Thứ Bảy, tháng 10 08, 2011

Kinh Tam Bảo; Three Jewels' Sutra (Trang 3; Page 3)

Thực hành dịch sang Anh ngữ tự học: số 60 b
Practice self-taught English translation: No. 20 b
( Hiệu chỉnh và dịch thuật : Lê Đức Huyến; Correction and Translation: Le Duc Huyen)
* Dịch sang Anh ngữ; Translations into English: Học hành phải biết "chỗ sai"...Tầm cầu học hỏi, miệt mài nên thân!; Learning to know "the wrong place" ... The demand to learn, hard to the body!Trang 918-948; Page 918-948 )
***
NHỚ ƠN PHẬT
PLEASE REMEMBER TO BUDDHA
Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi,
Ta bước riêng một lối thanh cao.
Đạo vàng quý báu biết bao,
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người !
Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm,
Dắt dìu nhau bước dẫm bon bon…
Lối đi đã sẵn đường mòn,
Công người khai vẹt ai còn nhớ chăng ?
Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác,
Sanh trong trần nhưng khác người trần.
Xem qua cuộc thế chuyển vần,
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương !
Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa,
Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn.
Dấn thân vào chốn núi non,
Bỏ lìa điện ngọc, lầu son ngai vàng !
Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt,
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường.
Vượt qua tấm vách cương thường,
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.
Buổi sơ khởi, đã đành khổ nhọc,
Mảng lê chơn, bảy lọc ba lừa.
Thấp cao đạo lý chẳng vừa,
Bao phen tầm kiếm,vẫn chưa thấy gì !
Ngài thong thả suy đi nghĩ lại,
Đạo có khi ở tại lòng ta,
Hẳn nhờ định trí tìm ra,
Xếp chơn ngồi lại kiết già công phu.
Sáu năm chẵn, ròng tu khổ hạnh,
Tấm thân còn một mảnh xương gầy.
Nắng mưa sương gió nhuốm đầy,
Yếu lần đến đỗi một ngày mỏn hơi.
Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ,
Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang.
Độ đời nguyện lớn thênh thang,
Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi.
Nghĩa cạn lẽ bèn thôi ép xác,
Định ăn dùng đạm bạc thô sơ.
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa,
Cũng vừa đủ sống cũng vừa trau tâm.
Áo đã mặc nhiều năm rách rã,
Lượm vải bô, chằm vá khiếu khâu.
Khẽ khầm từng miếng kế đâu,
Thành y bá nạp, ngõ hầu che thân.
Rồi lần lượt bước chân giải thoát,
Đem gương lành, ôm bát hóa trai.
Đói no đắp đổi qua ngày,
Lúc chưa thành đạo, nào ai biết nhiều.
Còn gặp phải lắm điều gay cấn,
Sử chép rằng: ngộ trận ma vương:
Lúc Ngài nhập định phóng quang,
Ma vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa !
Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn,
Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên,
Từ bi gương mặt dịu hiền,
Hào quang nhập định tham thiền túa ra !
Ma vương ấy họa là trần thế,
E đạo Ngài, chủ tể ngôi trên ;
Chân tu đắp vững móng nền,
Đổi xoay thế cuộc lập nên đạo trường.
Thì quyền lợi Đế vương sẽ mất,
Tinh thần hưng, vật chất suy mòn,
Công danh dầu miếng mồi ngon,
Cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng.
Đời thế lực, ngang tàng áp bức,
Đạo ôn hòa bủa đức phục thâu,
Khó khăn muôn sự khởi đầu,
Thương người dẫn đạo xiết bao nhọc nhằn !
Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối,
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu;
Những nàng ma nữ cợt trêu,
Ấy là dục vọng, quẩn theo bên mình.
Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định,
Vững tinh thần, thanh tịnh chân tâm.
Vọng căn nguồn gốc đã tầm,
Tham lam sân giận, si lầm dang xa.
Đắc trí huệ, soi ra vạn pháp,
Phóng hào quang chiếu khắp ngàn trùng.
Phép linh chứng được lục thông,
Trải bao cố gắng khổ công bấy chầy.
Nắng vằng vặc, mưa mai gió tối,
Tròi trọi thân, dưới cội bồ đề,
Nhứt tâm phát một lời thề:
“ Nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi ”.
Và nguyện lực sau khi đắc quả,
Đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh.
Đầu tiên trên bước lữ hành,
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.
Nhưng lần lượt trải qua các xứ,
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang,
Lập thành Giáo hội đạo tràng,
Đắp tô xong xả con đàng Tây phương.
Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo,
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết Bàn.
Khởi hành từ chốn trần gian,
Về nơi Cực lạc, dưỡng an đời đời.
Từ ngàn trước bao người dong ruổi,
Nay chốn này đến buổi chúng ta;
Con dòng hưởng lấy gia tài,
Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.
Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ,
Là người xưa lao khổ lại càng;
Tìm ra được ánh đạo vàng,
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người.
Ôi ! Thật đáng cho đời kính ngưỡng,
Công đức Ngài vô lượng vô biên,
Hỡi chư Phật tử hữu duyên,
Nhớ ơn Từ Phụ cần chuyên tu hành.
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật. (3 lần 3 cúi lạy) 
Namo Original teacher, Shakyamuni: Buddha. (3 times 3 bows)

CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH
Đời gặp thuở can qua chinh chiến,
Sống những ngày nguy biến kinh tâm;
Kéo dài thê thảm nhiều năm,
Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình.
Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi,
Người sống còn rũ rượi sầu thương
Kể đâu hết khúc đoạn trường,
Bàn tay ác liệt vô thường gây nên?
Thử xét lại căn nguyên giặc giã,
Bởi loài người mất cả lòng nhơn,
Thế thì đạo đức hết trơn,
Mất sao mất cả chữ NHƠN là người?
Đời như thế mất đời có phải?
Chữ đời là mãi mãi đời đời,
Nhơn từ ấy đạo bền dài,
Vĩnh miên trường cửu đạo đây là đời.
Đời không đạo nên đời loạn khổ,
Đạo ở đời thật chỗ yên vui!
Dài dòng chẳng nói xa xuôi,
Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà.
Cầu học đạo ấy là cầu nguyện,
Cầu sao cho phổ biến chúng sanh.
Thế gian tất cả hiền lành,
Tức thời thế giới hòa bình tự nhiên.
Một lẽ nữa, căn nguyên giặc giã,
Bởi người đời tham chạ giựt giành;
Miếng ăn lẽ sống cho mình,
Mà bao kẻ khác điệu linh khốn nàn.
Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật,
Đây hai điều Phương Thuật cứu tinh;
Không trộm cắp, không sát sinh,
Ấy là hai đấng thần linh hộ trì.
"Nhơn bất sát" không khi nào giết.
"Sát bất nhơn" mất biệt tiếng người;
Bao nhiêu loài vật trên đời,
Cũng là mạng sống, cũng thời mang thân.
Cũng đau đớn chịu phần sanh tử,
Nỡ lòng nào bày sự giết ăn!
Oái oăm bạc ác vô ngằn.
Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình.
Tâm đã chẳng động tình bi thiết,
Mất thiên lương lịm chết cõi lòng.
Quen tay giết được đèo bòng,
Mạng người đồng loại, cũng không ngại ngùng.
Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục,
Tánh tình người lắm lúc đổi thay;
Thấm vào cơ thể lâu ngày,
Hòa chung chất máu các loài thú muông.
Đời hăng hái say cuồng chém giết,
Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi;
Hồn oan chết thảm khôn nguôi.
Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn.
Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp.
Phép tu trì cần kíp ban hành;
Mỗi người phải cử sát sanh,
Xót thương loài vật lòng lành ăn chay.
Theo luật sống chẳng ai được giết,
Không sanh người, sao diệt mạng người;
Lập nên sự sống ở đời,
Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen.
Nếu con kiến có quyền được sống,
Thì loài người luật rộng biết bao;
Tự do sống mãi bền lâu,
Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài...
Ăn để sống mỗi ngày đơn giản,
Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi.
Cấy cài trồng tỉa đua bơi,
Ấy là phận sự của người cư gia.
Bậc giải thoát lià xa nghề nghiệp,
Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh;
Hạnh tu Khất sĩ lữ hành,
Mỗi ngày khất thực, trì bình giáo khuyên.
Mượn pháp ấy làm duyên tế độ.
Cho thế trần được chỗ gieo nhơn.
Tập lần bố thí ra ơn,
Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần.
Đã bố thí một lần cả thảy,
Lộc của mình để lại cho đời;
Ra đi chẳng dính trong người,
Mảy may danh lợi, tăm hơi của tiền.
Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa,
Một bát cơm đủ chứa dạ dày;
Chẳng dư cất để nhiều ngày,
Không hay phung phí tốn xài chi chi
Người bố thí sau khi mình thí,
Nên kẻ đời gắng chí học theo.
Lòng tham làm giặc hiểm nghèo,
Hạnh tu bố thí gương treo sửa đời.
Pháp khất thực dạy người bố thí,
Cùng dạy mình chơn lý không tham;
Bao giờ dứt tánh mê ham,
Muôn ngàn phận sự việc làm điều xong.
Bằng trái lại nếu không huân tập,
Bước ra đời tạo lập thân danh;
Ô hô! Sự nghiệp tan tành,
Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu.
Trong đời phải cần tu hai pháp:
An chay và vui hạp đi xin;
Luật nghiêm giới cấm giữ gìn,
Muôn người hòa hiệp như in một người.
Ay là Phương pháp lập đời đạo đức,
Dẫn loài người đến mức yên vui;
Không còn loạn khổ chia phui,
Ủ ê tang tóc ngậm ngùi đau thương!
Cùng hiệp trí tìm hương cầu nguyện
Cầu xin cho xuất hiện triết nhân;
Đảm đang phận sự độ trần,
Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn.
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật. (3 lần 3 cúi lạy) 
Namo Original teacher, Shakyamuni: Buddha. (3 times 3 bows)
THUYỀN TRÍ HUỆ
BOAT WISDOM 
Thuyền trí huệ: ngược dòng rẽ sóng,
Đèn "Quang Minh" rạng bóng soi đời:
Ai người trồi hụp chơi vơi,
Khá mau bám níu, vào nơi mé bờ !
Boat of wisdom: go upstream to wake,
Lamp "Quang Minh" radiant shine shadow life:
Who whom dangerous surfacing diving perilous,
Quite quickly clingings, in which edge the shore!
***
Biển trần thế đục nhơ đã lắm,
Bao anh hùng chìm đắm khổ nguy;
Nước tham một giải đen sì,
Gió cuồng nổi dậy, sân si ba đào.
Mãi xao xuyến tranh nhau vật chất,
Phí công linh bùn đất đắp tô;
Của trần càng tóm thâu vô,
Là càng chôn lấp, dưới mô sình lầy.
***
Lòng tự-thị mưu hay kế giỏi,
Chước phân tranh chia cõi rẽ bờ:
Kẻ khôn lấn hiếp người khờ,
Ngọn trào phản động, bấy giờ nổi lên ! (Trang 936)
Heart self-marketing ruse well and good,
Clones dissension dividing realms, turn the shore:
Wise men sexual encroachment the fool,
The flame of movement reactionary, then stand up! (Page 936)
***
Sóng cun cun vang rn gào thét,
Nước chy nhào xô vt lướt phăng;
Thương ôi cái bt trôi lăn,
Nhp nhô m mt, khi thăng khi trm.
Lúc bin động ti tăm tri đất,
Cõi âu su phng pht u minh;
Trn hoàn vn vt chúng sinh,
Âm thm kh s, linh đinh khn nàn.
Tri bao đon lm than tai biến,
Ánh triêu dương xut hin t t;
Quang minh rng r thái hư,
Muôn loài ngưng dt, ưu tư kinh cung.
Tai nghe ta tiếng chuông cnh tnh,
Mt thy xa đủng đỉnh thuyn khơi;
Du Tăng Kht sĩ ra đời,
Chiếc thuyn Giáo hi, vt người trn duyên.
Nhng ai dt oan khiên túc trái,
Mau thoát ra kh hi mê tân;
Gic mơ ngàn kiếp tĩnh ln,
Li đi ngàn kiếp, bước chân đã tng.
Đồ vt cht thôi đừng to sm,
Cõi đất bùn say đắm làm chi:
Giàu sang càng nng kéo trì,
Tiếc thương lưu luyến, dt đi đặng nào.
Sao bng đặng bước vào thuyn giác,
Th không không gii thoát nh nhàng;
Đưa qua b ngn đạo tràng,
Tăng già Pht x, đất vàng sng chung,
Cõi tnh lc thung dung ngày tháng,
Chng còn lo kh nn nhiu nhương;
Nhng là mng gin ghét thương,
Bun vui ưa mun, như thường như không.
Tóc va co tơ lòng đon phi,
Cun s đời tên tui đã bôi,
N trn ngày y dt ri,
Tây Phương ngày y, mt ngôi sn dành.
K ngày y vãng sanh x Pht,
Hc đạo mu nhim mt huyn vi,
Làm Tăng ôm bát đắp y,
Vâng hành pháp báu, gi trì gii nghiêm.
Năng nghiên cu xét tìm chơn lý,
Gng tham thin hu trí phát sanh,
Sáng tâm t tánh rành rành,
Tinh chuyên nhp định, đắc thành thn thông.
Màn huyn trí bên trong hé m,
Máy nhim mu l h ln ra,
Rõ ràng đạo qu đâu xa,
Chơn tu thành Pht, Pht là người tu.
Nam mô Bn Sư Thích Ca Mưu Ni Pht . (3 ln 3 ly)
***
CHÚC MNG CHÁNH PHÁP
Đèn chánh pháp ngày nay t rng,
Như mt tri chiếu sáng phương Đông,
Nhơn sanh đều tnh gic nng,
Phóng xa tm mt nhìn trông vui mng.
Mng thy rõ phc hưng đạo Pht,
By lâu nay n khut khôn tường,
Hin gi sáng t bn phương,
Tiếng thơm vang di, mùi hương ngt ngào.
Nh giáo ch truyn trao Giáo lý,
Pháp xut gia kht sĩ tu hành,
Dit tr tn gc li danh,
Không còn chen ln, đua tranh vi đời.
Trường Giáo hi là nơi Cc Lc,
K vãng sanh đã khác người trn,
Sng riêng trong cõi tinh thn,
Trau thân gii trí, sc thân chng màng.
Mượn thây y lên đường cu kh,
Để thế gian làm ch da nương,
T người săn sóc cúng dường,
Ra công tô đắp, con đường tương lai.
Ngày mt ba ng chay đạm bc,
Th ít nhiu "lê-hoát" tùy duyên,
Pháp mu kht thc giáo khuyên,
Nêu cao mt tm: gương hin soi chung.
V ch  thung dung nhàn nhàn h,
Dưới gc cây lu lá đơn sơ,
Min là tránh nng đụt mưa,
Không cn xinh đẹp, chng ưa màu mè.
V s mc, đủ che thân th,
Không se sua không v phù hoa;
Tm y bá np nhu hòa,
Đám mây ch khách Ta Bà vân du.
Hnh kht sĩ phép tu theo Pht,
L sng chung vn vt chúng sanh;
Không riêng xã hi gia đình,
Không phân chng loi hu tình vô tri.
Người gii thoát đon ly thế s,
Hip thành đoàn Tăng l du phương,
Giáo đàng có đấng Pháp vương,
Dy môn B Tát m đường Như Lai.
Pháp trí hu bin tài vô ngi,
Va hc qua va dy chúng sanh,
Chính trong ch hc và hành,
Nhiu nơi kinh nghim, được thành toàn năng.
Pháp thin định thượng tng huyn diu,
Đắc thn thông thu hiu thin cơ,
Ri may vic trước ai ng,
Giúp cho thiên h, được nh phép linh !
Rng trn thế u minh m ti,
Người lc vào mt li tr ra;
Sanh thân, ri ln, ri gìa,
Ri đau, ri chết lìa qua mt đời,
Ri theo nghip luân hi tr li,
Cũng sanh thân, cũng mãi tn tung;
Bánh xe t kh quay cung,
Sanh, già, đau, chết, theo gung chuyn xoay.
Người đời mãi to gây vng nghip,
Để ri ra chu kiếp luân trm,
Vic làm người vn vô tâm,
Nào hay có ch lc lm v sau.
Ai là k thương nhau dìu dt,
Ch cho người biết chc li đi;
Vượt qua khi đám rng nguy,
Thoát ra s kiếp, lưu ly tr v...
Kìa chánh đạo B đề rng t.
Kht sĩ môn vch rõ con đường,
Hnh tu cao vin phi thường,
Cũng như đuc sáng, soi đường li thông.
K dn đạo ra công dìu dt,
Li pháp lành khuyên nhc ân cn;
Cho người biết no tu thân,
Đưa người khi chn: xoay vn ti khiên.
Ôi! Trn thế hu duyên, hu phước,
My ngàn năm gp được ngđèn,
Phá tan tình trng ti đen,
Khp nơi sáng sut: nh đèn Minh Quang.
Bóng kht sĩ áo vàng ánh chói,
Nhng ngn đèn chiếu ri sáng trưng,
Nhơn sanh chn chn vui mng,
Mng cho chánh pháp: phc hưng thnh thi.
Nam mô Bn Sư Thích Ca Mưu Ni Pht
                                                                         (3 ln 3 ly)


(Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn !)
(Meditation, be still is, looking at the swastika!)
TÁN TNG CÔNG ĐỨC GIÁO CH
Cúi đầu li trước tháp vàng,
Chúc cu Giáo hi đạo tràng vĩnh miên.
Ngôi xuê Giáo ch ng yên,
Đức Ngài tt bc trên cõi trn.
Quang Minh tướng tt vô ngn,
Nhân lành nhiu kiếp, góp phn to nên.
Công trình quá kh nào quên,
Đường trn ngàn li, bước lên no lành.
Xut thân kh hnh tu hành,
Lp nên Giáo lý: t mình tìm ra.
Ni truyn chánh pháp thích Ca,
Hăm lăm thế k nay đà m phai.
Người tu hin ti my ai,
Hành theo đúng phép: Như Lai giáo truyn.
Đâu còn thy rõ chơn nguyên,
Xut gia nhp đạo trn gian dt lià.
K Tăng người tc phân chia,
"Tăng vô nht vt" xưa kia thanh bn.
Mt y, mt bát, mt thân,
Ngoài ra chng bn my trn trong tâm.
Nhưng nay Ngài li giáng lâm,
Đem đèn trí hu soi nhm nước Nam.
M ra mt cõi già lam,
Nhng người nhp thánh, siêu phàm ít đâu ?
Đạo tràng thành lp by lâu,
Lut nghiêm chn lc, gm thâu sĩ hin.
Nơi đây thế gii vô phin,
Không còn tham đắc, chc quyn li danh.
Mi người áo vá mt manh,
Mt bình bát đất: du hành khp nơi.
Sáng ra khuyên giáo độ đời,
Trưa v th thc, xế thi thuyết kinh.
Chiu khuya quán tưởng lng thinh,
Na đêm nhp định, đin linh ngưng thn.
Người t giác ng độ thân,
Giác tha độ thế dy dân tu trì.
Nào đâu có tiếng th phi,
Nào đâu có cnh: lâm ly đau su ?
Chúng con kh s hèn lâu,
R nhau tìm đến, mong cu da nương !
Đạo vàng như ánh triêu dương,
Thế trn như gia đêm trường ti tăm,
Bao phen sp h sa hm,
Ngày nay tnh mnh biết tìm no ra.
V đây gp ca gp nhà,
Gp cha m cũ, gp bà con xưa.
Ân lành nhun ht móc mưa,
Đức Ngài ban rưới phước tha chúng con: 
"MINH thiên hu nht xut Đông Phương,
明  天 慧 日 出    方,
ĐĂNG chí cao sơn triu kiết tưng,
登     高 山 召    翔,
QUANG chiếu thế âm hàm vn vt,
光            物,
HIN lai, n kh chuyn luân vương:
     來,   去      王:
Tri mai mt nht hin phương Đông.
Vượt khi non cao chiếu sc hng,
Ph ánh t quang soi vn vt,
Đến đi, qua li biết bao vòng.

MINH như hng nht l trung thiên,
明  如  紅 日 麗    天,
ĐĂNG nguyt hunh huê chiếu diu huyn,
    月 熒  驊  照 曜 玄, 
QUANG hu tuyên lưu toàn thế gii,
光   慧  宣 流 全 世 界,
HIN thân thuyết pháp đ chơn nguyên:
現   身 說 法 渡 真 原:
Sáng như mt nht gia tri thanh,
T t đèn trăng chiếu sc hunh,
Phóng ánh hào quang soi thế gii,
Hin thân thuyết pháp độ nhơn sinh."
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật ! (3 lần 3 lạy)

Namo Original teacher, Shakyamuni: Buddha! (3 times 3 bows)

Ghi chú: 
1.-(chữ lệ thứ 36, đẹp diễm lệ: 麗) 日月麗乎天 : nhật nguyệt lệ hồ thiên: mặt trời mặt trăng dính bám vào trời. Các dấu chấm câu trong tiếng Hán Nôm, giống tiếng Việt bây giờ: (,) phẩy, (.) chấm, (:) hai chấm, (;) chấm phầy, (!) chấm than, (" ")ngoặc kép. Nhiều sách dấu chấm là một vòng tròn (vòng khuyên hơi lớn cho rõ !
2.-hai chữ huỳnh huê (hoa): 熒 驊 mang nghĩa bóng, người có tài đức tốt, mà gốc chữ thuộc bộ mã (ngựa), nguyên trong tự điển :① [b]Hoa lưu[/b] 驊驑 tên một con ngựa tốt trong số tám con ngựa tốt của ông Chu Mục Vương 周穆王. Có khi dùng nghĩa bóng là người có tài đức tốt. Cũng viết là [b]hoa lưu[/b] 驊騮. Tên một con ngựa tốt theo truyền thuyết (của Chu Mục vương). 【驊騮】hoa lưu [huáliú] (văn) ① Ngựa khỏe, tuấn mã; ② Người có tài đức. Đối sánh với"huỳnh hoặc" là soi sáng, những điều mà người ta làm cho "mê hoặc". Đây là nơi mà Tổ sư đã "gói gém" và dùng chữ một cách tuyệt vời và đối sánh như vậy ! Lại còn để lại dấu ấn về sự đoản mệnh của Kim Huê là người vợ, trước khi Ngài xuất gia tầm đạo, người mà sau khi sinh hạ Kim Liên...Mô Phật !
Ghi chú: 
 慧日出
高山召

NGUYN V CÕI PHT
Con xin ly đấng Đại Hùng,
Đức Ngài gii thoát khi vòng trn duyên!
Cnh đời con sng đảo điên,
Đau thương lm ni ưu phin xiết bao!
Ao trn con l mt vào,
N trn con biết ngày nào ci ra!
Cũng như đứa tr lìa nhà,
Lc loài càng bước, càng xa, xa vi!
Bơ vơ trên quãng đường đời!
Kìa là hang vng, kìa thi rng hoang!
Thp thò mãnh h ác lang,
Trí con khng khiếp kinh hoàng khóc la!
Chp chn bóng qu hình ma,
Tâm con hi hp thiết tha nguyn cu.
Rng đời càng bước vào sâu,
Là càng rùng rn lo âu php phng.
Yếu thơ trước cnh hãi hùng,
Nh nhen con thy lnh lùng thân côi!
Đường v nhà đạo xa xôi,
Đường theo cuc thế ôi thôi đon trường.
Sn vào trong cnh bi thương,
Trăm ngàn ni thm vn vương bên mình!
Chung quanh đầy nhng kh hình,
Chng hay con mc ti tình chi đây!
Ngán cho s kiếp đọa đày,
Ti cho thân phn lc loài éo le!
Bàng hoàng gia chn rng mê,
Chng ai dùm ch đường v cho con!
Ngây thơ trí nh đâu còn,
Li thêm nn chướng giết mòn tánh linh!
Đồng thi nhiu k chung quanh,
R con vào nghip chúng sanh luân hi!
Dây oan khi đã ct ri,
Tên ghi hn gi thì thôi còn gì.
Gic mơ nhiu kiếp li bì,
Càng quanh ln mãi càng si mê hoài.
Mng lo xây đắp mng đài,
nơi huyn cnh đặc dài thi gian!
Niên hoa my độ n tàn,
Ch nhơn khut bóng trong màn vô minh!
Cõi trn kiếp ly mình,
Dây thương vn vít lưới tình ba giăng
Ao qun vt cht trói trăn,
Ca nhà nht pht miếng ăn hành hà.
Cơn đau hp hi rên la,
Hung thn ác qu cõi ma hoành hành.
Mnh thân kh sng cam đành,
Li thêm kh chết git giành chia phui.
Lòng con lung nhng ngm ngùi,
Trót đem linh tánh nhum mùi trn gian!
Thân Ny đã l vương mang,
Kh này mi phi trăm đàng tai ương.
Não n vi cnh đau thương,
Lm khi con mun tìm đường thoát thân!
Than ôi! Dính cht lưới trn,
D gì tháo g mt ln cho ra!
Nghip duyên chng chu buông tha,
Sc con yếu kém khó qua kiếp đời.
Kiếp trn bin kh vơi vơi,
Con đang tri hp đui hơi vy vùng!
Cúi xin ly đấng Đại Hùng,
Đức Ngài gii thoát khi vùng trn duyên.
T bi vô lượng vô biên,
Cu con thoát chn oan khiên đo đày,

Cúi xin đảnh l Đức Ngài:
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật. (3 lần 3 cúi lạy) 
Namo Original teacher, Shakyamuni: Buddha. (3 times 3 bows)
KHUYÊN ĐỪNG GIT THÚ
Muôn loài nào khác chi ta,
Cũng tìm s sng lánh xa tai nàn.
Có cha m, có h hàng,
Kết bè sanh hot hip đoàn siêng năng.
Ta đừng giết nó mà ăn,
Cũng đừng bt nó trói trăn giam cm.
By câu chước độc mưu ngm,
Làm cho chúng nó âm thm đớn đau.
Lc by dn xác xôn xao,
Li e cái nn tht dao hu gn.
Nuôi mình giết nó trái cân công Bng
Lâm mình cnh y kh chăng,
Gi như có k bt phăng chúng mình.
M cha cô bác thm tình,
Xót xa đã lm bt bình biết bao.
Rut rà ai ct chng đau,
Tình thương ai dt chng xao gan vàng.
Nếu ta suy nghĩ k càng,
Tình ny cnh y rõ ràng tương thân,.
Làm người là có lòng nhân,
Hãy khơi tánh Pht ln ln sáng ra.
Người cùng muôn vt mt nhà,
Ta là anh ch chúng là đàn em.
Khôn hơn ta phi xét xem,
Trông nom giúp đỡ đàn em di kh.
Khi lâm nn chúng bơ vơ,
Mau tay tiếp cu ch ngơ mt nhìn,
Thy ai giết thác sanh linh,
Ly li khuyên gii dng tình cn ngăn.
Thú kia nó cũng là thân,
Cũng xương cũng tht có phn như ta.
Đánh nhau chúng nó kêu la,
Tiếng rên đứt rut, tiếng la xé lòng.
Tánh linh người vt cũng đồng,
Xung tay bao n, cm lòng sao đang.
Thân ta thì mun cho an,
Mà thân k khác li toan xéo dày.
Lòng ta mun tránh nn tai,
Sao cùng k yếu ra oai d dn.
Nếu ta biết l công bng,
Biết cân ti phước, biết căn luân hi.
Ch nên giết nó đành ri,
Cũng đừng hành h t li d khinh.
Ch cho chúng kh vì mình,
M lòng thương xót tm hình hài kia.
Đừng làm chúng nó chia lìa,
Con ny xa m, v kia cách chng.
Đừng bày ct c nh lông,
Vic làm cũng phi d phòng v sau.
Dây oan ai li buc vào,
Kiếp này gây n, kiếp nào tr xong.
Mun cho mình được thong dong,
Đừng làm k khác kh lòng mà chi.
Ch vì mt chút sân si,
Mà bao oan trái kéo trì cun lôi.
Mun ra khi bin luân hi.
Qu kia phi hái cho ri đừng gieo.
Dng chơn là bóng chng theo,
"Nhơn tay" thì nghip chng đeo bên mình,

Ai ơi hãy khá gi gìn.
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật. (3 lần 3 cúi lạy) 
Namo Original teacher, Shakyamuni: Buddha. (3 times 3 bows)
       LỄ DÂNG TỊNH XÁ 
DEDICATION CEREMONY VIHARA
Kính bạch chư tăng Ni Khất Sĩ,
Nhỏ phước lành hoan hỉ chứng minh:
Hôm nay tịnh xá hoàn thành,
Chúng tôi dâng cúng, đành rành: lễ nghi !
Dear prospectus the Monks and Nuns Bhiksu,
The drip blessings to rejoice in proving:
Today is the day viharas' completed,
We are offering with clearly, fluent: ritual festival !
Xin Giáo hội từ bi nhận lãnh,
Mở khai ra một cảnh "đạo-trường".
Tiện cho bá tánh cúng dường,
Chư sư hành đạo, nêu gương thơm lành.
Please The Sangha of compassion to receive,
Open an opening the scene "religion-field".
Amenities for the popularize nature offerings, 
The monks to religious practices, fragrant fresh examples.
Nơi đây, sẽ viên thành: quả phước !
Chúng tôi đều hưởng được Phật ân.
Được thêm tiến triễn tinh thần,
Được bề lợi ích, muôn phần bình an.
This place will the fullness: blessed results!
We were all enjoy of Buddha grace.
Be added the evolution of spirit,
Are the surface interests, multitude of the peace.
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật ! (3 lần 3 lạy)
Namo Original teacher, Shakyamuni: Buddha! (3 times 3 bows)
***
"Chung" (kết thúc)
"General" (finish)(Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn !)
(Meditation, be still is, looking at the swastika!)


Văn bản gốc (đang điều chỉnh)
NHỚ ƠN PHẬT
Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi,
Ta bước riêng một lối thanh cao.
Đạo vàng quý báu biết bao,
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người !
Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm,
Dắt dìu nhau bước dẫm bon bon…
Lối đi đã sẵn đường mòn,
Công người khai vẹt ai còn nhớ chăng ?
Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác,
Sanh trong trần nhưng khác người trần.
Xem qua cuộc thế chuyển vần,
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương !
Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa,
Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn.
Dấn thân vào chốn núi non,
Bỏ lìa điện ngọc, lầu son ngai vàng !
Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt,
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường.
Vượt qua tấm vách cương thường,
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.
Buổi sơ khởi, đã đành khổ nhọc,
Mảng lê chơn, bảy lọc ba lừa.
Thấp cao đạo lý chẳng vừa,
Bao phen tầm kiếm,vẫn chưa thấy gì !
Ngài thong thả suy đi nghĩ lại,
Đạo có khi ở tại lòng ta,
Hẳn nhờ định trí tìm ra,
Xếp chơn ngồi lại kiết già công phu.
Sáu năm chẵn, ròng tu khổ hạnh,
Tấm thân còn một mảnh xương gầy.
Nắng mưa sương gió nhuốm đầy,
Yếu lần đến đỗi một ngày mỏn hơi.
Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ,
Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang.
Độ đời nguyện lớn thênh thang,
Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi.
Nghĩa cạn lẽ bèn thôi ép xác,
Định ăn dùng đạm bạc thô sơ.
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa,
Cũng vừa đủ sống cũng vừa trau tâm.
Áo đã mặc nhiều năm rách rã,
Lượm vải bô, chằm vá khiếu khâu.
Khẽ khầm từng miếng kế đâu,
Thành y bá nạp, ngõ hầu che thân.
Rồi lần lượt bước chân giải thoát,
Đem gương lành, ôm bát hóa trai.
Đói no đắp đổi qua ngày,
Lúc chưa thành đạo, nào ai biết nhiều.
Còn gặp phải lắm điều gay cấn,
Sử chép rằng: ngộ trận ma vương:
Lúc Ngài nhập định phóng quang,
Ma vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa !
Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn,
Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên,
Từ bi gương mặt dịu hiền,
Hào quang nhập định tham thiền túa ra !
Ma vương ấy họa là trần thế,
E đạo Ngài, chủ tể ngôi trên ;
Chân tu đắp vững móng nền,
Đổi xoay thế cuộc lập nên đạo trường.
Thì quyền lợi Đế vương sẽ mất,
Tinh thần hưng, vật chất suy mòn,
Công danh dầu miếng mồi ngon,
Cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng.
Đời thế lực, ngang tàng áp bức,
Đạo ôn hòa bủa đức phục thâu,
Khó khăn muôn sự khởi đầu,
Thương người dẫn đạo xiết bao nhọc nhằn !
Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối,
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu;
Những nàng ma nữ cợt trêu,
Ấy là dục vọng, quẩn theo bên mình.
Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định,
Vững tinh thần, thanh tịnh chân tâm.
Vọng căn nguồn gốc đã tầm,
Tham lam sân giận, si lầm dang xa.
Đắc trí huệ, soi ra vạn pháp,
Phóng hào quang chiếu khắp ngàn trùng.
Phép linh chứng được lục thông,
Trải bao cố gắng khổ công bấy chầy.
Nắng vằng vặc, mưa mai gió tối,
Tròi trọi thân, dưới cội bồ đề,
Nhứt tâm phát một lời thề:
“ Nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi ”.
Và nguyện lực sau khi đắc quả,
Đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh.
Đầu tiên trên bước lữ hành,
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.
Nhưng lần lượt trải qua các xứ,
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang,
Lập thành Giáo hội đạo tràng,
Đắp tô xong xả con đàng Tây phương.
Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo,
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết Bàn.
Khởi hành từ chốn trần gian,
Về nơi Cực lạc, dưỡng an đời đời.
Từ ngàn trước bao người dong ruổi,
Nay chốn này đến buổi chúng ta;
Con dòng hưởng lấy gia tài,
Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.
Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ,
Là người xưa lao khổ lại càng;
Tìm ra được ánh đạo vàng,
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người.
Ôi ! Thật đáng cho đời kính ngưỡng,
Công đức Ngài vô lượng vô biên,
Hỡi chư Phật tử hữu duyên,
Nhớ ơn Từ Phụ cần chuyên tu hành.
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật. (3 lần 3 cúi lạy) 
***
CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH
Đời gặp thuở can qua chinh chiến,
Sống những ngày nguy biến kinh tâm;
Kéo dài thê thảm nhiều năm,
Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình.
Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi,
Người sống còn rũ rượi sầu thương
Kể đâu hết khúc đoạn trường,
Bàn tay ác liệt vô thường gây nên?
Thử xét lại căn nguyên giặc giã,
Bởi loài người mất cả lòng nhơn,
Thế thì đạo đức hết trơn,
Mất sao mất cả chữ NHƠN là người?
Đời như thế mất đời có phải?
Chữ đời là mãi mãi đời đời,
Nhơn từ ấy đạo bền dài,
Vĩnh miên trường cửu đạo đây là đời.
Đời không đạo nên đời loạn khổ,
Đạo ở đời thật chỗ yên vui!
Dài dòng chẳng nói xa xuôi,
Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà.
Cầu học đạo ấy là cầu nguyện,
Cầu sao cho phổ biến chúng sanh.
Thế gian tất cả hiền lành,
Tức thời thế giới hòa bình tự nhiên.
Một lẽ nữa, căn nguyên giặc giã,
Bởi người đời tham chạ giựt giành;
Miếng ăn lẽ sống cho mình,
Mà bao kẻ khác điệu linh khốn nàn.
Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật,
Đây hai điều Phương Thuật cứu tinh;
Không trộm cắp, không sát sinh,
Ấy là hai đấng thần linh hộ trì.
"Nhơn bất sát" không khi nào giết.
"Sát bất nhơn" mất biệt tiếng người;
Bao nhiêu loài vật trên đời,
Cũng là mạng sống, cũng thời mang thân.
Cũng đau đớn chịu phần sanh tử,
Nỡ lòng nào bày sự giết ăn!
Oái oăm bạc ác vô ngằn.
Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình.
Tâm đã chẳng động tình bi thiết,
Mất thiên lương lịm chết cõi lòng.
Quen tay giết được đèo bòng,
Mạng người đồng loại, cũng không ngại ngùng.
Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục,
Tánh tình người lắm lúc đổi thay;
Thấm vào cơ thể lâu ngày,
Hòa chung chất máu các loài thú muông.
Đời hăng hái say cuồng chém giết,
Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi;
Hồn oan chết thảm khôn nguôi.
Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn.
Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp.
Phép tu trì cần kíp ban hành;
Mỗi người phải cử sát sanh,
Xót thương loài vật lòng lành ăn chay.
Theo luật sống chẳng ai được giết,
Không sanh người, sao diệt mạng người;
Lập nên sự sống ở đời,
Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen.
Nếu con kiến có quyền được sống,
Thì loài người luật rộng biết bao;
Tự do sống mãi bền lâu,
Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài...
Ăn để sống mỗi ngày đơn giản,
Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi.
Cấy cài trồng tỉa đua bơi,
Ấy là phận sự của người cư gia.
Bậc giải thoát lià xa nghề nghiệp,
Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh;
Hạnh tu Khất sĩ lữ hành,
Mỗi ngày khất thực, trì bình giáo khuyên.
Mượn pháp ấy làm duyên tế độ.
Cho thế trần được chỗ gieo nhơn.
Tập lần bố thí ra ơn,
Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần.
Đã bố thí một lần cả thảy,
Lộc của mình để lại cho đời;
Ra đi chẳng dính trong người,
Mảy may danh lợi, tăm hơi của tiền.
Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa,
Một bát cơm đủ chứa dạ dày;
Chẳng dư cất để nhiều ngày,
Không hay phung phí tốn xài chi chi
Người bố thí sau khi mình thí,
Nên kẻ đời gắng chí học theo.
Lòng tham làm giặc hiểm nghèo,
Hạnh tu bố thí gương treo sửa đời.
Pháp khất thực dạy người bố thí,
Cùng dạy mình chơn lý không tham;
Bao giờ dứt tánh mê ham,
Muôn ngàn phận sự việc làm điều xong.
Bằng trái lại nếu không huân tập,
Bước ra đời tạo lập thân danh;
Ô hô! Sự nghiệp tan tành,
Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu.
Trong đời phải cần tu hai pháp:
An chay và vui hạp đi xin;
Luật nghiêm giới cấm giữ gìn,
Muôn người hòa hiệp như in một người.
Ay là Phương pháp lập đời đạo đức,
Dẫn loài người đến mức yên vui;
Không còn loạn khổ chia phui,
Ủ ê tang tóc ngậm ngùi đau thương!
Cùng hiệp trí tìm hương cầu nguyện
Cầu xin cho xuất hiện triết nhân;
Đảm đang phận sự độ trần,
Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn.
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật. (3 lần 3 cúi lạy) 
THUYỀN TRÍ HUỆ
Thuyền trí huệ: ngược dòng rẽ sóng,
Đèn "Quang Minh" rạng bóng soi đời:
Ai người trồi hụp chơi vơi,
Khá mau bám níu, vào nơi mé bờ !
Biển trần thế đục nhơ đã lắm,
Bao anh hùng chìm đắm khổ nguy;
Nước tham một giải đen sì,
Gió cuồng nổi dậy, sân si ba đào.
Mãi xao xuyến tranh nhau vật chất,
Phí công linh bùn đất đắp tô;
Của trần càng tóm thâu vô,
Là càng chôn lấp, dưới mô sình lầy.
***
Lòng tự-thị mưu hay kế giỏi,
Chước phân tranh chia cõi rẽ bờ:
Kẻ khôn lấn hiếp người khờ,
Ngọn trào phản động, bấy giờ nổi lên ! 
Sóng cun cun vang rn gào thét,
Nước chy nhào xô vt lướt phăng;
Thương ôi cái bt trôi lăn,
Nhp nhô m mt, khi thăng khi trm.
Lúc biđộng ti tăm trđất,
Cõi âu su phng pht u minh;
Trn hoàn vn vt chúng sinh,
Âm thm kh s, linh đinh khn nàn.
Tri bao đon lm than tai biến,
Ánh triêu dương xut hin t t;
Quang minh rng r thái hư,
Muôn loài ngưng dt, ưu tư kinh cung.
Tai nghe ta tiếng chuông cnh tnh,
Mt thy xa đủng đỉnh thuyn khơi;
Du Tăng Kht sĩ ra đời,
Chiếc thuyn Giáo hi, vt người trn duyên.
Nhng ai dt oan khiên túc trái,
Mau thoát ra kh hi mê tân;
Gic mơ ngàn kiếp tĩnh ln,
Lđi ngàn kiếp, bước chân đã tng.
Đồ vt cht thôi đừng to sm,
Cõi đất bùn say đắm làm chi:
Giàu sang càng nng kéo trì,
Tiếc thương lưu luyến, dđđặng nào.
Sao bng đặng bước vào thuyn giác,
Th không không gii thoát nh nhàng;
Đưa qua b ngđạo tràng,
Tăng già Pht xđất vàng sng chung,
Cõi tnh lc thung dung ngày tháng,
Chng còn lo kh nn nhiu nhương;
Nhng là mng gin ghét thương,
Bun vui ưa mun, như thường như không.
Tóc va co tơ lòng đon phi,
Cun s đời tên tuđã bôi,
N trn ngày y dt ri,
Tây Phương ngày y, mt ngôi sn dành.
K ngày y vãng sanh x Pht,
Hđạo mu nhim mt huyn vi,
Làm Tăng ôm bát đắp y,
Vâng hành pháp báu, gi trì gii nghiêm.
Năng nghiên cu xét tìm chơn lý,
Gng tham thin hu trí phát sanh,
Sáng tâm t tánh rành rành,
Tinh chuyên nhđịnh, đắc thành thn thông.
Màn huyn trí bên trong hé m,
Máy nhim mu l h ln ra,
Rõ ràng đạo qu đâu xa,
Chơn tu thành Pht, Pht là người tu.
Nam mô Bn Sư Thích Ca Mưu Ni Pht . (3 ln 3 ly)
***
CHÚC MNG CHÁNH PHÁP
Đèn chánh pháp ngày nay t rng,
Như mt tri chiếu sáng phương Đông,
Nhơn sanh đều tnh gic nng,
Phóng xa tm mt nhìn trông vui mng.
Mng thy rõ phc hưng đạo Pht,
By lâu nay n khut khôn tường,
Hin gi sáng t bn phương,
Tiếng thơm vang di, mùi hương ngt ngào.
Nh giáo ch truyn trao Giáo lý,
Pháp xut gia kht sĩ tu hành,
Dit tr tn gc li danh,
Không còn chen ln, đua tranh vđời.
Trường Giáo hi là nơi Cc Lc,
K vãng sanh đã khác người trn,
Sng riêng trong cõi tinh thn,
Trau thân gii trí, sc thân chng màng.
Mượn thây y lên đường cu kh,
Để thế gian làm ch da nương,
T người săn sóc cúng dường,
Ra công tô đắp, con đường tương lai.
Ngày mt ba ng chay đạm bc,
Th ít nhiu "lê-hoát" tùy duyên,
Pháp mu kht thc giáo khuyên,
Nêu cao mt tm: gương hin soi chung.
V ch  thung dung nhàn nhàn h,
Dưới gc cây lu lá đơn sơ,
Min là tránh nng đụt mưa,
Không cn xinh đẹp, chng ưa màu mè.
V s mc, đủ che thân th,
Không se sua không v phù hoa;
Tm y bá np nhu hòa,
Đám mây ch khách Ta Bà vân du.
Hnh kht sĩ phép tu theo Pht,
L sng chung vn vt chúng sanh;
Không riêng xã hi gia đình,
Không phân chng loi hu tình vô tri.
Người gii thoát đon ly thế s,
Hip thành đoàn Tăng l du phương,
Giáo đàng có đấng Pháp vương,
Dy môn B Tát m đường Như Lai.
Pháp trí hu bin tài vô ngi,
Va hc qua va dy chúng sanh,
Chính trong ch hc và hành,
Nhiu nơi kinh nghim, được thành toàn năng.
Pháp thiđịnh thượng tng huyn diu,
Đắc thn thông thu hiu thin cơ,
Ri may vic trước ai ng,
Giúp cho thiên hđược nh phép linh !
Rng trn thế u minh m ti,
Người lc vào mt li tr ra;
Sanh thân, ri ln, ri gìa,
Rđau, ri chết lìa qua mđời,
Ri theo nghip luân hi tr li,
Cũng sanh thân, cũng mãi tn tung;
Bánh xe t kh quay cung,
Sanh, già, đau, chết, theo gung chuyn xoay.
Ngườđời mãi to gây vng nghip,
Để ri ra chu kiếp luân trm,
Vic làm người vn vô tâm,
Nào hay có ch lc lm v sau.
Ai là k thương nhau dìu dt,
Ch cho người biết chc lđi;
Vượt qua khđám rng nguy,
Thoát ra s kiếp, lưu ly tr v...
Kìa chánh đạo B đề rng t.
Kht sĩ môn vch rõ con đường,
Hnh tu cao vin phi thường,
Cũng như đuc sáng, soi đường li thông.
K dđạo ra công dìu dt,
Li pháp lành khuyên nhc ân cn;
Cho người biết no tu thân,
Đưa người khi chn: xoay vn ti khiên.
Ôi! Trn thế hu duyên, hu phước,
My ngàn năm gđược ngđèn,
Phá tan tình trng tđen,
Khp nơi sáng sut: nh đèn Minh Quang.
Bóng kht sĩ áo vàng ánh chói,
Nhng ngđèn chiếu ri sáng trưng,
Nhơn sanh chn chn vui mng,
Mng cho chánh pháp: phc hưng thnh thi.
Nam mô Bn Sư Thích Ca Mưu Ni Pht
                                                               (3 ln 3 ly)

(Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn !)
(Meditation, be still is, looking at the swastika!)
CHÚC MNG CHÁNH PHÁP
Đèn chánh pháp ngày nay t rng,
Như mt tri chiếu sáng phương Đông,
Nhơn sanh đều tnh gic nng,
Phóng xa tm mt nhìn trông vui mng.
Mng thy rõ phc hưng đạo Pht,
By lâu nay n khut khôn tường,
Hin gi sáng t bn phương,
Tiếng thơm vang di, mùi hương ngt ngào.
Nh giáo ch truyn trao Giáo lý,
Pháp xut gia kht sĩ tu hành,
Dit tr tn gc li danh,
Không còn chen ln, đua tranh vđời.
Trường Giáo hi là nơi Cc Lc,
K vãng sanh đã khác người trn,
Sng riêng trong cõi tinh thn,
Trau thân gii trí, sc thân chng màng.
Mượn thây y lên đường cu kh,
Để thế gian làm ch da nương,
T người săn sóc cúng dường,
Ra công tô đắp, con đường tương lai.
Ngày mt ba ng chay đạm bc,
Th ít nhiu "lê-hoát" tùy duyên,
Pháp mu kht thc giáo khuyên,
Nêu cao mt tm: gương hin soi chung.
V ch  thung dung nhàn nhàn h,
Dưới gc cây lu lá đơn sơ,
Min là tránh nng đụt mưa,
Không cn xinh đẹp, chng ưa màu mè.
V s mc, đủ che thân th,
Không se sua không v phù hoa;
Tm y bá np nhu hòa,
Đám mây ch khách Ta Bà vân du.
Hnh kht sĩ phép tu theo Pht,
L sng chung vn vt chúng sanh;
Không riêng xã hi gia đình,
Không phân chng loi hu tình vô tri.
Người gii thoát đon ly thế s,
Hip thành đoàn Tăng l du phương,
Giáo đàng có đấng Pháp vương,
Dy môn B Tát m đường Như Lai.
Pháp trí hu bin tài vô ngi,
Va hc qua va dy chúng sanh,
Chính trong ch hc và hành,
Nhiu nơi kinh nghim, được thành toàn năng.
Pháp thiđịnh thượng tng huyn diu,
Đắc thn thông thu hiu thin cơ,
Ri may vic trước ai ng,
Giúp cho thiên hđược nh phép linh !
Rng trn thế u minh m ti,
Người lc vào mt li tr ra;
Sanh thân, ri ln, ri gìa,
Rđau, ri chết lìa qua mđời,
Ri theo nghip luân hi tr li,
Cũng sanh thân, cũng mãi tn tung;
Bánh xe t kh quay cung,
Sanh, già, đau, chết, theo gung chuyn xoay.
Ngườđời mãi to gây vng nghip,
Để ri ra chu kiếp luân trm,
Vic làm người vn vô tâm,
Nào hay có ch lc lm v sau.
Ai là k thương nhau dìu dt,
Ch cho người biết chc lđi;
Vượt qua khđám rng nguy,
Thoát ra s kiếp, lưu ly tr v...
Kìa chánh đạo B đề rng t.
Kht sĩ môn vch rõ con đường,
Hnh tu cao vin phi thường,
Cũng như đuc sáng, soi đường li thông.
K dđạo ra công dìu dt,
Li pháp lành khuyên nhc ân cn;
Cho người biết no tu thân,
Đưa người khi chn: xoay vn ti khiên.
Ôi! Trn thế hu duyên, hu phước,
My ngàn năm gđược ngđèn,
Phá tan tình trng tđen,
Khp nơi sáng sut: nh đèn Minh Quang.
Bóng kht sĩ áo vàng ánh chói,
Nhng ngđèn chiếu ri sáng trưng,
Nhơn sanh chn chn vui mng,
Mng cho chánh pháp: phc hưng thnh thi.
Nam mô Bn Sư Thích Ca Mưu Ni Pht
                                                                         (3 ln 3 ly)
(Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn !)
(Meditation, be still is, looking at the swastika!)
TÁN TNG CÔNG ĐỨC GIÁO CH
Cúi đầu li trước tháp vàng,
Chúc cu Giáo hđạo tràng vĩnh miên.
Ngôi xuê Giáo ch ng yên,
Đức Ngài tt b trên cõi trn.
Quang Minh tướng tt vô ngn,
Nhân lành nhiu kiếp, góp phn to nên.
Công trình quá kh nào quên,
Đường trn ngàn li, bước lên no lành.
Xut thân kh hnh tu hành,
Lp nên Giáo lý: t mình tìm ra.
Ni truyn chánh pháp thích Ca,
Hăm lăm thế k nay đà m phai.
Người tu hin ti my ai,
Hành theo đúng phép: Như Lai giáo truyn.
Đâu còn thy rõ chơn nguyên,
Xut gia nhđạo trn gian dt lià.
K Tăng người tc phân chia,
"Tăng vô nht vt" xưa kia thanh bn.
Mt y, mt bát, mt thân,
Ngoài ra chng bn my trn trong tâm.
Nhưng nay Ngài li giáng lâm,
Đem đèn trí hu soi nhm nước Nam.
M ra mt cõi già lam,
Nhng người nhp thánh, siêu phàm ít đâu ?
Đạo tràng thành lp by lâu,
Lut nghiêm chn lc, gm thâu sĩ hin.
Nơđây thế gii vô phin,
Không còn tham đắc, chc quyn li danh.
Mi người áo vá mt manh,
Mt bình bát đất: du hành khp nơi.
Sáng ra khuyên giáo độ đời,
Trưa v th thc, xế thi thuyết kinh.
Chiu khuya quán tưởng lng thinh,
Nđêm nhđịnh, đin linh ngưng thn.
Người t giác ng độ thân,
Giác tha độ thế dy dân tu trì.
Nào đâu có tiếng th phi,
Nào đâu có cnh: lâm ly đau su ?
Chúng con kh s hèn lâu,
R nhau tìm đến, mong cu da nương !
Đạo vàng như ánh triêu dương,
Thế trn như giđêm trường ti tăm,
Bao phen sp h sa hm,
Ngày nay tnh mnh biết tìm no ra.
V đây gp ca gp nhà,
Gp cha m cũ, gp bà con xưa.
Ân lành nhun ht móc mưa,

Đức Ngài ban rưới phước tha chúng con: 
"MINH thiên hu nht xuĐông Phương,
ĐĂNG chí cao sơn triu kiết tưng,
QUANG chiếu thế âm hàm vn vt,
HIN lai, n kh chuyn luân vương:
Tri mai mt nht hin phương Đông.
Vượt khi non cao chiếu sc hng,
Ph ánh t quang soi vn vt,
Đếđi, qua li biết bao vòng.

MINH như hng nht l trung thiên,
ĐĂNG nguyt hunh huê chiếu diu huyn, 
QUANG hu tuyên lưu toàn thế gii,
HIN thân thuyết pháp đ chơn nguyên:
Sáng như mt nht gia tri thanh,
T t đèn trăng chiếu sc hunh,
Phóng ánh hào quang soi thế gii,

Hin thân thuyết pháp độ nhơn sinh."
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật ! (3 lần 3 lạy)
***
NGUYN V CÕI PHT
Con xin lđấng Đại Hùng,
Đức Ngài gii thoát khi vòng trn duyên!
Cnh đời con sng đảđiên,
Đau thương lm nưu phin xiết bao!
Ao trn con l mt vào,
N trn con biết ngày nào ci ra!
Cũng như đứa tr lìa nhà,
Lc loài càng bước, càng xa, xa vi!
Bơ vơ trên quãng đường đời!
Kìa là hang vng, kìa thi rng hoang!
Thp thò mãnh h ác lang,
Trí con khng khiếp kinh hoàng khóc la!
Chp chn bóng qu hình ma,
Tâm con hi hp thiết tha nguyn cu.
Rng đời càng bước vào sâu,
Là càng rùng rn lo âu php phng.
Yếu thơ trước cnh hãi hùng,
Nh nhen con thy lnh lùng thân côi!
Đường v nhà đạo xa xôi,
Đường theo cuc thế ôi thôi đon trường.
Sn vào trong cnh bi thương,
Trăm ngàn ni thm vn vương bên mình!
Chung quanh đầy nhng kh hình,
Chng hay con mc ti tình chi đây!
Ngán cho s kiếđọđày,
Ti cho thân phn lc loài éo le!
Bàng hoàng gia chn rng mê,
Chng ai dùm ch đường v cho con!
Ngây thơ trí nh đâu còn,
Li thêm nn chướng giết mòn tánh linh!
Đồng thi nhiu k chung quanh,
R con vào nghip chúng sanh luân hi!
Dây oan khi đã ct ri,
Tên ghi hn gi thì thôi còn gì.
Gic mơ nhiu kiếp li bì,
Càng quanh ln mãi càng si mê hoài.
Mng lo xây đắp mng đài,
 nơi huyn cnh đặc dài thi gian!
Niên hoa mđộ n tàn,
Ch nhơn khut bóng trong màn vô minh!
Cõi trn kiếp ly mình,
Dây thương vn vít lưới tình ba giăng
Ao qun vt cht trói trăn,
Ca nhà nht pht miếng ăn hành hà.
Cơđau hp hi rên la,
Hung thn ác qu cõi ma hoành hành.
Mnh thân kh sng cam đành,
Li thêm kh chết git giành chia phui.
Lòng con lung nhng ngm ngùi,
Trót đem linh tánh nhum mùi trn gian!
Thân Nđã l vương mang,
Kh này mi phi trăđàng tai ương.
Não n vi cnh đau thương,
Lm khi con mun tìm đường thoát thân!
Than ôi! Dính cht lưới trn,
D gì tháo g mt ln cho ra!
Nghip duyên chng chu buông tha,
Sc con yếu kém khó qua kiếđời.
Kiếp trn bin kh vơi vơi,
Con đang tri hđui hơi vy vùng!
Cúi xin lđấng Đại Hùng,
Đức Ngài gii thoát khi vùng trn duyên.
T bi vô lượng vô biên,
Cu con thoát chn oan khiên đo đày,
Cúi xin đảnh l Đức Ngài:
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật. (3 lần 3 cúi lạy) 
KHUYÊN ĐỪNG GIT THÚ
Muôn loài nào khác chi ta,
Cũng tìm s sng lánh xa tai nàn.
Có cha m, có h hàng,
Kết bè sanh hot hiđoàn siêng năng.
Ta đừng giết nó mà ăn,
Cũng đừng bt nó trói trăn giam cm.
By câu chướđộc mưu ngm,
Làm cho chúng nó âm thđớđau.
Lc by dn xác xôn xao,
Li e cái nn tht dao hu gn.
Nuôi mình giết nó trái cân công bng
Lâm mình cnh y kh chăng,
Gi như có k bt phăng chúng mình.
M cha cô bác thm tình,
Xót xa đã lm bt bình biết bao.
Rut rà ai ct chng đau,
Tình thương ai dt chng xao gan vàng.
Nếu ta suy nghĩ k càng,
Tình ny cnh y rõ ràng tương thân,.
Làm người là có lòng nhân,
Hãy khơi tánh Pht ln ln sáng ra.
Người cùng muôn vt mt nhà,
Ta là anh ch chúng là đàn em.
Khôn hơn ta phi xét xem,
Trông nom giúp đỡ đàn em di kh.
Khi lâm nn chúng bơ vơ,
Mau tay tiếp cu ch ngơ mt nhìn,
Thy ai giết thác sanh linh,
Ly li khuyên gii dng tình cn ngăn.
Thú kia nó cũng là thân,
Cũng xương cũng tht có phn như ta.
Đánh nhau chúng nó kêu la,
Tiếng rên đứt rut, tiếng la xé lòng.
Tánh linh người vt cũng đồng,
Xung tay bao n, cm lòng sao đang.
Thân ta thì mun cho an,
Mà thân k khác li toan xéo dày.
Lòng ta mun tránh nn tai,
Sao cùng k yếu ra oai d dn.
Nếu ta biết l công bng,
Biết cân ti phước, biết căn luân hi.
Ch nên giết nó đành ri,
Cũng đừng hành h t li d khinh.
Ch cho chúng kh vì mình,
M lòng thương xót tm hình hài kia.
Đừng làm chúng nó chia lìa,
Con ny xa m, v kia cách chng.
Đừng bày ct c nh lông,
Vic làm cũng phi d phòng v sau.
Dây oan ai li buc vào,
Kiếp này gây n, kiếp nào tr xong.
Mun cho mình được thong dong,
Đừng làm k khác kh lòng mà chi.
Ch vì mt chút sân si,
Mà bao oan trái kéo trì cun lôi.
Mun ra khi bin luân hi.
Qu kia phi hái cho rđừng gieo.
Dng chơn là bóng chng theo,
"Nhơn tay" thì nghip chng đeo bên mình,
Ai ơi hãy khá gi gìn.
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật. (3 lần 3 cúi lạy) 
***
LỄ DÂNG TỊNH XÁ
Kính bạch chư tăng Ni Khất Sĩ,
Nhỏ phước lành hoan hỉ chứng minh:
Hôm nay tịnh xá hoàn thành,
Chúng tôi dâng cúng, đành rành: lễ nghi !
Xin Giáo hội từ bi nhận lãnh,
Mở khai ra một cảnh "đạo-trường".
Tiện cho bá tánh cúng dường,
Chư sư hành đạo, nêu gương thơm lành.
Nơi đây, sẽ viên thành: quả phước !
Chúng tôi đều hưởng được Phật ân.
Được thêm tiến triễn tinh thần,
Được bề lợi ích, muôn phần bình an.
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật ! (3 lần 3 lạy)
***
"Chung" (kết thúc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét