Thứ Ba, tháng 10 29, 2013

37. Đời Đạo Đức; Life Ethics

Thực hành dịch sang Anh ngữ tự học: số 37
Practice self-taught English translation: No. 37
(Hiệu chỉnh và dịch thuật : Lê Đức Huyến; Correction and Translation: Le Duc Huyen)
* Dịch sang Anh ngữ; Translations into English: Học hành phải biết "chỗ sai"...Tầm cầu học hỏi, miệt mài nên thân!; Learning to know "the wrong place" ... The demand to learn, hard to the body!
ĐỜI ĐẠO ĐỨC
LIFE ETHICS
(Trang 577-592; Pages 577-592)
I. Ý NGHĨA CỦA ĐẠO ĐỨC; MEANING OF ETHICS : 
Thuở xưa khi quả địa cầu mới nổi, vô số cù lao lổm chổm mọc lên, đất là do nước: lắng đọng sanh ra, và nước là do hơi trong không khí; Oldtimer when emerging globe, countless jagged islet rises, land is by water: deposition born, and water vapor in the air is due; thế mà cỏ, cây, thú, người, từ nơi đất: sanh ra, họ lại chia nhau, giành chủ và tớ, khách và chủ bán buôn vay trả; so that grass, trees, animals, people, from the land: born, they again split, winning master and servant, and all wholesale customer borrowing and repayment; để đến nỗi quả địa cầu như một cái bánh phải bị bể, hay chúng sanh chết hết.  ; so that the globe as a cake must be broken, or being dead. Thật là vô đạo đức! Sai trái với đạo đức...! ; It is immoral! Morally wrong ...!
ĐẠO ( 道 ý nghĩa từ ngữ Hán-Việt) là thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai mãi mãi.
ĐỨC (德 ý nghĩa từ ngữ Hán-Việt) là không gian hoá sanh bao chứa vạn vật muôn loài. Gồm cả đạo đức, không gian và thời gian gọi là vũ trụ.
DAO (Sino-Vietnamese word meaning) is the time past, present, future, forever. 
DUC (Sino-Vietnamese word meaning) is the space of birth and how contain everything all species. Including moral, space and time called universe.
VŨ TRỤ là chơn lý, là lẽ thật! Trong ý nghĩa từ ngữ Hán-Việt, "Vũ" là không gian, "Trụ" là thời gian. Bao gồm cả "Vũ Trụ" tức là đạo đức.
UNIVERSE is truth, is the truth! In the Sino-Vietnamese word meaning, "Vu" is space, "Tru" is the time. Including "the Universe" that is ethical.
II. NGƯỜI ĐẠO ĐỨC: Xưa kia, có một người học hiểu thông thạo và rành mạch về chơn lý vũ trụ đạo đức, tu tập hành theo, trau tâm đúng phép; người đi đến một xóm nọ, kẻ thì nhường nhà để làm tịnh xá; người thì chia đất để lập đạo tràng; ai ai cũng không tiếc của nhà, và sự thờ kính tôn trọng đối với người. Người đã đem đạo đức đến chỗ xứ người ta, người thành công cao cả trên tất cả mọi người. Những kẻ theo người, họ không phải là mê tín dốt nát.
II. THE MORAL MAN: In the past, there is a learning fluent and coherent understanding of truth the moral universe, comply, cultivated all properly permitted; going to get this one its neighbors, who then ceded to the monastery ; who then divided the land to set up ashrams; everyone's unfortunately not home, and the worship of respect for people. Who bring ethics to the country people, who are successful high on everyone. Those people, they are not superstitious ignorance. 
Họ bỏ ra cái công cán tốn hao, chút lòng thành kính, để sau nầy, họ được thấu chơn lý đắc đạo; thì cái kết quả sẽ muôn phần vạn bội hơn. Vậy chúng ta phải noi xem gương ấy, nên hãy đem đạo đức đến nhà nguời, xứ người, chỗ ở của người, thì mới chắc được thành công, không thất bại, mà chớ có giành giựt cấu xé đánh đập người ta gì cả vô ích.
They spent the personnel losses, some devotion, to later, they were understanding of truth enlightened; then the result will be all the thousands of multiples. So we have to see the example that, so please bring morality to the people, the land, the abode of man, it would be successful, not failure, but do not have to win pulling devour beating people at all useless.
Và cũng như khi ta có chỗ ở tốt đẹp, ta muốn cho nó được nảy nở ích lợi, thì ta cũng phải biết dùng nó vào việc đạo đức, có như vậy mới là chắc thật không mất hao đặng, kìa một người nọ, sớm đã giác ngộ chơn lý, biết rõ lý lẽ không cái ta và không của ta trong vũ trụ, nên người dứt lòng tham muốn, không tâm chủ một vật chi cả. Người dùng nhà đất làm của tạm chung đúng phép, người lập ra đạo tràng, trường dạy học tu để sống chung; nhờ đó mà tất cả mọi người khắp nơi đều đến ở tu, xưng gọi với nhau là con và học trò; chỗ ấy càng ngày lớn rộng đông đúc thêm mãi, thành ra quốc độ được, là bởi miếng đất của người biết dùng đúng theo lẽ phải, chơn lý sống chung của chung, nên các miếng đất xung quanh, người ta cũng phụ hiến mở rộng thêm, đúng y như đạo đức vũ trụ...tức là vũ trụ dùng cho vũ trụ.
And as if we have good accommodation, we want the it blossomed benefits, they must also know how to use it on ethics, new so be sure it does not take depreciation is, behold a man it, soon enlightened truth, the reasons may not be my self and not in the universe, so the lust like, do not mind one thing more. General users of temporary housing yourself properly, who established ashrams, schools teaching practitioners to live; whereby all people everywhere are in practice, confess together as children and students; site A vast that more and more crowded and again, into the country, is by the land of the people who know how to use in accordance with reason, truth living of the general, should the surrounding pieces of land, one side also extended constitutional more, in exactly the same moral universe...ie the universe for the universe. 
Bấy giờ địa vị người ấy ngày càng cao, của cải người càng lớn, dân của người càng đông đúc, người đã thành công, cao quí trên tất cả, mà sự thật là như không có gì hết trong mỗi lúc; thật là sung sướng khỏe nhẹ biết bao nhiêu, cái chết của người sẽ là một giấc ngủ say, vô cùng vô tận. Người ta khắp nơi ai ai cũng muốn xin hạ mình vào xứ của người. Còn người trong trường đạo đức đó, đi ra là ai cũng thỉnh cầu tôn trọng, tiếng tăm đạo đức của người vẻ vang lừng thơm nức, sáng choang và bay đi cùng khắp. Còn danh lợi dơ bẩn, thối nát và bụi bặm của trần thế, thì không có ai đem vào trong miếng đất đó, không quyến rũ ai được, nên không bao giờ có sự lo cắp trộm.
Then position him higher and higher, the greater the wealth of the people, the people of the more crowded, people have been successful, honorable in all, but the truth is none at all in every time; truth is happy healthy how much light, the death of a deep sleep, infinitely infinite. People everywhere who everyone wants to humble yourself in the land of the people. And the moral in there, come out as everyone claims to respect and ethical reputation of the illustrious glorious aromatic tingle, lit and fly around. But fame dirty, corrupt and dust of the earth, there is no one to bring that piece of land, not seduce anyone, should never have to worry theft theft.
Người đó cũng đã thành công bằng đạo đức; lấy đạo đức tiếp rước người, thì sao không kết quả được. Hai hạng người trên đây, mới thật gọi là biết tự chủ, và làm chủ chúng sanh vạn vật, bằng cách không tham lam, nên không bao giờ thất bại hay khổ chết gì cả. 
He also had success with ethics; take morality welcome, so why not results. Two kinds of people on here, so-called self-control, and master beings of all things, by not greedy, should never fail or suffer death at all.
Đúng lẽ phải y như vậy – Người đạo đức là như thế ấy, nào ai dám nói : đã là đạo đức mà lại chẳng thành công.
Yes probably have the same thing - the moral being like that, no one dared to say: morality, and they are not successful.

III. XUẤT XỨ CỦA ĐẠO ĐỨC: Thế giới Tây phương Cực Lạc của Phật, cũng là một quả địa cầu tứ đại, cỏ cây, thú người, thân sắc có đủ y như các quả địa cầu thế giới khác, nhưng chỉ có tâm của các hạng bậc ấy, là không giống với chúng ta thôi. Tâm hồn chúng ta nơi đây thì khổ. Còn tâm linh của các Ngài nơi đó lại vui. Cái vui của các Ngài là do kỷ luật giới răn, còn cái khổ chúng ta là tại tuôn rào, lướt bụi, đầu đuôi bất kể.
III. ORIGIN OF ETHICS: The World's Western Pure Land Buddhism, as well as a globe of elements, plants, animals, body sharp enough as other world globes, but only the heart of the class grade was , is not the same with us. Our hearts here are suffering. His spirit of a place that fun. The fun of the discipline him because his commandments, and our suffering is in flux barrier, surf dust, regardless tail.
Nơi thế giới an lạc ấy, mỗi người đều có giới luật, tùy theo từng lớp tuổi, đúng y trình độ tiến hóa của chơn lý.
Where the world of peace, everyone has rules, depending on the age class, exactly the evolution of the level of truth.
1. Trẻ nhỏ từ mới sanh đến lên sáu tuổi, đã có giới không sát sanh, nhứt là không còn giết hại mẹ nó nữa, và lòng nhân ái phát nở lần lần.
1.Children from birth to six years old, there's no killing, especially no longer killing mother, and kindness bloom times.
2. Từ sáu tới 12(mười hai) tuổi, là thay đổi một lớp tới, của không trộm cắp, mỗi một lần thay đổi 6 năm là một giới luật thêm nữa, là bước lên một nấc thang.
2. From six to 12(twelve) years of age, a class to change, do not steal, once a change in six years is a further discipline, up a step ladder.
3. Từ 12(mười hai) tuổi đến 18(mười tám) tuổi là đến tuổi không dâm dục.
3. 12(twelve) years to 18(eighteen) years of age to age not lust.
4. Từ 18(mười tám) tới 24(hai mươi bốn) tuổi, là nấc thang không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi .
4. 18 (eighteen) to 24 (twenty four) years old, the ladder does not lie, brag, piercing word, curse curse.
5. Từ 24(hai mươi bốn) tới 30(ba mươi) tuổi, là lớp không nên uống rượu.
5. 24 (twenty four) to 30 (thirty) years of age, a class should not drink alcohol.
6. Từ 30(ba mươi) tới 36(ba sáu) tuổi, là tuổi không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếc chiếu lớn, chỗ xinh đẹp.
6. 30 (thirty) to 36 (thirty-six) years old, age is not a high chair, lying in bed wide, large mats, beautiful place.
7. Từ 36(ba sáu) tới 42(bốn hai) tuổi, là trình độ không nên nghe hay xem hát, múa, đánh đàn và kèn chỗ đông vui yến tiệc.
7. 36 (thirty-six) to 42 (forty two) years of age, that level should not hear or see singing, dancing, guitar and trumpet banquet room crowded.
8. Từ 42(bốn hai) tới 48(bốn tám) tuổi, là bước lên bậc thang không nên trang điểm và dùng phấn son, dầu hoa, áo quần hàng lụa tốt tươi.
8. 42 (forty two) to 48 (forty eight) years of age, is a step up the ladder should not use makeup and makeup, oil, flowers, silk clothes fresh.
9. Từ 48(bốn tám) tới 54(năm tư) tuổi, là cảnh giới không ăn sái giờ, ăn sáng, "ngọ", ăn chay.
9. 48 (forty eight) to 54 (five) years of age, is the realm of not eating the wrong time, breakfast, "midday", vegetarian.
10. Từ 54(năm tư) tới 60(sáu mươi) tuổi, là hạng bậc không rớ đến tiền bạc vàng của quí đồ trang sức.
10. 54 (years) to 60 (sixty) years of age, rank unknown to money your gold jewelry.
11. Từ 60(sáu mươi) tới 66(sáu mươi sáu) tuổi, là cõi giải thoát ăn, mặc, ở , bịnh, bằng "tứ-y pháp" giới luật của Khất sĩ đi xin, tu dưỡng "tự độ" và thọ nhận 250 giới luật.
11. 60 (sixty) to 66 (sixty six) years, the realm of free food, clothing, housing, disease, by "four-y" the laws of bhikkhus to beg, to cutivate "self" and life 250 precepts.
12. Từ 66(sáu mươi sáu) tới 72(bảy hai) tuổi, là độ tuổi Khất sĩ Bồ Tát giáo hóa, "giác tha" lập đạo.
12. 66 (sixty six) to 72 (seventy two) years old, the age bhikkhus Bodhisattva teachings, "sensory others" established religion.
13. Và từ 72(bảy hai) tuổi trở lên là Niết Bàn hưu trí, nín lặng, nghỉ ngơi, xong tròn phận sự, tận hưởng an lạc.
13. And 72 (seventy two) year of age or up is Nirvana retirement, silence, rest, round finish their duties, enjoy the peace .
Ở xứ ấy tuổi nhiều là giới luật nhiều, tuổi ít là giới luật ít. Mỗi 6 năm là một tiến hóa của chúng sanh. Xứ ấy nhờ có giới luật y như vậy, nên gọi là thế giới an lạc, hay Cực Lạc quốc độ. Như thế nghĩa rằng : giới luật là yên vui, giới luật là nền tảng mặt đất, gốc chân, chỗ đứng yên cho tất cả. Giới luật để bảo tồn thiện, nuôi chứa lòng thương, làm cho tất cả đều tiến hóa lên được. Giới luật là mạng sống của thân và tâm ; năng phát sinh thiền định và trí huệ : giới luật để bảo tồn giá trị Chân-Như và đạo đức của Phật; giới luật là sự ngăn rào cái ác dơ, thấp dưới xấu xa v.v…; At the origin of that age many are the rules, the old less is less precepts. Every 6 years is an evolution of living beings. Origin was due to rule the same way, the so-called world peace, or Bliss Nations. Does this mean that: the rule is still fun, discipline is the foundation ground, legs, standing still for all. Precepts to preserve charity, feed containing compassion, making all moved on. Discipline is the life of the body and the mind; arising meditation and wisdom: rules to preserve Truth-As values ​​and ethics of the Buddha; precepts is dirty fenced evil, bad below etc...; Vậy nên tất cả chúng sanh, mà không có giới luật ở nơi một người, gia đình, xã hội, thế giới thì không còn có tiếng chúng sanh, người, gia đình, thế giới chi nữa hết. Cảnh huống ấy là tứ đại đã bị nhồi nắn lại, quả địa cầu tan rã, không có ra hình thể chi được. Như vậy thì giới luật là mạng sống, là cái có, chúng ta ai ai cũng nên phải có giới luật. Không có giới luật là bãi sình lầy của tham lam, là nơi chết khổ trong rừng bụi rậm. Chúng ta khó tránh khỏi những điều tội lỗi ấy. Sai trái kỷ luật là tội lỗi ! Ở trình độ nào, sẽ có cấp độ của sự chết khổ đó ! Vậy nên mới có ra kỷ luật thiện của bậc giác ngộ chỉ ra để cứu độ kẻ thiện, hiền lương. Vậy, những ai sai trái kỷ luật của mình, gọi là có tội lỗi quấy ; bởi có tội lỗi nên phải chết khổ.; Therefore all beings , without discipline in which a person, family, society, the world is no longer with the living beings, people, family, the world of nothing at all. Case was the four great scenes were stuffed bending, globe disintegrates, no image can be. Thus, the rule is life, is what we everyone should have rules. There are no rules and the muddy grounds of greed, where the death suffering in the forest underbrush. We unavoidable sin. Wrongful discipline is sin! At any level, will have the level of suffering death ! So new that good discipline of enlightened shown to save the good guys, Virtue. So, those who wrong their discipline, called sin harassing; by sin should have to die suffering.
Như thế thì tội lỗi của mỗi hạng bậc chẳng giống nhau vì giới luật của mỗi bậc chẳng giống nhau, giới luật chẳng in nhau là bởi thân sắc chẳng đồng nhau. Trình độ của sắc thân là nấc thang giới luật, nên gọi sắc thân giới luật ấy, mới có sống có thiện, có thương, có tiếc, có tâm định, trí huệ được. Sắc thân của giới luật ví như vỏ trái, không vỏ trái có đâu ruột hột, đành rằng : người ta chỉ dùng cái hột, một ngày kia, nhưng, hôm nay nó đang còn non, nhỏ, nếu không có vỏ thì ruột hột do đâu mà có nên đặng. Đúng lý như vậy. Đức Phật chỉ ra sắc thân là giới luật, mà nào chúng ta đã chú ý tới !;Thus, the sins of every class the same level such as the rules of each level not the same, the rules do not in each other is by itself not the same identity. Excellent level of body ladder precept, so called body precepts identity was, the new life of good, commercial, unfortunately, concentration, wisdom. Excellent body of rules such as crustal, where crustal not have bowel seeds, had said: people just use the seeds, the other day, but today it is still young, small, if no shell beads by gut Where does the Foundation. Right of way. Buddha showed excellent body is the rule, but we have to pay attention to!; Kìa một ông già 70 tuổi còn đi xem hát, tại sao chúng ta cho là sái, kìa một người 40 tuổi mà còn ăn mặc như trẻ con, tại sao chúng ta nói là quấy. Một em bé 10 tuổi, ít ăn uống như một ông già, tại sao chúng ta cho là bịnh. Như thế là cặp mắt trí tuệ của chúng ta hằng ngày cũng đã nhận thấy ra nhân cách ấy rồi, nào đợi gì phải Phật chỉ dạy! Giới luật Phật cũng tức là pháp bảo hay kỷ luật; là tư cách, bổn phận, trình độ, tuổi số, của mỗi người, ai cũng đang có cả, có điều là chúng ta mảng lo việc đâu đâu, xao lãng đó thôi. ; Behold an old man 70 years old and going to the theater, why we are wrong, and behold a 40-year-old who was dressed like a child, in Why do we say is harassment. A 10-year-old baby, eating less as an old man, why we are sick. How is our intellectual eyes every day also saw the way and then, wait for what must Buddha taught! Buddhist precepts also means protection or discipline; status, duties, qualifications, age, of each person, who is also, as we take care of the array where the first, that only distractions.; Ấy thế, chúng ta mới lầm nhận ! Nếu chúng ta mà không có kỷ luật, cũng như không có mặt đất, không có linh hồn, thì lấy đâu làm sự thành công ích lợi. Cũng như một ông vua mà không kỷ luật thiện, cả thần dân cũng y như thế, thì làm sao yên ổn nên đặng ! Vì tự mỗi người đã không yên ổn rồi thì như thế, dù cho ông giết hết dân, đoạt hết của cải, hăm dọa họ, góp thâu cách gì cũng không hết loạn đặng. Dầu ông có bắt chúng nó đem đưa cho giặc giết hết, của cải của dân dâng hết cho giặc, thì giặc cũng vẫn không yên.; Yet, we wrong! If we do not have the discipline, as there is no ground, not the soul, then get success benefits. Like a king without good discipline, both his people and the same thing, how quiet it is! Because each person has no peace and the like, even though he killed all people, dispose of all the wealth, threaten them, contributing to what collectors are not all chaos. Even though he started them to give the enemy kill, the wealth of the people to give all to the enemy, the enemy is still no peace.
Đó là tai hại của sự lộn xộn lu mờ không kỷ luật, không thiện lành, thì yên ổn làm sao cho được.
That's disastrous confusion overshadowed no discipline, no kindness, how to be calm.
Dẫu rằng, ông có lập ra bao nhiêu phương pháp cai trị, đàn áp, cám dỗ cách nào đi nữa, thì cũng vô ích, vì chính cái tâm của ông, trước đã không có kỷ luật thiện kia rồi, cũng vì thế, mà ở bên xứ Cực Lạc của bậc giác ngộ Phật, người ta không khó khăn đòi sưu thuế vụ ai ai cả, cũng không cực nhọc bắt giết ai hết. Người ta chỉ nhắc ra điều luật của mỗi lớp tuổi, cho họ học thuộc lòng, để tự họ biết lấy cái luật sống hạnh phúc, của cải quý báu của họ, thế là mọi người đều tuân theo, trở nên an lạc.
After that, he has created many methods of rule, persecution, temptation might be, it is useless, because his mind, before the other did not have good discipline and, therefore, that to the origin Bliss of the enlightened Buddha, it is not difficult to claim tax collection for everyone, neither toil killed anyone. It only mentioned the laws of each age class, for them to memorize, to order them to get the law to live happily, their precious possessions, so everyone followed, become peaceful.
Ở trong xứ Cực Lạc, người ta chỉ tôn thờ ba cái mục đích chơn lý của vũ trụ là cái sống, cái biết và cái linh, mà nơi mỗi sắc thân đều có, người ta cho đó là của cải sự việc của người ta rồi, người ta đã giác ngộ Phật, là không còn đi lo những việc sái quấy, bậy bạ vô ích bên ngoài nữa.; In the land of Ultimate Bliss, who worship only three purpose of truth of the universe is a living, the known and the spiritual, where every body identity, it is that of improving the work of the people then, the enlightened Buddha, is no longer going to worry the wrong, useless nonsense outside.; Muốn sống khi đã có cái sống là phải sống chung, học giáo lý sống chung, tập chung sống. Muốn linh là cứ để tâm định yên lặng nó sẽ linh, phải học tập cái linh trong yên lặng ấy. Đã có cái biết, là phải học tập cho biết khắp cả sự vật các pháp, bằng sự thật giác ngộ, toàn giác. Cái sống, sự hiểu biết, cái linh của mỗi người, phải dung hòa với cái sống, hiểu biết, linh của vũ trụ, là tứ đại vạn vật, yên lặng và các pháp. Đó tức là đạo đức của vũ trụ chơn lý, mà không ai sai trái, cãi vả để tự mình rước tai họa vào thân !; Want to live when you have a life to live general; live teaching, learning live. Want the flexibility is just to concentration quiet it will be flexible, to study the spiritual in his silence. Already know, is to learn to know all things legal, enlightened by truth, omniscience. The life, the understanding, the spirit of each person, to reconcile with life, understanding, the spirit of the universe, the big four things, quiet and law. Ie moral universe of truth, that no one is wrong, arguing to his procession disaster on themself! ; Bởi dân trong xứ Cực Lạc sống chung tu học, bằng ba mục đích, như nhau có một, nên miếng đất ấy được trong sạch lắm, nên người ta mới gọi tên là: "Tịnh Độ" hay "Tịnh-Thổ". Xứ ấy thật là bình đẳng, bình đẳng của những lớp cấp giới luật xác thân, đúng y chơn lý, nên không ai từ chối chi được.; Because people live in the land of Bliss general practice, with three goals, the same one, it's the land that is in a very clean , the new one called: "Pure Land" or "Pure-Earth". Made it really is equality, equality of the class rules body, exactly the truth, no one refuse to be.
Sự tốt đẹp nhất của xứ ấy là cõi thiện lành.
Kẻ giữ 1 giới luật đã có "ăn chay" 2 ngày mỗi tháng.
Kẻ giữ 2 giới luật đã có "ăn chay" 4 ngày mỗi tháng.
Kẻ giữ 3 giới luật đã có "ăn chay" 6 ngày mỗi tháng.
Kẻ giữ 4 giới luật đã có "ăn chay" 8 ngày mỗi tháng.
Kẻ giữ 5 giới luật đã có "ăn chay" 10 ngày mỗi tháng.
Người giữ 6 giới luật đã có "ăn chay" 15 ngày mỗi tháng.
Người giữ 7 giới luật đã có "ăn chay" 20 ngày mỗi tháng.
Người giữ 8 giới luật thì ăn chay dài hạn, lâu dài ăn chay hay còn gọi là : TRƯỜNG CHAY. =>(Vegetarianism : Chủ thuyết ăn chay !)
Người giữ 9 giới luật ăn chay lúc "ngọ" trưa, ăn sáng.
Người giữ 10 giới luật đã có ăn chay một bữa "ngọ" một.
Người giữ 250 giới luật thì ăn chay một ngọ một và đi xin.
The best of the land that is the realm of goodness.
Who keep one of the rules was "vegetarian" 2 days per month.
Who holding 2 rules had "vegetarian" 4 days per month.
Who keep three rules had "vegetarian" 6 days per month.
Who hold four precepts have "vegetarian" 8 days a month.
Who keep the five precepts are "vegetarian" 10 days per month.
6 precepts holder has "vegetarian" 15 days per month.
7 precepts holder has "vegetarian" 20 days per month.
Keep the eight precepts, vegetarian long-term, long-term fasting also known as: Vegetarianism. => (Vegetarianism: The doctrine vegetarian!)
Nine precepts vegetarian holder at "noon" lunch, breakfast.
10 precepts holder had the vegetarian meal "midday" a.
Keep 250 precepts, vegetarian a midday one and go for it.
***
Cả thảy xứ ấy đều y như vậy, họ sống một cách sung sướng và hạnh-phúc lắm , không lo sợ ai cướp giựt cái gì cả. Danh-lợi không đến gần xứ đó được. Xứ ấy càng mãi thâu chứa tất cả chúng sanh khắp thế giới khác nữa, đem về sống chung tu học. Và ở thế giới nào đâu, người ta cũng cầu vãng sanh qua đó, để xin làm học trò và xưng "con". Xứ ấy là xứ hướng dẫn đạo đức đầu tiên, là thầy của các quả địa cầu khác nữa.
Total of origin was the same, they live a very happy and well-being, not fear anyone robbers stole anything. Fame-profit does not come close to that origin. Origin, he will forever gather to contain all other beings around the world, bringing in live to learn. And in the world, people also reborn through it, to get students and the term "child". Origin was the origin of the first ethical guidelines, is the master of the globe as well.
Trật tự về giới luật Phật trong xứ ấy :
1. Lớp học 1 giới luật Phật ở chung theo lớp học 1 giới luật Phật, từ 1 đến 6 tuổi.
2. Lớp học 2 giới luật Phật ở chung theo lớp học 2 giới luật Phật, từ 6 tới 12 tuổi.
3. Lớp học 3 giới luật Phật ở chung theo lớp học 3 giới luật Phật, từ 12 tới 18 tuổi.
4. Lớp học 4 giới luật Phật ở chung theo lớp học 4 giới luật Phật, từ 18 tới 24 tuổi.
5. Lớp học 5 giới luật Phật ở chung theo lớp học 5 giới luật Phật, từ 24 tới 30 tuổi.
6. Lớp học thuộc 6 giới luật Phật ở với lớp học 6 giới luật Phật, từ 30 tới 36 tuổi.
7. Lớp học thuộc 7 giới luật Phật ở với lớp học 7 giới luật Phật, từ 36 tới 42 tuổi.
8. Lớp học thuộc 8 giới luật Phật ở với lớp học 8 giới luật Phật, từ 42 tới 48 tuổi.
9. Lớp học thuộc 9 giới luật Phật ở với lớp học 9 giới luật Phật, từ 48 tới 54 tuổi.
10. Lớp học thuộc 10 giới luật Phật ở với lớp học 10 giới luật Phật, từ 54 tới 60 tuổi.
11. Lớp học thuộc 250 giới luật Phật Thinh Văn ở với lớp học 250 giới luật Phật Thinh Văn, từ 60 tới 66 tuổi.
12. Lớp học Bồ Tát ở chung theo với lớp học Bồ Tát, từ 66 tới 72 tuổi.
13. Lớp học Niết Bàn hưu trí ở chung với lớp học Niết Bàn hưu trí, trên 72 tuổi.
Order of Buddhist precepts in that country: 
1. 1 Buddhist precepts in the same class as class 1 Buddhist precepts, from 1 to 6 years. 
2. 2 Buddhist precepts in the same class as class 2 Buddhist precepts, from 6 to 12 years. 
3. 3 Buddhist precepts in the same class as class 3 Buddhist precepts, from 12 to 18 years. 
4. 4 Buddhist precepts in the same class as class 4 Buddhist precepts, from 18 to 24 years old. 
5. 5 Buddhist precepts in the same class as class 5 Buddhist precepts, from 24 to 30 years. 
6. Class of six precepts Buddha with class 6 precepts of the Buddha, from 30 to 36 years. 
7. The class of seven precepts of Buddha in with class 7 Buddhist precepts, from 36 to 42 years. 
8. Class of eight Buddhist precepts in the class 8 Buddhist precepts, from 42 to 48 years. 
9. The class of nine Buddhist precepts in with class 9 Buddhist precepts, from 48 to 54 years old. 
10. Class of 10 Buddhist precepts in with 10 Buddhist precepts class, from 54 to 60 years. 
11. Class of 250 precepts Buddhist Sravaka in the class 250 rules Buddhist Sravaka, from 60 to 66 years of age. 
12. Classroom Bodhisattva common with classroom Bodhisattva, from 66 to 72 years old. 
13. Nirvana classes in general retirement with Nirvana retirement class, over 72 years of age.
Trong mỗi lớp, người ta cùng nhau tuyển chọn người đức-hạnh lớn, đạo quả cao, đứng ra dẫn đầu của lớp ấy, hoặc vài năm hay đúng 6 năm ; khi qua tuổi lớp trên, thì ngưng việc nhường lại cho vị khác mà lên lớp trên. Vị ấy khi lên đến lớp trên hơn thì cũng phải giữ giới luật, tu học theo y như những vị khác. Nhưng trừ ra khi nào đức-hạnh, đạo quả trổi hơn tất cả nữa, thì mới được người ta bầu cử tôn trọng nữa, chớ chẳng có tự mình tôn lập. Ở xứ ấy thật hành theo luật tiến hóa thay đổi đi tới, không nhứt định một ngôi-vị, không choán đường lối của kẻ đi sau.
In each class, who come together for the recruitment of faith-large well-directed high performance, top of his class, or a few years, or true 6 years; through years on, stop the class to give back to others that a higher class. He sometimes up to class on, we should keep the precepts, practicing as others. But except when faith-well, more direct results greater than all, it is one vote more respect, do no respect yourself up. In origin it was operating under the laws of evolution going to change, not overly a throne-you, do not occupy the ways of the man behind.
1. Như bậc 66 tới 72 tuổi, tuổi này cao hơn hết thảy ! Vị cầm đầu ấy, cũng như ông vua pháp, xem chừng cho cả thảy các lớp nhỏ tuổi ở lớp dưới nữa vậy ! Nhưng khi vị ấy quá 72 tuổi, là phải nghỉ hưu trí nhường lại cho người khác đi sau.
1. Grades 66 to 72 years old, age is higher than all! The head of it, as well as the legal king, watch out for the young in all the classes in the class as well! But when he more than 72 years, is retiring to give back to others later.
2. Những bậc từ 54 tới 60 tuổi, những hạng bậc nầy như ở cảnh giới giữa đời và đạo đức, kẻ được dẫn đạo cũng như người làm quan văn sĩ của đạo.
2. Level from 54 to 60 years old, these grade class as in the realm between life and ethics, who is leading the team as well as the writers of the religion.
3. Từ 42 tới 48 tuổi, kẻ dắt đầu là cư sĩ Hộ Pháp gọi là chư Thiên, như tướng binh võ lực của Phật. Còn từ năm giới luật Phật trở xuống là như thường dân, và các giới luật dưới nữa là tự do thong thả. Kẻ làm thầy giáo của mỗi lớp học, được đủ sáu năm, hay là hai ba năm, (vì lẽ mới được tôn lập khi gần mãn hạn độ của lớp tuổi) hai bậc nầy mà được vẹn toàn đạo đức mãi, thì được dạy người tới mãn lớp tuổi hai, ba, hoặc sáu năm ấy, còn bằng tự cao mất hạnh ắt cũng phải bị loại ra, để cho người khác thay vào. Như vậy đó là sự khuyến khích, thi tuyển, học tập để trau giồi tâm trí cũng là một cách vui hay lắm! Bởi lẽ ở trong nhà của đạo đức là không có lợi hay hại; hoặc nhục hay vinh chi hết.
3. From 42 to 48 years old, who took the first lay Dharma protectors called gods, as general infantry force of the Buddha. But five Buddhist precepts or down is as civilians, and the precepts under more freedom leisurely. Who as a teacher of each class, the full six years, or two or three years, (for the sake of religion up when near the end of their grade level) these two levels where the moral integrity forever, they are taught to complacency ages two, three, or six years, also by the high loss of behavior would also have been removed, so that other people instead. So that's encouraging, contests, learning to cultivate the mind and is a very good fun! Because in the home of ethics is not a good or bad; either shame or honor at all.
Kỷ luật trong xứ ấy cứ mãi tiến lên y như vậy, ai ai cũng chỉ lo trau giồi ba mục đích: sống, biết, linh, mà tập sống chung tu học ; không ai ham danh-lợi gì cả ! và cũng không có lợi lộc. Kẻ nào mà bị tôn trọng đưa lên, là như Bồ Tát, thì phải mất sự toại hưởng thanh nhàn, hoàn cảnh bắt buộc, phải chịu cực nhọc, để sống chung tu học cách khác, mệt nhiều hơn, thì ngay sau sẽ hưởng quả to tát hơn, còn bây giờ là chịu thiệt thòi, kham nhẫn và cực nhọc, điều ấy là do nhơn duyên khiến bảo, nên sao cũng được, không ai cố chấp muốn tính chi hết.
Discipline in that country keep on moving the same way, everyone only to cultivate three purposes: live, know, spiritual, living practice; no who desire fame-interest at all! and also there is no profit. Whoever that is respect for the posting, as Bodhisattva, then take the paralytic effects of personality, circumstances required, must be hard to live other study, more tired, they soon will enjoy more big results, there is now disadvantaged, patiently enduring and hard, it is by mercy grace makes sure, whatever, not anyone intolerant to calculate.
Nơi xứ ấy mà được đời đời an vui cùng tột kêu là Cực Lạc, là bởi nhờ giới luật, giới luật nâng cao cái thiện lành nơi lớp nhỏ, giới luật nâng cao cái trong sạch nơi tầng lớp trên; cũng như các ông vua trong đời, có đến hàng trăm giới luật trong sạch hơn là các vị quan chức, các vị quan chức có đến hàng chục giới luật thiện-lành hơn là dân thường, ông già có tánh hạnh hơn người lớn, người lớn cao rộng và độ lượng hơn trẻ nhỏ, thì những kẻ lớp dưới làm sao mà chẳng quy tôn cho được. Cũng như ông vua không uống rượu, ăn thịt, có vợ con, thì cả thảy nhân dân mới không dám sát sanh, trộm cắp, tà dâm được. ; Where the origin of that which is eternal happiness ultimate call is bliss, because thanks to the precept, precept improve the goodness where small classes, precepts improve the clean where the upper class; well as the king in life, there are hundreds of rules in the cleaner is the official, the official has dozens of good-good precepts rather than civilians, the old man with morality than adults, adult high wide and tolerant than young children, those underlying how such regulations adhered to. As well as the king does not drink alcohol, eat meat, with their wives and children, altogether new people dare not killing, stealing, sexual misconduct. Bởi thế nên từ xưa, thánh hiền thường hay răn dạy, phép tắc làm vua không có vợ làm đầu; phép tắc làm làng, quan văn sĩ không tiền bạc làm gốc, phép tắc binh tướng võ lực, không đánh giết người là bổn phận. Ông thầy giáo thì phải giữ gìn lời nói, làm cha mẹ là không đặng say sưa rượu thịt, như vậy là con dân, chúng nó sẽ hết lòng, lòng người là mạnh hơn hết, được lòng là được tất cả sự thành công, không còn tai nạn. Mà muốn được lòng, thì phải là giới luật kỷ cương, con đường phải có bờ lề ngăn ranh, và đi đến nơi có mục đích. ; should therefore ancient, sages often commandments, rules as king without wife first; rules to the village, the original writers are not money making, rules military Minister of force, not murderous duties. The teacher must keep the words, parenting is not ye drunk wine meat, such as young people, they will all your heart, your heart is stronger than all, was pleased that all the success, no accident. That'd be pleased, there must be rules and discipline, the path to the shore side of the stop line, and go to places that purpose.
Như vậy mới không dắt dẫn người đi sai đường mà lẩn quẩn, không xúi họ làm ác, tập tham, thì họ sẽ thương mến ta, và họ được giác ngộ nhờ ta, hơn là ghét sợ, thì ắt họ sẽ theo ta tới chết, việc gì lớn lao thế mấy, chắc sẽ phải thành công ngay được.
New so not driven the wrong path that stuck, fails to induce them to do evil, greed, then they will love, and they are enlightened through me, rather than hate fear, then, that they would follow me to death, what a great many, he will be successful immediately.
Nầy đây cái chìa khóa thành công của xứ Phật là giới luật ; chớ chi mà đời nay, các xã hội, gia đình trong thế giới nầy, vất bỏ đi cái tội lỗi, biết nhận ra món báu trong sạch thiện lành, biết đến lý lẽ phải, đức hạnh, đạo lý, hơn là khôn hay dại, thì quí ích quá, và cũng chớ chi mà các nhà vua đều được trên 60 tuổi, quan làng trên 54 tuổi, tướng binh trên 42 tuổi, và có đủ đạo-đức, y như thế giới Phật, thì hay đúng quá, vì những lớp tuổi đó, họ có đủ kinh nghiệm giác ngộ, nơi phận việc họ.
This is the key to success by origin Buddhist precepts; life for just that, the society, the family in this world, throw away the sin, recognize the dishes clean golden goodness, known of reason, virtue, morality, rather than wise or foolish, then you add too, and also which of the king are over 60 years old, the village over 54 age, Minister soldiers on the 42, and have enough moral, as the Buddhist world, or right too, because of the ages, they have enough experience of enlightenment, where parts of them. 
Lấy theo sự thường mà nói như vậy chắc trúng nhiều hơn, vì trong đời người tuổi trẻ phi thường thì rất ít; nào đâu có nhiều, đành rằng sự khuyến khích, là khuyên kẻ dưới cố rán lên, chớ dễ gì đức tính lại hơn những người nhiều năm kinh nghiệm.
Taken as such generally speaking make more successful, because in life the extraordinary youth, very few; any where there are many, had that encouragement, advised those who try fried up, do not be easy virtue over the many years of experience.
Ví dụ dẫu rằng mà có Phật Thánh tái-lai đi nữa ! Thì cũng nên chờ tới lớp tuổi già của mình rồi sẽ làm quan chức, vua, chắc cũng không có gì là sớm hay muộn, vì họ đã giác ngộ rồi, và như vậy là để làm gương hạnh khiêm tốn, cho tất cả phần lớn những kẻ thường dân về sau, không tự cao, chắc là phải hay hơn lắm!…
For example, although the that Buddhas re-bred to go again! Class, you may want to wait until your old age and will be made official, the king, sure nothing is sooner or later, because they are already enlightened, so as to set an example and modest behavior, for all the large civilian who later, not arrogant, that must have been better!...
IV. LỜI ĐẠO ĐỨC: Thuở xưa, hồng-hoang thượng cổ, loài người còn là vượn khỉ, lần đến là lớp "toại-nhơn" mới biết tập làm việc, biết lòng "nhơn". Nhưng họ cũng chưa biết nói, bởi chưa biết nói, nói ú ớ chẳng nên lời, khó ai nghe, nên không hiểu biết tin nhau, mới sanh ra lắm sự đua tranh cấu xé hiềm nhau ; sẵn có được khí giới trong tay, giết hại nhau, dữ hơn hồi còn ác vậy. Vì cảnh đó, mới có một người kia tập nói, tiếng nói ấy là lời đạo đức ; lời nói tốt đẹp, thương yêu khuyên lơn, dạy dỗ, tin cậy, lời nói để biểu lộ sự thật, đức tin trong sạch với nhau ; lời nói ấy là pháp, cũng là giáo lý phương tiện tùy thuộc nhân duyên, chế lập đúng y theo chơn lý.
IV. WORD OF ETHICS: In ancient times, red-wild caveman, who also gibbon monkeys, time to grade "satisfaction-goodness" that collective work, that our "goodness". But they are not sure what to say, by not talking, inarticulate said there speechless, hardly anyone heard, so do not know each other, very new born the race devour detest each other; existing weapons in hand, killing each other, more evil in evil. For this scene, a man speaking, it is his moral voice; nice words, love advise children, teach, trust, words to express the truth, pure faith together ; that statement is a legal, as well as the means of teaching depends on causes and conditions, the establishment correct conformation of truth.
Nói để răn ác, dạy thiện, chỉ đường cho người đi, lời nói là ngôi "chúa-tể" của nhân loại, cũng như cái đầu, cái trí-thức là cao cả hơn hết.
Say to commandments evil, teach good, just the way to go, word is the "god-sovereign" of humanity, as well as the head, the mind-consciousness is greater than all.
Muốn tập nói, nói cho được người nghe; nói lời quý báu và mới lạ người đó đã đi vào rừng sâu, tách xa nhà cửa, một mình ngồi nhập định dưới gốc cây, để tìm lời nói cứu độ muôn loài : người giữ 10 giới luật, "ngọ" chay không không một vật; sáng đi xin ăn vào xóm, chiều lại lo tu tìm học ở rừng, chẳng bao lâu người được giác ngộ chơn lý, thấu đáo vũ trụ đắc đạo; Want to talk, talk to the listener; say precious and novel that went deep into the forest, away from their homes, on their own, sitting under a tree, to find the words to save all species: the holder 10 precepts, "midday" vegetarian is not an object; morning to beg for food in the neighborhood, afternoon care practitioners find learning in the forest, soon the enlightenment of truth, cosmic thoroughly enlightened; Người đi ra dạy nói, tập nói cho muôn loài, do đó mà cõi đời xứ ấy trở nên thanh tịnh và an lạc, lời nói của người tạo ra được một xứ sở mới mẻ tốt đẹp, đổi đi các ác quấy của xứ cũ xấu xa; lời nói ấy sống mãi muôn năm ngàn kiếp cho đến đời nay, lập thành kho tạng Pháp bảo quý giá vô tận. Chính ngôi lời là đức Chúa Trời, là Phật Thích Ca Mâu Ni, là hạnh phúc ban cho tất cả chúng sanh, đủ muôn ngàn mùi vị. Người ấy như một con rồng phun mưa to cứu giúp chúng sanh khô khan khát hạn. Người ấy như một con rồng bay, bay đi mãi, tới đâu cũng có mây đưa, ngồi đâu cũng có mây che phủ; ở đâu cũng có người theo. ; going to teach said, speaking for all species, so that the glory land was become calm and peaceful, the words of the creator is a good new country, change away the evil harassment of origin ugly old; speech was live the lives of thousands of lives to this life, made precious treasure Dharma endless. The Word was God, Buddha Shakyamuni, is happy to give all beings, all myriad of flavors. The rain was like a dragon to help sentient beings dry thirsty term. Him as a dragon fly, fly away forever, to also has a cloud offering, sitting ubiquitous cloud cover; ubiquitous followers. Người giải thoát tự do xin ăn đi mãi, giáo hóa dạy hoài hoài. Nhờ đó nhơn loại đời nay khắp nơi mới biết nói, nói tốt đẹp, nói nghe được, nhưng rất tiếc thay, than ôi! Hôm nay trong đời họ, họ lại bày ra những cái nói lạ lùng khó hiểu trở lại, như buổi xưa, nói chưa thành lời, nói nghe chưa được, và cũng chẳng ai dám nghe những lời nói ấy, vì không phải đạo đức pháp lý chi cả, họ nói chỉ một mình nghe, cũng như chưa tập nói. Cũng lắm khi họ nói lời ra, là người ta phải bịt miệng họ lại, mà bảo họ nên ngậm nín còn khá hay hơn, vì họ nói ra lời lửa cháy, thối nát, dơ bẩn, bịnh lây cho tất cả. Những kẻ ấy cũng như chưa có miệng nữa. ; liberating freedom beggars away forever, teaching taught again and again. Thanks to this new humanity in this life everywhere say, say say the sound is good, but unfortunately, alas! Today in their lives, they laid out the cryptic strange talk back, like the old, said no words, hear not, and no one dares to hear those words, because it is not directed the legal ethics at all, they tell alone, and not to talk. Very well when they say, is that people have to silence them, but told them to to suck hold quite or more, because they say the word fire, rotten, dirty, disease spread to all. Those who do not have the mouth.
Xưa kia lời nói là đạo đức, là ông thầy, như nước mưa "cam lộ", như ngọc ngữ và kim chỉ nam ngôn ngữ, lời nói đã tạo ra vị minh triết; bậc "明君: Minh Quân" là vị Vua sáng suốt, là người làm chủ cả một đất nước; "Tâm"của mỗi người là vua chủ hay còn gọi là "Tâm-Chủ là Vua" mà ai ai cũng có : là người hiền nhân, là quân tử sáng suốt, bậc "Minh Sư" là vị tu sĩ sáng suốt. Lời nói của Phật xưa, ai nghe cũng lạy. Vì Phật là nói lời dạy đạo, không kể công cán và tiền lương; vậy nên, đền ơn cho bậc thầy sáng suốt vì có lời nói thiện-lành, là người ta lạy tạ ơn thầy; và lạy để cung kỉnh quý trọng, thực hành theo Pháp bảo của chư Phật.
Formerly speech is moral teacher, like rain "Orange Route", as pearl Language and compass language, words have created the wise; ranks "King Intelligence: 明君" is King wise, was the master of a country; "Heart" of each person is king , also known as "Mind-The King" that everyone has: the sage, a wise gentleman, level "Monk Intelligence" is a wise monk. Ancient Buddha's words, that they were bowing. So Buddha said teaching directing, excluding the staff and salaries; therefore, reward for wise masters for good-good words, that we bow to thank him; and bowing reverently esteemed, practice of the Dharma of the Buddhas.
Thế là, lời nói xưa kia đã tạo ra sự "thờ cúng và bái lạy"; lời nói là cao quí hơn hết, đối với các pháp ở trong cõi giả dối tạm bợ nầy ! Lời nói là thầy của chư Phật hiện tại, vị lai và cả chúng sanh. Lời nói có ra là do chư Phật quá khứ. Không có gì quý báu và tôn trọng bằng lời nói ! Kẻ mà chưa biết nói thì cũng không hại khinh bởi lời nói. Trường đạo đức, trường học, vua quan có ra cũng bởi do lời nói. ; So, the ancient words has created "Worship and worshiped"; speech is the most noble, for the law in this temporary realm lies! Words are masters of the Buddhas present, future, and all sentient beings. Words is due to the Buddhas of the past. Nothing valuable and respected by word of mouth! Who do not know say it is unlikely to cause any disrespect by word of mouth. School ethics, school, king by the words. Lời nói của đức Phật khi xưa tạo ra được: "Giáo hội Tăng già" , là trường học của đạo đức Khất Sĩ chư Tăng; Ngài là một ông vua của lời nói. Đệ tử Ngài chư Bồ Tát như vị quan-văn của lời nói, Thinh Văn giữ trong sạch theo hầu cận Ngài, là thái giám học trò lời nói; bậc chư Thiên cư sĩ là hộ pháp cho Ngài; như tướng binh của lời nói, kẻ giữ tám giới luật là làng, xã ; người giữ năm giới luật như nhân dân, cả thảy đều bằng lời nói Pháp bảo của chư Phật trọn lành và trong sạch. Những lời nói ấy là mùi vị kết quả, sau việc làm của các bậc. Xưa kia đức Phật cũng có cả trường nam và trường nữ, cách xa riêng nhau, mỗi phía có bậc lớn tuổi cầm đầu, còn Ngài là bậc Tổ sư chứng giám. Buddha's words when used to create: "Sangha", a school of moral Bhiksu monks; He is a king of words. His disciples Bodhisattvas as officer-text of words, Sravaka keep clean by His servant, is eunuch student speech; guardian steps lay gods is for Him; as infantry Minister of speech, who keep eight precepts that village; hold the five precepts as people, both verbal are all Dharma of the Buddhas of perfection and purity. These words taste the results, after the work of the grade. Ancient Buddha has both male and female, separate away from each other, each side has held senior level first, and He is level Patriarch witness. Đó là trong đạo của Ngài cũng như trong thành trì giới luật quốc độ của ngài. Ngài làm vị vua thánh, vị vua thuyết pháp, vua của lời nói, dạy đạo chớ không cai trị, "trau tâm " và chẳng bồi đắp thân sắc, nên ai ai cũng qui y kính trọng Ngài hết, và người ta lại còn quí sợ cái ơn đức ấy nữa. Bởi vậy khi xưa người ta ai ai bên ngoài trần thế cũng muốn "Pravrajyà: rời khỏi nhà để trở thành một vị Tăng hay Ni hay còn gọi là Xuất-Gia", để nhập vào đạo pháp của Phật ! Mặc dầu không được thành công và đắc đạo như "Ngài", cũng được "giải thoát", tránh khổ, được sống yên vui trong sạch, bằng tánh hạnh, trong cõi thân thiện, hiền từ và tốt đẹp. ; It's in his direction as well as in the precepts of his country. He made ​​kings saints, kings sermon, King's words, teach and not the rule, "cultivate the mind" and did not build the body color, and everyone will follow his respect of all, and it also you afraid of grace virtues. So when old people everyone outside of the world want to "Pravrajyà: leaving home to become a monk or nun or called Export-Family" to enter the religion of the Buddha! Although not successful and enlightened as "he", is also "free" to avoid suffering, to live joyful quiet clean, by nature well, in the realm of friendly, gentle and nice. 
Con đường, giáo pháp và sự thành công ấy, để đến đời nay, và mãi mãi về sau, nhiều người đắc đạo nữa, cũng là do lời nói cả ; lời nói là đạo đức, trong đạo đức phát ra, cũng in như các thứ tiếng có ra do sự vật, trong không gian, thời gian, tiếng ấy là để chỉ đường cho chúng sanh vạn vật giác ngộ. Tùy theo mỗi vật khác nhau, là âm thinh khác nhau giáo lý khác nhau, nhưng thảy đều ích lợi, nên gọi là "Pháp bảo" tức là phương pháp quý giá, bảo tồn và lưu giữ . Cõi đời có ra là do Pháp bảo , và chỉ có Pháp bảo của Phật là tiếng tăm vang dội. Như vậy Pháp bảo là cái sống, còn cái chết là sự im lìm, không tiếng tăm, không biết nói, nói lời ác quấy, nói chưa được lời tốt đẹp. Ấy là, không có ơn ích để lại đời sau nữa vậy !
Way, the teaching and the success was, for generations now, and ever after, many enlightened people, as well as by words; speech is morality, ethics, as well in as these languages ​​are due to objects in space and time, it is the only way for things enlightened beings. Depending on each different material, different sounds different doctrines, but are all the benefits, so-called "Dharma" ie valuable methods, conservation and storage. Glory is because of Dharma, and only Dharma of the Buddha is the resounding fame. Thus Dharma is what life, and death is dormant, not fame, not speak, speaking words of evil or wrong, is not a good word. Namely, for you it does not have to again in the next life !
V. VÔ NGÃ LÀ ĐẠO ĐỨC: Đời đạo đức là đời vô ngã, hễ đã là đạo đức thì không có gì là ta và của ta, vì chơn lý của đạo đức vũ trụ, vốn là vô thường, khổ não, không ta và không của ta.
V. EGOLESSNESS IS ETHICS: the moral life is selfless life, everyone has a moral there is nothing me and of me, because the truth of the moral universe, which is impermanent, suffering and not of us .
Cũng như đây là gốc nguồn của người xứ Nam Việt : thuở xưa Thành Cát Tư Hãn là vua Mãn Châu Mông Cổ đi tàn phá sát hại Âu Châu, chiếm đoạt Ấn Độ, bấy giờ có một số dân Ấn Độ, năm mươi người, chạy lạc sang Trung Hoa ở tại Vân Nam, chung lộn với người Trung Hoa, mà sanh sản thêm nhiều ; về sau Trung Hoa đuổi xuống "GIAO-CHỈ" quận , Trung Hoa gọi đó là dân Nam "Man-Di"; về sau đến đời vua Nguyễn Hoàng, mới tràn sang xuống dưới miền Nam, lập ra đất Nam Việt. Như vậy người dân Việt là giống dân thứ ba, giữa Ấn Độ và Trung Hoa.
Just as this is the original source of the origin of South Vietnam: the ancient Genghis Khan is the king of Manchuria, Mongolia travel devastating murder of Europe, appropriation India, the then some Indians, fifty, run lost to China in Yunnan, they grow with the Chinese, which reproduces more; later China to chase down "GIAO-CHI" district, the Chinese call it the South "Man-Di"; after the reign of Nguyen Hoang, new overflow to down south, up the South Vietnamese soil. Thus the Vietnamese people is the third race between India and China.
Màu da vàng là sự pha trộn giữa đen nám với trắng xanh, biến sanh ra đó. Còn chỗ ở nhất định là không có, thử ngay sang Trung Hoa sang Ấn, chắc cũng khó ở chung với ai được. Như thế nghĩa là người của xứ Việt vốn không thường, không của ta và không cái ta, ngã mạn ! 
Yellow skin color is a mix of black and white with green pigmentation, making it engenders. And in a certain place is not available, try it to China to India, it is difficult to make in common with anyone else. Does this mean a person of Vietnamese origin who do not usually, not mine and not the I, conceit!
Lại cũng như miếng đất Việt Nam nầy, thuở xưa vốn dĩ vô thường không có, trước kia từ Xiêm La Paksé, Tây Ninh, Đà Lạt và ranh mé biển, đất Việt Nam, Cao Miên không có. Miếng đất nầy có ra do sông Cửu Long giang, thượng nguồn phía trên núi Hy Mã Lạp Sơn xứ Tây Tạng, đổ sang Trung Hoa, chạy dọc theo dãy núi Trường Sơn, đổ vòi ra biển ; vòi ấy chặn hai luồng nước của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương lại, mà lóng đất nổi hai cù lao dính liền, thành ra miếng đất Việt Nam và Cao Miên.; Vietnam as well as the piece of land, ancient inherently impermanent no, formerly Siam Pakse, Tay Ninh, Da Lat and the line side of the sea, land, Vietnam, Cambodia does not have. This piece of land caused by the Mekong ride,upstream upper Himalayan mountains of Tibet, poured into China, along the Truong Son mountain range, down to the sea; rainfall was intercepted two waters of the Pacific and Indian Ocean, where the ground floating two conjoined Isle, into the land of Vietnam and Cambodia. ; Khi miếng đất mới nổi lên, người Chàm đến nơi làm nghề chài lưới ; dân Chàm ở gốc Lèo Hạ. Còn người Cao Miên xứ sở ở trên "Đế -Thiên Đế-Thích", cận giáp Xiêm La, bởi giàu có xây đền to, lót vàng chạm ngọc nên bị giặc Xiêm chiếm phá. Vua Cao Miên chạy xuống "Ôn Đông" lánh nạn, bà Pênh người Chàm hiến đất lập kinh đô, gọi Phnom-Pênh (là tên kỷ niệm gò núi đất chỗ chôn bà Pênh). Ở nơi gò đất đó thiếu ăn, mới thả ghe dọc hai giòng sông Cửu Long, xuống đến Trà Vinh, Sóc Trăng làm ruộng rẫy, chung lộn với dân Chàm, sau đó người Chàm trở về Châu Đốc và người Việt lần sang đến, ở chung nhập với Cao Miên như ngày hôm nay.; When a new piece of land emerged, Cham arrived riverine fishery; Cham people in original Leo Ha. As the Cambodia country above to "De-Thien De-Thich", parathyroid Siam, by wealthy built temples to, golden touch lining should be the enemy Siam accounted break. King of Cambodia running down the "On Dong" refuge, her constitutional Penh Cham ground up capital, Phnom Penh (as name commemorative mound mountain to bury her Penh). Where mound malnutrition, new drop boat along the Mekong river, down to Tra Vinh, Soc Trang rice cultivation, they grow with the population slowly, then slowly return to Chau Doc and Vietnamese times to come, in general enter Cambodia today.
Như thế thì miếng đất xứ nầy, vốn không là của Nam Việt, Cao Miên và Chàm. Cũng không phải của ai cả, đất vốn dĩ do nước lóng sanh, nước do hơi mây không khí, không ai có mua chi khách hay chủ cho đến màu sắc dân tộc cũng không nhất định, không có ta và không của ta, không tư riêng ích kỷ, như vậy nghĩa là vạn vật chung, chúng sanh chung, sống chung tu học, ai đi đâu, đi đến nơi đâu, và ở đâu cũng được, miễn là giác ngộ đạo đức thì được hòa nhau.
Thus, the land this land, which is not of South Vietnam, Cambodia and Champa. Nor anyone's land is inherently due to liquid water delivery, water vapor clouds the air, no one has to buy more client or server to color certain people do not, no one and no one, not separate private selfishness, so that is all things together, being together, living practice, one to go, go anywhere, and everywhere, as long as moral enlightenment have peace together.
Thật vậy, chúng sanh như cỏ mọc trôi sông, trôi lộn vòng; trôi tròn, tới, lui, thay đổi, sống chung và của chung; mục đích của biết là học, linh là tu, sống là lành thiện, sống chung tu và học, thật là tốt đẹp. Xứ nầy là một miếng đất trường học tu của chung trong vũ trụ, không ta, không của ta ai cả. Cả thế giới các mặt đất, chúng sanh cũng y như vậy. Có như thế chúng ta mới thấy rõ đời là đạo đức, đời ở trong đạo đức, đạo đức mới sẽ đời đời. ; Indeed, being as grass river drifting, drifting rolls; went round, forward, back, changing, living and general; purpose of that study, spiritual practice, healthy living is good, being general practitioners and learning, it is nice. This land is the land's religious school in the universe, not us, not our people. The world of the ground, being also the same. How can we see clearly the moral life is, in the moral life, the new ethics forever. ; Chúng ta ngó vào đạo đức là lành lắm thay ! Phải lắm vậy ! Ắt sớm nên công ích lợi mà nên. Phải đúng như vậy ! Nguồn gốc người Nam Việt là một trường học của đạo đức. Và khắp các dân tộc, các miếng đất, trong khắp vũ trụ, trong quả địa cầu nầy, cũng thảy đều y như người Nam Việt và miếng đất Việt Nam ấy cả. Trong vũ trụ, trong đời, nào có thân nào không phải là thân tạm, nào có đất nào là đất riêng của chúng ta, mà trìu mến vô ích. Thế là chỉ có sự sống chung tu học, ai ai cũng nên phải sống tu học hết. ; Let us look at the ethics are of very good place! To do so! Surely soon so that should benefit. Must be true! South Vietnamese origin who is a school of ethics. And all the peoples of the land, throughout the universe, in this globe, are all just as South Vietnam and Vietnam's piece of land. In the universe, in life, the body which is not a body temporarily, any land which is our own, affectionately vain. So only the coexistence of learning, everyone should have to live practice.
VI. ĐẠO ĐỨC QUAN TRỌNG : TÓM LẠI: Trong đời, chỉ có đạo đức là quan trọng, có giác ngộ như thế mới thấy chơn lý của vũ trụ đạo đức là quan trọng. Quan trọng hơn cả xã hội, gia đình, giáo lý chánh trị của người, của Trời. Vì chánh trị mà có ! là cũng bởi do tà trị; bởi vì có ác nên mới phát sanh ra thiện và chánh, nên gọi là, lấy chánh mà trị phạt tà; mà lấy chân chánh trị phạt tà ác, là để bảo tồn đạo đức, nâng cao đạo đức, trị phạt kẻ ác, khen thưởng người thiện, cất lớp học và lập nên trường học đạo lý, nuôi dưỡng cho những người lo tu dạy học, ủng hộ áo và thuốc men cho thầy giáo và học trò đạo đức. Đạo đức như thầy giáo và học trò; mà mục đích của tất cả, là tập lần tiến lên đạo đức, đang ở trong đạo đức và sẽ bước lần lên. Cõi đời của ngày mai kia, hay là lớp tuổi ông già của hôm nay, trên mặt đất nầy, hết thảy đều là đạo đức cả ! (Trang 590-599)
VI. ETHICS IMPORTANT: IN BRIEF: In life, there are important ethical, enlightened like to see truth of the moral universe is important. More important social, family, political teachings of the people of God. Because politicians are! as also by the wrong treatment; since new evil should arise out good and right, so called, get right with the penalty of wrong; righteous that take the punishment of the evil, is to preserve morality, improve direct Lord, the punishment of the wicked and reward the good, take classes and established ethical schools, care for those who care practitioners teaching, supported shirt and medicine for moral teachers and students. Ethics as teacher and student; purpose of all, is the moral times ahead, is in ethics and will step up. Other realms of life tomorrow, or the old age class of today, on this ground, are all moral! (Pages 590-599)
Thế nên đạo đức là quan trọng, quan trọng hơn hết, hơn cả sự ăn, mặc, ở, bịnh của xác thân, vì đạo đức là linh hồn, linh hồn trước sau đều vĩnh viễn chắc thật. Không linh hồn thì có đâu thân xác mặc, ăn, ở, bịnh. Đúng lý như vậy. Chúng ta nên phải lập đời đạo đức, vĩnh viễn yên vui sống chung tu học, y như vậy là quý báu hơn hết.
So morality is important, more important than the food, clothing, housing, diseases of the body, because ethics is the soul, the soul before after permanent make truth. No soul is where the body clothing, food, housing, disease. Right of way. We had to resort to a moral life, forever still happy living practice, as it is the most precious.
CHƠN LÝ nầy thật là Pháp bảo của Phật, chánh lý vô cùng, nhưng mà trong đời từ lâu chúng sanh ngộp đắm trong lầy sâu đêm tối, nên khó mà thật hành theo. Tuy đã biết vậy nhưng giáo lý đạo đức cũng nên cần phải có ra, để giác ngộ cho đời. Những ai có chuyên chú thật hành được, thật rất mừng giùm sự thoát khổ của người ấy. Dầu người chưa hành theo, mà biết nhận ra điều hay lẽ phải, thì cũng là đỡ bớt tội lỗi lạc lầm. Trần thế sẽ nhổ bỏ bớt những cái ác quấy, tự cao. Vì Pháp bảo của Phật sẽ là một cái mặt kiếng, chẳng thiên lệch riêng tư vậy. Và người ta sẽ biết đến kẻ hiền : cái tu, cái chân chánh, thật thà, cái ngay thẳng, lơ lơ dường ám độn ở bên ngoài, của đạo đức siêu nhân, mà bên trong không phải kém phần quý báu; theo như cách tưởng lầm, của sự thiếu kinh nghiệm, mà có người nói rằng: sự ác hung, gian xảo, lanh lợi, giỏi hay chốc lát, cho là ích lợi tốt đẹp hơn. 
Truth is this truth of the Buddha Dharma, chief of infinity, but that in a long life in the marsh being overwhelmed sunk deep dark night, so it's hard to go along. But know this, but the moral teachings should also require, for the enlightenment of life. Those who have devoted so out, so glad fears the release of his or her suffering. Though not in accordance with, that we know, realized or should, also help reduce crime brilliant mistake. Earth will spit rid of the evil or wrong, arrogant. For the Dharma of the Buddha will be a glass surface, not personal bias. And people will know who: the order, the righteous, honest, upright, suspended suspended apparently referring padded outside, of superhuman virtue, but inside is not less valuable; according mistaken, of a lack of experience, but has said: evil survivor, cunning, agile, good or moment, for better benefits. 
Phải, đúng như thế. Dễ gì ! mà mặt đất nầy trở nên Cực Lạc, mà nào Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật đã dạy được cả chúng sanh! Nhưng chúng ta cũng rất ước mong sao, nhơn duyên hợp cảnh, trình độ phải thời, rồi thì xứ nầy mai kia sẽ trở nên xứ sở của Phật, ắt cũng không có chi khó nhọc.
Yes, it is. Easy! that this ground becomes bliss, that Buddha Shakyamuni and Buddha taught all beings! But we also wish, in the conditions of the scene, to their level, then this land tomorrow there will be the land of the Buddha, would have no more hard.
CÁCH NGÔN ; APHORISM:
Người lớn không nên giữ nết trẻ em!
Ông già không nên sai trái luật trình độ.
Ai ai khá nên như vậy hết thảy. 
Adults should not keep streak kids!
The old man should not be wrong law degree.
Who are those who quite like that all. 
Tổ sư Minh Đăng Quang ; Patriarch Minh Dang Quang
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )
Meditation, be still is, looking at the swastika! )
Văn bản gốc (đang điều chỉnh)
ĐỜI ĐẠO ĐỨC
Trang 577-592 ( Chơn lý số 37 )
I. Ý NGHĨA CA ĐẠO ĐỨC: 
Thuở xưa khi quả địa cầu mới nổi, vô số cù lao lổm chổm mọc lên, đất là do nước: lắng đọng sanh ra, và nước là do hơi trong không khí; thế mà cỏ, cây, thú, người, từ nơi đất: sanh ra, họ lại chia nhau, giành chủ và tớ, khách và chủ bán buôn vay trả; để đến nỗi quả địa cầu như một cái bánh phải bị bể, hay chúng sanh chết hết. Thật là vô đạo đức! Sai trái với đạo đức...!
ĐẠO ( ý nghĩa t ng Hán-Vit) là thi gian quá kh, hin ti, v lai mãi mãi.
ĐỨC ( ý nghĩa t ng Hán-Vit) là không gian hoá sanh bao cha vn vt muôn loài. Gm c đạo đức, không gian và thi gian gi là vũ tr.
VŨ TR là chơn lý, là l tht! Trong ý nghĩa t ng Hán-Vit, "Vũ" là không gian, "Tr" là thi gian. Bao gm c "Vũ Tr" tc là đạo đức.
II. NGƯỜI ĐẠO ĐỨC: 
Xưa kia, có mt người hc hiu thông tho và rành mch v chơn lý vũ tr đạo đức, tu tp hành theo, trau tâm đúng phép; người đi đến mt xóm n, k thì nhường nhà để làm tnh xá; người thì chia đất để lp đạo tràng; ai ai cũng không tiếc ca nhà, và s th kính tôn trng đối vi người. Người đã đem đạo đức đến ch x người ta, người thành công cao c trên tt c mi người. Nhng k theo người, h không phi là mê tín dt nát. 
H b ra cái công cán tn hao, chút lòng thành kính, để sau ny, h được thu chơn lý đắc đạo; thì cái kết qu s muôn phn vn bi hơn. Vy chúng ta phi noi xem gương y, nên hãy đem đạo đức đến nhà ngui, x người, ch ca người, thì mi chc được thành công, không tht bi, mà ch có giành git cu xé đánh đập người ta gì c vô ích.
Và cũng như khi ta có ch tt đẹp, ta mun cho nó được ny n ích li, thì ta cũng phi biết dùng nó vào vic đạo đức, có như vy mi là chc tht không mt hao đặng, kìa mt người n, sm đã giác ng chơn lý, biết rõ lý l không cái ta và không ca ta trong vũ tr, nên người dt lòng tham mun, không tâm ch mt vt chi c. Người dùng nhà đất làm ca tm chung đúng phép, người lp ra đạo tràng, trường dy hc tu để sng chung; nh đó mà tt c mi người khp nơi đều đến tu, xưng gi vi nhau là con và hc trò; ch y càng ngày ln rng đông đúc thêm mãi, thành ra quc độ được, là bi miếng đất ca người biết dùng đúng theo l phi, chơn lý sng chung ca chung, nên các miếng đất xung quanh, người ta cũng ph hiến m rng thêm, đúng y như đạo đức vũ tr...tc là vũ tr dùng cho vũ tr.
By gi địa v người y ngày càng cao, ca ci người càng ln, dân ca người càng đông đúc, người đã thành công, cao quí trên tt c, mà s tht là như không có gì hết trong mi lúc; tht là sung sướng khe nh biết bao nhiêu, cái chết ca người s là mt gic ng say, vô cùng vô tn. Người ta khp nơi ai ai cũng mun xin h mình vào x ca người. Còn người trong trường đạo đức đó, đi ra là ai cũng thnh cu tôn trng, tiếng tăm đạo đức ca người v vang lng thơm nc, sáng choang và bay đi cùng khp. Còn danh li dơ bn, thi nát và bi bm ca trn thế, thì không có ai đem vào trong miếng đất đó, không quyến rũ ai được, nên không bao gi có s lo cp trm.
Người đó cũng đã thành công bng đạo đức; ly đạo đức tiếp rước người, thì sao không kết qu được. Hai hng người trên đây, mi tht gi là biết t ch, và làm ch chúng sanh vn vt, bng cách không tham lam, nên không bao gi tht bi hay kh chết gì c
Đúng l phi y như vy – Người đạo đức là như thế y, nào ai dám nói : đã là đạo đức mà li chng thành công.
III. XUT X CA ĐẠO ĐỨC: 
Thế gii Tây phương Cc Lc ca Pht, cũng là mt qu địa cu t đại, c cây, thú người, thân sc có đủ y như các qu địa cu thế gii khác, nhưng ch có tâm ca các hng bc y, là không ging vi chúng ta thôi. Tâm hn chúng ta nơi đây thì kh. Còn tâm linh ca các Ngài nơi đó li vui. Cái vui ca các Ngài là do k lut gii răn, còn cái kh chúng ta là ti tuôn rào, lướt bi, đầu đuôi bt k.
Nơi thế gii an lc y, mi người đều có gii lut, tùy theo tng lp tui, đúng y trình độ tiến hóa ca chơn lý.
1. Tr nh t mi sanh đến lên sáu tui, đã có gii không sát sanh, nht là không còn giết hi m nó na, và lòng nhân ái phát n ln ln.
2. T sáu ti 12(mười hai) tui, là thay đổi mt lp ti, ca không trm cp, mi mt ln thay đổi 6 năm là mt gii lut thêm na, là bước lên mt nc thang.
3. T 12(mười hai) tui đến 18(mười tám) tui là đến tui không dâm dc.
4. T 18(mười tám) ti 24(hai mươi bn) tui, là nc thang không nói di, khoe khoang, đâm thc, ra chi .
5. T 24(hai mươi bn) ti 30(ba mươi) tui, là lp không nên ung rượu.
6. T 30(ba mươi) ti 36(ba sáu) tui, là tui không ngi ghế cao, nm giường rng, chiếc chiếu ln, ch xinh đẹp.
7. T 36(ba sáu) ti 42(bn hai) tui, là trình độ không nên nghe hay xem hát, múa, đánh đàn và kèn ch đông vui yến tic.
8. T 42(bn hai) ti 48(bn tám) tui, là bước lên bc thang không nên trang đim và dùng phn son, du hoa, áo qun hàng la tt tươi.
9. T 48(bn tám) ti 54(năm tư) tui, là cnh gii không ăn sái gi, ăn sáng, "ng", ăn chay.
10. T 54(năm tư) ti 60(sáu mươi) tui, là hng bc không r đến tin bc vàng ca quí đồ trang sc.
11. T 60(sáu mươi) ti 66(sáu mươi sáu) tui, là cõi gii thoát ăn, mc, , bnh, bng "t-y pháp" gii lut ca Kht sĩ đi xin, tu dưỡng "t độ" và th nhn 250 gii lut.
12. T 66(sáu mươi sáu) ti 72(by hai) tui, là độ tui Kht sĩ B Tát giáo hóa, "giác tha" lp đạo.
13. Và t 72(by hai) tui tr lên là Niết Bàn hưu trí, nín lng, ngh ngơi, xong tròn phn s, tn hưởng an lc.
x y tui nhiu là gii lut nhiu, tui ít là gii lut ít. Mi 6 năm là mt tiến hóa ca chúng sanh. X y nh có gii lut y như vy, nên gi là thế gii an lc, hay Cc Lc quc độ. Như thế nghĩa rng : gii lut là yên vui, gii lut là nn tng mt đất, gc chân, ch đứng yên cho tt c. Gii lut để bo tn thin, nuôi cha lòng thương, làm cho tt c đều tiến hóa lên được. Gii lut là mng sng ca thân và tâm ; năng phát sinh thin định và trí hu : gii lut để bo tn giá tr Chân-Nhưđạo đức ca Pht; gii lut là s ngăn rào cái ác dơ, thp dưới xu xa v.v Vy nên tt c chúng sanh, mà không có gii lut nơi mt người, gia đình, xã hi, thế gii thì không còn có tiếng chúng sanh, người, gia đình, thế gii chi na hết. Cnh hung y là t đại đã b nhi nn li, qu địa cu tan rã, không có ra hình th chi được. Như vy thì gii lut là mng sng, là cái có, chúng ta ai ai cũng nên phi có gii lut. Không có gii lut là bãi sình ly ca tham lam, là nơi chết kh trong rng bi rm. Chúng ta khó tránh khi nhng điu ti li y. Sai trái k lut là ti li ! trình độ nào, s có cp độ ca s chết kh đó ! Vy nên mi có ra k lut thin ca bc giác ng ch ra để cu độ k thin, hin lương. Vy, nhng ai sai trái k lut ca mình, gi là có ti li quy ; bi có ti li nên phi chết kh. Như thế thì ti li ca mi hng bc chng ging nhau vì gii lut ca mi bc chng ging nhau, gii lut chng in nhau là bi thân sc chng đồng nhau. Trình độ ca sc thân là nc thang gii lut, nên gi sc thân gii lut y, mi có sng có thin, có thương, có tiếc, có tâm định, trí hu được. Sc thân ca gii lut ví như v trái, không v trái có đâu rut ht, đành rng : người ta ch dùng cái ht, mt ngày kia, nhưng, hôm nay nó đang còn non, nh, nếu không có v thì rut ht do đâu mà có nên đặng. Đúng lý như vy. Đức Pht ch ra sc thân là gii lut, mà nào chúng ta đã chú ý ti! Kìa mt ông già 70 tui còn đi xem hát, ti sao chúng ta cho là sái, kìa mt người 40 tui mà còn ăn mc như tr con, ti sao chúng ta nói là quy. Mt em bé 10 tui, ít ăn ung như mt ông già, ti sao chúng ta cho là bnh. Như thế là cp mt trí tu ca chúng ta hng ngày cũng đã nhn thy ra nhân cách y ri, nào đợi gì phi Pht ch dy! Gii lut Pht cũng tc là pháp bo hay k lut; là tư cách, bn phn, trình độ, tui s, ca mi người, ai cũng đang có c, có điu là chúng ta mng lo vic đâu đâu, xao lãng đó thôi. y thế, chúng ta mi lm nhn ! Nếu chúng ta mà không có k lut, cũng như không có mt đất, không có linh hn, thì ly đâu làm s thành công ích li. Cũng như mt ông vua mà không k lut thin, c thn dân cũng y như thế, thì làm sao yên n nên đặng ! Vì t mi người đã không yên n ri thì như thế, dù cho ông giết hết dân, đot hết ca ci, hăm da h, góp thâu cách gì cũng không hết lon đặng. Du ông có bt chúng nó đem đưa cho gic giết hết, ca ci ca dân dâng hết cho gic, thì gic cũng vn không yên.
Đó là tai hi ca s ln xn lu m không k lut, không thin lành, thì yên n làm sao cho được.
Du rng, ông có lp ra bao nhiêu phương pháp cai tr, đàn áp, cám d cách nào đi na, thì cũng vô ích, vì chính cái tâm ca ông, trước đã không có k lut thin kia ri, cũng vì thế, mà bên x Cc Lc ca bc giác ng Pht, người ta không khó khăn đòi sưu thuế v ai ai c, cũng không cc nhc bt giết ai hết. Người ta ch nhc ra điu lut ca mi lp tui, cho h hc thuc lòng, để t h biết ly cái lut sng hnh phúc, ca ci quý báu ca h, thế là mi người đều tuân theo, tr nên an lc.
trong x Cc Lc, người ta ch tôn th ba cái mc đích chơn lý ca vũ tr là cái sng, cái biết và cái linh, mà nơi mi sc thân đều có, người ta cho đó là ca ci s vic ca người ta ri, người ta đã giác ng Pht, là không còn đi lo nhng vic sái quy, by b vô ích bên ngoài na. Mun sng khi đã có cái sng là phi sng chung, hc giáo lý sng chung, tp chung sng. Mun linh là c để tâm định yên lng nó s linh, phi hc tp cái linh trong yên lng y. Đã có cái biết, là phi hc tp cho biết khp c s vt các pháp, bng s tht giác ng, toàn giác. Cái sng, s hiu biết, cái linh ca mi người, phi dung hòa vi cái sng, hiu biết, linh ca vũ tr, là t đại vn vt, yên lng và các pháp. Đó tc là đạo đức ca vũ tr chơn lý, mà không ai sai trái, cãi v để t mình rước tai ha vào thân!  Bi dân trong x Cc Lc sng chung tu hc, bng ba mc đích, như nhau có mt, nên miếng đất y được trong sch lm, nên người ta mi gi tên là: "Tnh Độ" hay "Tnh-Th". X y tht là bình đẳng, bình đẳng ca nhng lp cp gii lut xác thân, đúng y chơn lý, nên không ai t chi chi được. S tt đẹp nht ca x y là cõi thin lành.
K gi 1 gii lut đã có "ăn chay" 2 ngày mi tháng.
K gi 2 gii lut đã có "ăn chay" 4 ngày mi tháng.
K gi 3 gii lut đã có "ăn chay" 6 ngày  mi tháng.
K gi 4 gii lut đã có "ăn chay" 8 ngày  mi tháng.
K gi 5 gii lut đã có "ăn chay" 10 ngày mi tháng.
Người gi 6 gii lut đã có "ăn chay" 15 ngày mi tháng.
Người gi 7 gii lut đã có "ăn chay" 20 ngày mi tháng.
Người gi 8 gii lut thì ăn chay dài hn, lâu dài ăn chay hay còn gi là : TRƯỜNG CHAY.
Người gi 9 gii lut ăn chay lúc "ng" trưa, ăn sáng.
Người gi 10 gii lut đã có ăn chay mt ba "ng" mt.
Người gi 250 gii lut thì ăn chay mt ng mt và đi xin.
***
C thy x y đều y như vy, h sng mt cách sung sướng và hnh-phúc lm , không lo s ai cướp git cái gì c. Danh-li không đến gn x đó được. X y càng mãi thâu cha tt c chúng sanh khp thế gii khác na, đem v sng chung tu hc. Và thế gii nào đâu, người ta cũng cu vãng sanh qua đó, để xin làm hc trò và xưng "con". X y là x hướng dn đạo đức đầu tiên, là thy ca các qu địa cu khác na.
Trt t v gii lut Pht trong x y :
1. Lp hc 1 gii lut Pht chung theo lp hc 1 gii lut Pht, t 1 đến 6 tui.
2. Lp hc 2 gii lut Pht chung theo lp hc 2 gii lut Pht, t 6 ti 12 tui.
3. Lp hc 3 gii lut Pht chung theo lp hc 3 gii lut Pht, t 12 ti 18 tui.
4. Lp hc 4 gii lut Pht chung theo lp hc 4 gii lut Pht, t 18 ti 24 tui.
5. Lp hc 5 gii lut Pht chung theo lp hc 5 gii lut Pht, t 24 ti 30 tui.
6. Lp hc thuc 6 gii lut Pht vi lp hc 6 gii lut Pht, t 30 ti 36 tui.
7. Lp hc thuc 7 gii lut Pht vi lp hc 7 gii lut Pht, t 36 ti 42 tui.
8. Lp hc thuc 8 gii lut Pht vi lp hc 8 gii lut Pht, t 42 ti 48 tui.
9. Lp hc thuc 9 gii lut Pht vi lp hc 9 gii lut Pht, t 48 ti 54 tui.
10. Lp hc thuc 10 gii lut Pht vi lp hc 10 gii lut Pht, t 54 ti 60 tui.
11. Lp hc thuc 250 gii lut Pht Thinh Văn vi lp hc 250 gii lut Pht Thinh Văn, t 60 ti 66 tui.
12. Lp hc B Tát chung theo vi lp hc B Tát, t 66 ti 72 tui.
13. Lp hc Niết Bàn hưu trí chung vi lp hc Niết Bàn hưu trí, trên 72 tui.
Trong mi lp, người ta cùng nhau tuyn chn người đức-hnh ln, đạo qu cao, đứng ra dn đầu ca lp y, hoc vài năm hay đúng 6 năm ; khi qua tui lp trên, thì ngưng vic nhường li cho v khác mà lên lp trên. V y khi lên đến lp trên hơn thì cũng phi gi gii lut, tu hc theo y như nhng v khác. Nhưng tr ra khi nào đức-hnh, đạo qu tri hơn tt c na, thì mi được người ta bu c tôn trng na, ch chng có t mình tôn lp. x y tht hành theo lut tiến hóa thay đổi đi ti, không nht định mt ngôi-v, không choán đường li ca k đi sau.
1. Như bc 66 ti 72 tui, tui này cao hơn hết thy ! V cm đầu y, cũng như ông vua pháp, xem chng cho c thy các lp nh tui lp dưới na vy ! Nhưng khi v y quá 72 tui, là phi ngh hưu trí nhường li cho người khác đi sau.
2. Nhng bc t 54 ti 60 tui, nhng hng bc ny như cnh gii gia đời và đạo đức, k được dn đạo cũng như người làm quan văn sĩ ca đạo.
3. T 42 ti 48 tui, k dt đầu là cư sĩ H Pháp gi là chư Thiên, như tướng binh võ lc ca Pht. Còn t năm gii lut Pht tr xung là như thường dân, và các gii lut dưới na là t do thong th. K làm thy giáo ca mi lp hc, được đủ sáu năm, hay là hai ba năm, (vì l mi được tôn lp khi gn mãn hn độ ca lp tui) hai bc ny mà được vn toàn đạo đức mãi, thì được dy người ti mãn lp tui hai, ba, hoc sáu năm y, còn bng t cao mt hnh t cũng phi b loi ra, để cho người khác thay vào. Như vy đó là s khuyến khích, thi tuyn, hc tp để trau gii tâm trí cũng là mt cách vui hay lm! Bi l trong nhà ca đạo đức là không có li hay hi; hoc nhc hay vinh chi hết.
K lut trong x y c mãi tiến lên y như vy, ai ai cũng ch lo trau gii ba mc đích: sng, biết, linh, mà tp sng chung tu hc ; không ai ham danh-li gì c ! và cũng không có li lc. K nào mà b tôn trng đưa lên, là như B Tát, thì phi mt s toi hưởng thanh nhàn, hoàn cnh bt buc, phi chu cc nhc, để sng chung tu hc cách khác, mt nhiu hơn, thì ngay sau s hưởng qu to tát hơn, còn bây gi là chu thit thòi, kham nhn và cc nhc, điu y là do nhơn duyên khiến bo, nên sao cũng được, không ai c chp mun tính chi hết.
Nơi x y mà được đời đời an vui cùng tt kêu là Cc Lc, là bi nh gii lut, gii lut nâng cao cái thin lành nơi lp nh, gii lut nâng cao cái trong sch nơi tng lp trên; cũng như các ông vua trong đời, có đến hàng trăm gii lut trong sch hơn là các v quan chc, các v quan chc có đến hàng chc gii lut thin-lành hơn là dân thường, ông già có tánh hnh hơn người ln, người ln cao rng và độ lượng hơn tr nh, thì nhng k lp dưới làm sao mà chng quy tôn cho được. Cũng như ông vua không ung rượu, ăn tht, có v con, thì c thy nhân dân mi không dám sát sanh, trm cp, tà dâm được. Bi thế nên t xưa, thánh hin thường hay răn dy, phép tc làm vua không có v làm đầu; phép tc làm làng, quan văn sĩ không tin bc làm gc, phép tc binh tướng võ lc, không đánh giết người là bn phn. Ông thy giáo thì phi gi gìn li nói, làm cha m là không đặng say sưa rượu tht, như vy là con dân, chúng nó s hết lòng, lòng người là mnh hơn hết, được lòng là được tt c s thành công, không còn tai nn. Mà mun được lòng, thì phi là gii lut k cương, con đường phi có b l ngăn ranh, và đi đến nơi có mc đích.
Như vy mi không dt dn người đi sai đường mà ln qun, không xúi h làm ác, tp tham, thì h s thương mến ta, và h được giác ng nh ta, hơn là ghét s, thì t h s theo ta ti chết, vic gì ln lao thế my, chc s phi thành công ngay được.
Ny đây cái chìa khóa thành công ca x Pht là gii lut ; ch chi mà đời nay, các xã hi, gia đình trong thế gii ny, vt b đi cái ti li, biết nhn ra món báu trong sch thin lành, biết đến lý l phi, đức hnh, đạo lý, hơn là khôn hay di, thì quí ích quá, và cũng ch chi mà các nhà vua đều được trên 60 tui, quan làng trên 54 tui, tướng binh trên 42 tui, và có đủ đạo-đức, y như thế gii Pht, thì hay đúng quá, vì nhng lp tui đó, hđủ kinh nghim giác ng, nơi phn vic h. 
Ly theo s thường mà nói như vy chc trúng nhiu hơn, vì trong đời người tui tr phi thường thì rt ít; nào đâu có nhiu, đành rng s khuyến khích, là khuyên k dưới c rán lên, ch dđức tính li hơn nhng người nhiu năm kinh nghim.
Ví d du rng mà có Pht Thánh tái-lai đi na ! Thì cũng nên ch ti lp tui già ca mình ri s làm quan chc, vua, chc cũng không có gì là sm hay mun, vì h đã giác ng ri, và như vy là để làm gương hnh khiêm tn, cho tt c phn ln nhng k thường dân v sau, không t cao, chc là phi hay hơn lm!

IV. LI ĐẠO ĐỨC: 
Thu xưa, hng-hoang thượng c, loài người còn là vượn kh, ln đến là lp "toi-nhơn" mi biết tp làm vic, biết lòng "nhơn". Nhưng h cũng chưa biết nói, bi chưa biết nói, nói ú chng nên li, khó ai nghe, nên không hiu biết tin nhau, mi sanh ra lm s đua tranh cu xé him nhau ; sn có được khí gii trong tay, giết hi nhau, d hơn hi còn ác vy. Vì cnh đó, mi có mt người kia tp nói, tiếng nói y là li đạo đức ; li nói tt đẹp, thương yêu khuyên lơn, dy d, tin cy, li nói để biu l s tht, đức tin trong sch vi nhau ; li nói y là pháp, cũng là giáo lý phương tin tùy thuc nhân duyên, chế lp đúng y theo chơn lý.
Nói để răn ác, dy thin, ch đường cho người đi, li nói là ngôi "chúa-t" ca nhân loi, cũng như cái đầu, cái trí-thc là cao c hơn hết.
Mun tp nói, nói cho được người nghe; nói li quý báu và mi l người đó đã đi vào rng sâu, tách xa nhà ca, mt mình ngi nhp định dưới gc cây, để tìm li nói cu độ muôn loài : người gi 10 gii lut, "ng" chay không không mt vt; sáng đi xin ăn vào xóm, chiu li lo tu tìm hc rng, chng bao lâu người được giác ng chơn lý, thu đáo vũ tr đắc đạo. Người đi ra dy nói, tp nói cho muôn loài, do đó mà cõi đời x y tr nên thanh tnh và an lc, li nói ca người to ra được mt x s mi m tt đẹp, đổi đi các ác quy ca x cũ xu xa; li nói y sng mãi muôn năm ngàn kiếp cho đến đời nay, lp thành kho tng Pháp bo quý giá vô tn. Chính ngôi li là đức Chúa Tri, là Pht Thích Ca Mâu Ni, là hnh phúc ban cho tt c chúng sanh, đủ muôn ngàn mùi v. Người y như mt con rng phun mưa to cu giúp chúng sanh khô khan khát hn. Người y như mt con rng bay, bay đi mãi, ti đâu cũng có mây đưa, ngi đâu cũng có mây che ph; đâu cũng có người theo. Người gii thoát t do xin ăn đi mãi, giáo hóa dy hoài hoài. Nh đó nhơn loi đời nay khp nơi mi biết nói, nói tt đẹp, nói nghe được, nhưng rt tiếc thay, than ôi! Hôm nay trong đời h, h li bày ra nhng cái nói l lùng khó hiu tr li, như bui xưa, nói chưa thành li, nói nghe chưa được, và cũng chng ai dám nghe nhng li nói y, vì không phi đạo đức pháp lý chi c, h nói ch mt mình nghe, cũng như chưa tp nói. Cũng lm khi h nói li ra, là người ta phi bt ming h li, mà bo h nên ngm nín còn khá hay hơn, vì h nói ra li la cháy, thi nát, dơ bn, bnh lây cho tt c. Nhng k y cũng như chưa có ming na. Xưa kia li nói là đạo đức, là ông thy, như nước mưa "cam l", như ngc ng và kim ch nam ngôn ng, li nói đã to ra v minh triết; bc "明君: Minh Quân" là v Vua sáng sut, là người làm ch c mt đất nước; "Tâm"ca mi người là vua ch hay còn gi là "Tâm-Ch là Vua" mà ai ai cũng có : là người hin nhân, là quân t sáng sut, bc "Minh Sư" là v tu sĩ sáng sut. Li nói ca Pht xưa, ai nghe cũng ly. Vì Pht là nói li dy đạo, không k công cán và tin lương; vy nên, đền ơn cho bc thy sáng sut vì có li nói thin-lành, là người ta ly t ơn thy; và ly để cung knh quý trng, thc hành theo Pháp bo ca chư Pht.
Thế là, li nói xưa kia đã to ra s "th cúng và bái ly"; li nói là cao quí hơn hết, đối vi các pháp trong cõi gi di tm b ny ! Li nói là thy ca chư Pht hin ti, v lai và c chúng sanh. Li nói có ra là do chư Pht quá kh. Không có gì quý báu và tôn trng bng li nói ! K mà chưa biết nói thì cũng không hi khinh bi li nói. Trường đạo đức, trường hc, vua quan có ra cũng bi do li nói. Li nói ca đức Pht khi xưa to ra được: "Giáo hi Tăng già" , là trường hc ca đạo đức Kht Sĩ chư Tăng; Ngài là mt ông vua ca li nói. Đệ t Ngài chư B Tát như v quan-văn ca li nói, Thinh Văn gi trong sch theo hu cn Ngài, là thái giám hc trò li nói; bc chư Thiên cư sĩ là h pháp cho Ngài; như tướng binh ca li nói, k gi tám gii lut là làng, xã ; người gi năm gii lut như nhân dân, c thy đều bng li nói Pháp bo ca chư Pht trn lành và trong sch. Nhng li nói y là mùi v kết qu, sau vic làm ca các bc. Xưa kia đức Pht cũng có c trường nam và trường n, cách xa riêng nhau, mi phía có bc ln tui cm đầu, còn Ngài là bc T sư chng giám.  Đó là trong đạo ca Ngài cũng như trong thành trì gii lut quc độ ca ngài. Ngài làm v vua thánh, v vua thuyết pháp, vua ca li nói, dy đạo ch không cai tr, "trau tâm " và chng bi đắp thân sc, nên ai ai cũng qui y kính trng Ngài hết, và người ta li còn quí s cái ơn đức y na. Bi vy khi xưa người ta ai ai bên ngoài trn thế cũng mun "Pravrajyà: ri khi nhà để tr thành mt v Tăng hay Ni hay còn gi là Xut-Gia", để nhp vào đạo pháp ca Pht ! Mc du không được thành công và đắc đạo như "Ngài", cũng được "gii thoát", tránh kh, được sng yên vui trong sch, bng tánh hnh, trong cõi thân thin, hin t và tt đẹp.
Con đường, giáo pháp và s thành công y, để đến đời nay, và mãi mãi v sau, nhiu người đắc đạo na, cũng là do li nói c ; li nói là đạo đức, trong đạo đức phát ra, cũng in như các th tiếng có ra do s vt, trong không gian, thi gian, tiếng y là để ch đường cho chúng sanh vn vt giác ng. Tùy theo mi vt khác nhau, là âm thinh khác nhau giáo lý khác nhau, nhưng thy đều ích li, nên gi là "Pháp bo" tc là phương pháp quý giá, bo tn và lưu gi . Cõi đời có ra là do Pháp bo , và ch có Pháp bo ca Pht là tiếng tăm vang di. Như vy Pháp bo là cái sng, còn cái chết là s im lìm, không tiếng tăm, không biết nói, nói li ác quy, nói chưa được li tt đẹp. y là, không có ơn ích để li đời sau na vy !
V. VÔ NGÃ LÀ ĐẠO ĐỨC: 
Đời đạo đức là đời vô ngã, h đã là đạo đức thì không có gì là ta và ca ta, vì chơn lý ca đạo đức vũ tr, vn là vô thường, kh não, không ta và không ca ta.
Cũng như đây là gc ngun ca người x Nam Vit : thu xưa Thành Cát Tư Hãn là vua Mãn Châu Mông C đi tàn phá sát hi Âu Châu, chiếm đot n Độ, by gi có mt s dân n Độ, năm mươi người, chy lc sang Trung Hoa ti Vân Nam, chung ln vi người Trung Hoa, mà sanh sn thêm nhiu ; v sau Trung Hoa đui xung "GIAO-CH" qun , Trung Hoa gi đó là dân Nam "Man-Di"; v sau đến đời vua Nguyn Hoàng, mi tràn sang xung dưới min Nam, lp ra đất Nam Vit. Như vy người dân Vit là ging dân th ba, gia n Độ và Trung Hoa.
Màu da vàng là s pha trn gia đen nám vi trng xanh, biến sanh ra đó. Còn ch nht định là không có, th ngay sang Trung Hoa sang n, chc cũng khó chung vi ai được. Như thế nghĩa là người ca x Vit vn không thường, không ca ta và không cái ta, ngã mn ! 
Li cũng như miếng đất Vit Nam ny, thu xưa vn dĩ vô thường không có, trước kia t Xiêm La Paksé, Tây Ninh, Đà Lt và ranh mé bin, đất Vit Nam, Cao Miên không có. Miếng đất ny có ra do sông Cu Long giang, thượng ngun phía trên núi Hy Mã Lp Sơn x Tây Tng, đổ sang Trung Hoa, chy dc theo dãy núi Trường Sơn, đổ vòi ra bin ; vòi y chn hai lung nước ca Thái Bình Dương và n Độ Dương li, mà lóng đất ni hai cù lao dính lin, thành ra miếng đất Vit Nam và Cao Miên. Khi miếng đất mi ni lên, người Chàm đến nơi làm ngh chài lưới ; dân Chàm gc Lèo H. Còn người Cao Miên x s trên "Đế -Thiên Đế-Thích", cn giáp Xiêm La, bi giàu có xây đền to, lót vàng chm ngc nên b gic Xiêm chiếm phá. Vua Cao Miên chy xung "Ôn Đông" lánh nn, bà Pênh người Chàm hiến đất lp kinh đô, gi Phnom-Pênh (là tên k nim gò núi đất ch chôn bà Pênh). nơi gò đất đó thiếu ăn, mi th ghe dc hai giòng sông Cu Long, xung đến Trà Vinh, Sóc Trăng làm rung ry, chung ln vi dân Chàm, sau đó người Chàm tr v Châu Đốc và người Vit ln sang đến, chung nhp vi Cao Miên như ngày hôm nay. Như thế thì miếng đất x ny, vn không là ca Nam Vit, Cao Miên và Chàm. Cũng không phi ca ai c, đất vn dĩ do nước lóng sanh, nước do hơi mây không khí, không ai có mua chi khách hay ch cho đến màu sc dân tc cũng không nht định, không có ta và không ca ta, không tư riêng ích k, như vy nghĩa là vn vt chung, chúng sanh chung, sng chung tu hc, ai đi đâu, đi đến nơi đâu, và đâu cũng được, min là giác ng đạo đức thì được hòa nhau.
Tht vy, chúng sanh như c mc trôi sông, trôi ln vòng; trôi tròn, ti, lui, thay đổi, sng chung và ca chung; mc đích ca biết là hc, linh là tu, sng là lành thin, sng chung tu và hc, tht là tt đẹp. X ny là mt miếng đất trường hc tu ca chung trong vũ tr, không ta, không ca ta ai c. C thế gii các mt đất, chúng sanh cũng y như vy. Có như thế chúng ta mi thy rõ đời là đạo đức, đời trong đạo đức, đạo đức mi s đời đời.  Chúng ta ngó vào đạo đức là lành lm thay ! Phi lm vy ! t sm nên công ích li mà nên. Phi đúng như vy ! Ngun gc người Nam Vit là mt trường hc ca đạo đức. Và khp các dân tc, các miếng đất, trong khp vũ tr, trong qu địa cu ny, cũng thy đều y như người Nam Vit và miếng đất Vit Nam y c. Trong vũ tr, trong đời, nào có thân nào không phi là thân tm, nào có đất nào là đất riêng ca chúng ta, mà trìu mến vô ích. Thế là ch có s sng chung tu hc, ai ai cũng nên phi sng tu hc hết.
VI. ĐẠO ĐỨC QUAN TRNG : 
TÓM LI: Trong đời, chđạo đức là quan trng, có giác ng như thế mi thy chơn lý ca vũ tr đạo đức là quan trng. Quan trng hơn c xã hi, gia đình, giáo lý chánh tr ca người, ca Tri. Vì chánh tr mà có ! là cũng bi do tà tr; bi vì có ác nên mi phát sanh ra thin và chánh, nên gi là, ly chánh mà tr pht tà; mà ly chân chánh tr pht tà ác, là để bo tn đạo đức, nâng cao đạo đức, tr pht k ác, khen thưởng người thin, ct lp hc và lp nên trường hc đạo lý, nuôi dưỡng cho nhng người lo tu dy hc, ng h áo và thuc men cho thy giáo và hc trò đạo đức. Đạo đức như thy giáo và hc trò; mà mc đích ca tt c, là tp ln tiến lên đạo đức, đang trong đạo đức và s bước ln lên. Cõi đời ca ngày mai kia, hay là lp tui ông già ca hôm nay, trên mt đất ny, hết thy đều là đạo đức c ! (Trang 590-599)
Thế nên đạo đức là quan trng, quan trng hơn hết, hơn c s ăn, mc, , bnh ca xác thân, vì đạo đức là linh hn, linh hn trước sau đều vĩnh vin chc tht. Không linh hn thì có đâu thân xác mc, ăn, , bnh. Đúng lý như vy. Chúng ta nên phi lp đời đạo đức, vĩnh vin yên vui sng chung tu hc, y như vy là quý báu hơn hết.
CHƠN LÝ ny tht là Pháp bo ca Pht, chánh lý vô cùng, nhưng mà trong đời t lâu chúng sanh ngp đắm trong ly sâu đêm ti, nên khó mà tht hành theo. Tuy đã biết vy nhưng giáo lý đạo đức cũng nên cn phi có ra, để giác ng cho đời. Nhng ai có chuyên chú tht hành được, tht rt mng giùm s thoát kh ca người y. Du người chưa hành theo, mà biết nhn ra điu hay l phi, thì cũng là đỡ bt ti li lc lm. Trn thế s nh b bt nhng cái ác quy, t cao. Vì Pháp bo ca Pht s là mt cái mt kiếng, chng thiên lch riêng tư vy. Và người ta s biết đến k hin : cái tu, cái chân chánh, tht thà, cái ngay thng, lơ lơ dường ám độn bên ngoài, ca đạo đức siêu nhân, mà bên trong không phi kém phn quý báu; theo như cách tưởng lm, ca s thiếu kinh nghim, mà có người nói rng: s ác hung, gian xo, lanh li, gii hay chc lát, cho là ích li tt đẹp hơn. 
Phi, đúng như thế. D gì ! mà mt đất ny tr nên Cc Lc, mà nào Pht Thích Ca Mâu Ni và chư Pht đã dy được c chúng sanh! Nhưng chúng ta cũng rt ước mong sao, nhơn duyên hp cnh, trình độ phi thi, ri thì x ny mai kia s tr nên x s ca Pht, t cũng không có chi khó nhc.
CÁCH NGÔN 
 Người ln không nên gi nết tr em!
Ông già không nên sai trái lut trình độ.
Ai ai khá nên như vy hết thy.  
T sư Minh Đăng Quang 
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )
Meditation, be still is, looking at the swastika! )
 @@@

"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch ! đã có liên kết trang!)
(Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)
Tiêu đề của tôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét