Thứ Hai, tháng 9 30, 2013

19 Học chơn lý ; Learn the truth

Thực hành dịch sang Anh ngữ tự học: số 19
Practice self-taught English translation: No. 19
( Hiệu chỉnh và dịch thuật : Lê Đức Huyến ; Correction and Translation: Le Duc Huyen )
* Dịch sang Anh ngữ ; Translations into English: Học hành phải biết "chỗ sai"...Tầm cầu học hỏi, miệt mài nên thân!; Learning to know "the wrong place" ... The demand to learn, hard to the body!
Thực hành đọc Chơn lý ; Practice reading Truth
Học Chơn Lý
Learn The Truth
( Trang 281-294 ; Page 281-294 )
Cổ nhân xưa, là do loài thú vật tiến hóa ra. ; Old ancients, the animals evolved. Loài thú thì không biết làm đặng nuôi mạng sống của chúng, chỉ biết làm hang ổ để che mưa và nắng, cùng trong khi sanh sản thôi. ; Animals do not know how to feed their lives, only to make lairs to cover the rain and sun, while reproducing only. Loài thú sanh ra từ nơi nước, đất, cỏ, cây, và chỉ biết ở và sống với nước, đất, cỏ, cây, chớ không biết làm gì hơn nữa cả ! Animals come from water, soil, grass, trees, and only live and live with water, soil, grass, trees, and do not know what to do anymore!
Bởi không biết phương pháp: "dưỡng sinh", nên sanh ra nhiều...mà sống sót lại rất ít, và chẳng sống dai. ; By not know the method: "nourishing", born many ... that survive very little, and not long life.  Cái sống mà ai cũng tham muốn, vì đó cổ nhân xưa, mới tập cuốc đất cấy cày, gieo giống trồng hột, cất nhà, may áo, nếm thuốc, trị bịnh. ; The life that everyone craves, because that old ancient, plucking land plowing, sowing seed, planting house, sewing, tasting medicine, cure. Cái tham muốn, cho rằng lúc nào cũng khổ, và vì khổ mới siêng làm. ; Craving, that is always suffering, and because new hard work. Việc làm ấy là lấy nước, đất, cỏ, cây, thú, người mà làm việc. ; The work is to get water, soil, grass, trees, animals, people who work. Càng làm càng mở mang trí thức, sáng láng khéo hay, chế biến tìm tòi, nơi cái có, cái sống là vật chất. ; The more you open up intellectuals, bright or smart, processing the search, where there is, the living is material. Họ quanh quẩn trong ấy, muôn đời ngàn kiếp chịu khổ nhọc không công. ; They live in it, eternal life long suffering without work. Ở trong ấy có khác nào trong khám ngục, không đường ánh sáng, nơi trong ấy hết làm rồi nghỉ, hết khổ rồi vui, như sự an ủi để hành phạt mãi mãi ?Is there any other in the prison, no light path, where in the end of the work and then leave, suffering and happy, as the consolation to punish forever ?Người ta rất dốt, là không biết mình ở đâu, và lẽ thật ra sao đối với không gian cùng thời gian trong vũ trụ. ; People are very ignorant, do not know where they are, and what the truth for space and time in the universe.
***
Bởi có xác thân , nên phát sanh ra thọ cảm, bởi có thọ cảm nên phát sanh ra tư tưởng, bởi có tư tưởng nên phát sanh ra hành vi, bởi có hành vi nên phát sanh ra tri thức.Because there is the body, should arise sensation, because sensation should arise out of thought, because the thought should arise behavior, because the behavior should arise out of knowledge. Loài người có học là học mưu cầu đời sống, học nơi vật chất, để tô đắp cho sắc thân, chớ không cần biết đầu hay đuôi, trước hay sau, thật hay giả ra làm sao? Human learning is the pursuit of life, learning material, to fill the body, not to know the head or tail, before or after, how real or fake? . Tuy là nuôi dưỡng sắc thân mà chẳng đặng sống lâu là bởi loài người lúc nhỏ không có đủ trí khôn, cùng phải lắm sự thái quá và bất cập cho nên thân ấy chẳng bền dai. ; Although it is nourishing the body and not live for a long time because human beings at a young age do not have enough intelligence, too much overstatement and inadequate so the body is not strong. Lắm khi tranh giành ăn uống vì tham vui sướng, mà họ lại giết hại với nhau, dữ hơn ác thú. ; When they scramble to eat and drink for joy, they kill each other more evil than the beast. Do đó người ta mới trình bày ra : "đạo lý" ! ; So new people are presented: "moral"! Thiện và ác phân biệt và tập sống bằng tinh thần, cái lý lẽ không không của linh hồn, để cho được khoái lạc nhẹ nhàng hơn. ; Good and evil distinguish and live by the spirit, the non-zero reason of the soul, to be more gentle pleasure. Và bắt đầu từ đây người ta cho rằng thiện để sống là cần, vì có sống rồi mới có ăn được. ; And starting from here people think that good to live is needed, because it is alive to eat. Như thế nghĩa là, người ta học nơi tinh thần lý trí, mà người ta dứt bỏ cái học trước kia, cái học ác, học nơi vật chất, nơi sự việc của thân xác. ; That is to say, one learns in the spirit of reason, one gets rid of the previous learning, the evil learning, the material learning, the physical thing. Tức là người ta đã đến cái học thứ hai vậy. Người ta cho rằng: nuôi dưỡng tinh thần, cũng như nuôi hột giống, là đúng hơn. ; That is the second school. It is said that nourishing the spirit, as well as raising the seed, is more true.
***
Ghi chú-Note: thái quá-overstatement-sự phóng đại: the action of expressing or stating something too strongly; exaggeration. And "inadequate-không đủ" (bất cập) ! inadequacy (n)- không đầy đủ, không thích đáng, không hoàn toàn tức là "bất cập" !!!
***

Trước kia loài người học để dưỡng nuôi xác thân, đối với vật chất như thế nào, thì bây giờ loài người học để nuôi dưỡng tinh thần, lý trí cũng y như vậy. Previously humans learned to nourish the body, for the material how, now humans learn to nourish the spirit, the reason is the same. Họ so sánh cách tương đối đó, mà họ sống và thật hành. ; They compare that relative way, which they live and practice. Bên phía vật chất có bao nhiêu phương pháp thì bên phía tinh thần cũng có bao nhiêu phương pháp.How many methods in the material side, how many methods of spiritual side. Mà loại người lại cho là: Đời sống, việc làm, theo lý trí tinh thần, là nhanh nhẹ khỏe sướng hơn, và là: ở trên cao bay khỏi mặt đất địa ngục rồi vậy. ; The kind that people say is: Life, work, mental reason, is faster and happier, and is: high above the ground to hell. Hai hạng nầy đều ở trong giáo lý, phương pháp của thiện và ác, có và  không, thân xác và lý trí, vật chất và tinh thần, chớ chưa biết chi là lẽ thật, chơn lý của sự đời! ; These two classes are in the doctrine, the method of good and evil, yes and no, body and reason, material and spiritual, not knowing what is the truth, the truth of life! Thiện và ác là sự phải và trái, hai bờ lề hai bên, của sự thái quá và bất cập. ; Good and evil are the right and the left, the two sides of the border, of overstatement and inadequacy. Tuy nhiên, hai bờ lề thiện ác, là ở hai bên chớ chưa phải là cái đạo tuyệt đối nơi chính giữa, nhưng bờ lề ấy, cũng cặp hai bên đường, kêu là tiểu đạo (con đường nhỏ). ; However, the two margins of good and evil, on the two sides is not the absolute direction in the middle, but the margins, also the two sides of the road, called the path (small path). Và nếu không có đường nhỏ hai bên ấy, thì con đường lớn đại đạo nơi chánh giữa, cũng không sao có được.; And if there are no small paths on both sides, then the big road in the center of the middle is also not possible. Vậy nên thiện và ác là đời, còn đạo là ở giữa nơi thiện ác, sống và chết, vui và khổ...giữa thiên đường và địa ngục. ; So good and evil is life, and virtue is in the place of good and evil, living and dead, happy and miserable ... between heaven and hell.
***
"Đạo" là con đường của chơn lý, vì loài người sanh sau, nên không hiểu chơn lý, lẽ thật của đuôi và đầu, họ chỉ nhắm mắt đánh liều, lần mò bước đi theo hiện tại, vì thế mà loài người chỉ chấp nhận theo giáo lý."The Way" is the path of truth, because humans are born after, so do not understand the truth, the truth of the tail and head, they only close their eyes to risk, accept the doctrine. Từ ác khổ trược, đến được giáo lý thiện vui thanh, đủ cho họ ăn hưởng no ngon hạnh phúc rồi, và là miễn cho được yên sướng, chớ họ không muốn tìm chơn lý, lý lẽ "đạo"...chi nữa cả ! ; From evil miserable, to good moral education, enough for them to enjoy delicious and happy, and is free to be happy, they do not want to find the truth, the "virtue" ... only both! Loài người rất mê tín, lúc đầu thì mê tín nơi sắc thân vật chất, cái ác, cái chết khổ, vì bởi mới được sanh ra từ trong tứ đại. Về sau mê tín cái sống cái thiện, cái vui của trên cao nhẹ sạch. ; Humans are very superstitious, at first superstition the material body, evil, death suffering, because of the new born in the four. After superstition the good life, the fun of high clean clean. Nhưng rồi chẳng bao lâu họ cũng bị nhàm chán và mỏi mệt, mà té xuống trở lại thấp, rồi từ dưới thấp lại bước trở lên cao. ; But soon they were bored and tired, but fell back low, then from lower to higher up. Cũng như một kẻ kia như hố sâu, mãi mãi như thế, do sự thích ưa và nhàm chán của cái ý, bị trói trăn trong tình dục tương đối mãi mãi khổ nhọc, mà không rồi đâu đến đâu cả ?; Just as someone is like a hole, forever like that, due to the likes and boredom of the mind, tied up in relative sex forever misery, where thenhere?
***
Ghi chú; Notes: nơi câu trên nếu không có "dấu hỏi-question mark" thì 'mệnh đề quan hệ"...", mà không rồi đâu đến đâu cả ? " , where thenhere? Sẽ không dịch được theo đúng văn phong "văn viết"...nó chỉ dịch theo phong cách nói...đảo ngược lại..."chuyển hoán" !!!
***
Nhưng cũng nhờ có sự mê tín, khổ sở, thất bại, của hai giáo lý bên lề ấy, mà đến lần được giác ngộ chơn lý lẽ thật, là "đạo" của vũ trụ chúng sanh.; But thanks to the superstition, misery and failure, of the two teachings on the sidelines, to the time of enlightenment the truth of truth, the "direct" of the universe beings. Và sau khi thấu lý "đạo" rồi, thì không còn nương theo giáo lý thấp và cao, của sự tới lui hai bên bờ lề kia nữa, mà được nghỉ yên một chỗ, nắm giữ gặp được mực trung là "đạo": kêu là đắc đạo ! ; And after the "direct" theory, then no longer follow the low and high teachings, the back and forth on the other side, but resting a place, holding the middle level is the "religion": The call is enlightened ! Rồi từ đó ở yên nơi đường giữa, mà đi tới theo lẽ thật chơn lý để được sự kết quả quý báu diệu mầu, nên gọi là đắc quả vậy. ; Then from there in the middle of the line, which goes to the truth of truth to be the result of precious magic, so called fruit.
***
Sau khi thật hành theo Chơn lý của trung đạo đã được kết quả, và con đường đã khai vạch đi đó, còn để lại dấu vết về sau, chúng sanh đều được thấy gặp để đi theo, đến nơi Cực lạc, con đường ấy càng ngày càng rộng lớn: tỏ rõ ! ; After the practice of the Truth of the middle school has been fruitful, and the road has been cleared, leaving behind traces, beings are seen to follow, to the place of Ultimate Bliss, that way more and more broad: clear! Trở nên con đường cái của chúng sanh, chừng ấy tức là thành "đạo", hay là "đạo" đã hoàn thành vững chắc rồi.  ; Become the path of beings, so that is the "religion", or "religion" has already completed. Từ giáo lý đến chơn lý tuyệt đối, hay là từ pháp lý đến đạo lý tuyệt đối, tức là từ tương đối đến tuyệt đối. ; From doctrine to absolute truth, or from legal to absolute doctrine, from relative to absolute. Vì giáo lý pháp lý là tương đối có hai bên, mà hễ có hai bên, là chúng sanh hay nhảy qua và nhảy lại, khổ sở cho cái "ta" không định vị. ; Since the legal doctrine is relatively two-sided, there are two sides, being beings or jumping and jumping, suffering for the "I" not positioning. Vậy nên chỉ có chơn lý của lẽ đạo tuyệt đối có một, mới là chỗ đứng yên vui đứng vững lâu dài, mới là con đường của người giác ngộ. ; Therefore, only the truth of the absolute path has one, is the place to stand happy long-standing, the path of the enlightened.
***
Notes: formula (formulation-sự thành lập): the + adj. : công thức cách thành lập từ: the + tĩnh từ ! của cụm danh từ "the enlightened" ..người giác ngộ ! (CHÚ Ý rằng:  suốt trong cả bộ sách...nơi duy nhất có một không hai...nơi mà Tổ Sư Minh Đăng Quang dùng hai chữ "chân lý " còn lại thì đều là "chơn lý" là nơi câu tiếp theo dưới đây ! )
***
Muốn đến với chân lý phải do hai cách:
To come to the truth must be two ways:
1.- Từ ác đến thiện và giác ngộ. ; From evil to good and enlightenment.
2.- Nhờ sự dứt bỏ ác, thiện, bằng cách tĩnh tâm yên lặng, quán xét mà nhận thấy! ; Thanks to the relinquishment of evil, good, by silent retreat, contemplation noticed! Đây là cách đi tắt mà vượt khỏi đàng nấc thang thiện, hay là ngón tay chỉ dẫn là sự thiện.; This is a shortcut that goes beyond the good ladder, or the instruction finger is good. Vì hết làm thiện mệt mỏi đến nghỉ ngơi, yên lặng, tự nhiên là chơn lý.Because exhausted all good to rest, quiet, natural is the truth. Vậy nên gọi là chơn lý là sau các pháp thiện.; So called the truth is after the good. Hay cũng nói: Chơn lý là lẽ thật yên lặng tự nhiên của buổi đầu, là nguồn gốc của sự phát sanh ra vạn-vật, chúng sanh và các pháp, lại cũng là chỗ đến của vạn vật, chúng sanh và các Pháp bảo. It is also said: Truth is the natural quiet truth of the beginning, the source of the birth of things, living beings and the dhamma, is also the place of things, beings and the Dharma. 
***
Lật tập "vở chép bài"  ra mà viết chơn lý !; 
Flip the "copy work" to write the truth!
***
Chữ viết của cư sĩ  pháp danh: Tâm Đăng !
The writing of the layman's legal name: Tam Đang!
***
Chơn lý không phải nói vắn tắt, là cái lẽ thật yên lặng tự nhiên ấy mà hiểu được. ;Truth is not to say briefly, is that quiet natural truth that is understandable. Mà cần phải biết lẽ thật, nguyên nhân của nguồn gốc của chúng sanh, vạn vật, các Pháp-bảo, từ trong cái yên lặng tự nhiên sanh có ra bằng cách nào?; It is necessary to know the truth, the cause of the origin of beings, all things, the Dharma, from the natural silence comes out how? Cách đi tới ra sao?; How to go?; Và sẽ đến đâu?;And where will it go?; Cái yên lặng tự nhiên: trước là sao?; Natural silence: before is? Và cái yên lặng tự nhiên: sau nầy là sao?; And the natural silence: What is the future? Có hiểu như thế chúng sanh mới, đi trúng đường và đến nơi kết quả được. Understand that new beings, hit the road and come to the results.
***
[!]
(Thông báo Tin Vui...hiện giờ Robot dịch, đã hiển thị, nơi nào cần phải phân câu...nghĩa là thêm dấu "chấm phảy" hay "dấu chấm, phân câu "nó thông minh" khuyên mình...phân câu! Bộ Nhớ nó "giới hạn" ừ ! ...thì nó hiện ra, nơi đó..."một dấu chấm" !):( và nếu rằng: giữa hai động từ là "dấu chấm" của robot dịch....ta thêm chữ "và-and"...theo nguyên lý văn phạm !!! OK !
***
Đức Phật khi xưa, ngồi dưới gốc cây bồ đề chánh giác, sưu tầm nguồn gốc của chúng sanh: vạn-vật và các pháp-bảo, mà thấu đạt được cái thật của sự đời. ; The old Buddha, sitting under the root of the Bodhicitta, collected the origin of beings: things and the legal, which reached the truth of life. Ngài đã biết được từ đầu nguyên nhân, đến nơi cuối rốt, và do đó Ngài mới nói ra và chỉ dẫn muôn ngàn pháp, để đi tới cho trúng mục đích. ; He knew from the beginning of the cause, to the last, and therefore he spoke and directed the multitude of dharma, to reach the goal. Chư Tăng đệ tử Ngài cũng y như thế, các vị ấy cố nhập thiền định, vào trong cái yên lặng, để tĩnh trí mà tham thiền, thẩm xét lẽ đầu đuôi sự việc, và tự tạo ra phương pháp, để đi cho trúng: cách thức ! ; được mau đến chỗ nghỉ yên. ; The monks and nuns of his disciples, too, tried to enter into meditation, into tranquility, to meditate, to examine the origin of the matter, and to create their own method to win. : method ! The be quick to rest. Bởi thế chúng ta mới thấy trong lịch sử, có đoạn như thế nầy: Một vị Tỳ-Khưu đã nhập định bay lên các cõi Trời, tìm các vua Trời và vị Ngọc Hoàng thượng đế, mà hỏi nguyên nhân của tứ đại; có từ đâu, và sẽ đến đâu. ; So we have seen in history something like this: A monk who entered into the heavenly realms, sought the kings and gods, and asked the cause of the four elements; from where, and where to go. Chân lý ấy, như thế nào?; That truth, how?  Làm cho không một ai trả lời được cả. ; Make no one answer. Vì lẽ các bậc Trời, người, là còn ở trong các pháp, trong giáo lý, chớ chưa giác ngộ: chơn lý!;  Because the gods, people, are still in the dhamma, in doctrine, not yet enlightened: the truth!; Các bậc ấy cũng sanh ra từ nơi tứ đại, thì làm sao mà biết được tứ đại từ đâu, và đến đâu, hay như thế nào? ; They are also born from the four regions, how can you know where the four great, and where, or how? Sau rốt vị sư ấy đi hỏi Phật, Đức Phật dạy rằng: "Cũng như sau khi người xả bỏ thiền định, là tứ đại, chúng sanh, vạn vật và các pháp mà từ đó sanh ra, và cũng như người nhập định trở lại; Nó là chỗ trở về, chỗ đến của tứ đại, của vạn vật, chúng sanh và các pháp-bảo kia vậy". After all the monk went to ask the Buddha, the Buddha said: "Just as he renounced the meditation, the four elements, the beings, the things and the dhammas from which he was born, and as the immigrants became. It is the place of return, the destination of the four elements, the universe, beings and other legal solutions.";  Câu nói vắn tắt ấy, thật là hoàn toàn đúng với chơn lý, câu nói ấy chỉ rõ vũ trụ, không gian và thời gian, bao trùm cả:  tứ đại, vạn-vật, chúng sanh, và các pháp; ở bên trong. ; This brief statement, which is quite true with the truth, that indicates the universe, space and time, covering the four elements, things, beings, and dhammas; inside. Câu nói ấy, chỉ rõ lẽ sanh diệt của những địa cầu tứ-đại, và từ nơi tứ đại mà sanh ra vạn vật; vạn vật sanh ra chúng sanh; chúng sanh phát sanh ra các pháp; các pháp phát sanh ra vũ trụ và chơn lý; Vũ trụ và Chơn lý phát sanh ra tứ đại: vọng xoay tròn…; That statement, indicating the birth and destruction of the four-terrestrial globe, and from where the four elements that produce all things; All beings are born beings; sentient beings arise the dhamma; the laws arise in the universe and the truth; The Universe and the Truth arise out of the four elements: the spin ...
***
Everyone needs two naps per day !
Mọi người đều cần hai lần ngủ trưa mỗi ngày!
Văn Phạm- Grammar*: 
a) verb - động từ mà nằm trong "một mệnh đề", nhất là các mệnh đề phụ, 'bồ nghĩa' cho "mệnh đề chính" của câu. Nó là từ mà "bao hàm" ngụ ngầm...một ý nghĩa nào đó mà do câu văn ấy : tạo ra "ý nghĩa" cho nó...là cụm từ trừu tượng, không hiển thị bằng một từ "cụ thể" nội dung mà nó "muốn diễn đạt" là gì ? Ex: Chẳng biết mình bệnh gì, nên chữa trị không lành. ; I do not know what disease, should not heal.
b) Nó sẽ được "rõ nghĩa" của động từ đó, khi bạn lấy "động từ" ấy mà : chia thì...tức "phân chia" thời gian mà động từ ấy...được nói đến ..là thì-tense nào ? what's tense of verb ? ! Trong ngôn ngữ tiếng lóng-slang từng có từ là "number tenses"...là biến thể chữ "ten" là "mười...thêm vĩ ngữ: ... se = tense...mang ý nghĩa "bẩn thỉu" (To be tense!):(you know "!" ) ; trong thương mại...10 $- 1 $= 9 $ OKAY !!!
c) Ngoài trừ các mệnh đề mà thường "mệnh đề quan hệ"...của nhóm từ quan hệ. Hãy lưu ý "các mệnh đề" mà nó là "một cụm từ của động từ nguyên mẫu" của giới từ to....vì " Mệnh đề-Clause là một nhóm  từ mà có động từ của nó"; is a group of words that have its verb " !!!  Ex: Khác nào một người bịnh nầy, mà uống tất cả các thứ thuốc trị muôn ngàn chứng bịnh khác!; Like a sick person, drink all the medicines to cure thousands of other illnesses!  Vậy, "trị" là động từ "cure" mà có "nguyên mẫu động từ" là "to cure thousands of other illnesses" là mệnh đề phụ :nguyên mẫu động từ có "to".. okay ! Main clause là  "mà uống-drink" Chủ ngữ "Like a sick person + Drink Động Từ...+ mệnh đề phụ là "bổ ngữ-completment" : !!! Nên: to cure thousands of other illnesses! là "mệnh đề phụ" !  Cấu trúc câu : Chủ ngữ + Động Từ+ Bổ ngữ ! 
d) Trong tự điển Oxford, lớn loại đơn ngữ Anh-Anh ...dành cho Cao Cấp xuất bản năm 1992...thì phân tích Mẫu cấu trúc câu...theo verb-động từ...thì có tất cả là 32...loại cấu trúc câu...Viết tắt...chỉ vài từ..nhằm..ghi chú...kèm theo trong tất cả..động từ có liệt kê trong sách...nơi mà...cần ghi chú..động từ đó...thuộc loại mẫu câu nào ?? (Quyển nầy và vài bộ sách Anh Ngữ....trò đi đứt 1 con heo...lúc bấy giờ là 2 chỉ vàng...!)
đ) Câu là một từ hay nhóm từ mà khởi đầu là một chữ viết hoa và kết thúc là một dấu chấm, một dấu hỏi hay dấu chấm than ! ; A sentence is a word or phrase that begins with a capital letter and ends with a dot, a question mark or an exclamation mark!
***
Khi xưa, chỉ có các vị Tỳ Khưu ấy là bậc tu thiền định mới tìm xét Chơn lý và Vũ trụ, mà đi hỏi Phật như thế, và sau một lời nói của Phật, là vị ấy được giác ngộ thấy biết rõ ràng, không còn hoài nghi: phóng tâm gì nữa cả; như chai nước đã đựng đầy, không còn lưng thiếu vọng động.In the past, only the Bhikkhus were meditational monks to look at the Truth and the Universe, but to ask the Buddha like that, and after a word of Buddha, he was enlightened to know clearly, no longer cynical: devote any more; Like water bottles filled, no longer disappointed. ; Cũng y như thế, thấu đáo Chân lý thì đắc đạo, là đắc chánh định và kết quả, của bậc giác ngộ thượng trí.In the same way, the Truthfulness is enlightened, the attainment of right concentration and result, of the Awakened One. Người giác ngộ chơn lý cũng như kẻ đau, mà được biết rõ nguyên nhân của chứng bịnh mình, và biết rõ các bộ phận trong thân thể, biết rõ các món thuốc, và biết rõ tánh vị thuốc tất cả, nên chẳng đợi mượn cầu ai; The person who awakens the truth as well as the painful person knows the cause of his illness and knows the organs in the body, knows the medicine, and knows the nature of the medicine, so do not wait and pray for anyone; tự mình lấy uống vào thì bịnh hết liền.; He himself took the drink immediately. Bậc thượng trí cũng y như thế, có khác hơn là kẻ ngây si, chẳng biết thân mình tạng thể ra sao nên thường bị hư hại. ; The superior is like that, other than the fool who knows nothing about his body, so often damaged. Chẳng biết nguyên nhân của chứng bịnh mình, nên thường bị trúng độc.; Do not know the cause of his illness, so often poisoned. Chẳng biết mình bệnh gì, nên chữa trị không lành. ; I do not know what disease, should not heal. Chẳng biết rõ các vị thuốc nên hay dùng lộn, bịnh càng thêm nặng.  ; Do not know the drug should be used or flipped, the more serious illness. Chẳng biết tánh thuốc nên mới pha trộn món kỵ, khi uống vào thì chết. ; Do not know the new drug should be mixed cigarettes, when the drink is dead. Kẻ ấy phải nhờ người khác chỉ bảo, chăm nom lo sóc; He must ask others to care, take care of; tánh mạng mình giao cho người khác, may nhờ rủi chịu, sống chết đều ở nơi tay người, sợ nỗi người ghét hại, đến đỗi phải chiều chuộng lạy bái dâng của nạp tiền, để cầu cho người thương, mà ban ơn nhỏ phước cứu tử hườn sanhThe life assigned to others, sewing by risk, living dead in the hands of people, afraid that the person hated, so as to pamper the offerings of the recharge, to pray for the wounded, that small blessing son-slaughter; thờ người hơn cha mẹ, và ai ai cũng là cha mẹ của mình hết, bảo sao nghe vậy, mê tín theo người bày chỉ, nhắm mắt đánh liều tới đâu hay đó, chớ nào có biết việc chi đâu! ; worshiping people more than parents, and everyone is their parents all, why listen to it, superstition according to the showers, eyes closed to where or not, do not know what to do!
***
Please tell me what writing in the photo obove !
Xin vui lòng cho tôi biết những gì viết trong bức ảnh ở trên!
***
Mà sự thật cũng phải như vậy!; And the truth must be the same! Đức Phật là bậc cao siêu, bậc thượng trí thức, và chư đệ tử đích đáng của Ngài cũng là cao siêu thượng trí, mới chịu tham thiền thấu chơn lý mà đắc đạo mầu nhiệm, chớ đối với chúng sanh, thì có được như thế đâu ; phần đông là kẻ chỉ ưa thích sự khổ vui, đâu cần biết học. ; The truth must be the same !; And the truth must be the same! The Buddha is the highest, the intellectual superior, and his right disciples are also super superior, new mental meditation, which attained the mystery, not to beings, is like that's it; Most of them just enjoy the misery, not need to learn. ; Mãi lo ăn uống cái tham lam, để cho sự sân giận sình nổi, sanh ra đủ chứng si mê, hư thúi trong ngũ tạng lục phủ của mình, mê sảng điên cuồng, hoặc đuối hơi hấp hối, không còn cử động hay trí hóa chi chi nữa cả…,; Take care to eat the greed, to let the anger rise, to be born enough of ignorance, spoiled in the green of his organs, crazy delirium, or dying dying, no more movement or mind what more ..., cho nên dẫu là đối với đức Phật đại tài kia đi nữa, cũng không có thể trì huỡn, ở đó giảng giải nói rành với bịnh mê sảng gần chết. ; Therefore, even if the other great Buddha, also can not be persuaded, where the explanation speaks with delirium near death. Thôi thì cứ đưa cho thuốc uống mau mau đợi khi bịnh bớt nhẹ rồi, mới phải lúc ân cần dạy dỗ chỉ bảo, cho họ giác ngộ; hoặc sau khi hết đau rồi, là họ sẽ tự giác ngộ lấy họ! ; Well, just give the medicine to drink soon after the disease is reduced, new time to kindly teach them just tell them, enlightenment; or after they are gone, they will enlighten themselves!
***
Phải như vậy!;  It has to be like that! Đối với chúng sanh si mê như thế thì đức Phật dạy bảo liền làm sao cho được, mà không, phải là: làm phù thủy, làm thiên thần, họa phù, đọc lời thần chú, tay bắt ấn chú...;For such delusion beings, the Buddha taught immediately how to be, without, must be: do witches, do angels, edicts, read the mantra, hand presses ...(ngón tay đan xen, mà bấm huyệt đạo trên bàn tay !; fingers crossed, but the acupuncture point on the hand!); để làm thuốc cho họ uống, để làm cho họ mê tín như sự bắt hồn linh, rồi sau đó sẽ lần lần giảng dạy, y theo chơn lý thì mới được. ; To make them superstitious, to make them superstitious as captivating souls, then to teach them, then to follow the truth. Những kẻ ấy họ tin ông Phật như thần linh, như thánh linh thiêng, là một hạng mê tín theo việc làm.They believe the Buddha as a god, like a holy god, is a superstitious type of work.
**

Còn hạng mê tín thứ hai, theo lời nói của Phật mà cho rằng lời nào cũng hay hết, cũng dùng được hết, lời nói nào cũng nghe theo, nghe bằng cách xáo trộn một màu, xô đùa một thứ. ; The second superstition, according to the Buddha said that every word is good, also used to be, every word is listening, listening to by shuffling a color, poking a thing. (Không biết rằng pháp Phật là lời phương tiện, tùy nhân-duyên mà giáo hóa cho đủ các bậc thấp cao tật bịnh, không nhứt định, chẳng chấp một lớp một chuẩn mực nào! ; Do not know that the Buddha is the means, the human-conditions that teach enough low levels of disease, not necessarily, not a class one standard!) họ cứ hiểu lầm rằng: kinh điển nào, pháp nào của Phật nói ra là cũng dùng chung cho một hạng. ; They misunderstand that: any scriptures, the Buddha's law says is also used for a class. Khác nào một người bịnh nầy, uống tất cả các thứ thuốc trị muôn ngàn chứng bịnh khác!; Like a sick person, drink all the medicines to cure thousands of other illnesses! Mê-tín, là tưởng lầm rằng: thuốc dầu chẳng hay trị chứng nầy, cũng hay trị chứng khác, cứ uống cả vào tất cả lành chứng bệnh của mình, thế là kẻ ấy bị "lậm "thuốc trị liệu. ; Martyrs, mistakenly thought: medication oil or not treat this, or other treatment, to drink even in all his sickness, so he was "battered" drug therapy.
Martyrs*: Các vị tử đạo !
***
Cũng như có kẻ quá mê tín, tin quàng xiêng vào các kinh sách đủ thứ, cùng tất cả những lời nói của các bậc danh nhân (dầu là thánh hiền tiên Phật), kẻ ấy rồi sẽ phải đảo điên trí óc! ; Just as there are superstitious people who believe in the books of all things, and all the words of the noble people (even the saintly Buddha), then he would have to go crazy mind!; Kẻ mê tín nơi sự linh nghiệm thần thông, và nơi pháp lý trí huệ của Phật cũng y như thế. ; The superstitious in the spiritual experience, and the legal place of wisdom of the Buddha is the same. Ít có ai là người biết mình bịnh nhẹ, tỉnh táo, biết hỏi ông Thầy, nguyên quán sự học của ông Thầy; Little one knows who is ill, alert, know the teacher, the origin of learning the teacher; hỏi xem nguyên căn của bịnh mình, hỏi xem trong tạng phủ, hỏi học tánh thuốc, của bao nhiêu thứ thuốc, hỏi trước rồi sẽ uống và trị bịnh mình sau, để cho được sự biết rõ của chánh tín: giác ngộ! ; rồi sẽ thật hành. ; Ask for the root cause of your illness, ask in the organs, ask questions of medicine, how many drugs, ask first and then drink and heal later, to gain the knowledge of the faith: enlightenment! The Then it will work. Người mê tín thì không bao giờ được thấu chân lý và giải thoát. ; Superstitious people can never be truthful and free. Kẻ mê tín mà được thiện là rất ít, phần nhiều hễ mê tín, thì tham lam, sân giận, si mê tội ác chứa đủ điều; đã có sự tham lam, sân giận, si mê thì đâu có chịu sự quán xét phân biệt; mà chẳng là nuôi lòng ngã ái, để tự mình đi xuống và mãi bị thụt lùi.The superstitious that is good is very little, much of superstition, greed, anger, delusion of crime contains enough; there is greed, anger, ignorance, where the subject is considered differentiated; It is not to fall in love, to go down on your own and to go backwards.
Chúng sanh ai cũng vậy, sự lành mạnh bình an như thường là quý báu hơn hết, mà nào họ có biết đến đâu?; Every living beings, the healthy peace is usually the most precious, but do they know where? Sự lành mạnh bình an như thường là lẽ chánh hơn hết, của thân cũng như của tâm, thế mà người ta không chịu hiểu, để chỉ cần tìm lo sự vui cùng khổ là lẽ ngoài phụ thuộc. ; The health of peace is usually the most righteousness of the body as well as the mind, but one does not understand, so that only need to find joy and suffering is the dependent. Họ chỉ tìm mãi cái cực nhọc, trói buộc, của vui và khổ. ; They find only the hard, the bound, the fun and the suffering. Hết vui, khổ, ác nơi vật chất, xác thân, rồi lại đến lo vui, khổ, thiện nơi tinh thần lý trí. ; Happiness, suffering, evil in material, body, and then to joy, suffering, good in the spirit of reason ; Họ là những kẻ bị trói buộc, tự mình tạo sự trói buộc lấy mình mãi mãi, như kẻ bị ở tù trong khám tối, mà chẳng bao giờ chịu giữ sự tốt đẹp, của lành mạnh bình an như thường, là hay hơn hết thảy các pháp.They are the ones who are bound, make themselves bound to themselves forever, like those who are in prison in the dark examination, but never to keep the good, the peace of normal health, is better than all the dharmas.
Liên kết tới; Link to; => Khổ và Vui Chơn lý số 59 !
Họ không biết rằng Chân lý Vũ trụ sanh ra các pháp, và các pháp chỉ gom về với Chơn lý: có một !They do not know that the Cosmic Truth was born of the dharmas, and that the dharmas only came to the truth: there is one!; Cũng như mặt trời sanh ra các ánh sáng và các ánh sáng là chỉ gom về mặt trời có một. Mà các pháp, là để chỉ cho chúng sanh : thấy chơn lý. Just as the sun produces light and the light is only focused on the sun there is one. But the dhamma, is to show beings: see the truth. Cũng như ánh sáng là để chỉ cho chúng sanh: thấy mặt trời ! ; Just as the light is for beings: see the sun!
Và tại sao: chúng sanh không đến với Mặt trời Chơn lý, để làm Phật, mà chỉ giữ năm ngón tay của Pháp Phật Ánh sáng và ở mãi đó làm chi ?; And why: beings do not come to the Sun of Truth, to be a Buddha, but only to keep the five fingers of the Buddha Dharma Light and stay forever what to do? Những kẻ quá mê tín vì các Pháp là không hiểu được lời dạy của Phật.  ; Those who are too superstitious for the Dharma do not understand the teachings of the Buddha. Phật dạy người ta phải thấu chơn lý, phải đến ở với chơn lý. ; The Buddha taught that one must grasp the truth, to come to the truth. Phải làm Phật y như Ngài, chớ Ngài nào có bảo chúng sanh: phải mê tín tôn Ngài là độc nhất, tin Ngài độc đoán? ; To do the Buddha's health like him, he did not say that beings: must be his superstition alone, believe him arbitrary? Phật nào bảo lạy, bái !; hoặc tôn thờ, hay giữ gìn pháp lý: lời nói, phương tiện của Ngài một cách khư khư và mù quáng?; Buddha who said, worship! or worship, or preserve the legal: his words and means in a blunt and blind way?  Sự mê tín cũng có thể làm cho kẻ ác được thiện, cho kẻ quá nặng nề, thấp thỏi của bước đầu. ; Superstition can also make the wicked to be good, to those who are too heavy, low in the beginning. Chớ kẻ mê tín thì không bao giờ được giác ngộ trong thời hiện tại. ; The superstitious can never be enlightened in the present. Bởi thế nên bậc thượng trí muốn giác ngộ, thì phải lìa xa mê tín, không còn bị nhốt trói trong thiện ác, phước hay tội thì mới ngộ đạo và thoát khổ. ; Therefore, the superiors want to be enlightened, they have to leave the superstition, no longer locked up in good evil, blessings or sins, new enlightenment and escape suffering.
*Formula: Thường nói đến something-một điều gì đó: mà cụ thể ! trước là mạo tự bất định là "a" lần thứ hai lập lại thì dùng "the" xác định ! The (mạo tự)+Adjective (tính từ)=noun phrase : cụm danh từ ! Ex: The superstitious : Những kẻ mê tín ! ; the superiors: các bậc thượng trí  (giới thượng lưu, giới lao động, những người nghèo, giàu...vv...)!(từ superior : nó mang hai loại từ loại, vừa "tính từ" vốn là gốc có trước, sau đó..nghiễm nhiên thành "danh từ-noun"):( hay nói cách khác sau "mạo từ-The" là số ít -singular; hay số nhiều-plural...cả hai đều đúng, mà còn "cãi vả" ! Both are right, but also "quarrel" ....ok...yes ! sir !
Hoa sen đang nở ! Lotus flowers are blooming !
Thì liên tiến hiện tại: to be + hiện tại phân từ (v.+ ing)
Thì quá khứ liên tiến: Lotus was blooming !
Thì tương lai liên tiến: Lotus will be blooming !
hoa sen(chủ ngữ-subj.)+thì đang, là đang (động từ-v.)+nở(bổ túc từ-com.)
Công thức: Subject = subj. + Verb= v. + Complement=com.
***
Mỗi câu pháp lý ! Each legal sentence ! Mỗi câu pháp lý, là cụm danh từ (noun phrace), nó có "vai trò là chủ ngữ-subjiect": noun phrace mà thành lập của nó : các tính từ + danh từ. Điểm văn phạm đáng nhớ: danh từ "câu" trong tiếng Việt đứng trước "tính từ". Mà trong tiếng Anh, thì ngược lại (hồi nhỏ các Giáo sư...hay lấy câu "cái nhà đẹp"...mà trong tiếng Anh là: đẹp cái nhà !):( đúng vậy ! right ! là tính từ !...and... đọc các câu có dấu "thán từ" và câu hỏi thì "lên giọng"...mà cuối câu bình thường-normal thì "xuống giọng" !
***
Vậy chúng ta nên phải biết rằng: Mỗi một câu pháp lý là một ngón tay của Phật, đưa ra để chỉ cho ta thấy chơn lý lẽ thật, đặng đến với chơn lý lẽ thật. ; Then we should know that: Each legal sentence is a finger of the Buddha, given to show us the truth of truth, to come to the truth of truth. Cũng như chiếc bè, là để đưa ta qua biển, đến bờ bên kia, chớ không phải ta đứng giữ mãi chiếc bè, để chịu chết khổ giữa biển, còn thiệt hại hơn là ở bên bờ bên này nữa vậy. ; Like a raft, it is to take us across the sea, to the other shore, not to stand on the raft, to die in the midst of the sea, and to suffer more than on this side. Thế nên chúng ta thờ Phật là để theo Phật, theo Phật là để thành Phật y như Phật, mà đừng mãi mãi xin theo hầu bên Ngài, ắt Ngài chẳng vừa lòng. Nghĩa là nhờ một pháp để tìm chơn lý, và phải đến với chơn lý mà bỏ pháp ấy. Chớ đừng giữ pháp làm kẻ mê tín chấp lầm. Và cũng không phải là đi học hoài, cho đủ hết các pháp của chư Phật đã nói ra, để tổn phí thì giờ và điên đảo rối loạn. Mà phải do nhờ một lời nói phương tiện xứng hạp, làm chìa khóa mở cửa kho tàng bảo vật từ xưa tức là nhờ lời nói ấy mà tỏ ngộ chơn lý, rồi từ trong chơn lý sanh nảy ra biết bao pháp lý, không tận không cùng.
Nghe pháp là để cho biết Phật, biết Phật là biết chơn lý. Người biết chơn lý là biết hết thảy chư Phật. Vậy chúng ta ai ai cần nên phải biết chơn lý, hơn là sự mê tin, tin vái cầu Phật, cho rằng Phật pháp là báu, mà chẳng ai biết cái báu tại đâu và ra sao! Sự thật chơn lý là lẽ thật tự nhiên như vậy, chớ tự nó không có gì là báu! Có thật quý báu chăng nữa, là bởi tại chúng sanh quá thiệt hại, theo đường lầm lạc sái quấy, mà phải bị đau sầu, hôm nay mới gặp thấy, cho là quý báu đó thôi; vì trong đời thảy đều là tai hại sái quấy cả, các pháp thiện ác có rồi đâu?
Người hiểu chơn lý là người không phải bịnh nặng, không phải bị ai đầu độc, bảo chi nghe nấy. Người tìm học chơn lý, không phải là kẻ quá ác hay quá si mê đần độn, hoặc chết gấp bấy giờ. Người biết được chơn lý, thì nắm được chủ quyền trên thiên hạ, khỏi phải lòn cúi nơi ai ai cả, mà tất cả phải như nhau thôi. Kẻ ấy mạnh hơn hết, và chư Phật sẽ khỏi mất công vì kẻ ấy nữa!
Người biết chơn lý cũng như người thợ làm bánh, tự họ biết đó là bao nhiêu thứ bột gì? Bao nhiêu thứ đường gì? Cách thức làm bánh ra sao? Họ tin chắc, biết chắc tự làm mà ăn; Không dùng các thứ bánh khác.
Người giác ngộ chơn lý, không tin ai hết, cũng chẳng tin lấy mình, mà chỉ tin theo chơn lý thôi. Người đã giác ngộ chơn lý rồi thì khỏi cần tha độ, mà là tự độ và độ tha cho kẻ khác.
Chúng ta phải tìm học chơn lý và trong khi học pháp, nghe pháp, là phải cho hiểu chơn lý. Kẻ nghe pháp của Phật mà không hiểu được ý nghĩa Phật dạy, hoặc như đem pháp ấy nói ra vào một trường hợp khác biệt, để cho sái lạc xa ý nghĩa, như vậy là hủy mạ giáo pháp Phật; bởi để người ta hiểu lầm mà khinh chê Phật.
Vậy nên mỗi người tự tìm học thẩm xét, và bằng có nghe pháp học pháp, là để thật hành kinh nghiệm đến với chơn lý, nắm chơn lý mà đắc đạo. Đừng chấp pháp, hãy lặng bỏ pháp lại sau lưng, cho kẻ khác đi sau được học, mà mình thì không chứa giữ một pháp nào cả.
Chúng ta phải qua khỏi cái học ác buổi đầu, để đến với cái thiện thứ hai, và lần lên cái học chơn lý thứ ba rốt ráo. Ở trong lớp ác, chúng ta dốt với cái thiện. Ở trong lớp thiện chúng ta dốt với chơn lý. Vậy chúng ta phải đến với sự học chơn lý; người biết chơn lý là sẽ biết rõ tất cả thiện ác, vì người biết chơn lý là sẽ biết rõ tất cả thiện ác, vì người biết chơn lý là đã ở ngoài vòng giả dối của thiện ác, nên chi dòm ngó vào trong, là sẽ được thấy biết rõ ràng.
Đức Phật xưa thấu hiểu chơn lý mới đắc đạo, có được danh hiệu là Sĩ Trung Thắng, là Thế gian giải, là Thiên Nhơn Sư Là Vô Thượng Sĩ, Là Thiên Thượng Tôn… là bởi Ngài đã thấu chơn lý, biết khắp trong đời, không một vấn đề nào mà Ngài không giải quyết được!
Chơn lý là lẽ thật, không phải thấp cao gì cả. Nhưng chúng sanh thì thật khó hiểu, khó hiểu chẳng phải cao xa. Vì mảng bị hoặc nghiệp che áng, vọng động liền liền, còn đâu có được giờ phút rảnh rang yên tịnh phủi sạch nợ duyên, hòng nhớ hiểu xét ra chơn lý? Mãi quanh quẩn trong trần, họ không còn biết chi hơn khác được: thoạt mới nghe đến chơn lý cho là huyễn hoặc, sanh dạ hoài nghi, lắm khi ngơ ngác, chẳng hiểu một tí gì cả!
Nếu như có một người kia, nhận thấy sự biến ảo của đời, biết là giả dối, và định ý sẽ tìm cái thật, muốn hiểu lẽ thật lần lần của tất cả sự vật. Kẻ ấy quay về con đường lẽ thật, ắt sẽ đến chơn lý ngay, không còn bợ ngợ.
Chơn lý ở nơi vọng sự cũng như cái thật ở nơi mỗi cái giả, cái trúng phải ở nơi mỗi cái trật quấy, thật là mênh mông không bờ bến của sự học, dầu người ta có lập ra bao nhiêu trường để dạy học, cũng không hết bài học.
Người thấu hiểu chơn lý, nào phải là người mầu nhiệm khác lạ chi chi …? Chính là một người tầm thường, một người như bao nhiêu người khác, nhưng nhờ đứng ra ngoài sự giả dối, được ở trong cảnh thật, biết rõ cái thật, và khi nhìn ngó vào nơi cảnh giả, người thấy ai ai lầm lạc mê muội là chỉ bảo dắt dùm. Lời nói của người, thiên hạ tin nghe, và thấy ích lợi nên mới cho là Pháp bảo quý giá vô cùng.
***
Chơn lý không có lạ, đối với người ở trong cái thật, và hành vi đã được đúng theo sự thật ấy. ; Truth is not strange, for the person who is in the truth, and the behavior that is right in the truth. Học Chơn lý cũng y như các khoa học của thế gian, nhưng chỉ đi ngay vào cái thật, cái trước mắt rõ rệt, cái trường tồn vĩnh viễn, chớ không ôm đeo theo cái bọt bào, huyễn ảnh giả dối vô ích, cái không công. ; Learning the Truth is the same as the science of the world, but it only goes to the truth, the immediate ahead, the eternal permanence, not the embrace of the foam, the illusory lie, no-paid.
***
Cũng như người thợ cất nhà, trước dựng giàn trò, rồi sau đến cất nhà, cất nhà là việc làm kết quả, còn giàn trò phải dở bỏ tan hoang. Cho nên cái học bước đầu thiện ác trong trần thế, cũng như học cất giàn trò, và đến với học chơn lý mới là đúng phép cất nhà kia vậy.
Thế thì sự học phải đi tới, họ để mở trí đặng bước tới, học cho hiểu chút ít một đôi pháp, rồi đi ngay tới chơn lý rốt ráo, chớ chẳng phải là sự đủ rồi, đứng một chỗ hay học mãi lòng vòng: như con kiến bò quanh quẩn mãi theo vành xe, nó đến nghỉ tạm nơi từng mắt của căm xe, mà chẳng chịu đi theo một cây căm, để vào tuốt trong trụ cốt ổ hang là nhà của nó. Nó đi lạc là bởi sự ham vui chuyền níu ngó tới mãi, mà chẳng chịu dòm ngang, lay hoay giỏi hay nơi đó mà quên cửa nhà xứ sở.
***
Minh hoạ: quyển sổ lớn...sao y bản chánh bộ sách : chơn lý !
Illustrated: large book ... true copy of the book: the truth!
***
Trích dẫn trang 291-292, đề tài : "Học Chơn Lý" như sau:
Cited pages 291-292, the subject: "Learn the Truth" as follows:
Chân lý ví như mặt trời, pháp lý như ngọn đèn hay ngôi sao, thế gian sự đời như hang tối. ; Truths like the sun, legal as a lamp or star, world life like dark cave. Vậy nên cái học của chúng ta là học chơn lý: thấu đáo, tận tường chơn lý mới gọi là thật học. ; So our learning is to learn the truth: thorough, in the new truth is called true learning. Học trường đời là như sự học mới tập của bước đầu, cái học lo nuôi sống sắc thân, tạo tác sự vật giả tạo, chấp giữ cõi đời, sự việc hữu tình hiện tại.  ; Learning school life is like the beginning of learning, learning to care for the body, create artifacts, accept the realm, the current affairs. Lối học ấy chưa phải lối học cứu cánh và giải thoát: kiếp khổ cho loài người! ; That learning style is not the way to salvation and liberation: suffering for humanity!
***
Cờ Phật Giáo ! Buddhist flag!
Khi xưa, dưới gốc cây bồ đề chánh giác, đức Phật nói pháp lý của Kinh Hoa Nghiêm , làm cho bậc Trời người ngơ ngác, chẳng hiểu chi cả.  ; In the old days, under the Bodhi tree, the Buddha said the legal principles of the Flower Adornment, making the gods awe, do not understand anything. Kinh Hoa Nghiêm là chơn lý của Phật giác ngộ, là lẽ thật rất thường, thế mà khi đem cái thường thật ấy nói ra thì không ai hiểu. ; Avalokitesvara is the truth of Buddha enlightenment, is very common truth, so that when the real thing is said, no one understands. Ấy bởi chúng sanh quá say đắm, lạc lầm, chấp lấy cái thấy nghe nơi tội lỗi làm quen tâm trí, cho đó là thật của mình, là chánh phải trúng , là hay , thì nào có nghe được lời chơn thật ngay thẳng của Phật! ; Because the sentient beings are so passionate, misleading, accepting the sightings of sin to familiarize the mind, for it is true, that the right to hit, is good, then they can hear the straight truth of Buddha! Vì vậy Phật mới phân ra ba thừa giáo lý, hạ pháp thấp xuống, chiều chuộng nâng đỡ, dìu dắt chúng sanh đi lên từ nấc thang, cho đến đất bằng hợp lý hay Phật thừa giáo pháp, vì bởi chúng sanh càng nặng, càng lún, càng sâu, và quen rồi với cảnh sâu ấy; Thus, the new Buddha divided into three teachings, lower legal measures, support to support, help lead sentient beings from up the ladder, to the ground by reason or Buddhist teachings, because by heavier beings, as The subsidence, deeper, and more familiar with the depths; Lại ít kẻ biết ra là mình đã quá tội lỗi thâm sâu, đối với công lý đất bằng, hay chơn lý lẽ thật. Và có kẻ biết rõ, thì lại bởi xét mình quá thấp sâu dơ nặng, mà nhìn lên thấy Phật càng cao, cao mãi càng sợ, sợ hoài. – Nào có ai chịu nghĩ rằng: mình và Phật như nhau, ai cũng là người cả, ai cũng là Phật cả, ai cũng ở trong cái thật, mạnh giỏi bình an như thường như nhau, cũng đứng đi trên đường mặt đất, nào phải khác lạ gì? Họa chăng có khác nhau, là bởi chúng sanh hay tìm vọng những cái phi thường, để đến nỗi lạc loài khốn họa, nên phải trợ lại kêu cứu cùng Phật. Thấy Phật tự nhiên mà lại quý báu hơn mình, còn mình đã quen tánh khổ lao chao, một khi muốn yên lặng trở lại, không biết phải làm sao nên kiên tâm trì chí, khổ tâm rèn tập lần lần trở lại.
Đối với chơn lý lẽ thật, hay kinh Hoa Nghiêm thì không có chi là sự học cả, vì cái thật nó đã sẵn có trước mặt ta rồi. Cái thật ở nơi mọi chỗ, thế mà chúng sanh nào có thấy chi đâu, từ ác đến thiện, từ nhỏ đến lớn, họ chỉ thấy cái ta, là sự vật thôi, dầu thần nhân, thiên nhân cũng không thấy được chơn lý, huống chi là nhục nhãn mắt phàm tăm tối.
Tất cả các pháp là để đến với Hoa Nghiêm.
Tất cả giáo lý là để đến với chơn như.
Tất cả sự học là để đến với chơn lý.
Vậy chúng ta nên học chơn lý! Chơn lý tức là trường đại học của bậc thượng trí! Mà muốn học, ắt chúng ta phải giải thoát những buộc ràng, lìa nhà cửa thế tục, xa cha mẹ trần gian, thân phải trong sạch, tâm được yên lặng, thì trí mới huệ sáng, nghĩa là phải xuất gia giải thoát làm Khất sĩ, nhập đạo tràng Giáo hội, vừa học vừa tu, học tu tuy cực nhọc hơn buổi ăn chơi, chớ thật là trung dung mạnh khỏe, và một kiếp tu hành, ngàn đời rảnh khổ, một thời ngộ đạo, vạn thuở an vui.
Đúng với Chơn lý, ai cũng là Khất Sĩ, xin ăn để học.; True to the truth, everyone is a Savior, please eat to learn.. Và đi xin ăn để học lời chơn lý là quý báu hơn cả. ; And go begging to learn the truth is more precious.
Chơn lý là thật học, trường học là Giáo hội Tăng già Khất Sĩ, đi học cùng khắp xứ, chớ không phải lớp học ở một chỗ, một bài, mà được toàn học. ;The truth is that school, the school is the bhikkhu Sangha, go to school all over the country, not the classroom in one place, one post, but the whole school. Trường học là lời Chơn lý, nơi đây có nghĩa là học dài học mãi, học không chán, không lui, là sự học mà có đầu, có đuôi, có khoảng giữa, có mục đích, có ích lợi; School is the word of truth, this means learning long learning, learning not bored, not back, is learning that has head, tail, there is middle, purpose, useful; cái học không bao giờ gián đoạn, học đến đâu cũng không hết không rồi, nên gọi là trường học chớ không phải cái nhà, cái bàn, một lớp, nơi một chỗ một. ; the school is not interrupted, school is not going to end now, so called school not the house, the table, a class, place a place.
***(Trích dẫn nơi trang 293-294, đề tài: "Học Chơn Lý" ! Cited pages 293-294, topic: "Learn the Truth"!)
Tóm lại; In short: Chơn lý là trường học chung của tất cả, Chơn lý không phải là đời hay đạo. ; Truth is the common school of all, the Truth is not life or religion. Chơn lý không phải là tông giáo hay đảng phái, chủ nghĩa, giáo phái nào ?; Is not true religion or partisanship, ism or denomination? Không phải là một vị Phật, một vị Trời nào !; Not a Buddha, a god! ; Chơn lý không phải là tên chơn lý hay lẽ thật gì cả !; Truth is not a name of truth or truth at all! ; Chỉ mượn danh từ tạm gọi để phân biệt, nên kêu là : "Chơn lý" !; Only borrow the word temporarily called to distinguish, should be called: "Truth"! ; Cũng như tiếng Phật, nghĩa tạm phân biệt là sự giác ngộ vậy.; Just like the Buddha, the meaning of temporary distinction is enlightenment.; Chơn lý của vũ trụ đại đồng là của chúng sanh tất cả. ;The truth of the universal universe is that of all beings.; Trong chơn lý, không có sự mê tín nơi duy vật, duy thức, hoặc duy tâm.; In truth, there is no superstition in materialism, consciousness, or idealism.; Không có sự mê tín: nơi con người, nơi giáo lý, nơi linh nghiệm, nơi sự vật chi chi…và cũng không, vất bỏ một cái gì cả.; There is no superstition: in the human being, in the catechesis, in the experiential, in the things ... and also not, throwing away something; Đúng ra, ý nghĩa của  Chơn lý là tự nhiên, cái tự nhiên sống mãi đời đời. ; In fact, the meaning of the Truth is natural, the nature of eternal life.; Cái tự nhiên của Chơn lý ấy là trường học của tất cả chúng ta vậy !; The nature of the Truth is the school of all of us!
***
***
Thế nên tất cả chúng ta phải đi học. ; So we all have to go to school. Có ra khỏi nhà đi học mới được chánh tín, hầu kết quả chánh định. ; Get out of school to get the right faith, the results of right concentration. Chơn lý tức là giải thoát, thoát khỏi nhà đời, bước qua trường đạo pháp. ; Truth is liberation, escape the house life, step through the legal school. Cõi Phật là vũ trụ đại đồng, nơi ấy đựng chứa biết bao pháp lý, mặc sức cho người xin học.  ; The realm of the Buddha is the universal universe, where it contains so much legal knowledge, putting the power of the applicant. Chúng ta phải nên ráng mà lên lớp ấy để học; hết !; We should try to go to class to learn; end !
Tổ sư Minh Đăng Quang ; Patriarch Minh Dang Quang
***
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )
Meditate, stay calm, look at the swastika! )

@@@


(Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)
Tiêu đề của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét