Thứ Ba, tháng 12 10, 2013

53. Quan Sát Số Của Hơi Thở ; Observation Number Of Breath

Thc hành dch sang Anh ng t hc: s 53
Practice self-taught English translation: No. 53
( Hiu chnh và dch thut : Lê Đức Huyến; Correction and Translation: Le Duc Huyen )
* Dch sang Anh ng; Translations into English: Hc hành phi biết "ch sai"...Tm cu hc hi, mit mài nên thân!; Learning to know "the wrong place" ... The demand to learn, hard to the body! 
Thực hành đọc Chơn lý ; Practice reading Truth
Quan Sát Số Của Hơi Thở
Observation Number Of Breath
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )
Meditation, be still is, looking at the swastika! )
( Trang 794-806 ; Pages 794-806 )
Quan Sát Số Của Hơi Thở: tức là quán xét hơi thở mà đếm số. ; Observation Number Of Breathing: ie introspection which counts the number of breaths. Đức Phật Thích Ca khi xưa, dưới cội bồ đề, ngồi trên bãi cỏ, xét đếm như vậy. Buddha Sakyamuni as before, under the Bodhi tree, sitting on the grass, so comment count.
Quan Sát Số Của Hơi Thở, phát ra trong khi gần nhập định, chớ chẳng phải mượn Số hơi thở, làm mục đề niệm, để đặng thiền định. Observation Number Of Breath, emitted while nearly samadhi, and not borrow Number breath, as items subject concept, easy meditation.
Nghĩa là: Khi xưa đức Phật, trong khi ngồi nắm hai tay lại, cương quyết không làm cử động, tréo hai bàn chân, lật mặt bàn đi trở lên, nhứt quyết không đi đứng, ngậm miệng cắn khít răng lại, nhứt định không nói năng; con mắt ngó xuống ngay một chỗ, rồi từ từ nhắm lại, đứng tròng mắt một chỗ dưới, là Ngài tập chết, nguyện định mắt cứng chết luôn, không cần mở ra; lỗ tai nghe trở vô vắng lặng, như đã chết rồi, đang ở trong cảnh vũ trụ im bặt, lỗ mũi hít một hơi vô thật dài sau chót, và thở một hơi ra cuối cùng rồi nín luôn tắt nghỉ, lặng tâm như sự đã chết, không còn biết chi, sau những lúc tìm xét về đạo lý với sự đời; sau những lúc mệt mỏi, chán nản, giác ngộ, thấy ra không còn muốn sống. Ấy tức gọi là nhập Niết Bàn, nhập định, nhập vào cảnh vắng lặng đứng ngừng, của chơn lý vũ trụ.
Nhưng bởi trong lúc ấy, bộ máy xác thân, còn chạy, lửa bên trong chưa tắt, máu nóng vẫn thay đổi làm cho hơi đọng trong buồng phổi, phải xuống lên nhẹ nhàng thoi thóp, chẫm rãi từ từ, đó là cảnh trạng của một người sắp chết, sẽ chết, gần chết.
Kìa như một người chết già, một người bất tỉnh, một người ngủ say, một giấc ngủ ngon lành, một cái chết sướng, của một người muốn chết muốn ngủ, sau sự tìm xét thấy ra cõi đời, là muốn chết mãi, ngủ mãi, chỉ muốn sự nghỉ yên là hơn. ; Behold as the old one dies, a person loses consciousness, a deep sleep, a good night's sleep, a happy death, death of a person who wants to sleep, after deeming the earth looking for, is to die forever, sleep forever, just want a quiet vacation is over.
Cái chết ngủ nghỉ, đối với tâm hồn còn tham sống, ham thức, muốn tưởng nói làm, là rất khó chịu phản đối, nặng nhọc, khó khăn chớ người ưa thích giác ngộ, thì thật rất dễ dàng. ; Sleeping death, for taking still living soul, eager to form, wants to do a great talk, is very annoying objection, heavy, difficult preferred not enlightened, then it's very easy.
Những trong lúc ấy, trí của họ nghỉ ngơi, sung sướng khoái lạc. Họ không có cảm giác gì nữa. Họ mãi cứ yên lặng, biết trong yên lặng, sống trong yên lặng, hư vô; mọi vật như đã đứng ngừng, im bặt đối với họ, tinh thần của họ đã gom hiệp lại lần lần, điện lực dung hoà, sẽ thường sanh chớp nhoáng, thông lưu, thần gom là mắt trụ, khí sống tức ngậm hơi, tinh thần bởi ngồi ngay lửa đủ, nhờ đó mà điện phát sanh mau lẹ, trong ngoài túa ra khắp cùng. Bây giờ người sống bằng ý giác, thơ thới, nhẹ nhàng; tiếng quả tim đập nhẹ chậm, mà nghe ra như tiếng trống to, như đờn âm nhạc trổi lớn, có đủ nhịp nhàng, nhưng tâm không chú ý đến ; ấy là giờ khắc của vũ trụ còn mỗi kiếp sống, là mỗi hơi gió rút thâu vào, trả đẩy ra, điều hòa chậm chạp! Bởi tâm hồn tỉnh táo, phách giác thức yên, nên chỉ còn thấy ra xác thân là hơi thở, mỗi hơi thở như mỗi kiếp xác thân, trải qua mỗi hơi rút vô như sanh thân ra, mỗi hơi trả ra như chết mất vào, vào trong lòng mẹ bao la vũ trụ cõi đời đối với người là hơi thở mau chóng, gồm thâu tất cả thời gian sự việc, rồi lại phải xóa xô đi, như lẹ làng không mến tiếc. Khi ấy người không còn chú ý thở nhưng tự xác thân nó vẫn thở lấy. Tâm người đã định yên, còn hơi thở, còn thân ; hay không còn hơi thở, không còn thân cũng được. Người chỉ biết sự chết, ngủ nghỉ, đứng ngừng yên lặng, tự nhiên không vọng động, không không tất cả.
Những lúc đầu, người chưa được tự nhiên thì hơi thở ấy, nó sẽ là bạn thân của người nưong tựa, nó cũng như vầng mây dưới chân để đưa tâm hồn người, lên đến cõi tột vầng mây dưới chân để đưa tâm hồn người,lên đến cõi tột cao hư vô tự nhiên, khi đến nơi rồi, thì không còn kể đến bảo giữ vầng mây hơi ấy. Nghĩa là trong lúc mới đầu, tâm còn nặng nề, thì nương đó, lâu nhẹ lần, là sẽ bỏ luôn. Hoặc là cái ý giác lúc đầu, còn chắp té nằm nơi đó, rồi sẽ từ từ đứng dậy bay đi.
Hay cũng như lúc mới, còn vọng động xao lãng nên phải kiềm giữ ý giác ở một chỗ hơi thở, để rồi tập lần bỏ qua quên dứt, cho đến tự nhiên như nhiên, trong lúc lãng quên hơi thở chưa được, còn như đếm từ hơi, chờ giờ chết, còn quán tưởng nhận xét thấy nó, gọi là số tức quan vậy.
Số tức quan vẫn có nơi người hấp hối, muốn chết, ngủ nghỉ không vọng động, rồi sau lại là nó sẽ mất luôn, không còn, nên gọi là số tức quan không có, không có thật, vì nó vẫn tự có trong khi ấy, rồi tan mất, nên không ai muốn bảo giữ, Phật Thánh xưa kia đã phải như thế. Chớ không phải là pháp, muốn sống thức, vọng động, mà luyện tập.
Nhưng nếu có ai, muốn đuổi xua phiền não chốc lát tập định, nhận xét đếm số hơi thở cách ấy, cũng đỡ khá lắm, vì sẽ mau lãng quên thế sự và ngủ, nghỉ như chết, rất dễ dàng.
Như thế thì số tức quan không bao giờ có nơi người còn thấy mình quan trọng địa vị, nặng nợ với xã hội, gia đình thế sự; không có nơi ngưòi còn muốn sống, thức, tưởng nói làm, thái quá bất cập.
Vì số tức quan là trung đạo, nấc thang của nhập định, trái ngược với sự vọng loạn.
Nhưng nếu sự cố luyện tập của người, cốt ý cho giác ngộ, để khi giác ngộ rồi, là sẽ không còn chấp sống, thức, xao động, thì số tức quan xuất hiện, kềm giữ cho người sự giải thoát trong sạch, để tiến đến Niết Bàn đại định.
Kết quả của số tức quan là nhập định. Kết quả của nhập định, là con người còn thân hay mất thân cũng được, miễn đặng một tinh thần đầy đủ, ý giác linh thiêng chân như tròn sáng, chủ tể chắc thật hột giống tồn tại, của cái ta, nó sẽ làm ta.   
Đành rằng số tức quan đối với người nặng nhiều nghiệp vọng là khó lắm, nhưng mà cũng nên hãy ráng tập tu lần lần, vì nó sẽ giác ngộ, giải khổ nghiệp cho người rất nhiều. Còn những ai tâm đã được thanh tịnh dứt nghiệp, là sẽ có nó tự nhiên, hoặc vượt bỏ hẳn nó, bằng sự nhập định xem mình như chết, ngủ, nghỉ đã lâu đời.
Khi xưa đức Phật cùng chư A La Hán nhờ giác ngộ thế ấy, mà được nhập định, và phát thần thông trí tuệ. Mặc dầu là xác thân chưa phải chết, ngủ, nghỉ luôn, phát thần thông chưa đầy đủ, chớ trong khi nhập định được từ một đến năm bảy ngày, thì sẽ được sáu phép thần thông từ lần.
Sau đó, các Ngài còn phải chờ đợi tiếp dẫn chúng sanh theo lời kêu gọi, nên sự tu cho mình, phải bớt lại phân nửa, để đặng vừa lo cho mình, mà cũng giúp đỡ cho người, nhưng những việc làm bên ngoài ấy, các Ngài tùy nhân duyên, làm xong là bỏ qua, gặp làm, không thôi, chớ không tìm vọng. Các Ngài không xem địa vị mình là quan trọng, hay bắt buộc phận sự. Trong tâm lúc nào cũng thấy mình như chết, ngủ, nghỉ, còn thân xác tức là còn số tức quan, nhờ đó mà sự giác ngộ trí huệ thần thông của các Ngài không lui sụt, nhưng phép đi tới thì hơi chậm lại một chút; tuy kém về mặt đó chớ với sự độ đời, thì phước đức trí huệ toàn giác, sẽ chóng mau tròn, là chân như sẽ càng tăng thêm, và nhập định bằng cách* các thứ hay khác do từ bên ngoài vào, làm cho đạo quả cũng vẫn tròn đủ y nhiên nảy nở mau lẹ, không kém sút, nhờ đó mà gồm luôn được hai tên: Đạo và Đức một lượt.
Ấy cũng vì tức số quan ích lợi, nên về sau có lắm cách tu, luyện tập bằng hơi thở, mà người ta chỉ chăm chú tại hơi thở, chớ ít ai nhận xét ra được, số tức quan có sẵn nơi mình, nơi bậc trong sạch dứt nghiệp. Những sự hô hấp ấy cũng có nhiều lợi ích. Ví như có một người kia tập như vầy: hơi thở hít vô kéo dài nhẹ nhẹ, niệm tưởng thầm rằng: “Nam mô A” chậm rãi đến mãn hơi, dội trở ra kéo dài nhẹ nhẹ, niệm tưởng thầm rằng: “Di Đà Phật” chậm rãi đến mãn hơi, thâu vô trở lại, niệm tưởng nữa, làm thành vòng tròn, bằng sáu chữ “Nam mô A Di Đà Phật” và liên tiếp những vòng tròn. Đi đứng nằm ngồi đều niệm mãi, tập không cho bỏ sót một hơi thở nào, trừ ra lúc ngủ quên, hay khi nói chuyện. Kẻ ấy bằng định tâm được như thế cũng khá, lục căn sẽ thanh tịnh lần, và sẽ đến được giác ngộ, của chết, ngủ, nghỉ, số tức quan mực trung, mà đắc định. Vì khi niệm ghi nhớ lâu sau đã quen, là sẽ không còn niệm sáu chữ ấy, mà như lúc nào cũng vẫn có, in trí vào hơi thở, chừng đó là còn hơi thở, càng ngày càng nhẹ nhẹ lần, cho đến sau rốt chỉ chỉ biết có chết ngủ, nghỉ, bằng hơi thở thoi thóp tự động, ấy là số tức quan do đó mà đặng nhập định. Kẻ ấy niệm Phật danh như thế là để mượn đức tin ủng hộ, cho tinh tấn ham mộ, chớ hoặc như hơi vô đếm một, hơi ra đếm hai, mãi đếm một, hai hoặc đến bao nhiêu cũng được. Có người niệm tưởng một câu pháp, niệm danh hiệu Phật khác, hoặc một cái chi, đề mục nào cũng nên ích lợi, vì cốt ý là để trụ tâm. Những kẻ yếu tâm hay loạn, thì trước hết niệm ra tiếng cho quen, kế đó niệm thầm cho tai nghe theo hơi thở, tiếp nữa không niệm mà hơi thở quen chừng như có niệm sau rốt mất niệm mà hơi thở vẫn đều hòa khoẻ nhẹ, như đến cảnh trí chết, ngủ nghỉ là số tức quan hiển hiện, để đưa vào nhập định. Số tức quan ấy kêu là vầng mây bay, đưa vào xứ Phật.
Cũng có kẻ mới lúc đầu niệm danh Phật rất nhiều theo hơi thở vô còn hơi ra thì xả bỏ, kêu gọi là niệm thâu vô, lâu sau còn niệm vô một câu, lần đến còn một tiếng, kế đó nhớ tưởng theo hơi thở, mà thôi niệm, nhưng vẫn còn như tưởng tượng, sau đó mới đến số tức quan và nhập định.
Người ta cho rằng: hơi thở ấy cũng như vầng mây, vì còn xác thân là còn vầng mây, hơi thở người muốn bay vượt lên cao, thì trước hết phải níu bám vầng mây, là tâm niệm theo hơi thở lúc đầu. Khi niệm ra tiếng như lúc kêu gọi cầu cứu với Phật, chừng giác ngộ gặp ra hơi thở niệm thầm theo là như gặp được vầng mây, tòa sen, Phật đã đưa qua cho, thế nên phải níu bám lấy, để cho tâm hồn được nhẹ sạch, cao ráo, bay cao, xa lần lần, dứt bỏ nghiệp trần, đến cõi trời Dục giới, còn sở dục. Khi còn hơi thở niệm tức là đã được ở trong tòa sen vầng mây, đến cõi trời Sắc giới có có, lúc dứt niệm chỉ còn hơi thở, số tức quan, tức là đã lên cõi trên vầng mây bay khá cao, đến cõi trời Vô Sắc giới không không. Sau rốt nhập định, không còn biết hơi thở số tức quan, tức loà đã đến tột đỉnh hư vô Niết Bàn đại tịnh, lìa bỏ vầng mây tòa sen, mà tâm định yên không còn vọng động té ngã nặng nề, tức là đắc đạo, ở luôn trong siêu hình xứ Phật Niết Bàn; khi ấy không còn dùng xác thân hơi thở, tòa sen, thân mất còn, thân còn mất cũng được bởi tâm mình đã tự chủ ở không trung (không không trung đạo) nhẹ nhàng. Kẻ sống còn thân mà được như thế, thì lúc thác mất xác thân, vầng mây, tòa sen, người sẽ không còn lo sợ tâm té ngã xuống nghiệp trần lao khổ luân hồi.
Cũng có những kẻ khá hơn, họ không niệm như thế, tùy duyên cảnh mà phát niệm! Ví như: trong lúc đói thì họ niệm no, no, no vài ba tiếng, nói ra theo hơi thở, rồi sau niệm thầm theo hơi thở ra vô một hơi một tiếng, kế đếm mỗi hơi thở ra vô, họ chỉ còn nhớ tưởng một tiếng no in trí sau rốt còn hơi thở tự nhiên, êm nhẹ mất hẳn tiếng no và nhập định.
Cũng có người dùng một tiếng một định một. Hoặc một tiếng chết một, một tiếng ngủ một, hay một tiếng nghỉ một v.v... Người ta dùng một tiếng chi cũng được, tùy theo duyên cảnh; ví như mệt thì nói khỏe, đau thì nói mạnh, nóng thì nói mát, khi buồn thì nói vui v.v... Người ta dùng một tiếng tương đối, để làm pháp đối trị giặc nghịch phiền não, đặng an tâm vào hơi thở, mà đến niết Bàn vắng lặng.
Những phép niệm này, lắm lúc rất linh nghiệm, là do nhờ đức tin vào một vị Phật Thánh, và sự gom ý định thần, góp điện, mà kết quả. Sự kết quả thi thố phép thần thông biến hóa, là do ý lực mạnh mẽ của thần điện, chớ không phải niệm danh Phật mà linh vì niệm danh Phật, mượn đức tin, là phép tinh tấn cho kẻ yếu loạn, còn người vững tâm thì khỏi mượn niệm. Ấy bởi đã định thì dùng đề mục, thoại đầu nào, tên tiếng gì, cũng làm cho được định, nên gọi là bậc Bồ Tát, đã đắc định huệ là có vô số phép thiền cao viễn.
Ví như vị Bồ Tát trong lúc nóng nực Ngài nói ra rằng nóng quá thôi, mát đi, mát, tức Ngài mật niệm mát, mát, mát, từ tiếng một theo hơi thở ra vô, rồi từ từ in trí vào hơi thở, kế đến hơi thở nhẹ lần nhập định, là sẽ như có luồng gió mát thổi ngay lại, mát lạnh khỏe khoắn vô cùng. Gặp cái chi, việc gì, các Ngài cũng dùng nó mà đếm nhập định và phát thần thông. Thế nên các Ngài biến hóa vô cùng, phép nhập định vô số, cùng giác ngộ thêm lên sáng suốt. Đó là số tức quan của bậc cao. Còn như những bậc thấp, hoặc người ta tập sự chăm chú, chăm chỉ, đếm một, hai, ba, đến trăm ngàn luôn trong mỗi lúc, một con số nhất định, bằng hơi thở ra vào; hay đếm những danh hiệu Phật, mỗi hơi thở mỗi tên, đếm mãi từ xuôi đến ngược, từ ngược tới xuôi, để đặng kèm ý phục tâm một chổ cho quen, đặng đến lần số tức quan nhập định.
Lại như có người vì xao lãng hay quên, nên tập phép thở ngược như vậy người bắt đầu ngồi trói ngay thân thể, mắt ngó xuống, cắn răng ngậm môi, hít hơi vô thật mạnh, dài xuống đến khỏi rún, phình bụng dưới ra, và khi tóp bụng dưới lại, thở hơi dài mạnh ra ngoài, đếm thầm một; kế đến hít dài mạnh vô, thở dài mạnh ra đếm thầm hai; người càng thở dài mạnh thêm lên, và đếm mãi, theo con số nhất định, mấy trăm, mấy ngàn mỗi ngày, và càng ngày càng tăng con số ấy. Như thế để cho tâm ý có việc làm, không vọng động bên ngoài, lần lần đi đứng ngồi nằm cũng đều có thở đếm. Sự thở ngược như thế ấy, là để cho thái quá, đặng trói kiềm tâm, cũng là phép ngừa bệnh, chữa bệnh rất hay; vì hơi thở vô mạnh, làm cho nở thông buồng phổi, quạt lửa trái tim xuống, trợ ấm bao tử, mau tiêu hóa vật thực và đem sức nóng giúp cho tinh thận phía sau, làm cho lửa trên dưới thông nhau, chạy khắp cùng mình nóng rực, hơi bốc ra mồ hôi đượm chảy, sanh máu tốt, trợ gan mạnh, giúp sức ngũ tạng làm cho ấm đặc nước tinh ba, sanh hơi khí mạnh, rút lửa trên đầu xuống, mắt sáng, tai thông, đầu nhẹ, trán mát, lưỡi ngọt, mũi sạch. Hơi trong mình bốc ra sẽ đuổi xua độc khí bên ngoài, ngừa bịnh chữa bịnh tạm mau chóng. Để rồi sau mỗi lúc hơi thở sẽ bình thường, và nhẹ nhẹ lần nhập định luôn, không còn đếm niệm, đó cũng là phép đổi lửa, quạt lửa tùy theo mỗi lúc.
Bằng chẳng vậy: hoặc người ta đếm số từng chặng, để dẫn hơi lên xuống, từ lỗ mũi, tới cuống cổ, tới chớn thủy, tới rún, tới bụng dưới, hay cho chạy khắp thân mình, từng chỗ ý định, bằng tư tưởng tập luyện quen.
Như vậy tức là bày ra cho có hình thức hữu vi, cho có thấy việc làm, bằng tưởng tượng, để đặng gom thần nhập định.
Người ta cũng có thể tập nín thở mũi, để thở bằng hai bắp tay, hai bắp chơn, theo lỗ chân lông.
Người ta có thể sống bằng hơi thở không khí tốt, trong sạch mát mẻ, gọi là ăn không khí, chẳng uống nước ăn trái, cũng như rùa; cùng giống qui, nín mũi không thở hoài, vì chân lông cũng thở phụ thế cho được, nhưng rất yếu, ít hơi hơn, nên chỉ có kẻ không nói làm lo nghĩ, ngồi một chỗ luyện tập cho mau đắc định; thì mới dễ thật hành.
Về hơi thở, người ta luyện tập cách nào cũng đựơc, cốt yếu là để tập định, nhưng lúc hành thì phải kinh nghiệm, xem chừng từ chút sự khác lạ, kẻ thái quá bất cập có điều trở ngại, tai hại cho thân thể, làm mất an vui tấn hóa. Người ta cũng có thể, cần phải biết ra nhiều cách thở, để đặng thay đổi pháp hành tùy theo nhân duyên trình độ, cho thuận tiện tinh tấn. Hơi thở là một đề mục, trong muôn ngàn đề mục thiền định, chớ chẳng phải một môn độc nhứt để đến thiền định. Nhưng trong phong tục ở xứ nầy, phần nhiều có học tiên gia, tu theo pháp hữu vi, chấp có hình thức, mau hiệu nghiệm, lại dễ làm cho lớp kém nên ham thích hơn pháp vô vi tự nhiên, theo chơn lý vĩnh viễn thường bền của vũ trụ nhà Phật ; mà dầu sao cũng được, hãy cố gắng giác ngộ là quý báu, và sự đi mau; cũng có lắm khi đến chậm, hơn người chẫm rãi bình thường mực giữa.
Phép đếm tưởng hơi thở, vẫn hay chẳng bì đặng phép ngó chừng trái tim, mà bởi có thấy dễ làm, nên ai cũng chú ý đến, hơn nữa là cũng có phép ngăn đón, ngừa bịnh, được sống dai, tươi trẻ, khiến cho ai ai cũng tham muốn sự phản lão hườn đồng ấy.
Tất cả những phép tu tập hơi thở có khó dễ khác nhau, nhưng chẳng có cách nào qua lẽ tự nhiên bình thường nầy; là người ta phải đừng cố ý chăm chú vào riêng hơi thở, nhưng người ta mỗi lúc nào, cũng phải ngăn đón, sự thái quá thở mạnh, càng bất cập thở nhẹ, tức là phải giữ làm sao, hơi thở được mực trung điều hòa nhau như sợi dây ngang thẳng chẳng cho gợn sóng, như cái vòng tròn không cho móp méo : Nghĩa là không có tu luyện, mà phải làm sao, hơi thở của tâm, hơi thở của trí, hơi thở của thân hòa nhau một mực, ấy là đắc đạo, đắc đại định, trung đạo, chánh đẳng chánh giác, đó là một pháp tu chân thật đúng lý, rất giản tiện, thật thông thường, nhưng chúng sanh thì thái quá bất cập đã quên nên khó lòng bền trí thực hành.
Vậy thì tất cả các phép tu, không có phép nào qua sự tự nhiên, vì tự nhiên chân như là định, trung đạo, còn các pháp tu, là dùng để trừ thái quá bất cập, để đặng giữ cái trung đạo tự nhiên chân như định, chớ không phải tu là để tìm thái quá bất cập, hai bên lề. Bởi cái sống, biết, linh là ai cũng đang sẵn có, mà vì bị thái quá bất cập, là pháp ngăn che ám muội. Hiểu như thế tức là cũng như không có tu tập luyện rèn chi, miễn đừng thái qúa bất cập vọng loạn, và không nên chấp có hơi thở tưởng đếm chi là số tức quan.
Vậy thì theo đây chúng ta nên cần phải hiểu ba món: tinh ba, khí thở, thần thức, của trong xác thân này, để mà ngừa bệnh. 
So hereby we should need to know three dishes: refined three, air breathing, consciousness, in the body of this, so that preventive.
1) Tinh ba : là trong trắng, là đậm đặc, là kết gom lại, là chất có ánh sáng như sao! ; Refined three: the white, is concentrated, is to put together, is the quality of light like stars! Chất tinh ba, là chất kết lọc, chót hết của tứ đại. ; Carbohydrate to three, as the filter material, out of the four last. Tinh ba là chất phát sanh ra bởi xuơng, xương sanh ra bởi thịt, thịt phát sanh ra bởi da. ; Refined three are qualities born out by osteoclasts, bone born of meat, arises out by the skin. Cũng gọi là chất tồn còn sau chót, sau khi da, thịt, xương đã tiêu hoại, cũng như hột là sự "gom đúc", rút lại "gom thâu" của tất cả chất trong cây, lá, nhánh, hoa trái. Cả thảy đều "gom đúc" cho nó !.(trang 803) ; Chỉ còn có nó, nó là ngọc, là hột giống, là con của mỗi vật. Trong một cái hột, là có chứa tất cả chất của cây, nhánh lá, hoa trái, muôn ngàn triệu trong đó, rút thu gom vào đó, ở ẩn trong đó, và sẽ xuất lộ ra ngoài, chất tinh-ba của chủng loại : người cũng y như thế.  Một hột tinh ba: là một thân hình của người chủ. Của người nam là giống nam, của người nữ là giống nữ, nó là hình thức của chủ sở hữu. Thế nên, bọc thai bào, trống trãi lỏng bên trong. Khi có một nhểu "tinh-ba" của nam chèn lọt vào, hay "tinh-ba" nữ chen lọt vào là sẽ được nuôi dưỡng, nảy nở sanh con, hoặc nam, hay nữ giống y người đó. Và nếu khi hai thứ: tinh-ba pha trộn vào trong, là đứa con ấy: sẽ giống cả vừa cha vừa mẹ.  Lại cũng có lắm kẻ nữ nhân tinh nghịch, mặc dầu không gần với ai người nam, nhưng nếu vì quá vọng động: dục tính tâm, "tinh-ba" chứa trong thận chảy ra, lại làm cho trống cửa: bọc thai, lọt vào, là cũng sẽ sanh ra được một đứa con giống mẹ y hệt. There are also very mischievous woman who, although not close to one man, but if the prospects for action: sexual interest, "refined-three" contained in renal flow, to make empty gate: wrap pregnancy, entered into, that would be a child born of the same mother same. Như thế nên gọi "tinh-ba" là hột giống, là chất điển của ấm do: nóng lạnh dung hòa. "Tinh-ba" có hai tánh cách, thủy và hỏa. Khi thương yêu thì thủy-dậy tràn ra, lúc ghét thì hỏa-dậy phừng túa, cho nên phép tắc: dưỡng tinh-ba là rèn tập tâm linh bình đẳng ôn hòa, không cho thương yêu và ghen ghét xúi dục, làm tổn hại. As so called "refined-three" are seeds, the classic qualities of warmth by: hot and cold tolerant. "Refined-three" two way nature, water and fire. When love is hydro-up spills, fire-up at the hate pouring kindled, so lets rule: refined-three nursing practice is forging a peaceful spiritual equality, not for love and inciting jealousy, hurt harm. Tinh-ba là chất điển, cốt yếu ở trong thân, với ngưòi chết lạnh, nó chảy ra, nếu rút hơi vào lâu sau người ta rọi đèn cũng còn thấy rõ hình người. Với xác chết để trong hòm, người ta phải đốt đèn để ngay phía dưới, đừng cho hơi nó nhập thâu xuống đất, gọi là khử sao tinh vi nếu hơi tinh rút xuống đất ít lâu sau, khi nóng bực nó sẽ bốc cháy loé lên như sao, và bay theo luồng gió, lộn cuốn trong nhà, ai đụng chạm là trúng điện độc, mà người ta thường gọi là hồn thư, hay đèn ma! Nơi những mả mới chôn, xác chết còn đọng chứa tinh, hay phát cháy lên theo hơi nóng như khí đá, ánh sáng lập lòe, giây phút rồi tan mất.
Ngọc xá lợi của Đức Phật !
Đệ Tam Tổ Sư Thích Giác Tịnh

Ngọc xá lợi của Đệ Tam Tổ Sư Thích Giác Tịnh
Ngọc xá lợi của Đệ Tam Tổ Sư Thích Giác Tịnh
Ngọc xá lợi của Đệ Tam Tổ Sư Thích Giác Tịnh
Ngọc xá lợi của Đệ Tam Tổ Sư Thích Giác Tịnh
Ngọc xá lợi của Đệ Tam Tổ Sư Thích Giác Tịnh
Ngọc xá lợi của Đệ Tam Tổ Sư Thích Giác Tịnh
Ngọc xá lợi của Đệ Tam Tổ Sư Thích Giác Tịnh
Mô Phật !
Video Tang Lễ 

Video Tang Lễ 

Video Tang Lễ

Phúng điếu Thầy 1

Phúng điếu Thầy 2
(có bài kinh : Kệ Tụng Trước Tháp Thờ Xá Lợi Phật)

Mô Phật !
**Tinh ba: là ngọc xá lợi do những bậc tu thiền định lâu năm; Refined three: the relics from the ranks of perennial meditation; nước của tinh ba, lỏng trắng đục, sẽ do sức ấm dung hòa của trung đạo; Three of crystal water, milky liquid, will warm due to the middle reconcile; hấp, ấp ủ, nấu làm cho nó đặc lại, trong suốt, có viên tròn; steamed, cherished, cooking makes it thickens, transparent, balls; theo những ống xương: có từng hột lớn nhỏ, cứng mà dẻo, đốt không cháy; under the pipe bones: Have large and small seeds, hard but flexible, non-flammable gas; gặp hơi nóng nhấp nhánh ánh sáng, kêu là ngọc xá lợi, ngọc người. ; having heat gleam of light, called the relics, jade person. Mỗi hột là như chứa đủ cơ thể của một người, ẩn kín trong đó, sống biết linh sẵn có đủ nhiệm mầu. Xá lợi lớn nhỏ và có đủ hình sắc phai lợt, là tùy theo công đức của người, tu lâu mau nhiều ít. Người tu mà có được xá lợi là quí lắm, chứng tỏ rằng: người đã nhập định đắc thần thông, và do âm đức tu nhiều đời kiếp nên kiếp nầy mới đặng. Cho nên người ta vì quý trọng đạo đức, pháp lý sự tu, và quý trọng sự tu kết quả của một người, mà đem ra trước mắt công chúng, để tượng trưng và hoan hô tinh thần, cổ vũ mối đạo.
Khi xưa đức Phật phóng hào quang cũng là do điện lực của tinh-ba xá lợi trong xương thận, bởi Ngài đã có sẵn bên trong nên khi nhập định, dùng ý tưởng, chuyển hơi lửa đốt nung, là nó sẽ túa ra ánh sáng, hoặc từ thận lên theo xương sống, đến chót đầu, hoặc dẫn lại tam tinh, hay tay chân, cho xuất hiện. Đó là cái kết quả bên ngoài, để chứng rõ cái đạo tâm bên trong, là tâm chân chánh trong sạch báu quý, chớ hiểu ra, thì các phép linh ấy, ma quỷ kẻ ác gian luyện tập cũng có được.
Tinh-ba do nhờ ấm hấp nấu bốc lên hơi, gọi là khí, khí hòa là chẳng nói hơn thua mừng và giận. Khí ấy sanh thần, thần là tâm đứng vững một mực, bằng thẳng trung ngay chính giữa, không phải quấy, thiện ác, vui và buồn hai bên. Thần là giữa hai mắt thấy, tự nhiên chân như đại định, trung đạo chánh giác, không xiêu vẹo thiên vị. Khí là ở giữa nơi hai lỗ mũi điều hòa không mau chậm, tinh là ở nơi giữa hai lỗ tai, không nghe lời đẹp tiếng thô.
Tinh-ba sanh khí, khí sanh thần coi sóc nuôi dạy lại khí, khí giữ gìn nuôi lại tinh, từ dưới sanh lên, từ trên nuôi xuống, cũng như chân giúp mình, mình giúp đầu, đầu giữ mình, mình lại giữ chân, ba phần sống cho nhau như một cái cây liền lạc. Lại cũng như: một cái vòng tròn, tinh sanh khí, khí sanh thần, thần sanh tinh trở lại gọi là hườn nguyên. Khác nào giới nuôi định, định nuôi huệ, huệ nuôi trở lại giới, gọi là chân như tròn. Ấy như một cái thân hình, là có ba chặng: chân, mình, đầu hiệp lại. Vậy thì giữ tinh là trì giới, không dâm dục làm đầu: điều hoà khí là nhập định, không nói bậy làm gốc ; dưỡng thần là không tưởng loạn làm nên. Thần dòm ngó lại cho tinh, tinh sanh khí giúp thần nên gọi là tinh thần, vì nếu thiếu khí hơi, thâu rút lửa tim xuống, là hoả tâm vượng vọng bốc cháy lên, đốt rượt thần phải chạy loạn. Vậy nên nhờ khí mà thần lại chân chánh hiệp một, duy nhứt ngó ngay sanh mắt giữa, được định yên làm chủ trở lại tinh khí, và xuất hiện linh thông gọi là thần linh hay thiên linh (Tàu nói trại vọng là thiêng liêng). Nhờ thần làm chủ mạnh mẽ, nên mới giữ được tinh thì mới sanh khí, khí giúp lại thần. Nhưng rồi sau rốt ngày kia, tinh khí theo thân hoại mất, thì thần đã linh thông sống biết đầy đủ, giác chơn tròn định, ấy tức gọi là đắc đạo, kết quả, nên hột giống còn mãi, sống hoài trường sanh bất diệt, cũng kêu là Phật. Lúc ấy còn thân mất thân cũng được.
3) Ba phép tinh, khí, thần hay giới, định, huệ, nơi người mà biết giữ gìn đều đủ, tức là lục căn thanh tịnh, thất tình đoạn phủi, tam độc tiêu trừ, ngũ uẩn khỏi qua, tứ tướng dứt sạch, nhân ngã không còn... nên trí huệ thần thông, quả linh đạo lý, giác ngộ chân như đặng đều đủ.
Cũng vì thế mà người tu ai ai, cũng quý trọng sự nhập định dưỡng khí, là phép số tức quan. Vì có cái giữa mới đến được cái trên.
Thần là không không cái trên. Khí giữa không và có. Tinh là có có, cái dưới gọi tinh thần là trên dưới, từ dưới lên trên, từ hữu vi đến vô vi, là xuôi thuận, mà nấc thang giữa ấy tức là khí trung đạo, điều hòa, số tức quan vậy.
Ai ai cũng có sẵn số tức quan hết.
Tổ sư Minh Đăng Quang;
***


Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )
Meditation, be still is, looking at the swastika! )
@@@
Văn bản gốc (đang đ̀u chỉnh)
Quan Sát Số Của Hơi Thở
Quan Sát Số Của Hơi Thở: tức là quán xét hơi thở mà đếm số. Đức Phật Thích Ca khi xưa, dưới cội bồ đề, ngồi trên bãi cỏ, xét đếm như vậy. 
Quan Sát Số Của Hơi Thở, phát ra trong khi gần nhập định, chớ chẳng phải mượn Số hơi thở, làm mục đề niệm, để đặng thiền định.
Nghĩa là: Khi xưa đức Phật, trong khi ngồi nắm hai tay lại, cương quyết không làm cử động, tréo hai bàn chân, lật mặt bàn đi trở lên, nhứt quyết không đi đứng, ngậm miệng cắn khít răng lại, nhứt định không nói năng; con mắt ngó xuống ngay một chỗ, rồi từ từ nhắm lại, đứng tròng mắt một chỗ dưới, là Ngài tập chết, nguyện định mắt cứng chết luôn, không cần mở ra; lỗ tai nghe trở vô vắng lặng, như đã chết rồi, đang ở trong cảnh vũ trụ im bặt, lỗ mũi hít một hơi vô thật dài sau chót, và thở một hơi ra cuối cùng rồi nín luôn tắt nghỉ, lặng tâm như sự đã chết, không còn biết chi, sau những lúc tìm xét về đạo lý với sự đời; sau những lúc mệt mỏi, chán nản, giác ngộ, thấy ra không còn muốn sống. Ấy tức gọi là nhập Niết Bàn, nhập định, nhập vào cảnh vắng lặng đứng ngừng, của chơn lý vũ trụ.
Nhưng bởi trong lúc ấy, bộ máy xác thân, còn chạy, lửa bên trong chưa tắt, máu nóng vẫn thay đổi làm cho hơi đọng trong buồng phổi, phải xuống lên nhẹ nhàng thoi thóp, chẫm rãi từ từ, đó là cảnh trạng của một người sắp chết, sẽ chết, gần chết.
Kìa như một người chết già, một người bất tỉnh, một người ngủ say, một giấc ngủ ngon lành, một cái chết sướng, của một người muốn chết muốn ngủ, sau sự tìm xét thấy ra cõi đời, là muốn chết mãi, ngủ mãi, chỉ muốn sự nghỉ yên là hơn.
Cái chết ngủ nghỉ, đối với tâm hồn còn tham sống, ham thức, muốn tưởng nói làm, là rất khó chịu phản đối, nặng nhọc, khó khăn chớ người ưa thích giác ngộ, thì thật rất dễ dàng. 
Những trong lúc ấy, trí của họ nghỉ ngơi, sung sướng khoái lạc. Họ không có cảm giác gì nữa. Họ mãi cứ yên lặng, biết trong yên lặng, sống trong yên lặng, hư vô; mọi vật như đã đứng ngừng, im bặt đối với họ, tinh thần của họ đã gom hiệp lại lần lần, điện lực dung hoà, sẽ thường sanh chớp nhoáng, thông lưu, thần gom là mắt trụ, khí sống tức ngậm hơi, tinh thần bởi ngồi ngay lửa đủ, nhờ đó mà điện phát sanh mau lẹ, trong ngoài túa ra khắp cùng. Bây giờ người sống bằng ý giác, thơ thới, nhẹ nhàng; tiếng quả tim đập nhẹ chậm, mà nghe ra như tiếng trống to, như đờn âm nhạc trổi lớn, có đủ nhịp nhàng, nhưng tâm không chú ý đến ; ấy là giờ khắc của vũ trụ còn mỗi kiếp sống, là mỗi hơi gió rút thâu vào, trả đẩy ra, điều hòa chậm chạp! Bởi tâm hồn tỉnh táo, phách giác thức yên, nên chỉ còn thấy ra xác thân là hơi thở, mỗi hơi thở như mỗi kiếp xác thân, trải qua mỗi hơi rút vô như sanh thân ra, mỗi hơi trả ra như chết mất vào, vào trong lòng mẹ bao la vũ trụ cõi đời đối với người là hơi thở mau chóng, gồm thâu tất cả thời gian sự việc, rồi lại phải xóa xô đi, như lẹ làng không mến tiếc. Khi ấy người không còn chú ý thở nhưng tự xác thân nó vẫn thở lấy. Tâm người đã định yên, còn hơi thở, còn thân ; hay không còn hơi thở, không còn thân cũng được. Người chỉ biết sự chết, ngủ nghỉ, đứng ngừng yên lặng, tự nhiên không vọng động, không không tất cả.
Những lúc đầu, người chưa được tự nhiên thì hơi thở ấy, nó sẽ là bạn thân của người nưong tựa, nó cũng như vầng mây dưới chân để đưa tâm hồn người, lên đến cõi tột vầng mây dưới chân để đưa tâm hồn người,lên đến cõi tột cao hư vô tự nhiên, khi đến nơi rồi, thì không còn kể đến bảo giữ vầng mây hơi ấy. Nghĩa là trong lúc mới đầu, tâm còn nặng nề, thì nương đó, lâu nhẹ lần, là sẽ bỏ luôn. Hoặc là cái ý giác lúc đầu, còn chắp té nằm nơi đó, rồi sẽ từ từ đứng dậy bay đi.
Hay cũng như lúc mới, còn vọng động xao lãng nên phải kiềm giữ ý giác ở một chỗ hơi thở, để rồi tập lần bỏ qua quên dứt, cho đến tự nhiên như nhiên, trong lúc lãng quên hơi thở chưa được, còn như đếm từ hơi, chờ giờ chết, còn quán tưởng nhận xét thấy nó, gọi là số tức quan vậy.
Số tức quan vẫn có nơi người hấp hối, muốn chết, ngủ nghỉ không vọng động, rồi sau lại là nó sẽ mất luôn, không còn, nên gọi là số tức quan không có, không có thật, vì nó vẫn tự có trong khi ấy, rồi tan mất, nên không ai muốn bảo giữ, Phật Thánh xưa kia đã phải như thế. Chớ không phải là pháp, muốn sống thức, vọng động, mà luyện tập.
Nhưng nếu có ai, muốn đuổi xua phiền não chốc lát tập định, nhận xét đếm số hơi thở cách ấy, cũng đỡ khá lắm, vì sẽ mau lãng quên thế sự và ngủ, nghỉ như chết, rất dễ dàng.
Như thế thì số tức quan không bao giờ có nơi người còn thấy mình quan trọng địa vị, nặng nợ với xã hội, gia đình thế sự; không có nơi ngưòi còn muốn sống, thức, tưởng nói làm, thái quá bất cập.
Vì số tức quan là trung đạo, nấc thang của nhập định, trái ngược với sự vọng loạn.
Nhưng nếu sự cố luyện tập của người, cốt ý cho giác ngộ, để khi giác ngộ rồi, là sẽ không còn chấp sống, thức, xao động, thì số tức quan xuất hiện, kềm giữ cho người sự giải thoát trong sạch, để tiến đến Niết Bàn đại định.
Kết quả của số tức quan là nhập định. Kết quả của nhập định, là con người còn thân hay mất thân cũng được, miễn đặng một tinh thần đầy đủ, ý giác linh thiêng chân như tròn sáng, chủ tể chắc thật hột giống tồn tại, của cái ta, nó sẽ làm ta.   
Đành rằng số tức quan đối với người nặng nhiều nghiệp vọng là khó lắm, nhưng mà cũng nên hãy ráng tập tu lần lần, vì nó sẽ giác ngộ, giải khổ nghiệp cho người rất nhiều. Còn những ai tâm đã được thanh tịnh dứt nghiệp, là sẽ có nó tự nhiên, hoặc vượt bỏ hẳn nó, bằng sự nhập định xem mình như chết, ngủ, nghỉ đã lâu đời.
Khi xưa đức Phật cùng chư A La Hán nhờ giác ngộ thế ấy, mà được nhập định, và phát thần thông trí tuệ. Mặc dầu là xác thân chưa phải chết, ngủ, nghỉ luôn, phát thần thông chưa đầy đủ, chớ trong khi nhập định được từ một đến năm bảy ngày, thì sẽ được sáu phép thần thông từ lần.
Sau đó, các Ngài còn phải chờ đợi tiếp dẫn chúng sanh theo lời kêu gọi, nên sự tu cho mình, phải bớt lại phân nửa, để đặng vừa lo cho mình, mà cũng giúp đỡ cho người, nhưng những việc làm bên ngoài ấy, các Ngài tùy nhân duyên, làm xong là bỏ qua, gặp làm, không thôi, chớ không tìm vọng. Các Ngài không xem địa vị mình là quan trọng, hay bắt buộc phận sự. Trong tâm lúc nào cũng thấy mình như chết, ngủ, nghỉ, còn thân xác tức là còn số tức quan, nhờ đó mà sự giác ngộ trí huệ thần thông của các Ngài không lui sụt, nhưng phép đi tới thì hơi chậm lại một chút; tuy kém về mặt đó chớ với sự độ đời, thì phước đức trí huệ toàn giác, sẽ chóng mau tròn, là chân như sẽ càng tăng thêm, và nhập định bằng cách* các thứ hay khác do từ bên ngoài vào, làm cho đạo quả cũng vẫn tròn đủ y nhiên nảy nở mau lẹ, không kém sút, nhờ đó mà gồm luôn được hai tên: Đạo và Đức một lượt.
Ấy cũng vì tức số quan ích lợi, nên về sau có lắm cách tu, luyện tập bằng hơi thở, mà người ta chỉ chăm chú tại hơi thở, chớ ít ai nhận xét ra được, số tức quan có sẵn nơi mình, nơi bậc trong sạch dứt nghiệp. Những sự hô hấp ấy cũng có nhiều lợi ích. Ví như có một người kia tập như vầy: hơi thở hít vô kéo dài nhẹ nhẹ, niệm tưởng thầm rằng: “Nam mô A” chậm rãi đến mãn hơi, dội trở ra kéo dài nhẹ nhẹ, niệm tưởng thầm rằng: “Di Đà Phật” chậm rãi đến mãn hơi, thâu vô trở lại, niệm tưởng nữa, làm thành vòng tròn, bằng sáu chữ “Nam mô A Di Đà Phật” và liên tiếp những vòng tròn. Đi đứng nằm ngồi đều niệm mãi, tập không cho bỏ sót một hơi thở nào, trừ ra lúc ngủ quên, hay khi nói chuyện. Kẻ ấy bằng định tâm được như thế cũng khá, lục căn sẽ thanh tịnh lần, và sẽ đến được giác ngộ, của chết, ngủ, nghỉ, số tức quan mực trung, mà đắc định. Vì khi niệm ghi nhớ lâu sau đã quen, là sẽ không còn niệm sáu chữ ấy, mà như lúc nào cũng vẫn có, in trí vào hơi thở, chừng đó là còn hơi thở, càng ngày càng nhẹ nhẹ lần, cho đến sau rốt chỉ chỉ biết có chết ngủ, nghỉ, bằng hơi thở thoi thóp tự động, ấy là số tức quan do đó mà đặng nhập định. Kẻ ấy niệm Phật danh như thế là để mượn đức tin ủng hộ, cho tinh tấn ham mộ, chớ hoặc như hơi vô đếm một, hơi ra đếm hai, mãi đếm một, hai hoặc đến bao nhiêu cũng được. Có người niệm tưởng một câu pháp, niệm danh hiệu Phật khác, hoặc một cái chi, đề mục nào cũng nên ích lợi, vì cốt ý là để trụ tâm. Những kẻ yếu tâm hay loạn, thì trước hết niệm ra tiếng cho quen, kế đó niệm thầm cho tai nghe theo hơi thở, tiếp nữa không niệm mà hơi thở quen chừng như có niệm sau rốt mất niệm mà hơi thở vẫn đều hòa khoẻ nhẹ, như đến cảnh trí chết, ngủ nghỉ là số tức quan hiển hiện, để đưa vào nhập định. Số tức quan ấy kêu là vầng mây bay, đưa vào xứ Phật
Cũng có kẻ mới lúc đầu niệm danh Phật rất nhiều theo hơi thở vô còn hơi ra thì xả bỏ, kêu gọi là niệm thâu vô, lâu sau còn niệm vô một câu, lần đến còn một tiếng, kế đó nhớ tưởng theo hơi thở, mà thôi niệm, nhưng vẫn còn như tưởng tượng, sau đó mới đến số tức quan và nhập định.
Người ta cho rằng: hơi thở ấy cũng như vầng mây, vì còn xác thân là còn vầng mây, hơi thở người muốn bay vượt lên cao, thì trước hết phải níu bám vầng mây, là tâm niệm theo hơi thở lúc đầu. Khi niệm ra tiếng như lúc kêu gọi cầu cứu với Phật, chừng giác ngộ gặp ra hơi thở niệm thầm theo là như gặp được vầng mây, tòa sen, Phật đã đưa qua cho, thế nên phải níu bám lấy, để cho tâm hồn được nhẹ sạch, cao ráo, bay cao, xa lần lần, dứt bỏ nghiệp trần, đến cõi trời Dục giới, còn sở dục. Khi còn hơi thở niệm tức là đã được ở trong tòa sen vầng mây, đến cõi trời Sắc giới có có, lúc dứt niệm chỉ còn hơi thở, số tức quan, tức là đã lên cõi trên vầng mây bay khá cao, đến cõi trời Vô Sắc giới không không. Sau rốt nhập định, không còn biết hơi thở số tức quan, tức loà đã đến tột đỉnh hư vô Niết Bàn đại tịnh, lìa bỏ vầng mây tòa sen, mà tâm định yên không còn vọng động té ngã nặng nề, tức là đắc đạo, ở luôn trong siêu hình xứ Phật Niết Bàn; khi ấy không còn dùng xác thân hơi thở, tòa sen, thân mất còn, thân còn mất cũng được bởi tâm mình đã tự chủ ở không trung (không không trung đạo) nhẹ nhàng. Kẻ sống còn thân mà được như thế, thì lúc thác mất xác thân, vầng mây, tòa sen, người sẽ không còn lo sợ tâm té ngã xuống nghiệp trần lao khổ luân hồi.
Cũng có những kẻ khá hơn, họ không niệm như thế, tùy duyên cảnh mà phát niệm! Ví như: trong lúc đói thì họ niệm no, no, no vài ba tiếng, nói ra theo hơi thở, rồi sau niệm thầm theo hơi thở ra vô một hơi một tiếng, kế đếm mỗi hơi thở ra vô, họ chỉ còn nhớ tưởng một tiếng no in trí sau rốt còn hơi thở tự nhiên, êm nhẹ mất hẳn tiếng no và nhập định.
Cũng có người dùng một tiếng một định một. Hoặc một tiếng chết một, một tiếng ngủ một, hay một tiếng nghỉ một v.v... Người ta dùng một tiếng chi cũng được, tùy theo duyên cảnh; ví như mệt thì nói khỏe, đau thì nói mạnh, nóng thì nói mát, khi buồn thì nói vui v.v... Người ta dùng một tiếng tương đối, để làm pháp đối trị giặc nghịch phiền não, đặng an tâm vào hơi thở, mà đến niết Bàn vắng lặng.
Những phép niệm này, lắm lúc rất linh nghiệm, là do nhờ đức tin vào một vị Phật Thánh, và sự gom ý định thần, góp điện, mà kết quả. Sự kết quả thi thố phép thần thông biến hóa, là do ý lực mạnh mẽ của thần điện, chớ không phải niệm danh Phật mà linh vì niệm danh Phật, mượn đức tin, là phép tinh tấn cho kẻ yếu loạn, còn người vững tâm thì khỏi mượn niệm. Ấy bởi đã định thì dùng đề mục, thoại đầu nào, tên tiếng gì, cũng làm cho được định, nên gọi là bậc Bồ Tát, đã đắc định huệ là có vô số phép thiền cao viễn.
Ví như vị Bồ Tát trong lúc nóng nực Ngài nói ra rằng nóng quá thôi, mát đi, mát, tức Ngài mật niệm mát, mát, mát, từ tiếng một theo hơi thở ra vô, rồi từ từ in trí vào hơi thở, kế đến hơi thở nhẹ lần nhập định, là sẽ như có luồng gió mát thổi ngay lại, mát lạnh khỏe khoắn vô cùng. Gặp cái chi, việc gì, các Ngài cũng dùng nó mà đếm nhập định và phát thần thông. Thế nên các Ngài biến hóa vô cùng, phép nhập định vô số, cùng giác ngộ thêm lên sáng suốt. Đó là số tức quan của bậc cao. Còn như những bậc thấp, hoặc người ta tập sự chăm chú, chăm chỉ, đếm một, hai, ba, đến trăm ngàn luôn trong mỗi lúc, một con số nhất định, bằng hơi thở ra vào; hay đếm những danh hiệu Phật, mỗi hơi thở mỗi tên, đếm mãi từ xuôi đến ngược, từ ngược tới xuôi, để đặng kèm ý phục tâm một chổ cho quen, đặng đến lần số tức quan nhập định.
Lại như có người vì xao lãng hay quên, nên tập phép thở ngược như vậy người bắt đầu ngồi trói ngay thân thể, mắt ngó xuống, cắn răng ngậm môi, hít hơi vô thật mạnh, dài xuống đến khỏi rún, phình bụng dưới ra, và khi tóp bụng dưới lại, thở hơi dài mạnh ra ngoài, đếm thầm một; kế đến hít dài mạnh vô, thở dài mạnh ra đếm thầm hai; người càng thở dài mạnh thêm lên, và đếm mãi, theo con số nhất định, mấy trăm, mấy ngàn mỗi ngày, và càng ngày càng tăng con số ấy. Như thế để cho tâm ý có việc làm, không vọng động bên ngoài, lần lần đi đứng ngồi nằm cũng đều có thở đếm. Sự thở ngược như thế ấy, là để cho thái quá, đặng trói kiềm tâm, cũng là phép ngừa bệnh, chữa bệnh rất hay; vì hơi thở vô mạnh, làm cho nở thông buồng phổi, quạt lửa trái tim xuống, trợ ấm bao tử, mau tiêu hóa vật thực và đem sức nóng giúp cho tinh thận phía sau, làm cho lửa trên dưới thông nhau, chạy khắp cùng mình nóng rực, hơi bốc ra mồ hôi đượm chảy, sanh máu tốt, trợ gan mạnh, giúp sức ngũ tạng làm cho ấm đặc nước tinh ba, sanh hơi khí mạnh, rút lửa trên đầu xuống, mắt sáng, tai thông, đầu nhẹ, trán mát, lưỡi ngọt, mũi sạch. Hơi trong mình bốc ra sẽ đuổi xua độc khí bên ngoài, ngừa bịnh chữa bịnh tạm mau chóng. Để rồi sau mỗi lúc hơi thở sẽ bình thường, và nhẹ nhẹ lần nhập định luôn, không còn đếm niệm, đó cũng là phép đổi lửa, quạt lửa tùy theo mỗi lúc.
Bằng chẳng vậy: hoặc người ta đếm số từng chặng, để dẫn hơi lên xuống, từ lỗ mũi, tới cuống cổ, tới chớn thủy, tới rún, tới bụng dưới, hay cho chạy khắp thân mình, từng chỗ ý định, bằng tư tưởng tập luyện quen.
Như vậy tức là bày ra cho có hình thức hữu vi, cho có thấy việc làm, bằng tưởng tượng, để đặng gom thần nhập định.
Người ta cũng có thể tập nín thở mũi, để thở bằng hai bắp tay, hai bắp chơn, theo lỗ chân lông.
Người ta có thể sống bằng hơi thở không khí tốt, trong sạch mát mẻ, gọi là ăn không khí, chẳng uống nước ăn trái, cũng như rùa; cùng giống qui, nín mũi không thở hoài, vì chân lông cũng thở phụ thế cho được, nhưng rất yếu, ít hơi hơn, nên chỉ có kẻ không nói làm lo nghĩ, ngồi một chỗ luyện tập cho mau đắc định; thì mới dễ thật hành.
Về hơi thở, người ta luyện tập cách nào cũng đựơc, cốt yếu là để tập định, nhưng lúc hành thì phải kinh nghiệm, xem chừng từ chút sự khác lạ, kẻ thái quá bất cập có điều trở ngại, tai hại cho thân thể, làm mất an vui tấn hóa. Người ta cũng có thể, cần phải biết ra nhiều cách thở, để đặng thay đổi pháp hành tùy theo nhân duyên trình độ, cho thuận tiện tinh tấn. Hơi thở là một đề mục, trong muôn ngàn đề mục thiền định, chớ chẳng phải một môn độc nhứt để đến thiền định. Nhưng trong phong tục ở xứ nầy, phần nhiều có học tiên gia, tu theo pháp hữu vi, chấp có hình thức, mau hiệu nghiệm, lại dễ làm cho lớp kém nên ham thích hơn pháp vô vi tự nhiên, theo chơn lý vĩnh viễn thường bền của vũ trụ nhà Phật ; mà dầu sao cũng được, hãy cố gắng giác ngộ là quý báu, và sự đi mau; cũng có lắm khi đến chậm, hơn người chẫm rãi bình thường mực giữa.
Phép đếm tưởng hơi thở, vẫn hay chẳng bì đặng phép ngó chừng trái tim, mà bởi có thấy dễ làm, nên ai cũng chú ý đến, hơn nữa là cũng có phép ngăn đón, ngừa bịnh, được sống dai, tươi trẻ, khiến cho ai ai cũng tham muốn sự phản lão hườn đồng ấy.
Tất cả những phép tu tập hơi thở có khó dễ khác nhau, nhưng chẳng có cách nào qua lẽ tự nhiên bình thường nầy; là người ta phải đừng cố ý chăm chú vào riêng hơi thở, nhưng người ta mỗi lúc nào, cũng phải ngăn đón, sự thái quá thở mạnh, càng bất cập thở nhẹ, tức là phải giữ làm sao, hơi thở được mực trung điều hòa nhau như sợi dây ngang thẳng chẳng cho gợn sóng, như cái vòng tròn không cho móp méo : Nghĩa là không có tu luyện, mà phải làm sao, hơi thở của tâm, hơi thở của trí, hơi thở của thân hòa nhau một mực, ấy là đắc đạo, đắc đại định, trung đạo, chánh đẳng chánh giác, đó là một pháp tu chân thật đúng lý, rất giản tiện, thật thông thường, nhưng chúng sanh thì thái quá bất cập đã quên nên khó lòng bền trí thực hành.
Vậy thì tất cả các phép tu, không có phép nào qua sự tự nhiên, vì tự nhiên chân như là định, trung đạo, còn các pháp tu, là dùng để trừ thái quá bất cập, để đặng giữ cái trung đạo tự nhiên chân như định, chớ không phải tu là để tìm thái quá bất cập, hai bên lề. Bởi cái sống, biết, linh là ai cũng đang sẵn có, mà vì bị thái quá bất cập, là pháp ngăn che ám muội. Hiểu như thế tức là cũng như không có tu tập luyện rèn chi, miễn đừng thái qúa bất cập vọng loạn, và không nên chấp có hơi thở tưởng đếm chi là số tức quan.
Vậy thì theo đây chúng ta nên cần phải hiểu ba món: tinh ba , khí thở và thần thức, của trong xác thân này, để mà ngừa bệnh.
1) Tinh ba: là trong trắng, là đậm đặc, là kết gom lại, là chất có ánh sáng như sao! Chất tinh ba là chất kết lọc chót hết của tứ đại. Tinh ba là chất phát sanh ra bởi xuơng, xương sanh ra bởi thịt, thịt phát sanh ra bởi da. Cũng gọi là chất tồn còn sau chót, sau khi da, thịt, xương đã tiêu hoại, cũng như hột là sự gom đúc, rút lại gom thâu của tất cả chất trong cây, lá, nhánh, hoa trái. Cả thảy đều gom đúc cho nó ! ; Chỉ còn có nó, nó là ngọc, là hột giống, là con của mỗi vật. Trong một cái hột, là có chứa tất cả chất của cây, nhánh lá, hoa trái, muôn ngàn triệu trong đó, rút thu gom vào đó, ở ẩn trong đó, và sẽ xuất lộ ra ngoài, chất tinh-ba của chủng loại : người cũng y như thế.
Một hột tinh-ba: là một thân hình của người chủ. Của người nam là giống nam, của người nữ là giống nữ, nó là hình thức của chủ sở hữu.  Thế nên, bọc thai bào, trống trãi lỏng bên trong. Khi có một nhểu "tinh-ba" của nam chèn lọt vào, hay "tinh-ba" nữ chen lọt vào là sẽ được nuôi dưỡng, nảy nở sanh con, hoặc nam, hay nữ giống y người đó. Và nếu khi hai thứ: tinh-ba pha trộn vào trong, là đứa con ấy: sẽ giống cả vừa cha vừa mẹ. Lại cũng có lắm kẻ nữ nhân tinh nghịch, mặc dầu không gần với ai người nam, nhưng nếu vì quá vọng động: dục tính tâm, "tinh-ba" chứa trong thận chảy ra, lại làm cho trống cửa: bọc thai, lọt vào, là cũng sẽ sanh ra được một đứa con giống mẹ y hệt. Như thế nên gọi "tinh-ba" là hột giống, là chất điển của ấm do: nóng lạnh dung hòa. "Tinh-ba" có hai tánh cách, thủy và hỏa. Khi thương yêu thì thủy-dậy tràn ra, lúc ghét thì hỏa-dậy phừng túa, cho nên phép tắc: dưỡng tinh-ba là rèn tập tâm linh bình đẳng ôn hòa, không cho thương yêu và ghen ghét xúi dục, làm tổn hại. Tinh-ba là chất điển, cốt yếu ở trong thân, với ngưòi chết lạnh, nó chảy ra, nếu rút hơi vào lâu sau người ta rọi đèn cũng còn thấy rõ hình người. Với xác chết để trong hòm, người ta phải đốt đèn để ngay phía dưới, đừng cho hơi nó nhập thâu xuống đất, gọi là khử sao tinh vi nếu hơi tinh rút xuống đất ít lâu sau, khi nóng bực nó sẽ bốc cháy loé lên như sao, và bay theo luồng gió, lộn cuốn trong nhà, ai đụng chạm là trúng điện độc, mà người ta thường gọi là hồn thư, hay đèn ma! Nơi những mả mới chôn, xác chết còn đọng chứa tinh, hay phát cháy lên theo hơi nóng như khí đá, ánh sáng lập lòe, giây phút rồi tan mất.
**Tinh ba: là ngọc xá lợi do những bậc tu thiền định lâu năm; nước của tinh ba, lỏng trắng đục, sẽ do sức ấm dung hòa của trung đạo; hấp, ấp ủ, nấu làm cho nó đặc lại, trong suốt, có viên tròn; theo những ống xương: có từng hột lớn nhỏ, cứng mà dẻo, đốt không cháy; gặp hơi nóng nhấp nhánh ánh sáng, kêu là ngọc xá lợi, ngọc người. Mỗi hột là như chứa đủ cơ thể của một người, ẩn kín trong đó, sống biết linh sẵn có đủ nhiệm mầu. Xá lợi lớn nhỏ và có đủ hình sắc phai lợt, là tùy theo công đức của người, tu lâu mau nhiều ít. Người tu mà có được xá lợi là quí lắm, chứng tỏ rằng: người đã nhập định đắc thần thông, và do âm đức tu nhiều đời kiếp nên kiếp nầy mới đặng. Cho nên người ta vì quý trọng đạo đức, pháp lý sự tu, và quý trọng sự tu kết quả của một người, mà đem ra trước mắt công chúng, để tượng trưng và hoan hô tinh thần, cổ vũ mối đạo.
Khi xưa đức Phật phóng hào quang cũng là do điện lực của tinh-ba xá lợi trong xương thận, bởi Ngài đã có sẵn bên trong nên khi nhập định, dùng ý tưởng, chuyển hơi lửa đốt nung, là nó sẽ túa ra ánh sáng, hoặc từ thận lên theo xương sống, đến chót đầu, hoặc dẫn lại tam tinh, hay tay chân, cho xuất hiện. Đó là cái kết quả bên ngoài, để chứng rõ cái đạo tâm bên trong, là tâm chân chánh trong sạch báu quý, chớ hiểu ra, thì các phép linh ấy, ma quỷ kẻ ác gian luyện tập cũng có được.
Tinh-ba do nhờ ấm hấp nấu bốc lên hơi, gọi là khí, khí hòa là chẳng nói hơn thua mừng và giận. Khí ấy sanh thần, thần là tâm đứng vững một mực, bằng thẳng trung ngay chính giữa, không phải quấy, thiện ác, vui và buồn hai bên. Thần là giữa hai mắt thấy, tự nhiên chân như đại định, trung đạo chánh giác, không xiêu vẹo thiên vị. Khí là ở giữa nơi hai lỗ mũi điều hòa không mau chậm, tinh là ở nơi giữa hai lỗ tai, không nghe lời đẹp tiếng thô.
Tinh-ba sanh khí, khí sanh thần coi sóc nuôi dạy lại khí, khí giữ gìn nuôi lại tinh, từ dưới sanh lên, từ trên nuôi xuống, cũng như chân giúp mình, mình giúp đầu, đầu giữ mình, mình lại giữ chân, ba phần sống cho nhau như một cái cây liền lạc. Lại cũng như: một cái vòng tròn, tinh sanh khí, khí sanh thần, thần sanh tinh trở lại gọi là hườn nguyên. Khác nào giới nuôi định, định nuôi huệ, huệ nuôi trở lại giới, gọi là chân như tròn. Ấy như một cái thân hình, là có ba chặng: chân, mình, đầu hiệp lại. Vậy thì giữ tinh là trì giới, không dâm dục làm đầu: điều hoà khí là nhập định, không nói bậy làm gốc ; dưỡng thần là không tưởng loạn làm nên. Thần dòm ngó lại cho tinh, tinh sanh khí giúp thần nên gọi là tinh thần, vì nếu thiếu khí hơi, thâu rút lửa tim xuống, là hoả tâm vượng vọng bốc cháy lên, đốt rượt thần phải chạy loạn. Vậy nên nhờ khí mà thần lại chân chánh hiệp một, duy nhứt ngó ngay sanh mắt giữa, được định yên làm chủ trở lại tinh khí, và xuất hiện linh thông gọi là thần linh hay thiên linh (Tàu nói trại vọng là thiêng liêng). Nhờ thần làm chủ mạnh mẽ, nên mới giữ được tinh thì mới sanh khí, khí giúp lại thần. Nhưng rồi sau rốt ngày kia, tinh khí theo thân hoại mất, thì thần đã linh thông sống biết đầy đủ, giác chơn tròn định, ấy tức gọi là đắc đạo, kết quả, nên hột giống còn mãi, sống hoài trường sanh bất diệt, cũng kêu là Phật. Lúc ấy còn thân mất thân cũng được.
3) Ba phép tinh, khí, thần hay giới, định, huệ, nơi người mà biết giữ gìn đều đủ, tức là lục căn thanh tịnh, thất tình đoạn phủi, tam độc tiêu trừ, ngũ uẩn khỏi qua, tứ tướng dứt sạch, nhân ngã không còn... nên trí huệ thần thông, quả linh đạo lý, giác ngộ chân như đặng đều đủ.
Cũng vì thế mà người tu ai ai, cũng quý trọng sự nhập định dưỡng khí, là phép số tức quan. Vì có cái giữa mới đến được cái trên.
Thần là không không cái trên. Khí giữa không và có. Tinh là có có, cái dưới gọi tinh thần là trên dưới, từ dưới lên trên, từ hữu vi đến vô vi, là xuôi thuận, mà nấc thang giữa ấy tức là khí trung đạo, điều hòa, số tức quan vậy.
Ai ai cũng có sẵn số tức quan hết.
Tổ sư Minh Đăng Quang;
Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn ! )
Meditation, be still is, looking at the swastika! )
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch! đã có liên kết trang!)
 ( Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ

Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét