Thứ Tư, tháng 8 01, 2012

Luận Án; Thesis

Luận án : Thesis
Trích dn và dch sang Vit ng t trang web, địa ch : http://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
Quoted and translated into Vietnamese from the site, the address: http://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
Bài viết này là về luận án trong ý nghĩa học tập. Đối với cuốn tiểu thuyết Mỹ, Các luận án. Đối với mục đích sử dụng khác, xem Luận văn tốt nghiệp (định hướng).
This article is about thesis in the academic sense. For the American novel, see The Dissertation. For other uses, see Thesis (disambiguation).
"Khảo cứu" chuyển hướng ở đây. ; "Disquisition" redirects here.
Một luận văn hay luận án [1] được 1 tài liệu được gửi hỗ trợ của ứng cử cho 1 trình độ học vấn hay trình độ chuyên môn trình bày nghiên cứu và phát hiện của tác giả [2] Trong một số quốc gia / trường đại học., Các từ "luận án" hoặc cùng nguồn gốc 1 được sử dụng như là một phần cử nhân hoặc thạc sĩ khóa học, trong khi "luận án" thường được áp dụng cho một vị tiến sĩ, trong khi những người khác, ngược lại là đúng sự thật. [3]
Luận án từ thời gian có thể được sử dụng để mô tả một luận mà không liên quan để có được một mức độ học tập. Luận án cũng được sử dụng để tham khảo các yêu cầu chung của một bài luận hoặc công việc tương tự.
A dissertation or thesis[1] is a document submitted in support of candidature for an academic degree or professional qualification presenting the author's research and findings.[2] In some countries/universities, the word "thesis" or a cognate is used as part of a bachelor's or master's course, while "dissertation" is normally applied to a doctorate, while in others, the reverse is true.[3]
The word dissertation can at times be used to describe a treatise without relation to obtaining an academic degree. The term thesis is also used to refer to the general claim of an essay or similar work
.
Từ nguyên ; Etymology
Thuật ngữ "luận án" từ θέσις Hy Lạp, có nghĩa là "nghiên cứu", và đề cập đến một đề xuất trí tuệ. "Luận án" xuất phát từ dissertātiō Latin, có nghĩa là "con đường".
The term "thesis" comes from the Greek θέσις, meaning "study", and refers to an intellectual proposition. "Dissertation" comes from the Latin dissertātiō, meaning "path".
Cấu trúc và phong cách trình bày ; Structure and presentation style
Cơ cấu tổ chức ; Structure
Một luận án (luận văn) có thể được sắp xếp như một luận án bằng cách xuất bản một chuyên khảo, có hoặc không có giấy tờ nối tương ứng. Một chuyên khảo bình thường có một trang tiêu đề, một trừu tượng, một bảng nội dung, bao gồm các chương khác nhau (giới thiệu, văn học xem xét, phát hiện, vv), và thư mục (thường) một phần tài liệu tham khảo. Họ khác nhau về cấu trúc của chúng phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau của nghiên cứu (nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội, công nghệ, khoa học, vv) và sự khác biệt tối thiểu giữa chúng. Trong một luận án bằng cách xuất bản, các chương tạo thành một ý chính giới thiệu và toàn diện của các tài liệu bài viết nối công bố và chưa được công bố. Tuy nhiên, bạn có thể nhìn thấy một mẫu luận án chung ở đây.
Luận văn báo cáo về một dự án nghiên cứu hoặc phân tích mở rộng của một chủ đề. Cấu trúc của luận văn hay luận án giải thích mục đích, phương pháp được sử dụng và những phát hiện của dự án. Hầu hết các trường đại học trên thế giới sử dụng một định dạng chương 5: a) giới thiệu, trong đó giới thiệu các đề tài nghiên cứu, phương pháp, cũng như phạm vi và ý nghĩa của nó; b) một tài liệu nghiên cứu, xem xét tài liệu liên quan và cho thấy làm thế nào điều này đã thông báo các vấn đề nghiên cứu; c) một chương phương pháp luận, giải thích làm thế nào nghiên cứu đã được thiết kế và lý do tại sao các phương pháp nghiên cứu / dân số / dữ liệu thu thập và phân tích được sử dụng đã được lựa chọn; d) một chương phát hiện, phác thảo những phát hiện của nghiên cứu riêng của mình; e) phân tích và thảo luận chương, phân tích kết quả nghiên cứu và thảo luận trong bối cảnh của việc xem xét văn học (chương này thường được chia thành hai phân tích và thảo luận); f) một kết luận [4]
A thesis (or dissertation) may be arranged as a thesis by publication or a monograph, with or without appended papers respectively. An ordinary monograph has a title page, an abstract, a table of contents, comprising the various chapters (introduction, literature review, findings, etc.), and a bibliography or (more usually) a references section. They differ in their structure in accordance with the many different areas of study (arts, humanities, social sciences, technology, sciences, etc.) and the minimal differences between them. In a thesis by publication, the chapters constitute an introductory and comprehensive gist of the appended published and unpublished article documents. However, you can see a general thesis sample here.
Dissertations normally report on a research project or an extended analysis of a topic. The structure of the thesis or dissertation explains the purpose, the methods used and the findings of the project. Most world universities use a 5 chapter format : a) an introduction, which introduces the research topic, the methodology, as well as its scope and significance; b) a literature review, reviewing relevant literature and showing how this has informed the research issue; c) a methodology chapter, explaining how the research has been designed and why the research methods/population/data collection and analysis being used have been chosen; d) a findings chapter, outlining the findings of the research itself; e) an analysis and discussion chapter, analysing the findings and discussing them in the context of the literature review (this chapter is often divided into two—analysis and discussion); f) a conclusion.[4]
Phong cách ; Style
Bằng cấp, tổ chức trao giải thưởng thường xác định phong cách ngôi nhà của các ứng cử viên phải tuân theo khi chuẩn bị một tài liệu luận án. Ngoài ra phong cách nhà tổ chức cụ thể, có tồn tại một số các tiêu chuẩn, khuyến nghị cho các lĩnh vực cụ thể, quốc gia và quốc tế và trình bày luận văn, ví dụ như ISO 7144 [2] Các tiêu chuẩn áp dụng quốc tế khác bao gồm ISO 2145 trên số phần. ISO 690 trên thư mục tài liệu tham khảo, và ISO 31 về số lượng, đơn vị.
Một số phong cách ngôi nhà cũ xác định rằng vấn đề phía trước (tiêu đề trang, trừu tượng, bảng nội dung, vv) sử dụng một chuỗi số trang riêng biệt từ các văn bản chính, bằng cách sử dụng chữ số La Mã. Các tiêu chuẩn quốc tế liên quan [2] và nhiều hướng dẫn phong cách mới nhận ra rằng điều này thực hành thiết kế cuốn sách có thể gây nhầm lẫn người xem tài liệu điện tử số tất cả các trang của một tài liệu liên tục từ trang đầu tiên, độc lập của bất kỳ số lượng trang in. Do đó, họ tránh các số thứ tự truyền thống riêng biệt cho vấn đề trước và yêu cầu một chuỗi duy nhất của chữ số Ả Rập bắt đầu từ 1 cho trang in đầu tiên (verso của trang tiêu đề). Pagination có thể là một trong những phần khó nhất của việc hoàn thành một luận án.
Yêu cầu trình bày, bao gồm cả đánh số trang, loại, bố cục và màu sắc của giấy, sử dụng giấy acid (một bản sao của luận án sẽ trở thành một phần vĩnh viễn của bộ sưu tập thư viện), kích thước giấy, trật tự của các thành phần, và phong cách trích dẫn, được kiểm tra từng trang của sĩ quan chấp nhận trước khi luận án được chấp nhận và nhận được cấp. Đề tài chưa đầy đủ hoặc không chính xác định dạng có thể không được chấp nhận.
Tuy nhiên, tiêu chuẩn nghiêm ngặt không phải luôn luôn cần thiết. Hầu hết các trường đại học Ý, ví dụ, chỉ có yêu cầu chung về kích thước ký tự và định dạng trang, và để lại nhiều tự do vào các chi tiết đồ họa thực tế. [Cần dẫn nguồn]
Degree-awarding institutions often define their own house style that candidates have to follow when preparing a thesis document. In addition to institution-specific house styles, there exist a number of field-specific, national, and international standards and recommendations for the presentation of theses, for instance ISO 7144.[2] Other applicable international standards include ISO 2145 on section numbers, ISO 690 on bibliographic references, and ISO 31 on quantities or units.
Some older house styles specify that front matter (title page, abstract, table of content, etc.) uses a separate page-number sequence from the main text, using Roman numerals. The relevant international standard[2] and many newer style guides recognize that this book design practice can cause confusion where electronic document viewers number all pages of a document continuously from the first page, independent of any printed page numbers. They therefore avoid the traditional separate number sequence for front matter and require a single sequence of Arabic numerals starting with 1 for the first printed page (the verso of the title page). Pagination can be one of the most difficult parts of completing a thesis.
Presentation requirements, including pagination, layout, type and color of paper, use of acid-free paper (where a copy of the dissertation will become a permanent part of the library collection), paper size, order of components, and citation style, will be checked page by page by the accepting officer before the thesis is accepted and a receipt is issued. Theses that are incomplete or incorrectly formatted may not be accepted.
However, strict standards are not always required. Most Italian universities, for example, have only general requirements on the character size and the page formatting, and leave much freedom on the actual typographic details.[citation needed]
Văn học xem xét ; Literature review => Bài chi tiết: Văn học xem xét ; Main article: Literature review
Một tài liệu nghiên cứu các tài liệu hiện có để khám phá những điểm mạnh và điểm yếu trong văn học. Cũng như thể hiện kiến thức về nghiên cứu hiện có, một tài liệu nghiên cứu cũng cần xác định những khoảng trống trong văn học mà luận án như một toàn thể được dự định để điền vào. Nó cung cấp bối cảnh để, và lý do, tiến hành nghiên cứu. Ngoài ra, thảo luận thiết lập các mục trong các phương pháp trong một sự tương ứng 01:01. Ví dụ, nếu một nhà nghiên cứu muốn truy vấn Một biến trong một dân số cụ thể, xem xét của họ về văn học nên thảo luận về tầm quan trọng của nghiên cứu khác đã nghiên cứu A. biến [?]
A literature review examines the existing literature to discover the strengths and weakness in the literature. As well as demonstrating knowledge of existing research, a literature review should also identify gaps in the literature that the thesis as a whole is intended to fill. It provides the backdrop to, and reasons for, conducting the research. In addition, the discussion sets up the items in the methodology in a 1:1 correspondence. For example, if a researcher wants to query variable A in a particular population, their review of the literature should discuss the importance of, or other research that has studied variable.
A. Luận án ủy ban; Thesis committee
Một ủy ban luận văn hay luận án là một ủy ban giám sát luận án của học sinh. Ủy ban này, bao gồm một người giám sát chính hoặc cố vấn và hai hoặc nhiều thành viên ủy ban giám sát sự tiến bộ của luận án và cũng có thể hành động như ủy ban kiểm tra, hay bồi thẩm đoàn, kiểm tra răng miệng của luận án (xem dưới đây). Hoặc xem ở đây tại gì là 1 luận án.
Tại hầu hết các trường đại học, ủy ban được lựa chọn của học sinh kết hợp với cố vấn chính của ông, thường là sau khi hoàn thành các kỳ thi toàn diện hoặc cuộc họp cáo bạch, và có thể bao gồm các thành viên của ủy ban comps. Các thành viên Ủy ban là các bác sĩ trong lĩnh vực của họ (cho dù là tiến sĩ hoặc chỉ định khác) và có nhiệm vụ đọc các luận án, đề xuất cho các thay đổi và cải tiến, và ngồi trong phòng thủ. Đôi khi, ít nhất một thành viên của ủy ban phải là một giáo sư trong một bộ phận khác nhau của học sinh.
A thesis or dissertation committee is a committee that supervises a student's dissertation. This committee, consisting of a primary supervisor or advisor and two or more committee members, supervises the progress of the dissertation and may also act as the examining committee, or jury, at the oral examination of the thesis (see below). Or view here at What is a Dissertation.
At most universities, the committee is chosen by the student in conjunction with his or her primary adviser, usually after completion of the comprehensive examinations or prospectus meeting, and may consist of members of the comps committee. The committee members are doctors in their field (whether a PhD or other designation) and have the task of reading the dissertation, making suggestions for changes and improvements, and sitting in on the defense. Sometimes, at least one member of the committee must be a professor in a department that is different from that of the student.
Khu vực và mức độ cụ thể thực hành và thuật ngữ ; Regional and degree-specific practices and terminologies :
Argentina; Argentina (nước Á Căn Đình)
Mỹ Latin docta, luận văn học có thể được giới thiệu đến các giai đoạn khác nhau bên trong chương trình học mà học sinh đang tìm kiếm để đạt được vào một trường đại học người Argentina được công nhận, trong tất cả các trường hợp học sinh phải phát triển đóng góp ban đầu trong các lĩnh vực được lựa chọn bởi phương tiện của một số giấy làm việc và tiểu luận thấu hiểu cơ thể của luận án [5] Tương ứng mức độ học tập, giai đoạn cuối cùng của một luận văn học được gọi là Tây Ban Nha một de defensa Grado, defensa thành lủy hoặc defensa tiến sĩ trong các trường hợp trong đó các ứng cử viên đại học hoàn thiện của mình hoặc người có bằng cử nhân của chủ, hoặc chương trình tiến sĩ. Theo một nghị quyết của ủy ban, luận án có thể được chấp thuận hoặc từ chối bởi một ủy ban học thuật bao gồm giám đốc luận án, điều phối viên các luận án, và ít nhất một đánh giá từ một trường đại học được công nhận, trong đó học sinh đang theo đuổi chương trình học tập của mình. Tất cả các trọng tài luận án đã được đã đạt được mức độ học tập là ứng cử viên đang cố gắng để đạt được [6].
In the Latin American docta, the academic dissertation can be referred to different stages inside the academic program that the student is seeking to achieve into a recognized Argentine University, in all the cases the students must develop original contribution in the chosen fields by means of several paper work and essays that comprehend the body of the thesis.[5] Correspondingly to the academic degree, the last phase of an academic thesis is called in Spanish a defensa de grado, defensa magistral or defensa doctoral in cases in which the university candidate is finalizing his or her licentiate, master's, or PhD program. According to a committee resolution, the dissertation can be approved or rejected by an academic committee consisting of the thesis director, the thesis coordinator, and at least one evaluator from another recognized university in which the student is pursuing his or her academic program. All the dissertation referees must already have achieved at least the academic degree that the candidate is trying to reach.[6]
Canada; Canada (Gia nả đại)
Tại trường đại học Canada nói tiếng Anh, bài viết trình bày trong thực hiện yêu cầu các môn học các khóa học thường được gọi là giấy tờ, giấy tờ hạn hoặc các bài tiểu luận. Một bài báo xuất trình để hoàn thành bằng cử nhân 4 năm đôi khi được gọi là một bài báo lớn. Dựa trên nghiên cứu các giấy tờ trình bày như là nghiên cứu thực nghiệm cuối cùng của một cử nhân với bằng danh dự thường được gọi là luận án cử nhân hoặc đề tài danh dự. Giấy tờ chính được trình bày như là dự án cuối cùng cho bằng thạc sĩ thường được gọi là luận án và giấy tờ chính trình bày nghiên cứu của sinh viên hướng tới một trình độ tiến sĩ được gọi là luận án hay luận văn.
Tại một số trường đại học Canada, nơi mà Pháp là một ngôn ngữ chính của nghiên cứu, [7] sinh viên có thể có một sự lựa chọn giữa việc trình bày một bản ghi nhớ ", mà là một tác phẩm tổng hợp ngắn hơn (khoảng 75 trang) và đây là 100 trang hoặc nhiều hơn [cần dẫn nguồn]. Một chuyên khảo tổng hợp kết hợp với công việc của tiến sĩ được gọi là một "này". Xem thêm luận án biên soạn. Công việc có thể được trao tặng một "đề cập đến d'honneur" (xuất sắc) như là một kết quả của các quyết định của ủy ban kiểm tra, mặc dù đây là rất hiếm.
Một điển hình học luận án có thể là bốn mươi trang. Thạc sĩ của luận án là khoảng 100 trang. Tiến sĩ luận án thường là hơn 200 trang. Điều này có thể khác nhau rất nhiều kỷ luật, tuy nhiên.
Luận văn Canada mua lại và lưu giữ một bộ sưu tập toàn diện của luận án của Canada tại Thư viện và Lưu trữ Canada (LAC) thông qua quan hệ đối tác với các trường đại học Canada, những người tham gia trong chương trình [8].
At English-speaking Canadian universities, writings presented in fulfillment of undergraduate coursework requirements are normally called papers, term papers or essays. A long paper presented for completion of a 4-year bachelor degree is sometimes called a major paper. Research-based papers presented as the final empirical study of a bachelor with honours degree are normally called bachelor thesis or honours thesis. Major papers presented as the final project for a master's degree are normally called thesis; and major papers presenting the student's research towards a doctoral degree are called theses or dissertations.
At some Canadian universities where French is a primary language of study,[7] students may have a choice between presenting a "mémoire"', which is a shorter synthetic work (roughly 75 pages) and a thèse which is one hundred pages or more[citation needed]. A synthetic monograph associated with doctoral work is referred to as a "thèse". See also compilation thesis. Either work can be awarded a "mention d'honneur" (excellence) as a result of the decision by the examination committee, although these are rare.
A typical undergraduate thesis might be forty pages. Master's theses are approximately one hundred pages. PhD theses are usually over two hundred pages. This may vary greatly by discipline, however.
Theses Canada acquires and preserves a comprehensive collection of Canadian theses at Library and Archives Canada' (LAC) through partnership with Canadian universities who participate in the program.[8]
Pháp ; France
Tại Pháp, các luận án học tập hoặc luận án được gọi là một những trong khi luận án từ được dành riêng cho ngắn hơn (1000-2000), luận học tập chung chung hơn. Để hoàn thành bằng thạc sĩ về nghiên cứu, một học sinh được yêu cầu viết một bản ghi nhớ.
In France, the academic dissertation or thesis is called a thèse while the word dissertation is reserved for shorter (1,000–2,000 words), more generic academic treatises. To complete a master's degree in research, a student is required to write a mémoire.
Đức ; Germany
Tại Đức, một luận văn học được gọi là một Abschlussarbeit (độ không tiến sĩ và không Habilitation) hoặc tên cơ bản của các văn bằng bổ sung bởi-Arbeit (ví dụ, Diplomarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit, nhưng Habilitationsschrift không Habilitationsarbeit). Chiều dài thường được đưa ra trong tổng số trang và phụ thuộc vào các phòng ban, khoa, và các lĩnh vực của nghiên cứu. Một luận án của cử nhân thường dài 40-60 trang, đề tài khác thường thậm chí lâu hơn. Trình yêu cầu cho các vị tiến sĩ được gọi là một luận án hoặc Doktorarbeit. Việc nộp cho Habilitation được gọi là Habilitationsschrift. Tiến sĩ bằng cách xuất bản ngày càng trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực của nghiên cứu.
In Germany, an academic thesis is called an Abschlussarbeit (for non-doctorate and non-Habilitation degrees) or the basic name of the degree complemented by -arbeit (e.g., Diplomarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit, but Habilitationsschrift not Habilitationsarbeit). Length is often given in page count and depends upon departments, faculties, and fields of study. A bachelor's thesis is often 40–60 pages long, other theses are usually even longer. The required submission for the doctorate is called a Dissertation or Doktorarbeit. The submission for the Habilitation is called Habilitationsschrift. PhD by publication is becoming increasingly common in many fields of study.
Ấn Độ ; India 

Tại Ấn Độ, như ở Anh, bảo vệ luận án được gọi là một voce viva (Latin cho "bằng giọng nói trực tiếp) kiểm tra (viva trong ngắn hạn). Tham gia vào các viva hai giám khảo và ứng cử viên. Một giám khảo là một học giả của các bộ phận của ứng cử viên đại học (nhưng không phải là một giám sát viên của ứng cử viên) và là một giám khảo bên ngoài từ một trường đại học khác nhau. [9] [cần dẫn nguồn]
Tại Ấn Độ, PG Trình độ chuyên môn như: Thạc sĩ Vật lý đi kèm với trình luận án trong Phần I và đệ trình một dự án (một mô hình làm việc của sự đổi mới) tại phần II. Trình độ kỹ thuật như BTech hoặc B.E. M.Tech cũng liên quan đến việc nộp luận văn. Trong tất cả các trường hợp, luận án có thể được mở rộng cho thực tập hè tại nghiên cứu và các tổ chức phát triển cũng như tóm tắt tiến sĩ.
In India, as in Great Britain, the thesis defence is called a viva voce (Latin for "by live voice") examination (viva in short). Involved in the viva are two examiners and the candidate. One examiner is an academic from the candidate's own university department (but not one of the candidate's supervisors) and the other is an external examiner from a different university.[9][citation needed]
In India, PG Qualifications such as M.Sc. Physics accompanies submission of dissertation in Part I and submission of a Project(a working model of an innovation) in Part II. Engineering qualifications such as BTech or B.E. or M.Tech also involves submission of dissertation. In all the cases, the dissertation can be extended for summer internship at certain research and development organizations or also as PhD synopsis.
Ý ; Italy
Ở Ý có là bình thường 3 loại luận văn, theo thứ tự phức tạp: 1 cho các Triennale Laurea (tương đương Bằng cấp của Cử nhân Anh của), khác 1 cho các Specialistica Laurea (tương đương bằng các Thạc sĩ Vương quốc Anh của, nhưng gần gũi hơn với bằng cử nhân trongMỹ hoặc Honours Cử nhân ở Vương quốc Anh) và sau đó một luận án để hoàn thành Dottorato di Ricerca (PhD). Đề tài yêu cầu khác nhau rất nhiều giữa các trình độ, kỷ luật, khác nhau, từ thấp 3-4 là ECTS các khoản tín dụng hơn 30. Luận văn tốt nghiệp làm việc là bắt buộc cho việc hoàn thành của một độ.
In Italy there are normally three types of theses, in order of complexity: one for the Laurea Triennale (equivalent to the UK Bachelor's Degree), another one for the Laurea Specialistica (equivalent to the UK Master's Degree, but closer to a Bachelor's Degree in the USA or Bachelor's Honours in the UK) and then a thesis to complete the Dottorato di Ricerca (PhD). Theses requirements vary greatly between degrees and disciplines, ranging from as low as 3-4 ECTS credits to more than 30. Thesis work is mandatory for the completion of a degree.
Pakistan ; Pakistan (nước Pakistan)
Tại Việt Nam, ở cấp đại học, luận án thường được gọi là dự án cuối cùng năm, khi nó được hoàn thành trong năm cấp cao của mức độ, dự án tên thường ngụ ý rằng công việc thực hiện mở rộng ít hơn so với một luận án và chịu giờ tín dụng thấp hơn quá. Dự án cấp học được trình bày thông qua một báo cáo bằng văn bản xây dựng và trình bày một cố vấn, một hội đồng quản trị của giảng viên và sinh viên. Ở cấp độ sau đại học tuy nhiên, tức là trong MS, một số trường đại học cho phép học sinh để thực hiện một dự án của 6 tín chỉ hoặc luận án của 9 tín chỉ, xuất bản ít nhất một thường được xem là đủ để trao giải thưởng của các mức độ với các dự án và được coi là bắt buộc đối với trao giải một mức độ với luận án. Một báo cáo bằng văn bản và luận án bảo vệ công là bắt buộc, trong sự hiện diện của một hội đồng các nhà nghiên cứu cao cấp, bao gồm thành viên từ một tổ chức bên ngoài hoặc một trường đại học. Một ứng cử viên tiến sĩ là vụ phải hoàn thành công việc nghiên cứu sâu rộng để thực hiện đầy đủ các yêu cầu luận văn với các ấn phẩm quốc tế là một yêu cầu bắt buộc. Các bảo vệ của công trình nghiên cứu được thực hiện công khai.
In Pakistan, at undergraduate level the thesis is usually called final year project, as it is completed in the senior year of the degree, the name project usually implies that the work carried out is less extensive than a thesis and bears lesser credit hours too. The undergraduate level project is presented through an elaborate written report and a presentation to the advisor, a board of faculty members and students. At graduate level however, i.e. in MS, some universities allow students to accomplish a project of 6 credits or a thesis of 9 credits, at least one publication is normally considered enough for the awarding of the degree with project and is considered mandatory for the awarding of a degree with thesis. A written report and a public thesis defense is mandatory, in the presence of a board of senior researchers, consisting of members from an outside organization or a university. A PhD candidate is supposed to accomplish extensive research work to fulfill the dissertation requirements with international publications being a mandatory requirement. The defense of the research work is done publicly.
Bồ Đào Nha và Brazil ; Portugal and Brazil
Trong Bồ Đào Nha và Brazil, một luận án (dissertação) được yêu cầu để hoàn thành bằng thạc sĩ. Quốc phòng được thực hiện trong một bài thuyết trình công cộng, trong đó giáo viên, học sinh, và công chúng nói chung có thể tham gia. Đối với tiến sĩ luận án (tese) được trình bày cho quốc phòng trong một kỳ thi nào. Kỳ thi này thường kéo dài hơn 3 giờ. Ban kiểm tra thường bao gồm 5-6 giáo sư hoặc chuyên gia khác với một mức độ tiến sĩ (nói chung ít nhất một nửa trong số họ phải là bên ngoài để các trường đại học nơi ứng cử viên bảo vệ luận án, nhưng có thể phụ thuộc vào Đại học). Mỗi trường đại học / giảng viên xác định chiều dài của các tài liệu này, nhưng số lượng điển hình của các trang là khoảng 60-80 thạc sĩ và 200-250 cho tiến sĩ.
In Portugal and Brazil, a dissertation (dissertação) is required for completion of a master's degree. The defense is done in a public presentation in which teachers, students, and the general public can participate. For the PhD a thesis (tese) is presented for defense in a public exam. The exam typically extends over 3 hours. The examination board typically involves 5 to 6 Professors or other experts with a PhD degree (generally at least half of them must be external to the university where the candidate defends the thesis, but may depend on the University). Each university / faculty defines the length of these documents, but typical numbers of pages are around 60–80 for MSc and 200–250 for PhD.
Nga và Ukraine ; Russia and Ukraine
Nga và Ukraine, [10], một luận án học tập hoặc luận án được gọi là những gì có thể được dịch là "làm việc bằng thạc sĩ (luận án), trong khi luận án từ được dành riêng cho các luận án tiến sĩ (Ứng viên Khoa học). Để hoàn thành bằng thạc sĩ, học sinh được yêu cầu viết một luận án khoảng 110-130 trang và sau đó bảo vệ công việc công khai. [11]
In Russia and Ukraine,[10] an academic dissertation or thesis is called what can be literally translated as a "master's degree work" (thesis), whereas the word dissertation is reserved for doctoral theses (Candidate of Sciences). To complete a master's degree, a student is required to write a thesis of about 110–130 pages and to then defend the work publicly.[11]
Slovenia ; Slovenia
Tại các trường đại học ở Slovenia, một luận án khoa học gọi là luận án bằng tốt nghiệp là một điều kiện tiên quyết để hoàn thành nghiên cứu đại học. Luận án được sử dụng là 40-60 trang, nhưng đã được giảm đến 20-30 trang trong chương trình mới của quá trình Bologna. Để hoàn thành nghiên cứu của Thạc sĩ, một ứng cử viên phải viết magistrsko delo (luận án thạc sĩ) đó là dài hơn và chi tiết hơn so với luận án đại học. Trình yêu cầu cho các vị tiến sĩ được gọi là doktorska disertacija (luận án tiến sĩ). Sinh viên quan điểm có thể bỏ qua việc chuẩn bị và trình bày một luận án thạc sĩ và tiếp tục đơn giản đối với học vị tiến sĩ.
At universities in Slovenia, an academic thesis called diploma thesis is a prerequisite for completing undergraduate studies. The thesis used to be 40–60 pages long, but has been reduced to 20–30 pages in new Bologna process programmes. To complete Master's studies, a candidate must write magistrsko delo (Master's thesis) that is longer and more detailed than the undergraduate thesis. The required submission for the doctorate is called doktorska disertacija (doctoral dissertation). Perspective students can skip the preparation and presentation of a Master's thesis and continue straightforward towards doctorate.
Xlô-va-ki-a ; Slovakia
Ở Slovakia, giáo dục đại học được hoàn thành bằng cách bảo vệ 1 luận án, được gọi là cử nhân luận án "bakalárska práca" cử nhân chương trình, thạc sĩ luận án hoặc "diplomová práca" trình độ thạc sĩ và cũng Tiến sĩ độ y khoa hoặc nha khoa và luận án "dizertačná práca" cho Philosophiae bác sĩ (PhD.) mức độ.
In Slovakia, higher education is completed by defending a thesis, which is called bachelors thesis "bakalárska práca" for bachelors programme, master's thesis or "diplomová práca" for master's degrees and also doctor of medicine or dentistry degrees and dissertation "dizertačná práca" for Philosophiae doctor (PhD.) degree.
Vương Quốc Anh ; United Kingdom
Bên ngoài cộng đồng học thuật, về luận văn và luận án được hoán đổi cho nhau. Tại các trường đại học ở Vương quốc Anh, các luận án hạn thường liên quan với tiến sĩ / EngD (tiến sĩ) và nghiên cứu tổng thể của sỹ, trong khi luận án là các thuật ngữ phổ biến hơn cho 1 dự án lớn như là một phần của bằng 1 bậc thầy giảng dạy của hoặc mức độ 1 học trình (ví dụ: BA, BSc, BMus, giường ngủ, Beng ...).
Bộ phận cá nhân và khoa thiết lập độ dài từ luận án.
Outside the academic community, the terms thesis and dissertation are interchangeable. At universities in the United Kingdom, the term thesis is usually associated with PhD/EngD (doctoral) and research master's degrees, while dissertation is the more common term for a substantial project submitted as part of a taught master's degree or an undergraduate degree (e.g. BA, BSc, BMus, BEd, BEng etc.)
Individual departments and faculties set thesis word lengths.
Hoa Kỳ ; United States
Trong một số chương trình tiến sĩ của Mỹ, thuật ngữ "luận án" có thể tham khảo phần lớn thời gian của học sinh chi tiêu (cùng với hai hoặc ba năm của các lớp học), và có thể phải mất nhiều năm làm việc toàn thời gian để hoàn thành. Tại hầu hết các trường đại học, luận án là một thuật ngữ đối với việc nộp yêu cầu cho các vị tiến sĩ, luận án chỉ đề cập đến yêu cầu trình độ thạc sĩ.
Luận văn tốt nghiệp cũng được sử dụng để mô tả một dự án tích lũy đối với trình độ cử nhân, và phổ biến hơn tại các trường cao đẳng và đại học chọn lọc, hoặc cho những người tìm kiếm nhận vào trường cao học hoặc để có được một chỉ danh dự học tập. Chúng được gọi là "dự án cao cấp" hay "luận án cấp cao," họ thường được thực hiện trong năm cao cấp gần tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành các khóa học khác, nghiên cứu thời kỳ độc lập, và thời gian thực tập giảng dạy và / hoặc sinh viên (hoàn thành hầu hết các yêu cầu trước khi viết giấy đảm bảo đầy đủ kiến ​​thức và năng khiếu đối với những thách thức). Không giống như một luận văn hay luận án thạc sĩ, họ không phải là dài, họ không yêu cầu một đóng góp mới cho kiến ​​thức, hoặc thậm chí tập trung rất hẹp vào một chủ đề phụ bộ. Như họ, họ có thể kéo dài và đòi hỏi tháng làm việc, họ yêu cầu giám sát bởi ít nhất một giáo sư cố vấn, họ phải được tập trung vào một khu vực nhất định của kiến ​​thức, và họ phải sử dụng một số lượng đáng trích dẫn nghiên cứu. Họ có thể hoặc không có thể được bảo vệ trước một ủy ban, nhưng thường là không, nói chung là không có kiểm tra trước đó trước khi các văn bản giấy, tiết kiệm cho tại một trường cao đẳng rất ít. Bởi vì bản chất của luận án tốt nghiệp hoặc luận án phải được thu hẹp hơn và cuốn tiểu thuyết nhiều hơn, kết quả của nghiên cứu ban đầu, những thường có một tỷ lệ nhỏ hơn của các tác phẩm được trích dẫn từ các nguồn khác, mặc dù thực tế rằng họ là dài hơn có thể có nghĩa là họ vẫn có trích dẫn nhiều hơn tổng số.
Các khóa học đại học cụ thể, đặc biệt là bằng văn bản các khóa học chuyên sâu và / hoặc các khóa học được thực hiện bởi upperclassmen, cũng có thể yêu cầu một hoặc nhiều tập rộng rãi bằng văn bản gọi khác nhau như luận án, tiểu luận, hoặc giấy tờ. Càng ngày, các trường trung học yêu cầu sinh viên để hoàn thành một dự án cao cấp hoặc luận án cấp cao về một chủ đề được lựa chọn trong năm cuối cùng là điều kiện tiên quyết cho tốt nghiệp [12] [13] Các bài luận thành phần mở rộng của Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc tế, được cung cấp trong một số trường học Mỹ, là một ví dụ của xu hướng này.
Nói chung, luận án được đánh giá có hay không nó làm cho một đóng góp độc đáo và duy nhất cho học bổng. Dự án thấp hơn (thạc sĩ luận án, ví dụ) được đánh giá bởi dù có hoặc không chứng minh chủ của học bổng có sẵn trong trình bày của một ý tưởng.
In some U.S. doctoral programs, the term "dissertation" can refer to the major part of the student's total time spent (along with two or three years of classes), and may take years of full-time work to complete. At most universities, dissertation is the term for the required submission for the doctorate, and thesis refers only to the master's degree requirement.
Thesis is also used to describe a cumulative project for a bachelor's degree, and is more common at selective colleges and universities, or for those seeking admittance to graduate school or to obtain an honors academic designation. These are called "senior projects" or "senior theses;" they are generally done in the senior year near graduation after having completed other courses, the independent study period, and the internship and/or student teaching period (the completion of most of the requirements before the writing of the paper ensures adequate knowledge and aptitude for the challenge). Unlike a dissertation or master's thesis, they are not as long, they do not require a novel contribution to knowledge, or even a very narrow focus on a set subtopic. Like them, they can be lengthy and require months of work, they require supervision by at least one professor adviser, they must be focused on a certain area of knowledge, and they must use an appreciable amount of scholarly citations. They may or may not be defended before a committee, but usually are not; there is generally no preceding examination before the writing of the paper save for at a very few colleges. Because of the nature of the graduate thesis or dissertation having to be more narrow and more novel, the result of original research, these usually have a smaller proportion of the work that is cited from other sources, though the fact that they are lengthier may mean they still have more total citations.
Specific undergraduate courses, especially writing-intensive courses and/or courses taken by upperclassmen, may also require one or more extensive written assignments referred to variously as theses, essays, or papers. Increasingly, high schools are requiring students to complete a senior project or senior thesis on a chosen topic during the final year as a prerequisite for graduation.[12][13] The extended essay component of the International Baccalaureate Diploma Programme, offered in a growing number of American high schools, is another example of this trend.
Generally speaking, a dissertation is judged as to whether or not it makes an original and unique contribution to scholarship. Lesser projects (a master's thesis, for example) are judged by whether or not they demonstrate mastery of available scholarship in the presentation of an idea.
Luận án các kỳ thi ; Thesis examinations
Một trong những yêu cầu cho độ tiên tiến nhất định thường là thi vấn đáp. Kiểm tra này thường xảy ra sau khi luận án được hoàn thành nhưng trước khi nó được gửi đến trường đại học, và có thể bao gồm một bài trình bày của học sinh và câu hỏi đặt ra bởi một ủy ban kiểm tra hoặc bồi thẩm đoàn. Tại Bắc Mỹ, ban đầu bằng miệng, kiểm tra trong các lĩnh vực chuyên môn có thể diễn ra ngay trước khi học sinh lắng xuống để làm việc trên các luận án. Một kỳ thi bổ sung bằng miệng có thể diễn ra sau khi luận án được hoàn thành và được biết đến như một luận văn hay luận án "phòng thủ", mà tại một số trường đại học có thể là một hình thức chỉ và những người khác có thể dẫn đến sinh viên đang được yêu cầu phải sửa đổi đáng kể. Trong Vương quốc Anh và một số nước nói tiếng Anh khác, thi vấn đáp được gọi là một viva voce.
One of the requirements for certain advanced degrees is often an oral examination. This examination normally occurs after the dissertation is finished but before it is submitted to the university, and may comprise a presentation by the student and questions posed by an examining committee or jury. In North America, an initial oral examination in the field of specialization may take place just before the student settles down to work on the dissertation. An additional oral exam may take place after the dissertation is completed and is known as a thesis or dissertation "defense," which at some universities may be a mere formality and at others may result in the student's being required to make significant revisions. In the UK and certain other English-speaking countries, an oral examination is called a viva voce.
Kết quả kiểm tra ;
Examination results
Kết quả kiểm tra có thể được thảo luận ngay lập tức sau đây của các giám khảo (trong trường hợp ứng cử viên có thể ngay lập tức được coi là đã nhận được trình học của mình), hoặc vào một ngày sau đó, trong trường hợp giám khảo có thể chuẩn bị một báo cáo quốc phòng được chuyển tiếp đến một Hội đồng hoặc Uỷ ban Nghiên cứu sau đại học, sau đó chính thức đề nghị các ứng cử viên cho mức độ.
Quyết định tiềm năng (hoặc "bản án là") bao gồm:
Chấp nhận / vượt qua với không có chỉnh sửa.
Luận án được chấp nhận như đã trình bày. Một lớp có thể được trao tặng, mặc dù ở nhiều nước tiến sĩ không được chấm điểm ở tất cả, và ở những người khác chỉ có một trong các lớp có thể có về mặt lý thuyết (cao nhất) được sử dụng trong thực tế. [Cần dẫn nguồn]
Luận án phải được sửa đổi.
Bản sửa đổi (cho ví dụ, sửa chữa nhiều lỗi ngữ pháp hoặc chính tả, làm rõ các khái niệm hoặc phương pháp bổ sung phần) được yêu cầu. Một hoặc nhiều thành viên của ban giám khảo và / hoặc người giám sát luận án sẽ đưa ra quyết định chấp nhận các sửa đổi và cung cấp văn bản xác nhận rằng họ đã được hoàn thành thỏa đáng. Nếu, như thường là trường hợp, các phiên bản cần thiết là tương đối khiêm tốn, tất cả các giám khảo có thể ký các luận án với sự hiểu biết bằng lời nói rằng các ứng cử viên sẽ xem xét luận án sửa đổi với giám sát của cô trước khi trình các phiên bản hoàn thành.
Mở rộng sửa đổi yêu cầu.
Luận án phải được sửa đổi rộng rãi và trải qua quá trình thẩm định, quốc phòng một lần nữa từ đầu cùng với các giám khảo. Vấn đề có thể bao gồm các vấn đề lý thuyết hay phương pháp. Một ứng cử viên không được khuyến cáo cho các mức độ sau khi bảo vệ thứ hai thường được thu hồi từ chương trình.
Không thể chấp nhận.
Luận án là không thể chấp nhận được và các ứng cử viên phải rút khỏi chương trình.
Phán quyết này được đưa ra chỉ khi luận án yêu cầu sửa đổi lớn và khi kiểm tra làm cho nó rõ ràng rằng ứng cử viên là không có khả năng sửa đổi như vậy.
Tại hầu hết các tổ chức ở Bắc Mỹ, hai bản án này là rất hiếm, vì hai lý do. Đầu tiên, để có được những trạng thái của các ứng cử viên tiến sĩ, sinh viên tốt nghiệp thường viết một kỳ thi tuyển hoặc kiểm tra toàn diện, mà thường bao gồm một bảo vệ răng miệng. Những học sinh vượt qua kỳ thi tuyển được coi là có khả năng hoàn thành công việc nghiên cứu độc lập và được phép tiến hành làm việc trên luận án. Thứ hai, kể từ khi người giám sát luận án (và các thành viên khác của ủy ban cố vấn) thông thường sẽ xem xét luận án rộng rãi trước khi khuyến cáo học sinh tiến hành để phòng thủ, như vậy kết quả sẽ được coi là một thất bại lớn không chỉ trên một phần của ứng cử viên mà còn bởi người giám sát của ứng viên (những người cần phải có được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của luận án rất lâu trước khi bảo vệ được cho phép để xảy ra). Nó cũng khá hiếm cho một luận án được chấp nhận mà không có bất kỳ sửa đổi, kết quả phổ biến nhất của quốc phòng cho các giám khảo để xác định phiên bản nhỏ (ứng cử viên hoàn thành trong một vài ngày hoặc vài tuần).
Mặt khác, tại các trường đại học trên mô hình của Anh không phải là phổ biến cho luận án được thất bại ở giai đoạn viva [cần dẫn nguồn], trong trường hợp này hoặc viết lại chính là cần thiết, tiếp theo là một viva mới, hoặc luận án có thể được trao bằng cấp thấp hơn của M.Phil (Thạc sĩ Triết học) thay vào đó, ngăn chặn các ứng cử viên gửi lại các luận án.
The result of the examination may be given immediately following deliberation by the examiners (in which case the candidate may immediately be considered to have received his or her degree), or at a later date, in which case the examiners may prepare a defence report that is forwarded to a Board or Committee of Postgraduate Studies, which then officially recommends the candidate for the degree.
Potential decisions (or "verdicts") include:
Accepted / pass with no corrections.
The thesis is accepted as presented. A grade may be awarded, though in many countries PhDs are not graded at all, and in others only one of the theoretically possible grades (the highest) is ever used in practice.[citation needed]
The thesis must be revised.
Revisions (for example, correction of numerous grammatical or spelling errors; clarification of concepts or methodology; addition of sections) are required. One or more members of the jury and/or the thesis supervisor will make the decision on the acceptability of revisions and provide written confirmation that they have been satisfactorily completed. If, as is often the case, the needed revisions are relatively modest, the examiners may all sign the thesis with the verbal understanding that the candidate will review the revised thesis with his or her supervisor before submitting the completed version.
Extensive revision required.
The thesis must be revised extensively and undergo the evaluation and defense process again from the beginning with the same examiners. Problems may include theoretical or methodological issues. A candidate who is not recommended for the degree after the second defense must normally withdraw from the program.
Unacceptable.
The thesis is unacceptable and the candidate must withdraw from the program.
This verdict is given only when the thesis requires major revisions and when the examination makes it clear that the candidate is incapable of making such revisions.
At most North American institutions the latter two verdicts are extremely rare, for two reasons. First, to obtain the status of doctoral candidates, graduate students typically write a qualifying examination or comprehensive examination, which often includes an oral defense. Students who pass the qualifying examination are deemed capable of completing scholarly work independently and are allowed to proceed with working on a dissertation. Second, since the thesis supervisor (and the other members of the advisory committee) will normally have reviewed the thesis extensively before recommending the student proceed to the defense, such an outcome would be regarded as a major failure not only on the part of the candidate but also by the candidate's supervisor (who should have recognized the substandard quality of the dissertation long before the defense was allowed to take place). It is also fairly rare for a thesis to be accepted without any revisions; the most common outcome of a defense is for the examiners to specify minor revisions (which the candidate typically completes in a few days or weeks).
On the other hand, at universities on the British pattern it is not uncommon for theses to be failed at the viva stage[citation needed], in which case either a major rewrite is required, followed by a new viva, or the thesis may be awarded the lesser degree of M.Phil (Master of Philosophy) instead, preventing the candidate from resubmitting the thesis.

Úc ; Australia

Ở Úc, các luận án tiến sĩ thường được kiểm tra bởi ba giám khảo mặc dù một số người, như Australian Catholic University, đã chuyển sang sử dụng chỉ có 2 giám khảo, mà không có một bảo vệ trực tiếp ngoại trừ trong trường hợp ngoại lệ rất hiếm. Trong trường hợp của bằng thạc sĩ nghiên cứu luận án thường được kiểm tra chỉ có hai giám khảo. Thông thường một trong những giám khảo sẽ là từ bên trong bộ phận riêng của ứng cử viên khác (s) thường là từ các trường đại học khác và thường từ nước ngoài. Sau khi nộp luận án, bản sao được gửi bằng thư đến giám khảo và sau đó báo cáo gửi lại cho cơ sở giáo dục.
Tương tự như bằng thạc sĩ nghiên cứu luận án, luận án cho các thành phần nghiên cứu của bằng Thạc sĩ của các môn học cũng thường được kiểm tra bởi hai người giám định, một bộ phận của ứng cử viên và một từ trường đại học khác. Đề tài cho Honours độ trong các khóa học Cử nhân ba năm cũng được kiểm tra bởi hai giám khảo, mặc dù cả hai đều là thường là từ bộ phận riêng của ứng viên. Danh hiệu và thạc sĩ luận án các môn học cũng yêu cầu một bảo vệ răng miệng trước khi chúng được chấp nhận.
In Australia, doctoral theses are usually examined by three examiners although some, like the Australian Catholic University, have shifted to using only two examiners; without a live defense except in extremely rare exceptions. In the case of a Master's Degree by research the thesis is usually examined by only two examiners. Typically one of these examiners will be from within the candidate's own department; the other(s) will usually be from other universities and often from overseas. Following submission of the thesis, copies are sent by mail to examiners and then reports sent back to the institution.
Similar to a Master's Degree by research thesis, a thesis for the research component of a Master's Degree by coursework is also usually examined by two examiners, one from the candidate's department and one from another university. Theses for Honours degrees in three-year Bachelor courses are also examined by two examiners, though both are usually from the candidate's own department. Honours and Master's by coursework thesis also require an oral defence before they are accepted.
Đức ; Germany
Tại Đức, một luận án thường được kiểm tra với một phòng uống (Verteidigung), còn được gọi là tranh luận. Điều này áp dụng cho nhiều độ bằng tốt nghiệp và hầu như tất cả các Magister, thạc sĩ và tiến sĩ, nhưng thường là không bằng cử nhân. Số từ tối thiểu khác nhau nhưng thường là từ 15.000 đến 17.500 từ. Thạc sĩ Bằng đôi khi ra lệnh 30.000 từ được viết.
In Germany, a thesis is often examined with an oral defense (Verteidigung), also called Disputation. This applies to many diploma degrees and to almost all Magister, master's and doctoral degrees, but usually not to bachelor's degrees. The minimum word count varies but is usually between 15,000 to 17,500 words. Master's Degrees sometimes dictate that 30,000 words must be written.
Bồ Đào Nha ; Portugal
Trong Bồ Đào Nha, một luận án được kiểm tra với một bảo vệ răng miệng, trong đó bao gồm một bản trình bày ban đầu của các ứng cử viên theo sau bởi một mở rộng khoảng thời gian đặt câu hỏi / trả lời. Tiêu biểu thời gian cho các kỳ thi tổng số là 1 giờ 30 phút cho giờ thạc sĩ và 3 tiến sĩ.
In Portugal, a thesis is examined with an oral defense, which includes an initial presentation by the candidate followed by an extensive questioning/answering period. Typical duration for the total exam is 1 hour 30 minutes for the MSc and 3 hours for the PhD.
Bắc Mỹ ; North America

Tại Bắc Mỹ, bảo vệ luận án bảo vệ vấn đáp (nói bằng miệng) là kỳ thi cuối cùng cho các ứng cử viên tiến sĩ, và đôi khi những ứng viên thạc sĩ.
Ủy ban kiểm tra thường bao gồm các ủy ban luận án, thường là một số lượng nhất định của các giáo sư chủ yếu từ trường đại học của học sinh cộng với giám sát chính của mình, một giám định bên ngoài (một người nào đó không được kết nối với các trường đại học), và người một chiếc ghế. Mỗi thành viên trong ủy ban sẽ có được một bản sao hoàn thành luận án trước khi bảo vệ, và sẽ chuẩn bị để đặt câu hỏi về luận án và vấn đề chủ đề. Trong nhiều trường học, bảo vệ luận án thạc sĩ được giới hạn để các thí sinh và giám khảo, nhưng bảo vệ tiến sĩ được mở cho công chúng.
Các định dạng điển hình sẽ thấy các ứng cử viên cho một bài thuyết trình ngắn (20-40 phút) hoặc nghiên cứu của mình, sau 1-2 giờ câu hỏi.
Tại một số cơ sở ở Mỹ, một bài thuyết trình công cộng còn được biết đến như là một "luận án nói chuyện" hoặc "hội thảo luận án" ứng cử viên sẽ đi kèm với bảo vệ chính nó, trong trường hợp chỉ có các ứng cử viên, các giám khảo, và các thành viên khác của các giảng viên có thể tham dự quốc phòng thực tế.
In North America, the thesis defense or oral defense is the final examination for doctoral candidates, and sometimes for master's candidates.
The examining committee normally consists of the thesis committee, usually a given number of professors mainly from the student's university plus his or her primary supervisor, an external examiner (someone not otherwise connected to the university), and a chair person. Each committee member will have been given a completed copy of the dissertation prior to the defense, and will come prepared to ask questions about the thesis itself and the subject matter. In many schools, master's thesis defenses are restricted to the examinee and the examiners, but doctoral defenses are open to the public.
The typical format will see the candidate giving a short (20–40 minute) presentation of his or her research, followed by one to two hours of questions.
At some U.S. institutions, a longer public lecture (known as a "thesis talk" or "thesis seminar") by the candidate will accompany the defense itself, in which case only the candidate, the examiners, and other members of the faculty may attend the actual defense.
Vương quốc Anh, Ireland và Hồng Kông ; United Kingdom, Ireland and Hong Kong
Tại Hong Kong, Ireland và Vương quốc Anh, bảo vệ luận án được gọi là 1 voce viva (Latin cho "bằng giọng nói trực tiếp) kiểm tra (viva ngắn). Một viva điển hình kéo dài khoảng 3 giờ, mặc dù không có giới hạn thời gian chính thức. Tham gia vào các viva hai giám khảo và ứng cử viên. Thông thường, một trong những giám khảo là một học giả của các bộ phận của ứng cử viên đại học (nhưng không phải là một giám sát viên của ứng cử viên) và là một giám khảo bên ngoài từ một trường đại học khác nhau. [Cần dẫn nguồn]
Ở Anh, chỉ có hai hoặc ít nhất là ba giám khảo, và kiểm tra là trong nhiều trường đại học đúng tư nhân tuy nhiên, Đại học Oxford, ít nhất, về mặt lý thuyết, bất kỳ thành viên nào của trường Đại học có thể tham dự một DPhil viva (quy định của trường yêu cầu là chi tiết của kỳ thi và địa điểm thời gian và nó được công bố chính thức trước) cung cấp cho anh ta hoặc cô tham dự trong trang phục học tập đầy đủ. [14] Ngoài ra, ở Anh, người giám sát chính của ứng cử viên là không được phép để hỏi câu hỏi trong quá trình các viva, và sự hiện diện của họ là không cần thiết.
In Hong Kong, Ireland and the United Kingdom, the thesis defense is called a viva voce (Latin for "by live voice") examination (viva for short). A typical viva lasts for approximately 3 hours, though there is no formal time limit. Involved in the viva are two examiners and the candidate. Usually, one examiner is an academic from the candidate's own university department (but not one of the candidate's supervisors) and the other is an external examiner from a different university.[citation needed]
In the United Kingdom, there are only two or at most three examiners, and the examination is in many universities strictly in private—however, in the University of Oxford, at least, in theory any member of the University may attend a DPhil viva (the University's regulations require that details of the examination and its time and place be published formally in advance) provided he or she attends in full academic dress.[14] Also, in the UK, the candidate's primary supervisor is not permitted to ask questions during the viva, and their presence is not necessary.
Nộp luận án ; Submission of the thesis

Trình của luận án là yêu cầu chính thức mới nhất đối với hầu hết các sinh viên sau khi bảo vệ. Thời hạn cuối cùng, học sinh phải nộp một bản sao hoàn chỉnh của luận án để cơ thể thích hợp trong tổ chức chấp nhận, cùng với các hình thức thích hợp, mang chữ ký của người giám sát chính, người kiểm tra, và, trong một số trường hợp, người đứng đầu bộ phận của học sinh. Các hình thức khác cần thiết có thể bao gồm thư viện cho phép (cho phép thư viện trường đại học để làm luận án có sẵn như là một phần của bộ sưu tập của mình) và cho phép bản quyền (trong trường hợp học sinh đã kết hợp tài liệu có bản quyền trong luận án). Nhiều lớn các nhà xuất bản khoa học (ví dụ như Taylor & Francis, Elsevier) sử dụng các hiệp định bản quyền cho phép các tác giả để kết hợp các bài viết của họ được xuất bản thành luận án mà không có uỷ quyền riêng biệt.
Không nộp luận án trước thời hạn có thể cho kết quả tốt nghiệp (và cấp mức độ) bị trì hoãn. Tại hầu hết các cơ sở ở Mỹ, cũng sẽ có lệ phí khác nhau (cho microfilming, ràng buộc, đăng ký bản quyền, và như thế), mà phải được thanh toán trước mức độ sẽ được cấp.
Một khi tất cả các giấy tờ theo thứ tự, các bản sao của luận án có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều thư viện trường đại học. Dịch vụ chuyên trừu tượng hóa tồn tại để công bố công khai nội dung của những vượt ra ngoài các tổ chức, trong đó họ được sản xuất.
A submission of the thesis is the last formal requirement for most students after the defense. By the final deadline, the student must submit a complete copy of the thesis to the appropriate body within the accepting institution, along with the appropriate forms, bearing the signatures of the primary supervisor, the examiners, and, in some cases, the head of the student's department. Other required forms may include library authorizations (giving the university library permission to make the thesis available as part of its collection) and copyright permissions (in the event that the student has incorporated copyrighted materials in the thesis). Many large scientific publishing houses (e.g. Taylor & Francis, Elsevier) use copyright agreements that allow the authors to incorporate their published articles into dissertations without separate authorization.
Failure to submit the thesis by the deadline may result in graduation (and granting of the degree) being delayed. At most U.S. institutions, there will also be various fees (for binding, microfilming, copyright registration, and the like), which must be paid before the degree will be granted.
Once all the paperwork is in order, copies of the thesis may be made available in one or more university libraries. Specialist abstracting services exist to publicize the content of these beyond the institutions in which they are produced.
@@@

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét