Thứ Năm, tháng 8 01, 2013

01. Quan Sát Vũ Trụ ; Observe the Universe

Thc hành dch sang Anh ng t hc: s 01
Practice self-taught English translation: No. 01
( Hiu chnh và dch thut : Lê Đức Huyến; Correction and Translation: Le Duc Huyen )
* Dch sang Anh ng; Translations into English: Hc hành phi biết "ch sai"...Tm cu hc hi, mit mài nên thân!; Learning to know "the wrong place" ... The demand to learn, hard to the body! 
Thực hành đọc Chơn lý ; Practice reading Truth
QUAN SÁT VŨ TRỤ
OBSERVING THE UNIVERSE
(宇 宙 觀)
Ghi nhớ : Vũ; 宇 thời gian, Trụ; 宙 không gian, Quan; 觀 ngó xem ; view !
Worldview: thế giới quan ; Human view: nhân sinh quan (mới đóng góp cách dịch); Human-outlook : nhân sinh quan là từ cũ lâu rồi...sách tự điển cũ có !
( Trang 11-21 ; Pages 11-21 )
1. Hình Thể Của Vũ Trụ The shape of the Universe
VŨ TRỤ là cái hình thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững mãi mãi; UNIVERSE is the large body, dark, quiet nature, stands forever; tựa như: vỏ trái lựu, cực to, trong ấy có những quả địa cầu, lơ lửng như hột lựu nhỏ. ; like: pomegranate peel, extremely loud, in that there are globes, dangling like a small pomegranate seeds. Cái vỏ ấy không ai biết nó là tới đâu, vì muôn loại đều ở trong. Shells that no one knows where it is coming, because all kinds are in. 
(Cái vỏ ấy....Google dịch không sai chữ Shells...số nhiều...vì sự bao hàm của vô hạn, những vòng tròn bao hàm cụ thể hóa là cái vỏ lựu: từ peel...nó được nói lại...nhưng lý nghĩa thì khác...nên thay vì dịch là The peel...ok !) Sự trương nở không gian vũ trụ...Trung tâm trái đất là cái chấm...thì vòng tròn vô hạn...mà số pi...nhân lên...là vô hạn số ! Right !
Khái quát văn phạm về Ngôi & Số : ngôi thứ nhứt là Chủ thể nói, thứ nhì là Chủ thể nghe...và thứ ba là Chủ thể...được, đang, đã và sẽ nói tới ! Vậy, Vũ trụ là ngôi thứ 3, mà số đếm của nó là duy nhất có 1 vũ trụ, nên nó số ít !
Vậy, nếu người nghe là số nhiều, hay ít là Ngôi thứ 2 số là tùy vào ngữ cảnh câu văn người nghe xác định hay bất định ?!?. Suy ra, động từ stands-đứng vững có s (luật văn phạm về động từ thêm s ). Cụ thể ai nói ? Ông ấy nói, tức là He said...thì He, She, It, (là ít) mà They (là nhiều) thuộc ngôi 3. Và You, you(nhiều, cũng chính là ít) là ngôi 2..và tôi...là I ngôi thứ nhứt...gọi chung là Đại từ nhân xưng ! Ok...vậy, cụ thể...ông ta, người mà chúng ta đang nói về họ (them)...là Tổ Sư...số ít...Vậy, các tổ sư là số nhiều...hết !  Vậy them là ít...vì căn cứ vào số đếm của chủ ngữ...dù nó là từ...đối ngữ của They là them ! I-me...You,you, He-him, She-her, They-them,!  OK vậy, chữ "họ" là nhiều, mà cũng là ít ! (từ chủ thể...liên quan đến "nhân cách hóa" và "cụ thể hóa" những vấn đề trừu tượng trong văn học-literary ! Còn Văn Hóa...là tổng thể...nhiều thành phần văn hóa, tùy theo, mức chuẩn nào...mà phân loại...thành nhiều khái niệm...mà tôn giáo...thì nhất định, là một đặc sắc văn hóa...có từ lâu đời ! Ok !  Good ). Vấn đề nơi nào sẽ nói đến số thứ tự...và đối sánh số đếm ??? Subject là Môn học... Tham khảo chơn lý số 7 câu: 22. Hỏi: Có phải khoa-học nói không hồn là đúng chăng ?
Đáp: Khoa học là các môn học, tức là sự học chung về sự vật. Môn siêu hình học thì ít người chăm chú, vì mảng lo đeo đuổi vật chất hữu hình. Chớ "chơn lý" hay Phật pháp đâu phải khác. Chính khoa-học là ở trong thế giới, mà Phật học bao gồm vũ trụ rộng hơn ! Thế nên khoa-học là còn đang học, thì bao giờ cũng còn đi sau và ở trong giáo pháp của chư Phật. (trang 103...)
***OK...mờ bậc hữu học nói mình vô học, mà ngược lại là sao ta ?  uhm...chấp vô chấp hữu làm gì...Đến khi hết chấp vậy thì phá chi ?!? (ko nói là phá chấp...mà phải nói là chấp phá ?) Ok !
***
Mẫu câu căn bảnForm basic sentences:
Tôi đối diện với tôi ! ; I face me !
Tôi + đối diện+ với tôi !=S + V+ Obj. =(I + face + me !)
Tôi đối thể với tôi !
I object to me! 
Vậy, Object là bổ ngữ trong câu trên, cho động từ "đối thể"
Nó, làm rõ nghĩa cho động từ đối thể với ai ? Với tôi !
Vấn: Tại sao lại có "to" ? và sao lại không có "to" !
Đáp: to là một giới từ...nó hiện diện với túc từ trực tiếp (direct object) là me,.... to me (gián tiếp-indirect object) ! Và, thường sau động từ, ta dùng mệnh đề để bổ nghĩa, tức là "bổ túc từ" làm đầy đủ nghĩa lý hơn. Ví dụ: I prefer you to make manager; Tôi đề nghị bạn làm giám đốc. vậy "to make manager" là mệnh đề nguyên mẫu có "to" ! Và, sự hiện diện trong câu nói, có chữ "you" là túc từ trực tiếp (direct object) ! vậy, completement là thành thành phần "bổ ngữ" ! Vậy, you to make manager là bổ túc từ ! cho động từ "prefer" ! 
Inshort: We prefer to use to or for when the indirect object is a phrase or clause ; 
Tóm tắt: Ta thường dùng to hoặc for khi túc từ gián tiếp là một nhóm từ hay mệnh đề.
To learn by heart:
a) Clause is a group of words that has its verb !
b) Phrase is a group of words that to be shared by name calling.
c) Sentence is formed by any number of words. The form of it, always ending by a dot (.), a comma(x wrong), a question mark (right?), or an exclamation mark (!).
Mệnh lệnh không chính thức ; Informal orders:
The short saying is informal orders !
Ex.: do ! done ! did it ! ; have ! haven't too ! have been to it ! hadn't me !
The saying mode (mood) !
OK : Be carefully ! (là câu nói)
To be carefully ! (là câu viết)
(do, did, done ;  have, had, had and be was/were been )
(the form: là số nhiều các hình thức...no "s"...please !)
Ok... It'me ! Là một công thức Formula (giỏi tiếng Pháp dư chữ "r" ? cho sự hiện diện, của tôi...Ok Present !; I...uhm... Direction for you corrected your typing, "Orders-mệnh lệnh" ! Yes, madam ! Wow, to direction-huấn thị, for all, not me ! Alright? (lên giọng cuối câu là dấu hỏi-question mark). Vậy, suy ra, hiện diện chính là hiện tại, bây giờ của bây giờ...now. belong to present (là món quà) mà  ..chút nữa...1 giây trôi....qua..là quá khứ-past...vậy chúng ta luôn luôn còn tương lai-Future !
Bị chú: Những con người trưởng thành mà phản đối tự do, thì đúng là con nít, tại sao ?
Đọc thêm: ....?...E. Rossvelt, who saying that : "Tự do đòi hỏi rất nhiều, ở mỗi người. Đi cùng với tự do là trách nhiệm. Với người không sẵn sàng trưởng thành. Người không muốn mang sức nặng của chính mình, đây là một viễn cảnh đáng sợ."; "Freedom requires a lot, in every person. Along with freedom is responsibility. The people are not ready to grow up. People do not want to carry their own weight, this is a frightening prospect." (...tương lai.) 
Chia thì thành 3 thể x 9 loại= 27 tenses? ! ?...
Please goodbye ! 
***
(nói luôn một thể, đặt chỗ ...sau !)
Khái niệm nhiều, trong tiếng Anh là gì ?
The concept of multiple, in English is what?
Là nguyên lý "hai nhiều bằng một ít" ! Ví như : Hỏi: Có cô ấy không ? Đáp: Không, dường như là không có ! Vì hai lần phủ định là khẳng định, Vậy, hai lần "không" là nhiều bằng một "có"  ít ! ; The principle of "two more with a little"! For example: Q: Have her? A: No, it seems that there is no! Since twice as confirmed negative, therefore, two "no" is as much a "yes" less! Ok ! see ! Nếu số lần "có" tăng lên là phải đếm: ; if the number of "yes" increased to count: số lần times number ! Yes...madam ! 
Vậy, động từ: HAVE (Có)
Và đt. : DO (Làm)
Là hai đt. vừa là động từ chính (main verb) , vừa là trợ động từ (auxiliary verb) ...quan trọng, về cách thành lập các thì (tenses) trong tiếng Anh !
Làm: thinh, biếng, tội, và tình (là vừa có, lại vừa không) ?
Do: silence, loss, guilt, and love (as had, again just do not)?
Câu nói, mà học trò đã nói với "Thầy Giác Tịnh", cảm nhận tâm đắc, vì Thầy có hỏi: chúng sinh, là gì ? ; Saying, that students were told "Mr. Giac Tinh", perceived favorite, because Master have to ask: beings, what is?
Đáp: Chủ thể mà có sự sống, thì đều gọi là chúng sinh ! 
A: The subject that there is life, there are beings called!
***
Lưu ý hữu hạn: Con số 7 là con số khoa học, truy tìm ra vạn sự như ý:
7.- Xin nhiều người ghét người phiền,
Xin mà chẳng đặng, ta liền buồn ngay.
Vậy nên ta chớ xin ai,
Đặng cho an lạc khoan thai một mình !
(1 tuần có 7 ngày, có 7 vì tinh tú: khoa học sắp lên sao hỏa đó...đưa loài vật, máy móc lên trước....ok chứ...7 Phần Bồ đề là Khoa hược !)
Ok papa...con chứng minh 1=0, như sau :
 Giả sử a=b
a2=ab <=> a2-b2=ab-b2
Suy ra: (a-b) (a+b)= b(a-b)
Chia đẳng thức trên cho (a-b):
Ta có: a+b=b
 mà a=b -----> 2a=a <=> 2=1 <=> 1+1 = 1+0
Vậy:  1=0 
(Giải về nguồn gốc chính xác sách "Toán Đại Số", lớp 7, 8, 9...phần Đọc Thêm, của Tác giả: Đặng Sĩ Hỷ, nhà xb. Quốc Gia Giáo Dục, trước 1975....và, thích: về chỗ đúng của bài toán...là làm sao để gõ số mũ bình phương 2, 3, 4... Phím: ( Shift+Ctrl+ phím dấu + )...và vào ký hiệu toán học...> Insert> equation...tha hồ gõ dấu hiệu toán các căn...tích, vi phân, đạo hàm v.v... !) Nhưng các ký hiệu đó, dán vào đây...không được ! Papa...cách nay 16 năm, có chỉ các cháu...gõ vi tính, học toán lớp 11...ok good ! a3+b
***
Kẻ gọi nó là "cái không" hay "vô minh", là vì không thể biết được, cũng có kẻ tưởng tượng rằng: "những hột lựu ấy, dính chùm nhau trong vỏ, là bởi một cái tim mà mỗi hột đều có cuống, sự sống thông lưu". Who called it "the no" or "ignorance", is because it is impossible to know, who also imagined that "the pomegranate's seeds, peel stick together in clusters, because a heart that every grain has stem, the flow of life." Quả địa cầu cũng như thế thuyết ấy chỉ rằng: Muôn ngàn thể loại vạn vật, cái chi cũng là quả trứng hết, nghĩa là từ trứng nhỏ đến trứng lớn, cái tròn bể vỡ là vuông, cái vuông rồi sẽ tròn lại. Globes as well as the theory was just that kind of thousands of things, as well as the cost of eggs, meaning eggs from small to large eggs, breaks the circle is square, the square and the circle will be. Cho nên cái trứng, cái trái cây, cái thai, hột cát, hột giống, cỏ, cây, thú, người, đất, đá, núi, biển, địa cầu, vũ trụ, cái bọt bong bóng v.v... cái cái đều tròn, vạn vật tròn tròn. So the eggs, the fruit, the pregnancy, sand grain, seeds, grass, trees, animals, people, land, rocks, mountains, sea, earth, the universe, the bubbles etc ...what are the round, round things.
Cái lý lẽ sự tròn là không khổ; là thiện, là mỹ, là chân. ; What the circular argument is not suffering; is good, and beautiful, is true. Người ta cũng nói, tròn: tức là đạo quả vậy! ; It also said, rounded: ie religion indeed! Lý lẽ sự tròn là Chơn lý, mặc dù là kẻ dốt học, ở hạng bậc nào đi nữa, mà hằng giữ sự tròn, thì cũng thành công được. ; The circular argument is Truth, although that stupid school, in grade class whatsoever, which holds the circular constant, it will succeed.
Những quả địa cầu mà trong đó không có số đếm, không có số lường, không thể nói được; là vì cái đang nổi, cái đang tan, cái "dồn" qua bên nầy, cái "tẻ" lại bên kia, cái lớn, cái nhỏ không thường. The globes in which there is no counts, not quantity, can not speak, because of the emerging, which is melting, the "put" over on this side, the "glutinous" to the other side, the large , small ones often do not. Bề ngoài ngó vào thì nó là cái bọt nước to lớn, nó có cợn bụi đất, là cù lao; hay cũng nói là trái đất, có những thung lũng nước, khe, ngòi. Bằng nói nó là một cái trứng hay viên đạn cũng được; có điều là do bốn chất hiệp lại; chất đậm đặc là đất, chất lỏng là nước, chất nóng là lửa, chất hơi là gió. Quả địa cầu nào cũng như thế, có sẵn tự nhiên như vậy, mà không thể nói tại đâu? Vì sao?...! On the outside looking in, it is a huge bubble, it has remained the dust, the isles, and also says that the earth has water valley, slit, nibs. By saying it is an egg or bullet well, there it is again united by four substances, concentrates is the land, the liquid is water, hot as fire, wind is vapor. Globes always like that, so naturally available, but can not say in where? Why? ...!
2. Nguyên Nhân và Duyên khởi của mỗi quả địa cầu; Causes and Origination of each globe:
Như chúng ta đã rõ: hình thể của vũ trụ là một cõi thăm thẳm, tối đen, bao la, vô cực. Trong ấy có vô số quả địa cầu. As we have clearly: the shape of the universe is a realm of deep, dark, boundless, infinity. In that there are innumerable globes. Mỗi quả địa cầu đối với vũ trụ, cũng như mỗi mạng sống chúng ta, đối với quả địa cầu; nghĩa là một vật rất nhỏ, đối với một vật rất to; thì lý lẽ sinh sản tiến hóa hay tan rã, hủy hoại của mỗi quả địa cầu đối với vũ trụ vẫn là thường lắm, tự nhiên lắm. Khác nào sự chết, sự sanh của ta đối với trái đất bao la. Each globe of the universe, as well as each of our lives, for the globe, that is a very small animal, for a very large animal, the evolutionary argument reproduction or disintegration, destruction of each planet to the universe is still often very, very natural. Any other death, the birth of one of the immense earth.
Nhân duyên sanh thành và chuyển hóa của mỗi quả địa cầu là: trong "cái không" sẵn chứa "cái có", tự nhiên vẫn mãi thế, tự bao giờ và bao giờ. 's Origination and transform into each globe is: in "what not" available storage "what there is" forever wild still, and ever since ever. ("cái không" đây là ngoài khí, vô hình, không thể chất đụng chạm, hay sự tan hoại, thay đổi hình tướng của vạn vật mà gọi là: không. "what not" this is outside air, invisible, not physically touch or damage the melt, changing the appearance of things that call is: no. Bằng nếu biểu rằng đem: "cái không" ra xem, thì mắt chúng ta khác nào như mù quáng, chẳng thấy "cái không" là ra sao cả. Vì không nói được, không làm được, không tính toán đo lường được...mới, là không ! By stating that if brought, "not what" out of view, then our eyes will be like a blind, not see "what is not" What is all. So do not speak, do not, do not calculate a new measure ..., is no! Không và Có, hai lý lẽ tương đối. "Không" là lý luận, "Có" là sự việc, không phải hai, không phải một, sẵn có ở nơi nhau: không bao giờ một hoặc hai, vì vậy mới có cõi đời là tương đối. No and Yes, two relatively arguments. "No" is the argument, "Yes" is the work, not two, not one, available in various places: never one or two, so new realms of life is relative.) Như trên đã nói: Quả địa cầu gồm có bốn chất là: đất, nước, lửa, gió, tức là: cái "Có", ở nơi cái "Không". As mentioned above: The globe consists of four substances: earth, water, fire, wind, ie, what "Yes", in which what "No". Kìa ta thấy: trong không gian có hơi khí, trong hơi khí: có hơi nước, trong nước chứa: có cặn bụi của đất, trong đất: có chứa đựng lửa, trong lửa: có gió, gió là hơi khí. Behold we see: the vapor space, the gas: steam holes, water contained in: dusty debris of the land, in the land containing the fire, in the fire: the wind, the wind is gas. Bốn thứ loại ấy nương sanh cùng nhau, làm thành cái "Có" ở trong cái "Không", còn cái "Không" ở trong cái tự nhiên. Four kinds of things that depend born together, make up what "Yes" in what "No", while what "No" in what wild. Tự nhiên là chấm hết của nói và lý luận! Đó là nói về sự việc, còn về lý luận thì cái "Không" ở trong mỗi cái "Có", cái Tự nhiên ở trong mỗi cái "Không". Nature is an end of speaking and reasoning! That is to say on the matter, but the reasoning is what "No" in each "Yes", what Nature in each "No".
Từ khi một quả địa cầu nổ xẹp, tắt lửa rồi, thì chỉ còn là một lớp phù sa dày, một mảnh vỡ, một làn hơi cháy, có chất nhão, có lẫn đất, nước và hơi nóng. Since the explosion collapsed a globe, then turn off the heat, it's just a thick layer of silt, a fragment, a fire wisps, have the dough, mixed with soil, water and heat. Về sau, đất nặng lắng đọng xuống, hơi nhẹ bay lên, nước ở chặng giữa. Later, heavy soil deposits down, slightly lighter soar, water in the middle stage. Cái nóng cũ vừa mất, cái nóng mới phát sinh ra, bởi đất càng dẽ dặt và kết dính lại, thì lớp dưới càng khô, càng dày kín, nên bịt hầm mà cháy trở lại. The old heater just died, new heat generating, by land and to put more adhesive back, the bottom layer as dry, thick as confidential, so that fires back covered tunnel. Lửa cháy nóng hơi bốc thổi mạnh lên, xô giãn nở nước, đất giãn nở ra và cuốn tròn. Fire hot steam blows up, expansion bucket of water, land expansion and rolled out. Cũng như một em bé, lấy ống cây trúc chấm bọt xà bông, thổi phù ra, hơi lên mạnh, xô giãn nở chất xà bông, cuốn tròn làm bọt và bay lững chững. Just like a baby, get bamboo tubes put soap bubbles, blew out, slightly more powerful, expanding bucket of soap bubbles and rolled toddled fly.
Mỗi quả địa cầu, trong là lửa cháy, rỗng trống, tối đen hơi cuộn. Each globe, in the fire, empty hollow, rolled slightly dark. Kế là đất cháy nhão, ngoài là đất cháy cứng thành sắt, gọi "thiết vi" hay địa ngục vòng sắt, và bên ngoài nữa là đất mát mềm. Next is the fire ground paste, ground fires outside the iron hardware, called "thiet vi" hell or iron ring, and outside is too soft soil cool. Trên là nước. Trên cao nữa, là hơi hay gió. Gió là làn hơi của đất, nước, bị lửa bốc lên, và cuộn bay, tựa như hơi thở của địa cầu. On the water. On another high, is slightly or wind. Wind is the wisps of earth, water, fire rises, and flying coils, like the breath of the globe. Các quả địa cầu không bay cụng chạm nhau bể vỡ, là nhờ làn hơi không khí dầy ấy vậy. The globe does not fly with touch breaks, thanks breath of air was so thick. Quả địa cầu bay được trong không gian, là bởi sức lửa mạnh bên trong, bốc cháy phừng lên, và xoay cuộn tròn, do đó mà lăn tròn theo bề hông, từ bên phải qua trái, từ đông sang tây, nó xoay có một chiều thôi và bởi theo quán tính là xoay quanh mãi. Globes fly in space, by power of fire is strong inside, caught fire kindled, and roll rotation, so that visually hip rolls, from right to left, from east to west, it can rotate one direction only and is rotating inertial by around forever.
Những quả địa cầu vô số đếm, hết nổi đến tan rã, hết tan rã đến nổi lên, hoặc lâu hoặc mau, lớn có nhỏ có, tùy theo nhân duyên, không nhất định. Nào chúng ta có biết được: hiện có bao nhiêu? Lên hay xuống? Đang ở chỗ nào? Vì bởi chúng ta chỉ là những con vi trùng chết yểu, đối với không gian và thời gian trong vũ trụ. 
The counting innumerable globes, floating to the disintegration of all, all the emerging disintegration, or long or fast, small, large, depending on causes and conditions, not certain. Do we have to know is: how much is? Up or down? Are in place? So because we are only microbes of premature death, for space and time in the universe.
3. Hình thể của quả địa cầu; The shape of globes: 
Quả địa cầu hình tròn như cái trái cây. Globes as a fruit circle.
Khi mới nổi tròn dẹt như cái bí rợ. When emerging as a flat round pumpkin.
Về lâu hơi lửa mạnh lần, thổi tròn như cái cam. In the long breath of fire, once strong, blowing like the orange circle.
Sau rốt, lửa càng lan tràn khuyết xuống, chân nó nở ra, đầu của nó nhỏ teo lại như quả trứng gà. After all, as the fire spread with down, his feet swell, shrink its head small chicken egg.
Quả địa cầu hình giống như một đứa bé, ngồi co trong bào thai của bụng mẹ, như một thân hình. The globe shaped like a baby, sitting in utero fetus, as a body. Trung tim là nồi lửa, bên trong lỗ trống tối đen là bụng, đất như thịt, sắt đá như xương gân, nước như máu, cây, cỏ như da, thú vật và người như con rận, con chí ; hơi là khí thở, mặt nước sáng là mắt, lõm đất trống là tai, hương vị của cỏ là mũi, vị cây là lưỡi, thú vật là chân tay, con người là ý chí, Trời là cái trí, Phật là cái giác, sự rung động là nói, sự xoay tròn là đi, sự thay đổi là việc làm, núi lửa là lỗ tiêu, chất dung nham như phân, chất thải, sông, suối như mồ hôi, biển to như nước tiểu, núi cao như đầu của thân người, rừng thẳm như phần giữa của thân mình, ruộng bãi như chân, cỏ, cây như lông tóc. Middle heart the fire, inside the abdomen, dark hole, ground meat, bone iron as tendons, blood like water, trees, grass, such as skin, animals and people as fleas, lice, steam is air pollution water surface is bright eyes, vacant land is concave ear, nose taste of the grass, the trees are the tongue, the limbs of animals, man is the will of God is the mind, the Buddha is the feeling, the vibration is to say, the rotation is gone, the change is made​​, the hole volcanoes, lava substances like feces, sewage, rivers, streams, such as sweat, urine to sea, mountain high as the top of the body people, as forest deep middle part of the body, such as legs yard field grass, trees like hair.
4. Ánh sáng của quả địa cầu; Lighting of the globe:
Mỗi quả địa cầu có một mặt trời và một mặt trăng, với vô số hành tinh vây quanh. Mặt trời là một vầng hơi nóng, do bởi nồi lửa trong ruột, hơi nóng bốc ra, gom khối lại, nhẹ và xa. Mặt trăng là một vầng hơi mát, do đất và nước, bị lửa đốt hơi xung ra mà kết lại. Each globes has a sun and a moon, with innumerable planets around. The sun is a heat haze, caused by fire in the gut by pot, heat emitted, the mass gathering, and far lighter. The moon is a cool glow slightly, by land and water, gas fire place that coalesce around.
Mặt trăng nửa đen là hơi đất, nửa trắng là hơi nước. Đốm đen trong vòng trắng là hơi đất cù lao, mặt trăng nặng và gần hơn mặt trời. Half Moon is a little black soil, half white steam. The black dot in the white isle is a bit of land, heavy moon and the sun closer. Từ "ngôi sao" trong tiếng Việt, là "hành tinh" trong tiếng Hán Việt, nghĩa là ánh sáng, nếu là hơi ánh sáng của một quả địa cầu khác, thì bền dài. Hào quang của núi thì lâu, của người, thú, cây, cỏ, thì khi không, khi có; bởi trong mỗi thân thể đều có lửa đốt ánh sáng xuất lộ ra ngoài, nếu thân chết, lửa tắt, thì "tinh 星, quang 光 : ánh sáng của hành tinh" mất dạng. The word "star" in Vietnamese, is a "planet" in Chinese Vietnamese, meaning light, if the light is steam of a different planet, the durable long. The aura of the long mountain, people, animals, trees, grass, when not, when there, by every body has burned out light exposed, if the body dies, fire off, the "planet 星 , photosynthesis 光: the planet's light "disappeared. Đối với bậc thanh tịnh có trí huệ, đủ đức tánh, không có chi xao động, thì ánh sáng ấy hội tụ rất gần trên đỉnh đầu, gọi là hào quang; bằng xao động thì nó tản ra xa khó thấy. (Hễ vật chi có lửa, là có hào quang, có lửa là có sống, có cử động, có màu sắc, tướng hình, linh và biết). For grade pure wisdom, virtue enough, there are no disturbance, the light was very close convergence on top, called the aura, with agitation, it is difficult to see far spread out. (As long as there is any thing fire is the aura, fire is life, there is movement, color, general shape, flexibility and know).
Mặt trăng ở hai phần ba phía trên quả địa cầu, đường đi của nó xoay vòng, kêu là "bạch đạo". 
The moon in the upper two-thirds of the globe, its path rotation, which was called a "white direction". 
Mặt trời ở hai phần ba phía dưới quả địa cầu, đường đi của nó xoay vòng, kêu là "xích đạo". 
The sun in the bottom two-thirds of the globe, its path rotation, called the "equator".
5. Miếng đất đầu tiên trên quả địa cầu; The First piece of land on the globe:
Phía Tây bắc quả địa cầu lửa lên không tới nơi đó, nước phải lạnh và đông đặc; phía Đông nam quả địa cầu thì nồi lửa ăn khuyết xuống, mỏng, nước lỏng và hay xì ra lửa, cùng với "chất dung nham" trong ruột, thành ra núi lửa. Northwest globe not to fire up there, the water must be cold and freezing; southeast globe down the pot with fire eating, thin, liquid water or blow out the fire, along with "quality lava" in the intestine, into the volcano. Như trên đã nói: Quả địa cầu hiện nay như quả trứng gà, đầu nó nhọn, chân nó lớn, nồi lửa như tròng đỏ của quả trứng gà, nằm tại phía Đông nam: nên gọi là "Tây bắc thiên đường, Đông nam địa ngục." As mentioned above: Globes today as chicken eggs, it pointed head, leg it big pot of fire as egg yolk, located in the south east: the so-called "paradise Northwest, Southeast hell."
Trung tâm của địa cầu là xứ Ấn Độ, ngay nồi lửa bên trong, núi Hy mã lạp sơn là rún. Có trung ương, nên mới có phân chia ra đông, tây, nam, bắc. Center of the Earth is Indian Origin, even fire inside pot, the Himalayan Mountains is the navel. There is central, hence the division of the east, west, south, north.
Đầu tiên bên ngoài, nước bao phủ, địa cầu là cái quả thủy tinh: bởi lửa ở trong ruột nó, càng cháy thổi mạnh, thổi sắt, đá lên ngay ngọn lửa ! First outside, covered with water, the earth is the fruit of glass: by the fire in the gut it, as fire blowing, blowing iron, stone fire right up! Núi, đá, đội nhô đất lên mà thành ra cù lao, và vượt chen đất ! Mountains, rocks, the land jutting out into the isle to that, and squeeze excess land! Miếng đất mọc lên trước nhất, làm thành Hy mã lạp sơn, bề cao 8.840 m, kêu là núi chúa "Tu Di", cũng kêu là cây "Diêm Phù Đề", cũng gọi cột đồng thế giới, hay rún địa cầu. Land first sprang up, as the Himalayas, 8840 m height, the mountain god called "Sumeru", also called the tree "Jambudvipa", also called pillars world, or navel globe. Rễ nó bao trùm trái đất, các núi nhỏ khắp nơi, là chồi con của nó. Miếng đất đầu tiên Ấn Độ, trung tâm thế giới, cũng là nơi phát sanh cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật, trước nhất kêu là rún đạo. His roots cover the earth, that the mountains around, are the buds of it. India's first piece of land, the world center, also arise where grass, trees, animals, people, God, Buddha, the first call is religion navel.
Xưa cổ nhân là một loài vượn, khỉ, nòi giống giàu tinh thần gia tộc, thường cất nhà, tổ ở trên ngọn cây, cả bầy có tới số trăm ngàn; là một loại thú có lòng nhơn nhất. This is an ancient apes, monkeys, race rich spiritual family, often building a house, nest on the tree, the flock has to number hundreds of thousands, is a most interesting have mercy.
Từ khi có cù lao Ấn Độ, năm trăm năm có loài thú chạy, một ngàn năm có loài người, hai ngàn năm có hạng bậc Trời, và ba ngàn năm có một vị Phật...Since the Indian isles, five hundred years have animals running, a thousand years the human species, two thousand years God has class rank, and three thousand years have a Buddha ...Tham khảo: => Tu Di (gốc của trang trên)
6. Sự tiến hóa của nhân loại trên quả địa cầu; The evolution of mankind on earth
Mỗi quả địa cầu đều có cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật in như nhau, trãi qua ba thời kỳ:
Each globe has grass, trees, animals, people, God, Buddha in the same, going through three periods:
Thời kỳ thứ nhứt: cây, cỏ nhiều. 
The first period: tree, grass lot.
Thời kỳ thứ nhì: người, thú vật nhiều. 
Second period: people, animals many
Thời kỳ thứ ba: Phật, Trời nhiều. 
Third period: Buddha, God more.
Quả địa cầu, khi mà đất, nước, lửa, gió đầy đủ nổi lên, gọi là "sanh". Cỏ, cây, thú tiến hóa ra là "biến hóa". Globes, where earth, water, fire, wind fully emerged, known as the "birth". Grass, trees, animal evolution is "transformation". Người, Trời, Phật bỏ điều ác, theo điều lành, bỏ lìa vật chất, đi theo tinh thần là "tàn". Sau rốt quả địa cầu tắt hơi tức là hết lửa, nổ xẹp chết, gọi là "tiêu hủy". People, God, Buddha remove evil, according to what is good, remove the material left, goes in the spirit of the "decimated". After all globe ie breathed out fire, explosions and falling dead, known as "destruction". Quả địa cầu chết một thời gian, nước, đất lắng đọng, lửa, gió ấm dần theo thời gian, sống lại, nổi lên nữa, vẫn mãi thế. Globes dead for some time, water, soil deposition, fire, warm air over time, resurrection, rise again, remains forever.
Trời là lớp trên, ý nói: hạng người trí sáng, hiểu trắng, thiện thanh, cao thượng, bậc không còn tội lỗi, không trở lại cõi người, sau khi đã bỏ cõi người, cũng như học trò lên lớp, sau khi vượt lớp. Như người lớn đã biết nhiều, không trở lại cảnh huống trẻ con.
Heaven is the top layer, the said intellectuals morning class, white out, good sound, noble, rank no sin, no return to the human realm, upon insertion of the human realm, as well as students in class, after beyond the classroom. As many adults already know, do not return the children situation.
Phật là bậc người sáng suốt hoàn toàn học hành thi đậu, dạy dỗ cũng rồi, bậc rốt ráo nghỉ ngơi, sau sự thành công cao quý hơn hết, yên vui hơn hết. Bậc mà đã tròn, xong phận sự đối với cõi đời, vĩnh viễn không thối lui. Trời và Phật: vẫn là loài người, nhưng đã tiến hóa đến mức tối cao, gọi là bậc siêu nhơn loại.
Buddha is completely wise pass education, teaching and then, ultimately resting level, after the success above all noble, peaceful and happy than before. Tier that was round, finished parts for the earth, not permanently regress. Heaven and Buddha: human remains, but has evolved to the highest level, known as super-humanity level.
NGƯỜI là lòng nhơn, nhơn ái, nhơn từ, đức nhơn là không sát sanh. NGƯỜI là thân lành đối với một gia đình; PEOPLE is goodness, goodness kindness, goodness, faith goodness is not killing. THE body is healthy for one family.
TRỜI là trí lành đối với một xã hội; GOD is a good place for a society.
PHẬT là tâm lành đối với cả chúng sanh; BUDDHA is good for both the mind beings.
Người, Trời, Phật đây là tên chữ, lấy theo đạo lý mà đặt ra phân biệt, nhắc nhở, chớ không riêng kẻ sống hay chết. Nhưng bởi THÂN GIA ĐÌNH: thiện nhỏ hẹp sau khi chết bỏ xác, còn luyến ái cố chấp, còn trở lại, nên gọi cõi người là luân hồi (vì thiếu trí tuệ).
People, God, Buddha is called the letter, obtained that raises ethical distinction, reminders, do not separate the living and dead. But by CLOSE FAMILY: small charity after death left her body, and the obstinate attachment while back, so called samsara human realm is (for lack of wisdom).
Còn như bậc TRÍ XÃ HỘI, thiện rộng lớn, ơn nghĩa rồi xong, nên sau khi chết không trở lại, nhưng bởi tánh tự cao, về lâu lại cũng nhập thai nữa, nên gọi là bậc Trời còn đi lui chuyển kiếp.
But as the wise man SOCIAL, vast improvement, grace and finished, so after death does not come back, but by pride, also entered the long-conceived again, so-called God goes backward steps forward lifetimes.
....(hình)...
Tổ Sư Đang "Thuyết Pháp" Tại Biên Hòa
Patriarch is "Lecture" at Bien Hoa
Biên Hòa Tổ sư đến đầu tiên
Chuyển bánh xe luân: độ sĩ hiền
Chỉ rõ Tứ-đề, nguyên gốc khổ...
Giải rành Bát Chánh, lý thâm uyên !

Bien Hoa where Sensei came to first
Move the revolving wheel: salvation for sage
Specify the Four Noble Truths, original of Suffering ...
Explain clearly Eightfold Path, legal's deep profound!
Khuyên người tỉnh ngộ nương thuyền giác
Nhắc kẻ mau chân đến Phật tiền
Giữa kiếp "Ta-bà" đầy thống khổ
Nương về đạo đức chưởng căn duyên

Advised the crew awakened through enlightenment
Reminds who quickly arrived before Buddha
Between lifetimes "The endurance" full of anguish

Based on ethics, the original hand of fate
Chỉ trừ ra Phật TÂM CẢ CHÚNG SANH, bậc đã già cứng, chắc, tốt đẹp hoàn toàn, sống cũng vậy, mà chết cũng vậy, không còn một niệm, nên chẳng có đi đâu, gọi đứng ngừng tắt nghỉ, hay Niết bàn, không luân hồi lại nữa, bậc vĩnh viễn đời đời như hột giống cất mãi.
Except for the Buddha CENTER ALL BEINGS, old grade hard, firm, perfectly good, live well, and he is dead, too, is no longer a concept, so there is no where to go, call standing stop off stay, or Nirvana , not again reincarnation, eternal permanent rank as the seeds take forever.
7. Sau khi, quả địa cầu tiêu tan và hủy hoại; After, globes dissipate and destroy:
Cái không là sự sống, khí là sự sống, nước là sự sống, đất là sự sống, lửa là sự sống, gió là sự sống, cỏ là sự sống, cây là sự sống, muôn thú là sự sống, người là sự sống, Trời là sự sống, Phật là sự sống chót hết, và hoàn toàn đó là: sự tiến hóa đi lên, vậy; What is not is the life, gas is life, water is life, land is life, fire is life, life is wind, the grass is life, the tree of life, like the animal is alive, who is the life, God is life, the Buddha's last life of all, and it's entirely: evolution comes up, so.
Khi quả địa cầu tan hoại, cỏ cây, người thú thảy tiêu diệt chớ Trời Phật vẫn còn: Trời thì nhập thai sanh nơi thế giới khác, nhưng Phật ở đâu, đi đâu cũng được, chẳng lai sanh.
Cũng ví như một thân cây chết ngã, trái chín để đời, cất đâu cũng được; trái già phải trồng liền, kỳ dư non, nhỏ, thúi, sâu thì chết hết. Cái sống, cái thức của chúng sanh cũng như thế: Chín là sự tròn trịa cứng, chắc, già là thiện lành (già kinh nghiệm), non nớt là thiếu thốn, dục vọng tham lam, nhỏ hẹp là ích kỷ, thúi là ác trược, sâu là gian tà.
Thật vậy, khi cây ngã thì quả già, chín, có được bao nhiêu đâu? Mà trái lại non nhỏ rất nhiều phải chết mất, còn sâu thúi thì đã hư hoại trước rồi.
Cái thức, cái sống, cái biết mới thật là ta: chúng ta há lại chẳng nuôi nó, hơn xác thân tạm bợ này! Nó chỉ ăn cái thiện, cái chánh. Việc làm lành cũng như võ cứng, lời nói phải như thịt cơm, cái ý tốt như ngòi mộng, trau dồi thân khẩu ý lành tức là nuôi cây dưỡng hột, tạo cái ta, sanh ra cái biết, cái sống đời đời.
Trời và Phật là kẻ tiên sanh, sanh ra trước bởi tấn hóa trước, kinh nghiệm nhiều. Cho nên khi sống, các Ngài vẫn ở nơi thanh tịnh, chết đi các Ngài cũng ở nơi cảnh vắng núi rừng, xa lánh cõi ác, tham, sân, si, thấp kém của cỏ, cây, người, thú, trẻ con, ác trược.
Một khi vì lòng từ bi và muốn tấn đức các Ngài vào lại cõi người, để dắt dẫn, dạy dỗ, lúc mệt thì yên nghỉ lui về, hưởng sự yên vui thêm. Khi đi vào giáo hóa, gọi là chư Bồ tát, chính nghĩa: giác ngộ chúng sanh.
Con đường của cái biết sống từ nơi không, nơi tứ đại, cỏ, cây, thú, người, Trời tới Phật, kêu là đạo. Từ không có sống biết, đến có sống biết trong một lát, một giờ, một ngày, một tháng, một năm, trăm năm, ngàn năm và mãi mãi. Càng tu bổ, càng trau dồi, càng yên vui, càng tốt đẹp, càng sống mãi, biết hoài, thật là quý báu.
8. Chúng sanh trong vũ trụ ; Beings in the universe:
Chúng sanh là chung sống, hay muôn loại có sự sống, nói hẹp là: từ cỏ, cây, thú, người, Trời (Trời còn lai sanh cũng gọi chúng sanh). Là loại có luân hồi, sanh đi sanh lại.
Phật bằng còn thân cũng là chúng sanh, bỏ xác rồi mới gọi đấng diệt độ, tịch diệt. Đó là nói về sắc thân vật chất; bằng luận cho đúng Phật mới là chúng sanh vì là sống mãi cái ta, cái thức, cái giác. Chớ như bậc Trời trở xuống, còn sự thay đổi, cũng có thể chết mất, tiêu diệt, nên nói là hạng chết cũng được, hay là hạng có cái chết đi sống lại.
Nếu nói rộng ra, thì chúng sanh cũng là đất, nước, lửa, gió, không, năm đại này cũng vẫn có sự sống. Bởi ngủ đại có sự sống mới nẩy nở, sanh sản, biến hóa, thay hình, đổi màu, nếu ngủ đại chết, thì xương, máu, thịt da, hơi gió, trong cỏ, cây, thú, người chẳng tự có được.
Trong các chúng sanh, loại đã sanh, loại đang sanh, loại sắp sanh, loại sống một giây, một phút, loại sống ngàn năm, muôn năm, loại ở trong không, trong khí, trong thân, trên đất, trong nước, trong lửa (lửa địa ngục cháy mãi), loại nào cũng có sự sống theo loại nấy, cảnh giới khác nhau; thường thì cái kia sanh cái nọ, cái sau ăn cái trước như cỏ cây sống bằng đất, ăn đất mà lớn, thú sống bằng cỏ cây, ăn cỏ cây mà lớn... Từ loại thú sắp xuống, phần nhiều là vô tình vô tri mà gây tội ác. Chỉ trừ loài người sắp lên là có trí, biết thiện, biết thương, chẳng phải như thú, cây cỏ đất nước.
9. "Cái ta" trong vũ trụ; "What we" in the universe:
Kể từ thuở phôi thai, quả địa cầu sắp nổi, âm dương sáng tối nóng lạnh dung hòa, sắc ấm từ đó phát sanh, đất, nước, lửa, gió quả địa cầu từ đó mà có, thì cái mầm sống vốn sẵn, lại từ đó càng chóng mau tiến hóa bội phần.
Kìa như sự sống trong đất nẩy sinh cây cỏ: cây cỏ đã có sự sống, mà đã có sự sống, thì sự sống ấy, ta tạm đặt một cái tên, cho dễ nhận xét. Giả như ta đặt tên là cái thọ cảm, cái biết... hay muốn dễ hiểu hơn hết, nên gọi là “Cái ta”.
“Cái ta” lúc ở nơi cây cỏ, ta lúc làm cây cỏ đã nương đất mà sống, đất là mẹ của cây cỏ. Cây cỏ chịu ơn đất rất nặng, dày vò đất mà sống trong đất, con hành hạ mẹ. Kịp lúc tiến hóa, đến loại biết động cựa, như sâu, bướm, từ trong cây cỏ phát sanh, do thọ ấm lâu ngày thành tưởng ấm. Lúc ấy ta lại ăn cây cỏ, chịu ơn cây cỏ rất nặng, dày vò cây cỏ mà sống bằng cây cỏ. Lần lượt trãi theo duyên tiến hóa, từ loài nhỏ nhít, cho đến được với lớp thú chạy, chim bay, ta đã hành hạ biết bao loài cây cỏ. Cho đến lúc mang thân người trãi qua nhiều lớp thú: cọp, beo, sư tử... cùng vượn, khỉ, giả nhơn... ta đã giết hại biết bao loài cỏ cây, và thú nhỏ, do tưởng ấm lâu ngày thành hành ấm.
Đến được với lốt người đây, xét lại nhiều lớp trước, vô số kiếp ta đã giết hại biết bao kẻ xung quanh ta, kẻ đi chung với ta; trong số vạn ức, họa chăng có được sống sót một. Hôm nay tính lại lương tri ta cũng không biết hối hận bằng cách nào? Cái may sống sót của ta, là cái quá tàn ác hung bạo, mặc dầu không hiểu, vô tình, buổi xưa đã đành rồi, còn ngày nay ta làm sao tránh sự giết hại? Làm sao nuôi sóc kẻ đàn em? Cùng làm sao dạy dỗ?
Võ trụ ví như bà mẹ, chúng ta những kẻ sống chung, chúng sanh tất cả con chung của võ trụ. Ta được thân người, có được thức trí, đối với muôn loại, như kẻ đàn anh, sanh trước đi trên, nếu ỷ mạnh hiếp yếu, làm sao cho phải lẻ? Vì cái tham sống cho ta, mà muôn loài chết thảm, nghĩ lại thật là bất nhơn, vô nhơn, phi nhơn. Ai sanh trước hiền hơn, sáng hơn, trẻ em sanh sau dữ hơn, ngu hơn: Ta lẽ nào lấy cái hung, cái gian mà làm lớn? Thật là tội lỗi, sống tội lỗi, xác thân tội lỗi, hành vi tội lỗi, lời nói tội lỗi, ý niệm tội lỗi, sự ăn tội lỗi, sự mặc tội lỗi… mớ tội lỗi dẫy tràn kia, nào có xứng đáng với loại trên trước, tiến hóa vượt trỗi hơn bao hạng thấp hèn?
Hãy tha thứ cho tất cả, vì ta đã có lòng nhơn (người) nếu ta muốn sống, thì đừng giết hại mạng sống khác. Tất cả với ta, ta cùng tất cả, đều liên lạc mật thiết với nhau, bằng một lẽ sống: như ta giết hại tức là ta đã chặt đứt sợi dây liên lạc, giữa ta cùng vạn vật trong võ trụ rồi. Ta đã lỗi đạo sống chung (chúng sanh) trái với nhịp tiến hóa. Như thế đối với muôn loại ta sẽ thấy trơ vơ, trống trãi, lạnh lùng, tưởng như ngoại vật, rất khác biệt với ta. Đứng trước cõi huyền bí, thăm thẳm, bao la, của võ trụ, ta sẽ thấy sợ hãi, cũng như muôn loài trong võ trụ, ra tuồng sợ hãi, kinh tởm, cái quái ác của ta.
Hãy sống với võ trụ! Hãy học hiểu rõ thấu chơn lý, ta sẽ thấy cái ta không còn cách biệt với vạn vật nữa, ta sẽ được an vui!
10. Chơn lý của vũ trụ; Truth of the universe:
Chúng sanh là tiến hóa, từ địa ngục đến Niết bàn do nhơn duyên chuyền níu sanh ra. Từ nơi không sanh ra có, nhỏ tới lớn, có rồi có mãi, không hết không rồi: mượn vật chất làm thân để nuôi tâm, còn thân trả lại tứ đại; đời kiếp không dư thiếu.
Chúng sanh chẳng phải lưng, Phật Thánh chẳng phải đầy, dầu đến bao lâu, xem ra cũng vậy. Thật là võ trụ mênh mông, mà như tuồng sắp đặt.
Kìa như sắc ấm: Đất, nước, lửa, gió, sanh thọ là sự sống, ấm của đất sanh nhựa chỉ, nhựa chỉ đất nước sanh rễ, cỏ cây thú. Cỏ cây có giống là hột, thú có giống là tinh ba, mà sanh sản.
Cỏ cây sanh thú, đồ vật thành máu thịt xương da; thú sanh người, người đến Trời, trời đến Phật. Cây sanh trái, cỏ sanh hoa, sự biến hóa khôn lường, có rồi sanh thêm có; từ không đến có, có rồi lại không, thay qua đổi lại. Lửa trong địa cầu lăn, vạn vật vô thường tiến, chớ không phải thối. Từ vật chất đến tinh thần, từ ác đến thiện. Tinh thần không chật, vật chất không hao, sự nó là có, lý nó là không. The spirit is not tight, do not wear material, the it is there, it is not reasonable. Cho nên ai biết lẽ không rồi, chẳng còn phải khổ, điên, mờ quáng, về sự thay đổi lăn xoay nữa. So who knows maybe not, no longer have to suffer, crazy, mines, rotate the change rolling again.
Người mà giác ngộ chơn lý, mới biết đường đi, đi tới cảnh cao siêu tốt đẹp của tâm hồn, vĩnh viễn, chắc thiệt yên vui; mới gọi ta, của ta, mới có lý nghĩa, mới là ích lợi. Hết mê lầm ! Không loạn vọng. Không sở chấp, chi nữa hết.
Whom enlightenment of truth, to know the way, go to a nice sublime landscape of the soul, in perpetuity, to make real peace and happiness; New call me, to us, means new management, new benefits. Out of ignorance ! No disturbances expected. No mortgage facility, of nothing at all.
Tổ Sư Minh Đăng Quang ; Patriarch Minh Dang Quang.
***
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )

Meditation, be still is, looking at the swastika! )
@@@

Văn bản gốc (đang đ̀u chỉnh)
VŨ TRỤ QUAN
Trang 11-21 ( Chơn lý số 01 )
1. Hình thể của vũ trụ:
VŨ TRỤ là cái hình thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững mãi mãi; tựa như vỏ trái lựu, cực to, trong ấy có những quả địa cầu, lơ lửng như hột lựu nhỏ; Cái vỏ ấy không ai biết nó là tới đâu, vì muôn loại đều ở trong. Kẻ gọi nó là "cái không" hay "vô minh", là vì không thể biết được, cũng có kẻ tưởng tượng rằng: "những hột lựu ấy, dính chùm nhau trong vỏ, là bởi một cái tim mà mỗi hột đều có cuống, sự sống thông lưu".  Quả địa cầu cũng như thế thuyết ấy chỉ rằng: Muôn ngàn thể loại vạn vật, cái chi cũng là quả trứng hết, nghĩa là từ trứng nhỏ đến trứng lớn, cái tròn bể vỡ là vuông, cái vuông rồi sẽ tròn lại.  Cho nên cái trứng, cái trái cây, cái thai, hột cát, hột giống, cỏ, cây, thú, người, đất, đá, núi, biển, địa cầu, vũ trụ, cái bọt bong bóng v.v... cái cái đều tròn, vạn vật tròn tròn.
Cái lý lẽ sự tròn là không khổ; là thiện, là mỹ, là chân. Người ta cũng nói, tròn: tức là đạo quả vậy! Lý lẽ sự tròn là Chơn lý, mặc dù là kẻ dốt học, ở hạng bậc nào đi nữa, mà hằng giữ sự tròn, thì cũng thành công được.
Những quả địa cầu mà trong đó không có số đếm, không có số lường, không thể nói được; là vì cái đang nổi, cái đang tan, cái "dồn" qua bên nầy, cái "tẻ" lại bên kia, cái lớn, cái nhỏ không thường.  Bề ngoài ngó vào thì nó là cái bọt nước to lớn, nó có cợn bụi đất, là cù lao; hay cũng nói là trái đất, có những thung lũng nước, khe, ngòi. Bằng nói nó là một cái trứng hay viên đạn cũng được; có điều là do bốn chất hiệp lại; chất đậm đặc là đất, chất lỏng là nước, chất nóng là lửa, chất hơi là gió. Quả địa cầu nào cũng như thế, có sẵn tự nhiên như vậy, mà không thể nói tại đâu? Vì sao?...! 
2. Nguyên Nhân và Duyên khởi của mỗi quả địa cầu:
Như chúng ta đã rõ: hình thể của vũ trụ là một cõi thăm thẳm, tối đen, bao la, vô cực. Trong ấy có vô số quả địa cầu. Mỗi quả địa cầu đối với vũ trụ, cũng như mỗi mạng sống chúng ta, đối với quả địa cầu; nghĩa là một vật rất nhỏ, đối với một vật rất to; thì lý lẽ sinh sản tiến hóa hay tan rã, hủy hoại của mỗi quả địa cầu đối với vũ trụ vẫn là thường lắm, tự nhiên lắm. Khác nào sự chết, sự sanh của ta đối với trái đất bao la.
Nhân duyên sanh thành và chuyển hóa của mỗi quả địa cầu là: trong "cái không" sẵn chứa "cái có", tự nhiên vẫn mãi thế, tự bao giờ và bao giờ. ("cái không" đây là ngoài khí, vô hình, không thể chất đụng chạm, hay sự tan hoại, thay đổi hình tướng của vạn vật mà gọi là: không. Bằng nếu biểu rằng đem: "cái không" ra xem, thì mắt chúng ta khác nào như mù quáng, chẳng thấy "cái không" là ra sao cả. Vì không nói được, không làm được, không tính toán đo lường được...mới, là không !  Không và Có, hai lý lẽ tương đối. "Không" là lý luận, "Có" là sự việc, không phải hai, không phải một, sẵn có ở nơi nhau: không bao giờ một hoặc hai, vì vậy mới có cõi đời là tương đối. Như trên đã nói: Quả địa cầu gồm có bốn chất là: đất, nước, lửa, gió, tức là: cái "Có", ở nơi cái "Không". Kìa ta thấy: trong không gian có hơi khí, trong hơi khí: có hơi nước, trong nước chứa: có cặn bụi của đất, trong đất: có chứa đựng lửa, trong lửa: có gió, gió là hơi khí. Bốn thứ loại ấy nương sanh cùng nhau, làm thành cái "Có" ở trong cái "Không", còn cái "Không" ở trong cái tự nhiên. Tự nhiên là chấm hết của nói và lý luận! Đó là nói về sự việc, còn về lý luận thì cái "Không" ở trong mỗi cái "Có", cái Tự nhiên ở trong mỗi cái "Không". 
Từ khi một quả địa cầu nổ xẹp, tắt lửa rồi, thì chỉ còn là một lớp phù sa dày, một mảnh vỡ, một làn hơi cháy, có chất nhão, có lẫn đất, nước và hơi nóng. Về sau, đất nặng lắng đọng xuống, hơi nhẹ bay lên, nước ở chặng giữa. Cái nóng cũ vừa mất, cái nóng mới phát sinh ra, bởi đất càng dẽ dặt và kết dính lại, thì lớp dưới càng khô, càng dày kín, nên bịt hầm mà cháy trở lại. Lửa cháy nóng hơi bốc thổi mạnh lên, xô giãn nở nước, đất giãn nở ra và cuốn tròn. Cũng như một em bé, lấy ống cây trúc chấm bọt xà bông, thổi phù ra, hơi lên mạnh, xô giãn nở chất xà bông, cuốn tròn làm bọt và bay lững chững. 
Mỗi quả địa cầu, trong là lửa cháy, rỗng trống, tối đen hơi cuộn. Kế là đất cháy nhão, ngoài là đất cháy cứng thành sắt, gọi "thiết vi" hay địa ngục vòng sắt, và bên ngoài nữa là đất mát mềm. Trên là nước. Trên cao nữa, là hơi hay gió. Gió là làn hơi của đất, nước, bị lửa bốc lên, và cuộn bay, tựa như hơi thở của địa cầu. Các quả địa cầu không bay cụng chạm nhau bể vỡ, là nhờ làn hơi không khí dầy ấy vậy. Quả địa cầu bay được trong không gian, là bởi sức lửa mạnh bên trong, bốc cháy phừng lên, và xoay cuộn tròn, do đó mà lăn tròn theo bề hông, từ bên phải qua trái, từ đông sang tây, nó xoay có một chiều thôi và bởi theo quán tính là xoay quanh mãi. 
Những quả địa cầu vô số đếm, hết nổi đến tan rã, hết tan rã đến nổi lên, hoặc lâu hoặc mau, lớn có nhỏ có, tùy theo nhân duyên, không nhất định. Nào chúng ta có biết được: hiện có bao nhiêu? Lên hay xuống? Đang ở chỗ nào? Vì bởi chúng ta chỉ là những con vi trùng chết yểu, đối với không gian và thời gian trong vũ trụ. 
3. Hình thể của quả địa cầu:
Quả địa cầu hình tròn như cái trái cây. 
Khi mới nổi tròn dẹt như cái bí rợ. 
Về lâu hơi lửa mạnh lần, thổi tròn như cái cam.
Sau rốt, lửa càng lan tràn khuyết xuống, chân nó nở ra, đầu của nó nhỏ teo lại như quả trứng gà. 
Quả địa cầu hình giống như một đứa bé, ngồi co trong bào thai của bụng mẹ, như một thân hình. The globe shaped like a baby, sitting in utero fetus, as a body. Trung tim là nồi lửa, bên trong lỗ trống tối đen là bụng, đất như thịt, sắt đá như xương gân, nước như máu, cây, cỏ như da, thú vật và người như con rận, con chí ; hơi là khí thở, mặt nước sáng là mắt, lõm đất trống là tai, hương vị của cỏ là mũi, vị cây là lưỡi, thú vật là chân tay, con người là ý chí, Trời là cái trí, Phật là cái giác, sự rung động là nói, sự xoay tròn là đi, sự thay đổi là việc làm, núi lửa là lỗ tiêu, chất dung nham như phân, chất thải, sông, suối như mồ hôi, biển to như nước tiểu, núi cao như đầu của thân người, rừng thẳm như phần giữa của thân mình, ruộng bãi như chân, cỏ, cây như lông tóc. 
4. Ánh sáng của quả địa cầu:
Mỗi quả địa cầu có một mặt trời và một mặt trăng, với vô số hành tinh vây quanh. Mặt trời là một vầng hơi nóng, do bởi nồi lửa trong ruột, hơi nóng bốc ra, gom khối lại, nhẹ và xa. Mặt trăng là một vầng hơi mát, do đất và nước, bị lửa đốt hơi xung ra mà kết lại. 
Mặt trăng nửa đen là hơi đất, nửa trắng là hơi nước. Đốm đen trong vòng trắng là hơi đất cù lao, mặt trăng nặng và gần hơn mặt trời. Từ "ngôi sao" trong tiếng Việt, là "hành tinh" trong tiếng Hán Việt, nghĩa là ánh sáng, nếu là hơi ánh sáng của một quả địa cầu khác, thì bền dài. Hào quang của núi thì lâu, của người, thú, cây, cỏ, thì khi không, khi có; bởi trong mỗi thân thể đều có lửa đốt ánh sáng xuất lộ ra ngoài, nếu thân chết, lửa tắt, thì "tinh 星, quang 光 : ánh sáng của hành tinh" mất dạng. Đối với bậc thanh tịnh có trí huệ, đủ đức tánh, không có chi xao động, thì ánh sáng ấy hội tụ rất gần trên đỉnh đầu, gọi là hào quang; bằng xao động thì nó tản ra xa khó thấy. (Hễ vật chi có lửa, là có hào quang, có lửa là có sống, có cử động, có màu sắc, tướng hình, linh và biết).
Mặt trăng ở hai phần ba phía trên quả địa cầu, đường đi của nó xoay vòng, kêu là "bạch đạo".  
Mặt trời ở hai phần ba phía dưới quả địa cầu, đường đi của nó xoay vòng, kêu là "xích đạo". 
5. Miếng đất đầu tiên trên quả địa cầu:
Phía Tây bắc quả địa cầu lửa lên không tới nơi đó, nước phải lạnh và đông đặc; phía Đông nam quả địa cầu thì nồi lửa ăn khuyết xuống, mỏng, nước lỏng và hay xì ra lửa, cùng với "chất dung nham" trong ruột, thành ra núi lửa. Như trên đã nói: Quả địa cầu hiện nay như quả trứng gà, đầu nó nhọn, chân nó lớn, nồi lửa như tròng đỏ của quả trứng gà, nằm tại phía Đông nam: nên gọi là "Tây bắc thiên đường, Đông nam địa ngục."
Trung tâm của địa cầu là xứ Ấn Độ, ngay nồi lửa bên trong, núi Hy mã lạp sơn là rún. Có trung ương, nên mới có phân chia ra đông, tây, nam, bắc. 
Đầu tiên bên ngoài, nước bao phủ, địa cầu là cái quả thủy tinh: bởi lửa ở trong ruột nó, càng cháy thổi mạnh, thổi sắt, đá lên ngay ngọn lửa ! Núi, đá, đội nhô đất lên mà thành ra cù lao, và vượt chen đất ! Miếng đất mọc lên trước nhất, làm thành Hy mã lạp sơn, bề cao 8.840 m, kêu là núi chúa "Tu Di", cũng kêu là cây "Diêm Phù Đề", cũng gọi cột đồng thế giới, hay rún địa cầu. Rễ nó bao trùm trái đất, các núi nhỏ khắp nơi, là chồi con của nó. Miếng đất đầu tiên Ấn Độ, trung tâm thế giới, cũng là nơi phát sanh cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật, trước nhất kêu là rún đạo.
Xưa cổ nhân là một loài vượn, khỉ, nòi giống giàu tinh thần gia tộc, thường cất nhà, tổ ở trên ngọn cây, cả bầy có tới số trăm ngàn; là một loại thú có lòng nhơn nhất. 
Từ khi có cù lao Ấn Độ, năm trăm năm có loài thú chạy, một ngàn năm có loài người, hai ngàn năm có hạng bậc Trời, và ba ngàn năm có một vị Phật...
Tham thảo: => Tu Di (gốc của trang trên)
6. Sự tiến hóa của nhân loại trên quả địa cầu:
Mỗi quả địa cầu đều có cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật in như nhau, trãi qua ba thời kỳ:
Thời kỳ thứ nhứt: cây, cỏ nhiều. 
Thời kỳ thứ nhì: người, thú vật nhiều. 
Thời kỳ thứ ba: Phật, Trời nhiều. 
Quả địa cầu, khi mà đất, nước, lửa, gió đầy đủ nổi lên, gọi là "sanh". Cỏ, cây, thú tiến hóa ra là "biến hóa". Người, Trời, Phật bỏ điều ác, theo điều lành, bỏ lìa vật chất, đi theo tinh thần là "tàn". Sau rốt quả địa cầu tắt hơi tức là hết lửa, nổ xẹp chết, gọi là "tiêu hủy". Quả địa cầu chết một thời gian, nước, đất lắng đọng, lửa, gió ấm dần theo thời gian, sống lại, nổi lên nữa, vẫn mãi thế. Globes dead for some time, water, soil deposition, fire, warm air over time, resurrection, rise again, remains forever.
Trời là lớp trên, ý nói: hạng người trí sáng, hiểu trắng, thiện thanh, cao thượng, bậc không còn tội lỗi, không trở lại cõi người, sau khi đã bỏ cõi người, cũng như học trò lên lớp, sau khi vượt lớp. Như người lớn đã biết nhiều, không trở lại cảnh huống trẻ con.
Phật là bậc người sáng suốt hoàn toàn học hành thi đậu, dạy dỗ cũng rồi, bậc rốt ráo nghỉ ngơi, sau sự thành công cao quý hơn hết, yên vui hơn hết. Bậc mà đã tròn, xong phận sự đối với cõi đời, vĩnh viễn không thối lui. Trời và Phật: vẫn là loài người, nhưng đã tiến hóa đến mức tối cao, gọi là bậc siêu nhơn loại.
NGƯỜI là lòng nhơn, nhơn ái, nhơn từ, đức nhơn là không sát sanh. NGƯỜI là thân lành đối với một gia đình.
TRỜI là trí lành đối với một xã hội.
PHẬT là tâm lành đối với cả chúng sanh.
Người, Trời, Phật đây là tên chữ, lấy theo đạo lý mà đặt ra phân biệt, nhắc nhở, chớ không riêng kẻ sống hay chết. Nhưng bởi THÂN GIA ĐÌNH: thiện nhỏ hẹp sau khi chết bỏ xác, còn luyến ái cố chấp, còn trở lại, nên gọi cõi người là luân hồi (vì thiếu trí tuệ).
Còn như bậc TRÍ XÃ HỘI, thiện rộng lớn, ơn nghĩa rồi xong, nên sau khi chết không trở lại, nhưng bởi tánh tự cao, về lâu lại cũng nhập thai nữa, nên gọi là bậc Trời còn đi lui chuyển kiếp.
....(hình)...
Tổ Sư Đang "Thuyết Pháp" Tại Biên Hòa 
Biên Hòa Tổ sư đến đầu tiên
Chuyển bánh xe luân: độ sĩ hiền
Chỉ rõ Tứ-đề, nguyên gốc khổ...
Giải rành Bát Chánh, lý thâm uyên !

Khuyên người tỉnh ngộ nương thuyền giác
Nhắc kẻ mau chân đến Phật tiền
Giữa kiếp "Ta-bà" đầy thống khổ
Nương về đạo đức chưởng căn duyên

Chỉ trừ ra Phật TÂM CẢ CHÚNG SANH, bậc đã già cứng, chắc, tốt đẹp hoàn toàn, sống cũng vậy, mà chết cũng vậy, không còn một niệm, nên chẳng có đi đâu, gọi đứng ngừng tắt nghỉ, hay Niết bàn, không luân hồi lại nữa, bậc vĩnh viễn đời đời như hột giống cất mãi.
7. Sau khi, quả địa cầu tiêu tan và hủy hoại :
Cái không là sự sống, khí là sự sống, nước là sự sống, đất là sự sống, lửa là sự sống, gió là sự sống, cỏ là sự sống, cây là sự sống, muôn thú là sự sống, người là sự sống, Trời là sự sống, Phật là sự sống chót hết, và hoàn toàn đó là: sự tiến hóa đi lên, vậy.
Khi quả địa cầu tan hoại, cỏ cây, người thú thảy tiêu diệt chớ Trời Phật vẫn còn: Trời thì nhập thai sanh nơi thế giới khác, nhưng Phật ở đâu, đi đâu cũng được, chẳng lai sanh.
Cũng ví như một thân cây chết ngã, trái chín để đời, cất đâu cũng được; trái già phải trồng liền, kỳ dư non, nhỏ, thúi, sâu thì chết hết. Cái sống, cái thức của chúng sanh cũng như thế: Chín là sự tròn trịa cứng, chắc, già là thiện lành (già kinh nghiệm), non nớt là thiếu thốn, dục vọng tham lam, nhỏ hẹp là ích kỷ, thúi là ác trược, sâu là gian tà.
Thật vậy, khi cây ngã thì quả già, chín, có được bao nhiêu đâu? Mà trái lại non nhỏ rất nhiều phải chết mất, còn sâu thúi thì đã hư hoại trước rồi.
Cái thức, cái sống, cái biết mới thật là ta: chúng ta há lại chẳng nuôi nó, hơn xác thân tạm bợ này! Nó chỉ ăn cái thiện, cái chánh. Việc làm lành cũng như võ cứng, lời nói phải như thịt cơm, cái ý tốt như ngòi mộng, trau dồi thân khẩu ý lành tức là nuôi cây dưỡng hột, tạo cái ta, sanh ra cái biết, cái sống đời đời.
Trời và Phật là kẻ tiên sanh, sanh ra trước bởi tấn hóa trước, kinh nghiệm nhiều. Cho nên khi sống, các Ngài vẫn ở nơi thanh tịnh, chết đi các Ngài cũng ở nơi cảnh vắng núi rừng, xa lánh cõi ác, tham, sân, si, thấp kém của cỏ, cây, người, thú, trẻ con, ác trược.
Một khi vì lòng từ bi và muốn tấn đức các Ngài vào lại cõi người, để dắt dẫn, dạy dỗ, lúc mệt thì yên nghỉ lui về, hưởng sự yên vui thêm. Khi đi vào giáo hóa, gọi là chư Bồ tát, chính nghĩa: giác ngộ chúng sanh.
Con đường của cái biết sống từ nơi không, nơi tứ đại, cỏ, cây, thú, người, Trời tới Phật, kêu là đạo. Từ không có sống biết, đến có sống biết trong một lát, một giờ, một ngày, một tháng, một năm, trăm năm, ngàn năm và mãi mãi. Càng tu bổ, càng trau dồi, càng yên vui, càng tốt đẹp, càng sống mãi, biết hoài, thật là quý báu.
8. Chúng sanh trong vũ trụ :
Chúng sanh là chung sống, hay muôn loại có sự sống, nói hẹp là: từ cỏ, cây, thú, người, Trời (Trời còn lai sanh cũng gọi chúng sanh). Là loại có luân hồi, sanh đi sanh lại.
Phật bằng còn thân cũng là chúng sanh, bỏ xác rồi mới gọi đấng diệt độ, tịch diệt. Đó là nói về sắc thân vật chất; bằng luận cho đúng Phật mới là chúng sanh vì là sống mãi cái ta, cái thức, cái giác. Chớ như bậc Trời trở xuống, còn sự thay đổi, cũng có thể chết mất, tiêu diệt, nên nói là hạng chết cũng được, hay là hạng có cái chết đi sống lại.
Nếu nói rộng ra, thì chúng sanh cũng là đất, nước, lửa, gió, không, năm đại này cũng vẫn có sự sống. Bởi ngủ đại có sự sống mới nẩy nở, sanh sản, biến hóa, thay hình, đổi màu, nếu ngủ đại chết, thì xương, máu, thịt da, hơi gió, trong cỏ, cây, thú, người chẳng tự có được.
Trong các chúng sanh, loại đã sanh, loại đang sanh, loại sắp sanh, loại sống một giây, một phút, loại sống ngàn năm, muôn năm, loại ở trong không, trong khí, trong thân, trên đất, trong nước, trong lửa (lửa địa ngục cháy mãi), loại nào cũng có sự sống theo loại nấy, cảnh giới khác nhau; thường thì cái kia sanh cái nọ, cái sau ăn cái trước như cỏ cây sống bằng đất, ăn đất mà lớn, thú sống bằng cỏ cây, ăn cỏ cây mà lớn... Từ loại thú sắp xuống, phần nhiều là vô tình vô tri mà gây tội ác. Chỉ trừ loài người sắp lên là có trí, biết thiện, biết thương, chẳng phải như thú, cây cỏ đất nước.
9. "Cái ta" trong vũ trụ:
Kể từ thuở phôi thai, quả địa cầu sắp nổi, âm dương sáng tối nóng lạnh dung hòa, sắc ấm từ đó phát sanh, đất, nước, lửa, gió quả địa cầu từ đó mà có, thì cái mầm sống vốn sẵn, lại từ đó càng chóng mau tiến hóa bội phần.
Kìa như sự sống trong đất nẩy sinh cây cỏ: cây cỏ đã có sự sống, mà đã có sự sống, thì sự sống ấy, ta tạm đặt một cái tên, cho dễ nhận xét. Giả như ta đặt tên là cái thọ cảm, cái biết... hay muốn dễ hiểu hơn hết, nên gọi là “Cái ta”.
“Cái ta” lúc ở nơi cây cỏ, ta lúc làm cây cỏ đã nương đất mà sống, đất là mẹ của cây cỏ. Cây cỏ chịu ơn đất rất nặng, dày vò đất mà sống trong đất, con hành hạ mẹ. Kịp lúc tiến hóa, đến loại biết động cựa, như sâu, bướm, từ trong cây cỏ phát sanh, do thọ ấm lâu ngày thành tưởng ấm. Lúc ấy ta lại ăn cây cỏ, chịu ơn cây cỏ rất nặng, dày vò cây cỏ mà sống bằng cây cỏ. Lần lượt trãi theo duyên tiến hóa, từ loài nhỏ nhít, cho đến được với lớp thú chạy, chim bay, ta đã hành hạ biết bao loài cây cỏ. Cho đến lúc mang thân người trãi qua nhiều lớp thú: cọp, beo, sư tử... cùng vượn, khỉ, giả nhơn... ta đã giết hại biết bao loài cỏ cây, và thú nhỏ, do tưởng ấm lâu ngày thành hành ấm.
Đến được với lốt người đây, xét lại nhiều lớp trước, vô số kiếp ta đã giết hại biết bao kẻ xung quanh ta, kẻ đi chung với ta; trong số vạn ức, họa chăng có được sống sót một. Hôm nay tính lại lương tri ta cũng không biết hối hận bằng cách nào? Cái may sống sót của ta, là cái quá tàn ác hung bạo, mặc dầu không hiểu, vô tình, buổi xưa đã đành rồi, còn ngày nay ta làm sao tránh sự giết hại? Làm sao nuôi sóc kẻ đàn em? Cùng làm sao dạy dỗ?
Võ trụ ví như bà mẹ, chúng ta những kẻ sống chung, chúng sanh tất cả con chung của võ trụ. Ta được thân người, có được thức trí, đối với muôn loại, như kẻ đàn anh, sanh trước đi trên, nếu ỷ mạnh hiếp yếu, làm sao cho phải lẻ? Vì cái tham sống cho ta, mà muôn loài chết thảm, nghĩ lại thật là bất nhơn, vô nhơn, phi nhơn. Ai sanh trước hiền hơn, sáng hơn, trẻ em sanh sau dữ hơn, ngu hơn: Ta lẽ nào lấy cái hung, cái gian mà làm lớn? Thật là tội lỗi, sống tội lỗi, xác thân tội lỗi, hành vi tội lỗi, lời nói tội lỗi, ý niệm tội lỗi, sự ăn tội lỗi, sự mặc tội lỗi… mớ tội lỗi dẫy tràn kia, nào có xứng đáng với loại trên trước, tiến hóa vượt trỗi hơn bao hạng thấp hèn?
Hãy tha thứ cho tất cả, vì ta đã có lòng nhơn (người) nếu ta muốn sống, thì đừng giết hại mạng sống khác. Tất cả với ta, ta cùng tất cả, đều liên lạc mật thiết với nhau, bằng một lẽ sống: như ta giết hại tức là ta đã chặt đứt sợi dây liên lạc, giữa ta cùng vạn vật trong võ trụ rồi. Ta đã lỗi đạo sống chung (chúng sanh) trái với nhịp tiến hóa. Như thế đối với muôn loại ta sẽ thấy trơ vơ, trống trãi, lạnh lùng, tưởng như ngoại vật, rất khác biệt với ta. Đứng trước cõi huyền bí, thăm thẳm, bao la, của võ trụ, ta sẽ thấy sợ hãi, cũng như muôn loài trong võ trụ, ra tuồng sợ hãi, kinh tởm, cái quái ác của ta.
Hãy sống với võ trụ! Hãy học hiểu rõ thấu chơn lý, ta sẽ thấy cái ta không còn cách biệt với vạn vật nữa, ta sẽ được an vui!
10. Chơn lý của vũ trụ :
Chúng sanh là tiến hóa, từ địa ngục đến Niết bàn do nhơn duyên chuyền níu sanh ra. Từ nơi không sanh ra có, nhỏ tới lớn, có rồi có mãi, không hết không rồi: mượn vật chất làm thân để nuôi tâm, còn thân trả lại tứ đại; đời kiếp không dư thiếu.
Chúng sanh chẳng phải lưng, Phật Thánh chẳng phải đầy, dầu đến bao lâu, xem ra cũng vậy. Thật là võ trụ mênh mông, mà như tuồng sắp đặt.
Kìa như sắc ấm: Đất, nước, lửa, gió, sanh thọ là sự sống, ấm của đất sanh nhựa chỉ, nhựa chỉ đất nước sanh rễ, cỏ cây thú. Cỏ cây có giống là hột, thú có giống là tinh ba, mà sanh sản.
Cỏ cây sanh thú, đồ vật thành máu thịt xương da; thú sanh người, người đến Trời, trời đến Phật. Cây sanh trái, cỏ sanh hoa, sự biến hóa khôn lường, có rồi sanh thêm có; từ không đến có, có rồi lại không, thay qua đổi lại. Lửa trong địa cầu lăn, vạn vật vô thường tiến, chớ không phải thối. Từ vật chất đến tinh thần, từ ác đến thiện. Tinh thần không chật, vật chất không hao, sự nó là có, lý nó là không. Cho nên ai biết lẽ không rồi, chẳng còn phải khổ, điên, mờ quáng, về sự thay đổi lăn xoay nữa. 
Người mà giác ngộ chơn lý, mới biết đường đi, đi tới cảnh cao siêu tốt đẹp của tâm hồn, vĩnh viễn, chắc thiệt yên vui; mới gọi ta, của ta, mới có lý nghĩa, mới là ích lợi. Hết mê lầm ! Không loạn vọng. Không sở chấp, chi nữa hết.
Tổ Sư Minh Đăng Quang 
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )
Meditation, be still is, looking at the swastika! )
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch ! đã có liên kết trang!)
(Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)
Tiêu đề của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét