Thứ Năm, tháng 8 01, 2013

01. Quan Sát Vũ Trụ ; Observation of the Universe

Quan Sát Vũ Trụ 
Observation of the Universe
(宇 宙 觀)
Ghi nhớ : Vũ; 宇 thời gian, Trụ; 宙 không gian, Quan; 觀 ngó xem ; view !
Worldview: thế giới quan ; Human view: nhân sinh quan (mới đóng góp cách dịch); Human-outlook : nhân sinh quan là từ cũ lâu rồi...sách tự điển cũ có !
( Trang 11-21 ; Pages 11-21 )
***Ghi chú: Sau khi "kiểm tra-check" văn bản-text ! (lần lượt cho nghiêng các cụm động từ );( trong các mệnh đề chính-main clause-> chuyển các chữ bôi vàng lại 'nguyên trạng'...tô vàng ít thôi !
1. Hình Thể Của Vũ Trụ The Body of the Universe
Vũ trụ là cái hình thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững mãi mãi; Universe is a large body, dark black, natural calm, standing forever; tựa như: vỏ trái lựu, cực to, trong ấy có những quả địa cầu, lơ lửng như hột lựu nhỏ. ; Like the pomegranate shell, the poles, in which there are globes, hovering like small pomegranate seeds. Cái vỏ ấy không ai biết nó là tới đâu, vì muôn loại đều ở trong.; The shell does not know where it is, because all types are in. Kẻ gọi nó là cái không không hay vô minh, là vì không thể biết được, thuyết ấy chỉ  rằng: Muôn loài vạn vật cái chi chi... cũng là quả trứng hết ! ; The caller is not empty or ignorance, because it can not be known, the theory that: What the universe of anything ... is also egg! Nghĩa là từ trứng nhỏ đến trứng lớn, cái tròn bể vỡ vuông, cái vuông rồi sẽ tròn lại. ; Meaning from small eggs to large eggs, the broken circle is square, the square will then round again. Cho nên cái trứng, cái trái cây, cái thai, hột cát, hột giống, cỏ, cây, thú, người, đất, đá, núi, biển, địa cầu, vũ trụ, cái bọt bong bóng v.v...cái cái đều tròn, vạn vật tròn tròn. ; So eggs, fruits, fetuses, seeds, grasses, plants, animals, people, land, rocks, mountains, sea, planet, universe, bubbles, etc. is round, round things round.
***
Cái lý lẽ sự tròn là không khổ; là thiện, là mỹ, là chân. ; The reason roundness is not miserable; be good, be fine, be true. Người ta cũng nói, tròn: tức là đạo quả vậy ! ; People say, round: that is the result ! Lý lẽ sự tròn là Chơn lý, mặc dù là kẻ dốt học, ở hạng bậc nào đi nữa, mà hằng giữ sự tròn, thì cũng thành công được. Reason roundness is the truth, although the school is ignorant, in any rank, but always keep the round, then be successful.
***
Những quả địa cầu mà trong đó không có số đếm, không có số lường, không thể nói được: là vì cái đang nổi, cái đang tan, cái "dồn" qua bên nầy, cái "tẻ" lại bên kia, cái lớn, cái nhỏ không thường. ; The globes in which there are no counts, there is no measure, can not be said: is because of the rising, the dissolving, the "put" on the side, the "dense" on the other, the big , the little one is not usually. Bề ngoài ngó vào thì nó là cái bọt nước to lớn, nó có cợn bụi đất, là cù lao; Look out, it is a big bubble, it is dusty, is isle;  hay cũng nói là trái đất, có những thung lũng nước, khe, ngòi. ; It is also said that the earth, there are water valleys, slits, fissures. Bằng nói nó là một cái trứng hay viên đạn...thì cũng được ! ; By saying it's an egg or bullet ... that's fine! Có điều là do bốn chất hiệp lại: chất đậm đặc là đất, chất lỏng là nước, chất nóng là lửa, chất hơi là gió. ; There are four substances in combination: the substance is soil, the liquid is water, the heat is fire, the vapor is the wind. Quả địa cầu nào cũng như thế, vốn có sẵn là tự nhiên như vậy, mà không thể nói tại vì đâu? Vì sao?...! What kind of earth is that, which is so natural, that can not be said for? Why?...!
***
2. Nhân Duyên Của Mỗi Quả Địa Cầu. ; The Origin of Every Planet.
Như chúng ta đã rõ: hình thể của vũ trụ là một cõi thăm thẳm, tối đen, bao la, vô cực. Trong ấy có vô số quả địa cầu. As we have clearly: the shape of the universe is a realm of deep, dark, boundless, infinity. In that there are innumerable globes. Mỗi quả địa cầu đối với vũ trụ, cũng như mỗi mạng sống chúng ta, đối với quả địa cầu.  ; Each globe to the universe, as well as our lives, to the globe. Nghĩa là một vật rất nhỏ, đối với một vật rất to! ; Meaning a very small object, for a very large object ! Thì lý lẽ của sự sinh sản là tiến hóa hay tan rã, hủy hoại của mỗi quả địa cầu đối với vũ trụ vẫn là thường lắm!  Tự nhiên lắm ! ; The reason of reproduction is the evolution or disintegration, the destruction of each planet for the universe is still very common! Naturally! Khác nào sự chết, sự sanh của ta đối với trái đất bao la. ; Like death, our birth to the great earth.
***
Nhân duyên của sự sanh thành và chuyển hóa của mỗi quả địa cầu là: trong "cái không" sẵn chứa "cái có", tự nhiên vẫn mãi thế, tự bao giờ và bao giờ. ; The cause of the birth and transformation of each planet is: in the "no" contains the "yes", nature is forever, ever and ever.("Cái không" đây là ngoài khí, vô hình, không thể chất đụng chạm, hay sự tan hoại, thay đổi hình tướng của vạn vật mà gọi là: không!); ("Nothing" This is out of gas, invisible, not physically touching, or decaying, changing the form of things that is called: no! ). Bằng nếu biểu rằng đem: "cái không" ra xem, thì mắt chúng ta khác nào như mù quáng, chẳng thấy "cái không" là ra sao cả.; If we show that "no" to see, our eyes as if blind, not see what "not" is. Vì không nói được, không làm được, không tính toán đo lường được...mới, là không !Because not say, do not do, do not calculate the measurement is new, is not! Không và Có, hai lý lẽ tương đối.No and Yes, two relative arguments. "Không" là lý luận, "Có" là sự việc, không phải hai, không phải một, sẵn có ở nơi nhau: không bao giờ một hoặc hai, vì vậy mới có cõi đời. ; "No" is the argument, "Yes" is the thing, not two, not one, available in one place: never one or two, so new life. Như trên đã nói: Quả địa cầu gồm có bốn chất là: đất, nước, lửa, gió, tức là: cái "Có", ở nơi cái "Không". ; As mentioned above: Earth consists of four substances: earth, water, fire, wind, ie: the "Yes", where the "No". Kìa ta thấy: trong không gian có hơi khí, trong hơi khí: có hơi nước, trong nước chứa: có cặn bụi của đất, trong đất: có chứa đựng lửa, trong lửa: có gió, gió là hơi khí. Behold we see: the vapor space, the gas: steam holes, water contained in: dusty debris of the land, in the land containing the fire, in the fire: the wind, the wind is gas. Bốn thứ loại ấy nương sanh cùng nhau, làm thành cái "Có" ở trong cái "Không", còn cái "Không" ở trong cái tự nhiên. Four kinds of things that depend born together, make up what "Yes" in what "No", while what "No" in what wild. Tự nhiên là chấm hết của nói và lý luận! Đó là nói về sự việc, còn về lý luận thì cái "Không" ở trong mỗi cái "Có", cái Tự nhiên ở trong mỗi cái "Không". That is about the matter, and in theory, the "no" in every "yes", the nature in each "no".
Tự nhiên là hết nói, hết luận giảng ! ; Naturally speaking out, end of lecture! Đó là nói về sự việc, còn nói về lý thuyết thì cái "Không" ở trong mỗi cái "Có", cái Tự Nhiên ở trong mỗi cái Không. ; It is about the matter, and about the theory, the "no" in every "yes", the Natural in each of the None.
***
Từ khi một quả địa cầu nổ, xẹp lép, tắt lửa rồi, thì chỉ còn là một lớp dày bầy nhầy, một dề, một làn hơi cháy, có chất nhão, có lẫn đất, nước và hơi nóng. ; Since a globe explodes, flattening, turning off fire, it is only a thick layer of mucus, a gash, a fire, a paste, a mixture of soil, water and heat. Về sau, đất nặng lắng đọng xuống, hơi nhẹ bay lên, nước ở chặng giữa. ; Later, heavy soil deposited down, slightly light up, water in the middle. Cái nóng cũ vừa mất, cái nóng mới phát sinh ra, bởi đất càng dẽ dặt và kết dính lại, thì lớp dưới càng khô, càng dày kín, nên bịt hầm mà cháy trở lại. ; The old heat is lost, the new heat arises, because the soil is more lax and sticky, the lower the dry, the thicker, so that stuck the fire back. Lửa cháy nóng hơi bốc thổi mạnh lên, xô giãn nở nước, đất giãn nở ra và cuốn tròn. ; The fire is heated up slightly, the bucket expands, the soil expands and roll. Cũng như một em bé, lấy một ống cây sáo trúc mà chấm vào bọt xà bông, thổi phù ra, hơi lên mạnh, xô giãn nở chất xà bông, cuốn tròn làm bọt và bay đi lững thững.; Just like a baby, take a tube of bamboo fluffy bamboo that is dipped in soap bubbles, blown out, steamed up, buckled with soap, rolled into foam and floated away;
***
Note: hai từ "lững thững" ! Là nguyên văn bản...trong bộ sách !; Note: The two words "leisure"! Whole text ... in the book! (nơi đây ..mang nghĩa "giải trí" nhàn rỗi .....ừ ! 
***
Mỗi quả địa cầu, trong là lửa cháy, rỗng trống, tối đen hơi cuộn.; Each globe, in a fire, hollow, dark black slightly rolled. Kế là đất cháy nhão, ngoài là đất cháy cứng thành sắt, gọi "thiết vi" hay địa ngục vòng sắt, và bên ngoài nữa là đất mát mềm.; Next is burned soil, in addition to the hard burned soil into iron, called "set" or iron ring hell, and outside the cool soil is soft. Trên là nước. ; On the water.; Trên cao nữa, là hơi thở của nó hay gió.; On high, it's the breath or the wind. Gió là làn hơi của đất, nước, bị lửa bốc lên, và cuộn bay, tựa như hơi thở của địa cầu. ; The wind is the vapor of the earth, the water, the fire that burns, and the winding, like the breath of the earth. Các quả địa cầu không bay cụng chạm nhau bể vỡ, là nhờ làn hơi không khí dầy ấy vậy. ; The earths do not fly and break through each other, thanks to the thick air. Quả địa cầu bay được trong không gian, là bởi sức lửa mạnh bên trong nó, bốc cháy phừng lên, và xoay cuộn tròn. ; Earth is flying in space, because of the strong fire within it, burning up, and rolling around. Do đó mà lăn tròn theo bề hông, từ bên phải qua bên trái, từ đông sang tây, nó xoay có một chiều thôi và bởi có cái trớn (quán tính)... là xoay quanh mãi.; So it rolls from side to side, from right to left, from east to west, it rotates one way and by having a (inertia) wheel ... is rotated around forever; 
***
*Note: từ ngữ khẩu ngữ, gọi là : "cái trớn-a wheel"...là sự chạy quanh-circle; The verbal word, called "a-wheel" is the "round-circle"!!", and inertia moment; và mô-men quán tính (vật lý: nguyên lý lực xoay)
***
Những quả địa cầu vô số đếm, hết nổi đến tan rã, hết tan rã đến nổi lên, hoặc lâu hoặc mau, lớn có nhỏ có, tùy theo nhân duyên của nó, không nhất định. ; The countless globes, all floating up to disintegration, all disintegrated to rise, or long or short, large and small, according to its conditions, is not certain. Nào chúng ta có biết được: hiện có bao nhiêu?; Now we know: how much? Lên hay xuống?; Up or down? Đang ở chỗ nào?; Where are you? Vì bởi chúng ta chỉ là những con vi trùng chết yểu, đối với không gian và thời gian trong vũ trụ. ; Because we are just dead germs, to space and time in the universe.
***
3. Hình thể của quả địa cầu; The body of the globe:
Quả địa cầu hình tròn như cái trái cây.
The globe is round like a fruit.
a) Khi mới nổi tròn, dẹp như cái bí rợ.; When fresh round, flat as a pumpkin.
b) Về lâu hơi lửa mạnh lần, thổi tròn như cái cam.; For a long time the fire was strong, blowing like an orange;
c) Sau rốt, lửa càng lan tràn khuyết xuống, chân nó nở ra, đầu của nó nhỏ teo lại như quả trứng gà. ; After all, the fire spreading down, its legs hatched, its head shrinking like a chicken egg.
Quả địa cầu hình giống như một đứa bé, ngồi co trong bào thai của bụng mẹ, như một thân hình.; The globe looks like a baby, sitting in the fetus of the womb, like a body. Trong tim là nồi lửa, bên trong lỗ trống tối đen là bụng, đất như thịt, sắt đá như xương, gân, nước như máu, cây, cỏ như da, thú vật và người như con rận, con chí ; In the heart is a pot of fire, inside the black hole is the belly, the soil like meat, iron stone as bone, ribs, water like blood, plants, grass like skin, animals and people like lice, lice; Hơi là khí thở, mặt nước sáng: là mắt, lõm đất trống là tai, hương vị của cỏ là mũi, hương vị của cây là lưỡi, thú vật là chân, tay: mà con người là ý chí, vị Trời là cái trí, vị Phật là cái giác. The air is breathable, the water is light: the eye, the empty land is the ear, the taste of the grass is the nose, the taste of the tree is the tongue, the animal is the foot, the hand: the human is the will, the god is the mind, the Buddha is the sense. Sự rung động là nói, sự xoay tròn là đi, sự thay đổi là việc làm, núi lửa là lỗ tiêu, chất dung nham như phân, chất thải, sông, suối như mồ hôi, biển to như nước tiểu, núi cao như đầu của thân người, rừng thẳm như phần giữa của thân mình, ruộng bãi như chân, cỏ, cây như lông tóc.; The vibration is said, the rotation is gone, the change is work, the volcano is the hole, the lava like fertilizer, waste, rivers, streams like sweat, sea as urine, mountains as the head of the human body, as deep as the middle of the body, fields like foot, grass, trees like hair.
***
4. Ánh Sáng Của Quả Địa Cầu; The Light of the Earth:
Mỗi quả địa cầu có một mặt trời và một mặt trăng, với vô số hành tinh vây quanh nó. ; Each globe has a sun and a moon, with innumerable planets surrounding it. Mặt trời là một vầng của hơi nóng, do bởi nồi lửa trong ruột, hơi nóng bốc ra, gom khối lại, nhẹ và xa. ; The sun is a part of the heat, due to the fire in the intestines, the heat that comes out, gathering mass, light and distant. Mặt trăng là một vầng hơi mát, do đất và nước, bị lửa đốt hơi xung ra mà gom kết lại.; The moon is a cool layer, due to the earth and water, the fire is burning out of the pulse that gather.
***
Mặt trăng nửa đen là hơi đất, nửa trắng là hơi nước. ; Half black moon is slightly earthy, half white is watery. Đốm đen trong vòng trắng là hơi đất cù lao, mặt trăng nặng và gần hơn mặt trời.; Black spot in the white circle is slightly isle earth, the moon is heavier and closer to the sun. 
***
Sao tinh là ánh sáng, nếu là hơi ánh sáng của một quả địa cầu khác, thì bền dài. ; A star is light, if it is a light of another globe, it is long lasting. Ánh hào quang của núi thì lâu, của người, thú, cây, cỏ, thì khi không, khi có. ; The halo of the mountain is long, of people, animals, trees, grass, when not, when there. Bởi trong mỗi thân thể đều có lửa đốt bên trong, nên ánh sáng xuất lộ ra ngoài, nếu thân chết, lửa tắt, thì ánh sáng của tinh quang mất dạng.; Because there is fire in every body, the light comes out, if the body dies, the fire goes out, the light of the light is lost. Đối với bậc thanh tịnh có trí huệ, đủ đức tánh, không có chi xao động, thì ánh sáng ấy hội tụ rất gần trên đỉnh đầu, gọi là hào quang.; For the pure level of wisdom, enough virtue, there is nothing to stir, then the light converge very close to the top of the head, called aura. Nếu mà xao động thì nó tản ra xa khó thấy nó ! ; If it vibrates, it spread out far harder to see it! (Hễ vật chi có lửa, là có hào quang, có lửa là có sống, có cử động, có màu sắc, tướng hình, linh và biết). ; (Anything that has a fire, a halo, a fire that is alive, moving, color, shape, spirit and know.) 
***
Mặt trăng ở hai phần ba phía trên quả địa cầu, đường đi của nó xoay vòng, kêu là "bạch đạo". ; The moon is two thirds above the globe, its path turning, calling it "white vein." 
Mặt trời ở hai phần ba phía dưới quả địa cầu, đường đi của nó xoay vòng, kêu là "xích đạo". ; The sun is in two thirds below the globe, its path turning, called "equator".
*Ghi chú: (hình minh hoạ giữa trang 14&15)
Tổ Sư Đang Trì Bình Khất Thực
The Patriarch Is Begging For Alms
Một mình tung rải ánh từ quang
Alone spread the light of compassion light
Cực khổ đói no chẳng cần màng
Sick of hunger no need to memorize
Mặc chiếc huỳnh y hành chánh pháp
Dressed in the yellow shirt administrative Dharma
Ôm bình bát đất độ trần gian
Embracing the bowl for salvation the world
***
Kim ngôn ngọc ngữ hằng mưa sối
The golden and jade language rainy rain
Đức hạnh trang nghiêm đạo vẹn toàn
The dignified virtue of  the religion integrity
Khất thực hoá duyên độ sanh chúng
Go to alms food to salvation beings
Chỉ rành nẻo lối đến Tây phang
To guide the way to Western Bliss
5. Miếng Đất Đầu Tiên Trên Quả Địa Cầu; First Land on Earth:
Phía Tây bắc quả địa cầu lửa lên không tới nơi đó, nước phải lạnh và đông đặc;  In the north-west of the globe the fire does not reach it, the water must be cold and freezing; phía Đông nam quả địa cầu thì nồi lửa ăn khuyết xuống, mỏng, nước lỏng và hay xì ra lửa, cùng với chất dung nham trong ruột, thành ra núi lửa. ; To the southeast of the globe, the flame cooks down, thin, liquid and flushed, along with lava in the bowels, into a volcano. Như trên đã nói: Quả địa cầu hiện nay như quả trứng gà, đầu nó nhọn, chân nó lớn, nồi lửa như tròng đỏ của quả trứng gà, nằm tại phía Đông nam: nên gọi là "Tây bắc thiên đường, Đông nam địa ngục."; As mentioned above, the globe is like a chicken egg, its head is pointed, its legs are big, its like a red egg, it is located in the southeast: so called "north west paradise, south east hell."
***
Trung tim của địa cầu là xứ Ấn Độ, ngay nồi lửa bên trong, núi Hy mã lạp sơn là rún. ; The heart of the planet is India, even inside the fire, the Himalayan mountains are hollow. Có trung ương, nên mới có phân chia ra đông, tây, nam, bắc.; At the central level, it was divided into east, west, south and north.
***
Đầu tiên bên ngoài, nước bao phủ, địa cầu là cái quả thủy tinh: bởi lửa ở trong ruột nó, càng cháy thổi mạnh, thổi sắt, đá lên ngay ngọn lửa ! ; First outside, the water covered, the globe is the glass fruit: by the fire in its intestines, the more burning, blowing iron, rock up the fire! Núi, đá, đội nhô đất lên mà thành ra cù lao, và vượt chen đất !; Mountains, rocks, uprooted the island, and crossed the land! Miếng đất mọc lên trước nhất, làm thành Hy mã lạp sơn, bề cao 8.840 m, kêu là núi chúa "Tu Di", cũng kêu là cây: "Diêm Phù Đề", cũng gọi trụ cột đồng thế giới, hay rún của quả địa cầu. The ground that grows first, making the Himalayas, with a height of 8,840 m, is said to be "Sumeru", also called the tree "Jambudvipa", also called the pillar of the world, or rostrum globe. Rễ nó bao trùm trái đất, các núi nhỏ khắp nơi, là chồi con của nó.; Its roots cover the earth, the small mountains everywhere, its young shoots. Miếng đất đầu tiên Ấn Độ, trung tâm thế giới, cũng là nơi phát sanh cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật, có trước nhất ! (kêu gọi là: rún đạo giáo !) ; The first land of India, the center of the world, is also the place where grass, trees, animals, people, heaven, Buddha, the first! (called: religious scrolls!)
***
Ngày xưa, người cổ nhân là một loại vượn, khỉ, nòi giống giàu tinh thần gia tộc, thường cất nhà, tổ ở trên ngọn cây, cả bầy có tới số trăm ngàn; là một loại thú có lòng nhơn nhất.; In ancient times, the ancient people were a kind of ape, monkeys, family rich in family spirit, often built houses, nest on the tree top, all the flocks have hundreds of thousands; is the most pleasing animal.
Từ khi có cù lao Ấn Độ, năm trăm năm có loài thú chạy, một ngàn năm có loài người, hai ngàn năm có hạng bậc vị cha Trời, và ba ngàn năm có một vị Phật...;Since the island of India, five hundred years have been running mammals, a thousand years of human beings, two thousand years have the rank of Heavenly Father, and three thousand years have a Buddha ...; ...Tham khảo: => Tu Di (gốc của trang trên)
6. Sự Tiến Hóa Của Nhân Loại Trên Quả Địa Cầu; Evolution Of Humanity On Earth:
Mỗi quả địa cầu đều có cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật là như nhau, trải qua ba thời kỳ: ; Every globe has grass, trees, animals, people, heaven, the Buddha is the same, through three periods:
a) Thời kỳ thứ nhứt: cây, cỏ  nhiều.; First period: trees, grasses
b) Thời kỳ thứ nhì: người, thú vật nhiều. ; Second period: people, many animals.
c) Thời kỳ thứ ba: Phật, Trời nhiều. ; Third period: Buddha, many Gods.
Quả địa cầu, khi mà đất, nước, lửa, gió đầy đủ nổi lên, gọi là "sanh". Cỏ, cây, thú tiến hóa ra là "biến hóa". ; Earth, when the land, water, fire, wind up, called "birth". Grasses, trees and animals have evolved to be "transformed". Người, Trời, Phật bỏ điều ác, theo điều lành, bỏ lìa vật chất, đi theo tinh thần là "tàn". ; People, Heaven, the Buddha abandoned the evil, according to the good, leaving material, go in the spirit of "decay". Sau rốt quả địa cầu tắt hơi tức là hết lửa, nổ, xẹp, chết, gọi là "tiêu hủy".; After the end of the earth, the air is out of fire, bursting, falling, dying, called "destruction"Quả địa cầu mà nó "chết" đi một thời gian, nước, đất lắng đọng, lửa, gió, ấm dần theo thời gian, sống lại, nổi lên nữa, vẫn mãi như thế !; Earth that it "died" for a while, water, soil, fire, wind, warmth over time, resurrection, rise again, still like that!
***
Trời là lớp trên, ý nói: hạng người mà trí sáng, hiểu trắng, thiện lành, cao thượng, bậc không còn tội lỗi, không trở lại cõi người, sau khi đã bỏ cõi người, cũng như học trò lên lớp, sau khi vượt lớp. ; Heaven is the upper class, meaning: people who are bright, understandable, good, noble, no sin, no return to human realm, after leaving the human realm, as well as students to class, after when crossing class. Như người lớn đã biết nhiều, không trở lại cảnh huống trẻ con. ; As adults have learned a lot, do not go back to childlike situations.
 ***
Phật là bậc người mà sáng suốt hoàn toàn , học hành thi đậu, dạy dỗ cũng rồi, bậc rốt ráo:  nghỉ ngơi ! ;  sau sự thành công cao quý hơn hết, yên vui hơn hết.Buddha is a person who is completely clear, learn to pass, teach, then finally: rest! The After the most noble success, the happiest of all. Bậc mà đã tròn, xong phận sự đối với cõi đời, vĩnh viễn không thối lui. Trời và Phật: vẫn là loài người, nhưng đã tiến hóa đến mức tối cao, gọi là bậc siêu nhơn loại.The level that has been rounded, finished duty for life, permanently does not retreat. Heaven and the Buddha: Still human, but evolved to the supreme level, called the supreme kind.
***
a) NGƯỜI là lòng nhơn, nhân ái, nhơn từ, nhơn đức, nhơn là không sát hại sanh mạng.;  PEOPLE are kindness, compassion, kindness, goodness, not killing the life. Một người là thân lành đối với một gia đình; One is a good person to a family;
b) Bậc Trời là trí lành đối với một xã hội; God is a good god for a society.
c) PHẬT là tâm lành đối với cả chúng sanh;  BUDDHA is a good heart for all beings;
Bậc người, vị Trời, vị Phật đây là tên con chữ, lấy theo đạo lý mà đặt ra phân biệt, nhắc nhở, chớ không riêng kẻ sống hay chết.; The person, the god, the Buddha is the name of the letter, taken according to the ethics that set out the distinction, reminders, not only the living or dead. Nhưng bởi "thân gia đình" : là thiện nhỏ hẹp sau khi chết, bỏ xác thân là còn luyến ái, cố chấp, còn trở lại, nên gọi cõi người là luân hồi (vì là thiếu trí tuệ). ; But because of the "family body": is the small good after death, the body is abandoned, attached, is back, should call the human realm of samsara (because of lack of wisdom).
Còn như bậc "trí xã hội": là thiện rộng lớn, ơn nghĩa rồi xong, nên sau khi chết không trở lại, nhưng bởi tánh tự cao, về lâu lại cũng: đầu thai nữa !  Nên gọi là bậc vị Trời còn đi lui chuyển kiếp sống. ; As the "social position": a large good, grace is complete, so after death do not come back, but by the higher self, the longer again: reincarnation again! Should be called the gods go back and forth life.
Note**(hình minh hoạ giữa trang 16&17)
Tổ Sư Đang Thuyết Pháp Tại Biên Hòa 
Patriarch Is Preaching At Bien Hoa
Biên Hòa Tổ sư đến đầu tiên
Bien Hoa where Sensei came to first
Chuyển bánh xe luân: độ sĩ hiền
Move the revolving wheel: salvation for sage
Chỉ rõ Tứ-đề, nguyên gốc khổ...
Specify the Four Noble Truths, original of Suffering ...
Giải rành Bát Chánh, lý thâm uyên !
Explain clearly Eightfold Path, legal's deep profound!
***
Khuyên người tỉnh ngộ nương thuyền giác
Advised the crew awakened through enlightenment
Nhắc kẻ mau chân đến Phật tiền
Reminds who quickly arrived before Buddha
Giữa kiếp "Ta-bà" đầy thống khổ
Between lifetimes "The endurance" full of anguish
Nương về đạo đức chưởng căn duyên
Based on ethics, the original hand of fate

***
Chỉ trừ ra Phật "tâm cả chúng sanh": là bậc đã già cứng, chắc, tốt đẹp hoàn toàn, sống cũng vậy, mà chết cũng vậy, không còn một niệm, nên chẳng có đi đâu, gọi đứng ngừng tắt nghỉ ! Hay là Niết bàn, không luân hồi lại nữa, bậc mà vĩnh viễn, hay đời đời như hột giống cất mãi. ; Except that the Buddha "mind all beings": the old man is hard, sure, absolutely beautiful, live the same, but also die, no longer a concept, so there is no go, call stand stop off! Or Nirvana, not reincarnate again, which is permanent, or eternal as the seeds forever.
***

7. Sau Khi Quả Địa Cầu Tiêu Tan và Huỷ Hoại; After The Earth  Has Consumed and Destroyed;
"Cái không" là sự sống!;  khí là sự sống, nước là sự sống, đất là sự sống, lửa là sự sống, gió là sự sống, cỏ là sự sống, cây là sự sống, muôn thú là sự sống; "Nothing" is life! gas is life, water is life, earth is life, fire is life, wind is life, grass is life, tree is life, animal is life.; vị người là sự sống, vị Trời là sự sống, vị Phật là sự sống chót hết, và hoàn toàn đó là: sự tiến hóa đi lên, vậy ! ;  the person is life, the god is life, the Buddha is the last life, and absolutely that is: evolution goes up, so! 
***
Khi quả địa cầu tan hoại, cỏ, cây, người , thú, thảy tiêu diệt chớ Trời hay Phật vẫn còn:  Vị Trời thì nhập thai sanh nơi thế giới khác, nhưng Phật ở đâu, hay đi đâu cũng được chẳng lai sanh.When the earth dissolves, the grass, the tree, the human, the beast, destroy the heavens or the Buddha is still: the god is born in another world, but where the Buddha, where or where the birth is not born.
Cũng ví như một thân cây "chết" ngã, trái chín để đời, cất đâu cũng được; trái già phải trồng liền; kỳ mà dư non, nhỏ, thối rữa, sâu mọt thì chết hết ! ; Just like a trunk "dead" fall, fruit ripen for life, take place also; old fruit must be planted immediately; The time is too small, small, rotting, worms are dead! Cái sống, cái thức của chúng sanh cũng như thế: Chín chắn là sự tròn trịa cứng, chắc, già là thiện lành (già kinh nghiệm), non nớt là thiếu thốn, dục vọng tham lam, nhỏ hẹp là ích kỷ, thúi nát là ác trược, sâu mọt là gian tà.; The living, the consciousness of the living beings is the same: There is certainly a roundness, hard, old is good (old experience), immaturity is lacking, desire greed, narrow is selfish, To be evil is evil, worms are evil.
Thật vậy, khi cây ngã thì quả già, trái chín, có được bao nhiêu đâu? Mà trái lại non nhỏ rất nhiều phải chết mất, còn sâu mọt thúi nát thì đã hư hoại trước rồi. ; Indeed, when the tree fell, the old fruit, fruit ripen, how much is it? On the contrary, young and very many must die, the worm is decayed before it decayed.
Note: fall fell fallen; rơi, đã rơi, đã từng bị rơi (ngã) ! => (động từ bất quy tắt) mà "in falling" ngã lòng=in love, đang yêu ! ừ !!!
Cái thức, cái sống, cái biết mới thật là ta: chúng ta há lại chẳng nuôi nó, hơn xác thân tạm bợ này! ; The consciousness, the living, the new knowledge is we: we do not feed it, than the temporary body! Nó chỉ ăn cái thiện, cái chánh.; It only eat good, the main. Việc làm lành cũng như vỏ cứng, lời nói phải như thịt cơm, cái ý tốt như ngòi mộng, trau dồi thân, khẩu, ý lành mạnh, tức là nuôi cây dưỡng hột, tạo cái ta, sanh ra cái biết, cái sống đời đời. ; The good as well as the hard shell, the words must be like meat, the good idea as the dream, cultivate the body, speech, healthy mind, that is to cultivate the seed, create the we, born the know, the living forever.
***
Ghi chú thêm: khẩu ngữ dân gian mà trong văn học dân gian là bài học truyền miệng của khẩu tụng ! Là bia đá ngàn năm ! Nên thể loại nhạc "Folk" là loại nhạc đầu tiên được ưa chuộng...ngày nay là 'nhạc Rap' ! ; Additional notes: folk lingo that in folk literature is the oral lesson of the liturgist! It is a stone of thousands of years! Folk music is the first popular music ... today is 'Rap'! (Suy ra nhạc Pop ! là nhạc của từ ngữ "Popular" ?)
***
Vị Trời và vị Phật là kẻ tiên sanh, sanh ra trước bởi tiến hóa trước, kinh nghiệm nhiều. ; Heaven and Buddha are the first born, born before by evolution, experience many. Cho nên khi sống, các Ngài vẫn ở nơi thanh tịnh, chết đi các Ngài cũng ở nơi cảnh vắng núi rừng, xa lánh cõi ác, tham, sân và si; thấp kém của cỏ, cây, người, thú, trẻ con, ác trược.; So when they live, they are still in the net, they die also in the forest, away from the evil realms, greed, hatred and delusion; Inferiority of grass, trees, humans, animals, children, evil.
***
Một khi vì lòng từ bi và muốn tiến hoá đức hạnh các Ngài vào lại cõi người, để dắt dẫn, dạy dỗ, lúc mệt thì yên nghỉ lui về, hưởng sự yên vui thêm. ; Once in compassion and want to evolve their virtue into the human realm, to lead, teach, when tired, retreat back, enjoy more joy. Khi đi vào giáo hóa, gọi là chư Bồ tát, chính nghĩa: giác ngộ chúng sanh. ; When going to teach, called Bodhisattva, righteous: enlightenment beings.
Con đường của cái biết và sống là từ nơi cái không, nơi mà tứ đại, cỏ, cây, thú, người, Trời tới Phật: kêu là "đạo" ! ; The path of knowing and living is from the empty place, where the four elements, the grass, the tree, the beast, the person, the heavens to the Buddha: call it "virtue"! Từ không có sống và biết, đến có sống và biết trong một lát, một giờ, một ngày, một tháng, một năm, trăm năm, ngàn năm và mãi mãi. ; From no living and knowing, to live and to know for a moment, an hour, a day, a month, a year, a hundred years, a thousand years and forever. Càng tu bổ, càng trau dồi, càng yên vui, càng tốt đẹp; càng sống mãi, biết hoài, thật là quý báu ! The more refreshing, the more cultivated, the happier, the better; live forever, know forever, precious!
8. Chúng Sanh Trong Vũ Trụ ; Being Born In The Universe:
Chúng sanh là chung sống, hay muôn loại có sự sống, nói hẹp là: từ cỏ, cây, thú, người, Trời (Trời còn lai sanh cũng gọi chúng sanh). Là loại có luân hồi, sanh đi sanh lại. ; Being living together, or all kinds of life, say narrowly: from grass, trees, animals, people, Heaven (Heaven also called beings). The kind of samsara, birth born again.
Phật bằng còn thân cũng là chúng sanh, bỏ xác rồi mới gọi đấng diệt độ, tịch diệt.; The Buddha is also the body is sentient beings, leaving the body and then called the killer, passed away. Đó là nói về sắc thân vật chất; bằng luận cho đúng: Phật ! mới là chúng sanh vì là sống mãi (cái ta), cái thức, cái giác.; That is about material identity; By the right thesis: Buddha! new beings are because of living forever (me), the consciousness, the sense; Chớ như hạng bậc Trời trở xuống, còn sự thay đổi, cũng có thể chết mất, tiêu diệt, nên nói là hạng chết cũng được, hay là bậc hạng mà có cái chết đi và sống lại. ; As the heavens go down, the change, can also die, kill, should say is dead class also, or the rank that has died and resurrection.
***
Nếu nói rộng ra, thì chúng sanh cũng là đất, nước, lửa, gió và cái "không" :  năm cái "đại " nầy, cũng vẫn có sự sống. ; If it is broad, beings are also earth, water, fire, wind and the "no": these five "great", also have life. Bởi ngũ đại, có sự sống mới nẩy nở, sanh sản, biến hóa, thay hình, đổi màu; bởi nếu năm cái "đại" mà chết, thì xương, máu, thịt, da, hơi gió, trong cỏ, cây, thú và người, là chẳng tự có được ! ; By the five, there are new life to flourish, reproduce, change, change shape, change color; If the five "death", then the bones, blood, meat, skin, wind, grass, trees, animals and people, is not self!
***
Văn Phạm-Grammar !
Tám tenses nhân bốn thể : ba-hai ! Bao hàm các loại, vài ba trang tìm ? ; Eight tenses multiply four: three-two! Include the type, few pages to find?
56 Punctuation; Dấu Chấm Câu
1 The sentence; Câu A sentence ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark.; Một câu kết thúc bằng dấu chấm hết, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than.
Punctuation; Dấu chấm câu Example; Ví dụ: 
STATEMENT; CÂU PHÁT BIỂU Full stop:; Dấu chấm:  We've got the best bargains.; Chúng ta có giá rẻ nhất. 
IMPERATIVE; MỆNH LỆNH ; Full stop:; Dấu chấm:  Send for our Brochure today.; Hãy gửi cho Brochure của chúng tôi ngày hôm nay.
QUESTION; CÂU HỎI ;Question mark:;Dấu hỏi: Have you booked a holiday?; Bạn đã đặt vé một kỳ nghỉ?
EXCLAMATION.; CÂU CẢM THÁN;  Exclamation mark:; Dấu chấm than:  What a bargain !; Thật là một món hời !
NOTE; GHI CHÚ:
a If a question has no inversion, then we still use a question mark.
You've booked a holiday ? Nếu một câu hỏi không có sự đảo ngược, thì chúng ta vẫn sử dụng một dấu chấm hỏi. Bạn đã đặt vé một kỳ nghỉ ?
b A request in the form of a question usually has a question mark.
Can you send me a brochure, please?
c There is a question mark after a question tag.
It's a bargain, isn't it?
2 Punctuation between main clauses
a There are a number of ways of punctuating two main clauses.
Full stop between separate sentences
Shakespeare wrote plays. He also acted on the stage.
Semi-colon between separate clauses
Shakespeare wrote plays; he also acted on the stage.
Comma between clauses linked by and, but or so
Shakespeare wrote plays, and he also acted on the stage.
No punctuation when the verb follows and, but or so
Shakespeare wrote plays and acted on the stage.
A full stop or semi-colon shows that there are two separate pieces of information.
A comma or no punctuation shows the meanings as more closely linked.
b Clauses linked by and, but or so can be without a comma, especially if they are short.
He wrote plays, and he also acted.
He wrote plays and he also acted.
But if there is no linking word, we must put a full stop or semi-colon.
NOT He wrote plays, he also acted.
c We can use a dash between clauses, but it is rather informal.
Shakespeare wrote plays - he also acted on the stage.
We can use either a dash or a colon before a clause which is an explanation.
The theatre wasfull - there were several school parties there.
The theatre wasfull: there were several school parties there.
56 Punctuation
3 Sub clauses and phrases
The rules about commas with sub clauses and phrases are not very exact. In
general, we can use commas around an adverbial phrase or clause. Commas are
more likely around longer phrases.
a Adverbials
We can use a comma after an adverbial clause or phrase at the beginning of a
sentence.
After the guests had all left, we had to tidy up.
After their departure, we had to tidy up.
Afterwards, we had to tidy up.
The comma is more necessary if the adverbial is long. After a short phrase there is
often no comma.
Afterwards we had to tidy up.
A comma is much less usual when the adverbial comes at the end of the sentence.
We had to tidy up after the guests had left.
We had to tidy up afterwards.
We do not normally use a comma before an infinitive clause of purpose.
Lots ofpeople come here to look round the market.
But commas are usual with linking adverbs, truth adverbs and comment adverbs.
Yes, Ihave receivedyour letter.
All ofus, as a result, werefeeling pretty tired.
There wasn't much to eat, however.
On the whole, the party was a success.
Nothing got broken, luckily.
NOTE
a When something is added as an afterthought, we can use a comma, a dash or brackets.
Myhusband does the cooking,sometimes.
I'd love a holiday- if I could afford it.
Everything should be OK (I hope).
b The name of the reader/listener is separated off by commas.
I hope to see you soon, Melanie. Dear Alex, Thank you for your letter.
b Noun clauses
A noun clause is not separated off by commas. This rule includes indirect speech.
It is a fact that there are more cars in Los Angeles than people.
We know the earth goes round the sun.
Everyone was wondering what to do.
For direct speech, • (4).
c Relative clauses
An identifying relative clause is not separated off.
People who write plays sometimes act in them too.
But an adding clause has commas. It can also have dashes or brackets.
Shakespeare, who wrote manyfamous plays, also acted on the stage.
For details about the different kinds of relative clause, • 272(5).
PAGE 71
7 SPOKEN ENGLISH AND WRITTEN ENGLISH PAGE 72
d Apposition
We sometimes use commas around a phrase in apposition, but not always.
Irving Berlin, thefamous composer, couldn't read music.
The composer Irving Berlin couldn't read music.
For details, • 14.
e Phrases which explain
A dash or colon comes before a phrase which explains, which adds the missing
information.
Only one American President has been unmarried- James Buchanan.
The product is available in three colours: white, green and blue.
f Lists
In a list of more than two noun phrases, we use commas. The last two items are
linked by and or or, often without a comma.
The official languages ofthe United Nations are Chinese, French, Spanish,
Russian (,) and English.
NOTE For details about adjectives, e.g. a narrow, steep, winding road, • 202.
4 Direct speech
Direct speech means reporting someone's words by repeating them exactly. In this
story a policeman called Hawes wants to question someone.
He knocked again, and this time a voice said, 'Who's there?' The voice was pitched
very low; he could not tell ifit belonged to a man or a woman.
'Charlie?'he said.
'Charlie 
***
Trong các chúng sanh, loại mà đã sinh, loại đang sanh, loại sẽ sinh ra ; In the sentient beings, the kind that has given birth, the kind that is born, the kind that will be born,; chủng loại mà chúng sống chỉ trong một giây, một phút; the kind they live in in a second, one minute; có chủng loại mà sống đến ngàn năm, muôn năm, loại ở trong không, trong khí, trong thân, trên mặt đất, trong nước, trong lửa (lửa địa ngục cháy mãi); There are species that live for thousands of years, many years, in the air, in the gas, in the body, on the ground, in the water, in the fire (hell fire forever); Chủng loại nào cũng có sự sống theo chủng loại nấy, mà cảnh giới thì khác nhau; thường thì cái kia sanh ra cái nọ;  Every kind has life according to its kind, where the world is different; Often, the other is born. ; Cái sau ăn cái trước như cỏ cây sống bằng đất, ăn đất mà lớn, thú sống bằng cỏ cây, ăn cỏ cây mà lớn lên... ; The latter eat the former as a living plant of the earth, eat the soil that is large, animals live in the grass, eat plants that grow ...Từ loại thú sắp xuống, phần nhiều là vô tình vô tri mà gây tội ác.From the kind of animals coming down, many are accidentally ignorant that cause crime. Chỉ trừ loài người sắp lên là có trí, biết thiện, biết thương yêu, chẳng phải như thú, cây, cỏ, đất, nước.; Except for humankind coming up, there is wisdom, knowledge, love, not as animals, trees, grass, soil, water.
Chú tiểu đang tụng kinh !; Novices are chanting!
9. Cái Ta Trong Vũ Trụ; The One  In The Universe:
Kể từ thuở phôi thai, quả địa cầu sắp nổi, âm dương, sáng và tối, nóng và lạnh dung hòa, sắc ấm từ đó phát sanh, đất, nước, lửa, gió quả địa cầu từ đó mà có: thì cái mầm của sự sống vốn sẵn có, lại từ đó nó càng chóng mau tiến hóa bội phần. Since the beginning of the embryo, the globe is coming up, yin and yang, light and dark, hot and cold harmonics, warm colors from which emerge, earth, water, fire, earthly wind from which there is: of life already available, from which it soon progressively multiples.
Kìa như sự sống ở trong đất nẩy sinh ra cây, cỏ : cây, cỏ đã có* sự sống, mà đã có sự sống, thì sự sống ấy, chúng ta tạm đặt ra một cái tên, (cho dễ dàng sự nhận xét!; for easy commenting!)Behold, as the life that is in the earth yields the tree, the grass, the tree, and the grass which hath* life, and life, and life, let us give a name;. Giả như ta đặt tên là cái thọ cảm, cái biết... hay muốn dễ hiểu hơn hết, nên gọi là "Cái ta". ; Assuming that we call the feeling, the know ... or want to understand more easily, so called "I".
***
*Note: đại danh từ nhân xưng: I... ; Note: personal pronouns: Tôi...Nó là ngôi thứ nhứt ; It is the first person ! Trong tiếng Anh từ "yields" vừa là danh từ vừa là động từ...vì là "ngôi thứ ba số ít", cho nên...nó thêm chữ "s" (sau từ loại "động từ"; after the word "verb")In English the word "yields" is both noun and verb ... because it is "third person singular", so ... it adds " s ". Mô Phật ! ; Namo amitabud ! Và, chính dấu chấm câu ":" hai chấm được dịch ra...là một liên hệ đại từ quan hệ trong câu phức hợp ! And, the very punctuation: "two dots are translated ... is a relative pronoun in the compound sentence! Đó là chữ "which" ! "Tự động nói" tiếp theo là phong cách "nhân cách hoá" , như sau : ; "Auto speak" followed by the "personification" style, as follows:
***
“Cái ta” lúc ở nơi cây cỏ, ta lúc làm cây cỏ đã nương đất mà sống còn, nên đất là mẹ của cây cỏ. ; "I" at the grass, when I was a vegetarian has been living on the ground, so the land is the mother of the grass. Cây cỏ chịu ơn nghĩa của đất rất nặng, dày vò đất mà sống trong đất, tức là "con" đã hành hạ mẹ ! ; Grassy plants are grateful for the earth's very heavy, earthy crust that lives in the soil, ie "child" has tortured her mother! Kịp lúc tiến hóa, đến loại biết động cựa, như sâu, bướm, từ trong cây cỏ phát sanh ra, do có "thọ-ấm" lâu ngày thành ra: "tưởng-ấm" .; The time to evolve, to the kind of motion, such as worms, butterflies, from the plants arise, due to the "warm-up" for a long time: "warm-thinking".;  Lúc ấy ta lại ăn cây cỏ, chịu ơn cây cỏ rất nặng, dày vò cây cỏ mà sống bằng cây cỏ.; At that time I eat grass again, grateful for the heavy grass, the crush of grass that live on grass. Lần lượt, trải theo nhân duyên tiến hóa, từ loài nhỏ nhít, cho đến được với lớp thú chạy, chim bay, ta đã hành hạ biết bao loài cây cỏ. ; In turn, according to evolutionary conditions, from small species, to the class of running animals, flying birds, we tortured so many species of plants. Cho đến lúc mang thân người trải qua nhiều lớp thú: cọp, beo, sư tử... cùng vượn, khỉ, giả nhân... ta đã giết hại biết bao loài cỏ cây, và thú nhỏ; do có tưởng-ấm lâu ngày thành ra: hành vi của ngũ ấm ! ; Until the body of people go through many layers of animals: tigers, leopards, lions ... together with apes, monkeys, hypocrites ... I killed so many plants and small animals; due to the idea-warm long days into: the behavior of the five warm!
***
Đến được với lớp con người đây! ; Get to the class of people here! Xét lại nhiều lớp trước, vô số kiếp ta đã giết hại biết bao kẻ xung quanh ta, kẻ đi chung với ta; Considering many layers ago, countless lives have killed so many people around me, who come with me; trong số vạn hồi ức, họa chăng có được sống sót một. ; Among the recollections of memories, there is one survivor. Hôm nay tính lại lương tri ta cũng không biết hối hận bằng cách nào?Today we rethink our conscience also do not know how to regret? Cái may sống sót của ta, là cái quá tàn ác và hung bạo, mặc dầu không hiểu, vô tình, buổi xưa đã đành rồi, còn ngày nay ta làm sao tránh sự giết hại?My survival, which is too cruel and violent, although not understand, accidentally, the old did, but today how to avoid killing? Làm sao nuôi sóc kẻ đàn em? Cùng làm sao dạy dỗ? ; How to care for young people? How to teach?
***
Biểu tượng hoà bình !Peace Symbol!
***
Vũ trụ ví như bà mẹ, chúng ta những kẻ sống chung, chúng sanh tất cả con chung của vũ trụ.; Universe as mother, we who live together, beings all beings of the universe. Ta được thân người, có được thức-trí, đối với muôn loại, như kẻ đàn anh, sanh trước đi trên, nếu ỷ mạnh hiếp kẻ yếu, làm sao cho phải lý lẽ ?; We are human body, have been aware-for all sorts, like men, born before going on, if you are strong against the weak, how to reason? Vì cái tham sống cho ta, mà muôn loài chết thảm, nghĩ lại thật là bất nhơn, vô nhơn, phi nhơn loại ! ; Because the living for me, that all species died of mats, think again is non-human, non-kind, non-kind! . Ai sanh trước hiền hơn, sáng hơn, trẻ em sanh sau dữ hơn, ngu hơn: Ta lẽ nào lấy cái hung tợn, cái gian tà mà làm lớn?; Whoever is born prettier, brighter, children born after more evil, more stupid: I should take the fierce, the perverse to great? Thật là tội lỗi, sống tội lỗi, xác thân tội lỗi, hành vi tội lỗi, lời nói tội lỗi, ý niệm tội lỗi, sự ăn tội lỗi, sự mặc tội lỗi; It is sin, sinful life, sinful nature, sinful behavior, sinful words, sinful thoughts, sinful eating, sinful wear; Mớ tội lỗi dẫy tràn kia, nào có xứng đáng với loại trên trước, tiến hóa vượt trổi hơn bao hạng thấp hèn?; Where are the sins, which are worthy of the above, evolve more than the lowly?
Hãy tha thứ cho tất cả ! Vì ta đã có lòng nhơn của người, nếu ta muốn sống, thì đừng giết hại mạng sống khác. ; Forgive all! For if I have my kindness, if I want to live, do not kill another. Tất cả với ta, ta cùng với tất cả, đều liên lạc mật thiết với nhau, bằng một lẽ sống: như ta giết hại, tức là ta đã chặt đứt sợi dây liên lạc, giữa ta cùng với vạn vật trong vũ trụ, rồi vậy! ; All of us, together with all of us, are intimately connected with each other, in a way of life: as we kill, we cut off the cord, between us and all things in the universe, that's it ! Ta đã lỗi đạo sống chung với chúng sanh, là trái với nhịp tiến hóa.; I was wrong to live with living beings, is contrary to the pace of evolution.  Như thế đối với muôn loại ta sẽ thấy trơ vơ, trống trãi, lạnh lùng, tưởng như ngoại vật, rất khác biệt với ta. ; So for all kinds of us will see the naked, empty, cold, seemingly like exotic, very different from us. Đứng trước cõi huyền bí, thăm thẳm, bao la, của vũ trụ, ta sẽ* thấy sợ hãi, cũng như muôn loài trong vũ trụ, ra tuồng như sợ hãi, kinh tởm cho cái quái ác của ta ! ; Standing in front of the mysterious, deep, vast space of the universe, we will* see fear, like all things in the universe, come out like fear, disgusting for our evil !
Hãy sống với vũ trụ! Hãy học hiểu rõ thấu chơn lý, ta sẽ thấy "cái ta" không còn cách biệt với vạn vật nữa, ta sẽ được an vui!; Live with the universe! Learn to understand the truth, we will see the "I" is no longer separated from the universe, I will be happy!
***
10. Chơn Lý Của Vũ Trụ; The Truth of the universe:
Chúng sanh là tiến hóa, từ địa ngục đến Niết bàn do nơi nhân-duyên, chuyền níu mà phát sanh ra.; Being is evolving, from hell to Nirvana by the place where the human-condition, passing that arises. Từ nơi không sanh ra có, nhỏ tới lớn, có rồi có mãi, không hết không rồi: mượn vật chất làm thân để nuôi tâm, còn thân trả lại tứ đại; đời đời kiếp kiếp không thặng dư hay thiếu hụt .; From where not born there, small to large, there are forever, not all not then: borrow material to the body to feed the mind, body returns the four elements; eternal life is not  surplus or shortfall
Chúng sanh chẳng phải lưng thiếu, Phật Thánh chẳng phải đủ đầy, dầu đến bao lâu, xem ra cũng vậy. ; Beings do not have to be lacking, the holy Buddhist is not full, how long, looks like that. Thật là vũ trụ mênh mông, mà như tuồng sắp đặt. ; It is a vast universe, but like the installation.
***
Kìa như sắc-ấm: Đất, nước, lửa, gió, sanh thọ là sự sống; ấm của đất sanh chất nhựa như sợi chỉ, chất nhựa của đất, nước sanh ra rễ, cỏ, cây, thú. ; Be like the warmth: earth, water, fire, wind, birth is life; the warmth of the soils of plastic as the thread, the resin of the soil, the water that gives birth to roots, grass, plants, animals. Cỏ, cây có giống là hột trái, loài thú có giống là tinh ba (tức tinh dịch của giống đực), mà sanh sản. ; Grasses, plants are like seeds, animals are the same as the semen (semen semen), which reproduce.
Note: tinh-ba tức là tinh trùng của loài thú vật ! ; Note: The semen is the sperm of animals! (semen: tinh ba-tinh dịch giống đực):(reminder for translated female robot ! you understand...not change color for me ! Okay ! 
***
Cỏ, cây sanh ra thú vật, đồ vật thành máu thịt xương da; lớp thú đến lớp con người, người đến Trời, trời đến Phật.; Grasses, plants produce animals, objects into blood, flesh and bones skin; animals to human class, people to Heaven, heaven to Buddha. Cây sanh ra trái, cỏ sanh ra bông, vải, hoa, sự biến hóa khôn lường, có rồi sanh thêm có; Plants produce fruit, grass produces cotton, cloth, flowers, metamorphosis, there are then birth more; từ không đến có, có rồi lại không, thay qua đổi lại. ; from not to have, there and then not, change back and forth. Lửa trong địa cầu lăn, vạn vật vô thường tiến tới, chớ không phải thối lui.;The fire in the earth rolls, impermanent things move forward, not rotten back. Từ vật chất đến tinh thần, từ ác đến thiện. ; From material to spirit, from evil to good. Tinh thần không chật, vật chất không hư hao, sự việc của nó là có, lý luận của nó là không.The spirit is not tight, the material is not damaged, its a matter of fact, its argument is not. Cho nên ai biết lý lẽ của không rồi, chẳng còn phải khổ, điên, mờ quáng, về sự thay đổi lăn xoay nữa. So who knows the reason of not then, no longer suffering, crazy, blurred, about the change rolling again.
Người mà giác ngộ chơn lý, mới biết đường đi, đi tới cảnh cao siêu tốt đẹp của tâm hồn, vĩnh viễn, chắc thiệt yên vui; The person who realizes the truth, knows the way, goes to the high sublime scene of the soul, permanently, firmly happy;  mới gọi cái ta là của ta, mới có lý nghĩa, mới là ích lợi. ; The new one is our own, the new meaning, is useful. Hết mê lầm ! ; End of delusion! Không loạn vọng.; Do not panic ! Không còn cái sở-chấp, chi nữa; hết ! There is no more attachment; end !
Tổ Sư Minh Đăng Quang ; Patriarch Minh Dang Quang.
***
Study new words: sở-chấp ! the word assumption is what ? A: kiêu căng, giả bộ, sự cưởng chiếm, sự giả thuyết, tiểu tiền đề, tính tự phụ là cái sở-chấp đó !
Đề tài suy ngẫm: Cách tân ! Vì bạn muốn bỏ cái sở-chấp thì phải cách tân: tức là một cuộc cách mạng mới, thì phải như thế nào ? ; Reflection topic: Innovation! Because you want to give up the assumption, it must be innovative: that is a new revolution, how must? 
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )
Meditation, be still is, looking at the swastika! )
***
Thc hành dch sang Anh ng t hc: s 01
Practice self-taught English translation: No. 01
( Hiu chnh và dch thut : Lê Đức Huyến; Correction and Translation: Le Duc Huyen )
* Dch sang Anh ng; Translations into English: Hc hành phi biết "ch sai"...Tm cu hc hi, mit mài nên thân!; Learning to know "the wrong place" ... The demand to learn, hard to the body! 
Thực hành đọc Chơn lý ; Practice reading Truth
@...!...@

(Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)
Tiêu đề của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét