến bến bờ bên kia. (lạy)

XƯNG TỤNG PHẬT BẢO
Phật là đấng tối cao giác ngộ,
Lập đạo tràng tế độ chúng sanh.
Luật nghiêm giới cấm ban hành,
Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu,
Cõi trần thế mịt mù tăm tối,
Biết đâu là đường lối thoát thân.
Đầu tiên một bậc siêu nhân,
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời.
Đây đệ tự là người mong mỏi,
Dứt trần duyên theo dõi học hành
kính dâng một tấm lòng thành,
Phụng thờ đức Phật đạo lành cao siêu. (lạy)

XƯNG TỤNG PHÁP BẢO
Pháp của Phật giáo điều chánh lý,
Hạnh xuất gia Khất sĩ thanh bần,
Một y một bát tùy thân,
Pháp môn khất thực giáo dân độ đời.
Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự,
vãng sanh về Phật xứ đạo tràng.
Sống chung tu học dễ dàng,
Tham thiền nhập định mở đàng huyền môn.
Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh,
Độ chúng sanh dứt bịnh hôn trầm.
Quí thay diệu pháp thậm thâm,
Chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. (lạy)

XƯNG TỤNG TĂNG BẢO
Tăng là các nhà sư thanh tịnh,
Thể không không chẳng dính bụi trần.
Ly gia cắt ái khinh thân,
Dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh.
Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp,
Đem đạo mầu dạy khắp thế gian.
Hồng trần đám lửa cháy lan,
Nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay.
Chư Thánh Tăng công dày vô hạn,
Độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn.
Đội ơn cảm đức không ngằn,
Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. (lạy)
SÁM HỐI TAM BẢO
REPENTANCE THREE JEWELS
Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ,
Để thế gian làm chỗ dựa nương.
Những ai hủy báng khinh thường,
Ay là cắt đứt con đường vãng sanh.
Nay đệ tử lòng thành sám hối
Xét lại mình tội lỗi từ xưa.
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,
Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.
Thân đựng chứa biết bao tật xấu,
Các việc làm theo dấu tệ hư.
Hoặc là phỉ ố nhà sư,
Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình.
Nào những lúc vô tình nói quấy,
Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm.
Khinh chê diệu pháp thậm thâm,
Buông lung nghiệp miệng vương lâm tội trời.
Cùng tâm ý khi đời ngạo vật,
Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên.
Hoặc là tin tưởng quàng xiêng,
Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng.
Từ vô thỉ chập chồng tội lỗi,
nay con nguyền sám hối ăn năn.
Quấy xưa xin quyết chừa răn,
Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về. (lạy)

Quy y Tam Bảo 
Three Refuges 
Qui y Phật, con hết lòng kính phật,
Lượng từ bi, con nguyện học theo Ngài
Thương chúng sanh, khắp võ trụ muôn loài
Một tánh giác, thể đại đồng vạn vật. (lạy)
Qui y Pháp, con gắng theo học Pháp,
Được thức tâm, giải thoát cảnh lầm mê.
Pháp vô sanh, chư Phật thảy nương về,
Bát chánh đạo, cùng tứ y chánh pháp. (lạy)
Qui y Tăng, con quý trọng nhà Tăng,
Hòa hiệp chúng, lẽ sống chung bình đẳng,
Thanh lịch giới, thể trang nghiêm vắng lặng,
Đức chưá đầy, kiêm đủ cả tài năng. (lạy)

Thọ nhận: Ngũ Giới
Received: Five Precepts
Một gìn giới cấm: Sát sanh,
Những ngày chay lạc không đành giết ăn.
Thú kia chẳng đoạn mạng căn,
Tránh xa nhiều kiếp thù hằng chém đâm. (lạy)
Hai gìn giới cấm: Gian tham,
Của người chẳng đặng lấy làm của ta.
Những mong kiếp khác sanh ra,
Khỏi đường nghiệp báo đọa sa lạc lầm. (lạy)
Ba gìn giới cấm: Tà dâm,
Chẳng đem đạo nghĩa trăm năm đổi dời.
Không hay nhiễm thói chơi bời,
Về sau tránh khỏi kiếp đời dâm bôn. (lạy)
Bốn gìn giới cấm: Vọng ngôn,
Không lời quỷ quyệt tinh khôn gạt lường
Hại người tội ác chẳng vương,
Khỏi điều điên đảo đau thương không ngừa (lạy)
Năm gìn giới cấm: Say sưa,
Rượu kia chất độc nguyện chừa bỏ ra.
Đặng cho những kiếp về xa,
Tránh điều mê muội vạy tà tối tăm.

@***@
HỒI HƯỚNG
Phẩm kinh con mới đọc rồi,
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh.
Người người thức tỉnh tu hành,
Bến mê phút chốc biến thành ao sen.
Lý kinh sáng suốt như đèn,
Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền.
Nguyện con cùng pháp có duyên,
Gặp người trí thức bạn hiền cùng tu.
Ngày ngày tinh tấn công phu,
Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng.
Cúi xin đức Phật chứng lòng,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3
lần)  
Namo Original Teacher Shakyamuni Buddha. (3 times)
MÔ PHẬT ! ; NAMO AMITABUD !

***

Tam Bảo Kinh, đến đây là dứt. 
Jewels Scripture, here is an end.
( Nếu đêm 14 và 29 thì đọc thêm bài: Sám hối : Tam nghiệp lực ; 
If the night 14 and 29, then read the article: Repentance: Three karma; và muốn đọc thêm "kệ-tụng", thì đọc trước bài: "Hồi-Hướng"; and want to read more "shelf-litigation," the article read: "Back-User")


***
III. Kệ-tụng ; Shelf-chant:
 Sám hối: Tam nghiệp lực
 Repent: Three karma
(Đọc trong những ngày Rằm, ba mươi ; Read the full moon day, thirty)
Trước Phật đài con xin sám hối,
Xét lại mình tội lỗi từ xưa.
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,
Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.
***
Thân đựng chứa biết bao tật xấu,
Bước chân đi theo dấu đường đời.
Cách ăn thói ở tùy thời,
Nào con có tránh khỏi nơi tội tình ?
***
Tội thứ nhứt sát sinh thực nhục,
Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành.
Vì con cha mẹ cam đành,
Giết loài muôn thú nuôi sanh mạng nầy.
***
Con cũng có tự gây lấy nghiệp,
Cùng bao người gián tiếp trợ duyên.
Thức ăn bán ở thị thiền,
Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.
***
Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác,
Muôn vạn loài oan thác vì con.
Ví như thây ướp hằng còn,
Từ xưa chất để nên hòn núi cao !
***
Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp,
Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy.
Xét ra thì thịt xương nầy,
Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.
***
Cũng có lúc lòng thành bất nhẫn,
Nghe tiếng kêu hối hận giựt mình.
Máu me ràn rụa thân hình,
Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa !
***
Con nguyện hứa thứ tha tất cả,
Lòng dặn lòng cải hóa tự tâm.
Học đòi theo bậc triết nhân,
Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.
***
Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm,
Giữ làm sao khỏi lấm tấc son ?
Biết bao nghiệp xác cỏn con,
Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.
***
Nay đến trước Phật tiền sám hối,
Lượng từ bi xả tội lỗi lầm.
Ăn năn gội rửa lòng phàm
Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay. (lạy)
***
Tội thứ hai tham tài trộm đạo,
Thói vạy tà gian xảo xấu xa.
Hoặc từ nhiều kiếp trải qua,
Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình.
***
Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại,
Hẳn có khi tội trái lôi thôi.
Của người nhọc đổ mồ hôi,
Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta. (lạy)
***
Tội thứ ba dâm tà loạn phép,
Lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân.
Tấm lòng yểm cựu nghinh tân,
Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan !
***
Đường tình ái đã chan chan tội,
Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung.
Tấm thân tội lỗi thẹn thùng,
Kiếp này kiếp khác chập chồng bằng non. (lạy)
***
Tội thứ tư vọng ngôn dối trá,
Lợi cho mình thiên hạ hại thân.
Vẽ duyên thêu dệt xa gần,
Muôn điều rối rắm trăm phần đảo điên.
***
Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc,
Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau.
Mở lời để hại về sau,
Một câu thất đức họa sâu khôn lường. (lạy)
***
Tội thứ năm say sưa chè rượu,
Lỗi giới điều do tửu nhập tâm.
Thêm lòng ham muốn tham lam,
Càng thâu chất chứa càng làm mê say.
***
Bịnh sân giận ai tày chuyên chữa,
Nổi nóng lên như lửa cháy rừng.
Si mê đâu biết tỏ tường,
Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem
(lạy)
***
Năm giới chánh cộng thêm giới phụ,
Tam nghiệp chung tính đủ thập điều.
Phật ban giới cấm đã nhiều,
Mà con lỗi phép chẳng theo đạo Ngài.
***
Hoặc vô ý không hay tội trượng,
Hoặc yếu hèn chẳng cưỡng được tâm.
Tự làm hoặc xúi người làm,
Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui.
***
Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng,
Đến những nay vô lượng kiếp sinh.
Mỗi phen mang lấy thân hình,
Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên !
***
Tấc lòng thành con nguyền sám hối,
Xét tội xưa tránh lỗi về sau.
Cầu xin nước tịnh rưới vào,
Tâm con được sạch lào lào hôm nay.
***
Con cố gắng từ đây sắp tới,
Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền !
Cần trau Tam Nghiệp trọn hiền,
Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam.
***
Mong đến chốn Già lam Phật cảnh,
Giã cõi đời ảo ảnh phù du.
Con về con học phép tu,
Làm dân đất Phật thiên thu sống còn.
***
Đường giải thoát lòng con chí dốc,
Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn.
Nương vào Tam Bảo là hơn,
Con nguyền chẳng dám khinh lờn dễ duôi.
***
Được thưởng thức chút mùi vị đạo,
Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng.
Con nay sám hối vừa xong,
Nghiệp trần nhẹ cổi không không sạch rồi !
***
Con cầu nguyện người đời tỉnh thức,
Thọ phước lành đạo đức thưởng ban.
Cầu xin Phật hiện thế gian,
Cầu xin tam Bảo cứu an muôn loài ! (lạy)

Nam Mô: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni: Phật !
(3 lần)
Namo: Original Teacher Shakyamuni: Buddha!

(3 times)
        

=>  Kinh Tam Bảo-trang 2.
A-Di-Đà Phật !
Amitabha Buddha !
Văn bản gốc :
KINH TAM BẢO
DÂNG HƯƠNG
Khói hương xông thấu mấy từng xanh,
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành.
Trên khói hương nầy xin Phật ngự,
Chứng minh đệ tử tất lòng thành.(cúi lạy)
LỄ PHẬT
Kính lạy Phật từ bi cứu thế,
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh.
Trần gian biết nẻo tu hành,
Nhờ đèn trí huệ, quang minh soi đường.(cúi lạy) 
LỄ PHÁP 
Kính lạy Pháp là phương giải-thoát,
Gốc chân truyền y bát từ xưa.
Pháp tu chứng đắc kịp giờ,
Độ người qua đến bến bờ bên kia.(lạy)
LỄ TĂNG
Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật,
Gốc chơn truyền y bát từ xưa.
Pháp tu chứng đắc kịp giờ,
Độ người qua đến bến bờ bên kia. (lạy)

XƯNG TỤNG PHẬT BẢO
Phật là đấng tối cao giác ngộ,
Lập đạo tràng tế độ chúng sanh.
Luật nghiêm giới cấm ban hành,
Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu,
Cõi trần thế mịt mù tăm tối,
Biết đâu là đường lối thoát thân.
Đầu tiên một bậc siêu nhân,
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời.
Đây đệ tự là người mong mỏi,
Dứt trần duyên theo dõi học hành
kính dâng một tấm lòng thành,
Phụng thờ đức Phật đạo lành cao siêu. (lạy)

XƯNG TỤNG PHÁP BẢO
Pháp của Phật giáo điều chánh lý,
Hạnh xuất gia Khất sĩ thanh bần,
Một y một bát tùy thân,
Pháp môn khất thực giáo dân độ đời.
Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự,
vãng sanh về Phật xứ đạo tràng.
Sống chung tu học dễ dàng,
Tham thiền nhập định mở đàng huyền môn.
Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh,
Độ chúng sanh dứt bịnh hôn trầm.
Quí thay diệu pháp thậm thâm,
Chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. (lạy)

XƯNG TỤNG TĂNG BẢO
Tăng là các nhà sư thanh tịnh,
Thể không không chẳng dính bụi trần.
Ly gia cắt ái khinh thân,
Dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh.
Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp,
Đem đạo mầu dạy khắp thế gian.
Hồng trần đám lửa cháy lan,
Nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay.
Chư Thánh Tăng công dày vô hạn,
Độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn.
Đội ơn cảm đức không ngằn,
Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. (lạy)
SÁM HỐI TAM BẢO  
Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ,
Để thế gian làm chỗ dựa nương.
Những ai hủy báng khinh thường,
Ay là cắt đứt con đường vãng sanh.
Nay đệ tử lòng thành sám hối
Xét lại mình tội lỗi từ xưa.
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,
Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.
Thân đựng chứa biết bao tật xấu,
Các việc làm theo dấu tệ hư.
Hoặc là phỉ ố nhà sư,
Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình.
Nào những lúc vô tình nói quấy,
Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm.
Khinh chê diệu pháp thậm thâm,
Buông lung nghiệp miệng vương lâm tội trời.
Cùng tâm ý khi đời ngạo vật,
Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên.
Hoặc là tin tưởng quàng xiêng,
Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng.
Từ vô thỉ chập chồng tội lỗi,
nay con nguyền sám hối ăn năn.
Quấy xưa xin quyết chừa răn,
Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về. (lạy)
QUI Y TAM BẢO
Qui y Phật, con hết lòng kính phật,
Lượng từ bi, con nguyện học theo Ngài
Thương chúng sanh, khắp võ trụ muôn loài
Một tánh giác, thể đại đồng vạn vật. (lạy)
Qui y Pháp, con gắng theo học Pháp,
Được thức tâm, giải thoát cảnh lầm mê.
Pháp vô sanh, chư Phật thảy nương về,
Bát chánh đạo, cùng tứ y chánh pháp. (lạy)
Qui y Tăng, con quý trọng nhà Tăng,
Hòa hiệp chúng, lẽ sống chung bình đẳng,
Thanh lịch giới, thể trang nghiêm vắng lặng,
Đức chưá đầy, kiêm đủ cả tài năng. (lạy)

THỌ TRÌ NGŨ GIỚI
Một gìn giới cấm: Sát sanh,
Những ngày chay lạc không đành giết ăn.
Thú kia chẳng đoạn mạng căn,
Tránh xa nhiều kiếp thù hằng chém đâm. (lạy)
Hai gìn giới cấm: Gian tham,
Của người chẳng đặng lấy làm của ta.
Những mong kiếp khác sanh ra,
Khỏi đường nghiệp báo đọa sa lạc lầm. (lạy)
Ba gìn giới cấm: Tà dâm,
Chẳng đem đạo nghĩa trăm năm đổi dời.
Không hay nhiễm thói chơi bời,
Về sau tránh khỏi kiếp đời dâm bôn. (lạy)
Bốn gìn giới cấm: Vọng ngôn,
Không lời quỷ quyệt tinh khôn gạt lường
Hại người tội ác chẳng vương,
Khỏi điều điên đảo đau thương không ngừa (lạy)
Năm gìn giới cấm: Say sưa,
Rượu kia chất độc nguyện chừa bỏ ra.
Đặng cho những kiếp về xa,
Tránh điều mê muội vạy tà tối tăm.

@***@
HỒI HƯỚNG
Phẩm kinh con mới đọc rồi,
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh.
Người người thức tỉnh tu hành,
Bến mê phút chốc biến thành ao sen.
Lý kinh sáng suốt như đèn,
Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền.
Nguyện con cùng pháp có duyên,
Gặp người trí thức bạn hiền cùng tu.
Ngày ngày tinh tấn công phu,
Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng.
Cúi xin đức Phật chứng lòng,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 
lần)  
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )

Meditation, be still is, looking at the swastika! )
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới"   <= (mở trang nầy! trước khi Dịch! đã có liên kết trang!)  
( Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữTiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)1 nhận xét:

 1. Rất cảm ơn về bài viết của bạn, bài viết rất hay và ý nghĩa.
  Nếu có các nhu cầu về thiết kế, thi công các sản phẩm nội thất như: bàn ghế sofa, giường tủ, thi công trọn gói có thể liên hệ bên Mozza mình nhé. Click vào đây để xem chi tiết nhé các bạn:
  sofa da cao cấp
  sofa nỉ đẹp
  sofa văng đẹp
  sofa góc đẹp
  sofa đơn đẹp
  hãy liên hệ cho mình nhé. Cảm ơn !
  _______________________________________________
  SIÊU THỊ GHẾ SOFA MOZZA
  Địa chỉ: 66 - Tương Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  Điện thoại: 093 628 3333 - 04 6674 9999

  Trả lờiXóa