Thứ Tư, tháng 1 01, 2014

61. Bài Học : Khất Sĩ ; Lesson: Bhiksu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
VIETNAM BUDDHIST CHURCH

Hệ phái: Khất Sĩ 

Denominations: Bhiksu 

Chơn lý

TRUTH
 Giới Luật & Nghi Lễ : Khất Sĩ
About Law & Rites: Bhiksu
( Dành riêng: Xuất gia )
( Reserved: Renunciation )
TỊNH XÁ TRUNG TÂM
Vihara CENTER
7 Nguyễn Trung Trực, Q.Bình Thạnh 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện Thoại: 941552
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH
ẤN HÀNH PL. 2536-1993

Kinh sách: Ấn-Tống 

In tại nhà in, Báo: Sài Gòn Giải Phóng. ; Printed in the printing, newspapers: Sai Gon Giai Phong. Số lượng 3.000 quyển. ; Number of 3,000 volumes. Bởi Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành. ; By The City Buddhist Association. Ho Chi Minh published. Giấy phép số 404/XBNT, ngày 15-12-1992 của Sở Văn Hóa Thông Tin, Thành Phố: Hồ Chí Minh. ; License No. 404 / XBNT, dated 15-12-1992 of the Department of Culture and Information, City: Ho Chi Minh. Nộp lưu chiểu tháng 2/1993. ; 2/1993 month deposit.

Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp. 
Dharma Sakya lineage.
(1923 -... ?...)

LỜI NÓI ĐẦU
PREFACE

Quyển: Luật-Nghi "Khất-Sĩ" rất cần thiết cho Chư Tăng Ni Khất Sĩ học hành, vì nó gồm mười quyển: Bài Học Khất Sĩ, Luật Khất Sĩ, Bài Học Sa Di, Pháp Học Sa Di I (Giới), Pháp Học Sa Di II (Định), Pháp Học Sa-Di III (Huệ), Giới Bổn Tăng, Giới Bổn Ni, và 114 Điều Luật Nghi Khất Sĩ, là những quyển mà chư Tăng, Ni phải học thuộc lòng để hành trì trong mỗi lúc. Book: Vinaya-Retual "Mendicant-Bhiksu" is essential for Mendicants Bhiksu monks and nuns to study, because it consists of ten books: Lessons Mendicants Bhiksu, Mendicants Bhiksu Vinaya, Lesson Novice Monk,....Nhưng điều đáng tiếc mỗi lần tìm kiếm từng quyển một thật là khó khăn. Tuy nhiên tôi có soạn lại in kết tập trong Bộ Chơn Lý và tái bản ấn tống được nhiều lần, mà nguyên bộ thì rất nặng nề, mỗi khi đem theo đi hành đạo, hoặc học hành thì rất bất tiện. Nên tôi cho sửa sai và in kỹ lưỡng kết tập lại thành một cuốn, lấy tựa là Luật Nghi Khất Sĩ. Hầu giúp đỡ cho Quí Chư Tăng Ni noi theo giáo lý Y Bát Chơn Truyền của Đức Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG khai sáng. Rất mong thay Chánh Pháp Y Bát Khất Sĩ Chơn Truyền của Chư Phật ba đời còn lưu trụ mãi mãi trong không gian và thời gian vô tận.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mùa Xuân Năm Nhâm Tý Phật Lịch 2516
TM. GIÁO PHẨM HỆ PHÁI.
Hòa Thượng Pháp Sư G N. 
(Thích Giác Nhiên)
Bài Học : Khất Sĩ
Lesson: Bhiksu
(Trang 7-37; Pages 7-37)

I.-CÚNG DƯỜNG TAM BẢO; Three Jewels-offerings
Cầu xin, cho lễ cúng dường nầy,
đến với đức Như Lai, xin Phật: chứng minh.
Pray, for these offerings,
to the Tathagata, please Buddha demonstrated.

Cầu xin, cho lễ cúng dường nầy,
đến với chư Bồ Tát, xin "Tăng sư": chứng minh.
Pray, for these offerings,
to the Bodhisattvas, please "the Monks": proof.

Cầu xin, cho lễ cúng dường nầy,
đến với chư Phật Pháp Tăng, xin Tam Bảo: chứng minh! 
Pray, for these offerings,
to Buddha Dharma and Sangha, please Jewels: proof!

II.-KHUYẾN KHÍCH ; ENCOURAGE
Những ai hết lòng, ân cần cung cấp: thức ăn, vật uống cho chư đệ tử của Phật ! ; Those who wholeheartedly, graciously provided: food, drink, the Disciples of the Buddha! Và làm việc phải cho mọi người, cao thượng hơn lòng bủn xỉn và tánh riêng tư, vị kỷ, thì sẽ hưởng được sự vui sướng, thanh nhàn...đời đời kiếp kiếp ở cảnh thượng thiên. ; And work for everyone, nobler heart stingy and private nature, selfishness, they will enjoy happiness, Serenity ... lifetimes in the celestial scene. Mấy người ấy sẽ chứng đủ, các quả: đạo thiện lành, sẽ được hân hạnh về đạo lý, sự khoái lạc hoàn toàn. When they were going to see enough, the result: wholesome direction, will be honored on morality, pleasure altogether. Các vị ấy, sẽ sanh lên cõi trời, để hưởng sự sung sướng và nhàn lạc luôn luôn. They, will be born to heaven, to enjoy the leisurely pleasure and always optimistic.
Notes: bỏn-xẻn : parsimonious: bủn xỉn !

III.-CHỨNG MINH; THE PROVING
Tín chủ cúng dường Phật, Pháp, Tăng
Patroness offerings Buddha, Dharma and Sangha
Chứng minh công đức nhờ Tam Bảo
Merit demonstrated by Jewels
Chú tâm nguyện độ thiện duyên nầy
Prayer focus of this fortunate
Tín chủ đời đời thêm phước báu
Patroness more eternal blessings
***
Sở cầu, sở ý đều thành tựu
Tín nhớ, hạnh y nguyện trở về
Nay mới gieo nhơn, nhơn chánh giác
Sau nầy chứng quả, quả Bồ Đề
***
Đây thể lòng từ Phật Pháp Tăng
Vì tâm thành kính biết ăn năn
Đem cho tín chủ phước thanh tịnh
Xin lấy cho mình nghiệp khó khăn
***
Tín chủ từ đây đặng nhẹ nhàng
Bến mê thoát khỏi chốn lầm than
Tiêu diêu khoái lạc y Tam Bảo
Đắc quả kiếp nay thành Phật đạo.
VI.-CẦU NGUYỆN
Phước cúng dường nầy của tín chủ
Tam nghiệp thanh tịnh định, huệ tu
Tánh cũ tự mình gồm chứa đủ
Tây phương an dưỡng hưởng thiên thu
Phước cúng dường nầy của chư linh
Dứt tiêu tội chướng thoát vô minh
Sám hối ăn năn tâm niệm Phật
Tây phương Cực lạc đắc siêu sinh
Phước cúng dường nầy của bá tánh
Cầu an tai nạn đặng muôn lành
Phát nguyện tu hành thành chánh giác
Tây phương tịnh độ chỗ vãng sanh
V.-CHÚ NGUYỆN
Chú tâm nguyện độ, cả thảy chúng sanh,
Kẻ thác siêu thăng, người còn thơ thới.
Biển ái yên lặng, sông mê trong sạch,
Pháp giới chúng sanh, đồng tròn quả trí.
Nguyện khắp tín thí, ruộng phước thêm gieo,
Có tình, không tình đều thành Phật đạo.
Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát (1 lần)
Kính lạy cửa Khất sĩ đường Như Lai (1 lần)
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời (3 lần)


VI.-THỌ BÁT
Bát cơm tín chủ biết bao công
Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng
Thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ
Nuôi thân hành đạo thuốc lành dùng
Toan vun chánh pháp cho thành tựu
Nguyện dứt ác duyên thoáng sạch không
Nguyện các việc lành làm tất cả
Nguyện xin độ tận chúng sanh chung


VII.-LỤC HÒA
Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung
Miệng không tranh đua cãi lẫy
Ý ưa nhau không trái nghịch
Giới luật đồng cùng nhau tu theo
Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau

Tứ sự chia đồng với nhau...

VIII.-SAU KHI ĐỘ CƠM XONG

Nguyện cầu cả thảy chúng sanh, đồng đặng đủ đầy tròn xong Phật sự. (3 lần)
Cầu xin cho tất cả chúng sanh trong mười phương, đừng có oan trái lẫn nhau. Hãy cho được sự an vui, tránh khỏi các điều rủi ro, tai hại. Cho được thành tựu những hạnh phúc. Khiến cho tất cả các sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan (3 lần)
IX.-..............................................
(Nếu có đọc kinh hay thuyết pháp, thì tại khoản nầy.)

X.-CHÚ NGUYỆN
Chú tâm nguyện độ mười phương
Kẻ âm siêu thoát, người dương nhẹ nhàng
Cõi đời biển ái lặng trang
Sông mê trong vắt sóng an, nước bình
Khắp cùng pháp giới chúng sanh
Gieo mầm giống huệ, viên thành quả chơn
Nguyện cầu tín thí công ơn
Phước điền rộng đức, huệ sơn cao tài
Hữu tình nhơn vật các loài
Vô tình bụi, đất, đá, cây bao đồng
Thảy đều đắc quả thành công
Cả nên Phật đạo hiện trong kiếp nầy.
Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát (1 lần)
Kính lạy cửa Khất Sĩ đường Như Lai (1 lần)
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời (3 lần)
LUẬT NGÔN
a) Đạo Phật được bảo tồn lâu dài, là nhờ giới luật; các Sư được tôn trọng sùng bái là nhờ giới luật; bá tánh được an cư lạc nghiệp, vui hưởng mọi sự lành, cũng nhờ giới luật nữa ! Ở xứ nào mà người ta có giữ hạnh, thì dân chúng được bình an, không có tai nạn phiền hà: dầu là nhà Sư đại thừa ở Tàu ở Nhựt; dầu là Tăng Lạt-ma-giáo ở Tây Tạng; dầu là Tỳ Kheo tiểu thừa ở miền Tích Lan hay Thiên Trước; mọi người đều phải tôn trọng giữ giới, và nhờ sự bảo hộ bởi giới lành. Lại cư gia bá tánh cũng thế, không phân biệt là miền đại thừa hay tiểu thừa, ai nấy đều phải cần giữ giới, giữ hạnh, để sống một cách phải thế, trong sạch và hiền hòa.
b) Thiếu chơn không đi được, cũng như thế, thiếu Luật không lên cõi thượng thiên được; ai muốn sanh lên cõi trên, ngay kiếp nầy, phải giữ giới luật cho kỹ, vì nó là chơn của mình, đưa mình đi. Tên đánh xe, khi qua truông, thấy mất cái chốt ở bánh xe hay thấy cốt xe gãy, thì nó buồn: cũng như thế, kẻ phạm giới đến giờ chết thì rầu lắm. Soi gương vui hay buồn, là tùy mặt mình tốt hay xấu; đọc giới luật cũng thế, người nghe vui hay buồn là do nơi họ có giữ giới, hay đã phạm giới.
PHẬT NGÔN
1.- Đừng làm việc quấy nào hết; hãy làm việc phải luôn luôn; làm cho trong sạch các sở ý của mình; ba cái lý đó, tóm rút đạo lý của chư Phật.
2.- Đối với nhà Sư, gần rắn độc còn hơn là gần đàn bà, vì con rắn chỉ hại mạng mà thôi, chớ người đàn bà nhận chìm tới địa ngục lận. Đã bao phen ta lấy đủ các thí dụ, mà làm cho chư đệ tử hiểu rằng: Ái tình rất nguy hiểm, đối với người, cũng như lửa đối với rơm, cũng như rắn độc, cũng như gươm hươi, cũng như hèo nhọn, nó làm cho nhơ nhuốc Giáo hội của ta.
3.- Diệt sự ô trược, diệt các tư tưởng bất chánh, là diệt bằng cách tham thiền, làm yên tịnh và thanh bạch cái tâm, cũng như trời mưa làm rạp gió và bụi vậy.
4.- Có hai hạng người giả dối đáng chê, một hạng khoe mình trong sạch, mà họ không có trong sạch gì, một hạng nữa khoe mình có đức, để được sướng miệng no bụng mà thôi. Chúng nó nói láo đặng cho người ta bố thí đó, vì người ta lầm mới cho. Chúng nó là bọn đầu đảng ăn cướp vậy.
5.- Chúng ta phải dùng tư tưởng tốt, mà đuổi tư tưởng xấu, và chúng ta phải chặt đứt các dây xiềng, để tới Niết Bàn.
6.- Trước khi ngủ mà chăm chú về ý tưởng quấy, thì bị năm điều hại: Chiêm bao thấy bậy, thần thánh không phò trì, cái tâm tách xa đường đạo, việc vọng tưởng làm nguội lạnh sự tham thiền, và cái thân phải dính trược.
Trước khi ngủ mà chăm chú về ý tưởng phải, thì được năm điều lợi: Chiêm bao gặp điềm lành, được thần thánh phò trì, cái tâm khắn chặt với đạo lý, sự tham thiền càng được thêm hiệu quả, và cái thân không dính trược.
7.- Xin nhiều người ghét người phiền,
Xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay.
Vậy nên ta chớ xin ai,
Đặng cho an lạc khoan thai một mình.
8.- Có hai thứ người sa địa ngục, đầu đâm xuống đất, chơn trở lên trời, ấy là bọn giả danh đạo đức, và bọn phỉ báng người có hạnh.
9.- Mặt trời và mặt trăng lu lờ là bởi bốn vật: thần sanh nhựt thực và nguyệt thực, mây với sa mù, khói và bụi. Cũng như thế chư Tỳ Kheo mất cái minh mẫn, là bởi bốn món nầy : rượu, sắc dục, vàng bạc và sự danh lợi phong lưu.
10.- Khi nào mình nói: dầu với thú vật cũng vậy. Phải nói thế nào cho người ta được dạn dĩ thêm, chớ không phải chôn sống hạ mạt người ta.
11.- Con người ta thường bất bình nhau là bởi có kẻ khác xen vào.
12.- Nương mình ở chỗ thanh êm,
Thì lòng khoái lạc càng thêm thâm trầm.
Sống mà giữ giới chẳng lầm,
Thì bề yên tịnh mười phần chẳng xao.
Chẳng ganh, chẳng ghét người nào,
Chẳng hay phá hại đau rầu chúng sanh.
Chẳng còn mong mỏi ham tranh,
Chẳng còn luyến ái quẩn quanh theo mình.
Phải cho khéo tập, khéo gìn,
Thì phần phước trọn mặc tình thảnh thơi !
13.- Đức Thầy chỉ dặm nẻo đường xa,
Chẳng trở, chẳng lui, chẳng sợ tà.
Lang hổ rống to Ngài tỉnh mỉnh;
Gió mây thổi nhẹ Phật ôn hòa.
Chú tâm cứu khổ cho muôn loại,
Định chí vớt nàn kẻ bá gia.
Phàm tục Thánh Tiên nhờ tế độ,
Được thêm thuần hậu chốn Ta-bà !
*Chú thích : Ta bà là đời kham nhẫn, chịu thiệt thòi và đau khổ.
PHÁP
1.- Thân thọ sanh từ nơi không tướng,
Như giấc mơ do tượng hình ra.
Người mơ tâm thức đâu mà,
Trụ đâu tội phước, đều là thành không.
2.- Pháp lành khởi, vốn xưa là huyễn,
Nghiệp dữ gây, cũng huyễn mà ra.
Mình bọt đậu, gió lồng qua,
Không căn, không thật, Pháp là huyễn thôi.
3.- Bốn vật lớn, mượn làm thân đó,
Tâm không sanh, nhơn cảnh mà sanh.
Cảnh không, tâm cũng không thành,
Đôi đàng tội phước, như hình huyễn thôi.
4.- Thân không thật thấy là thân Phật
Tâm bông lông, biết Phật bông lông.
Thân tâm tánh ấy vốn không,
Người ta với Phật, cũng đồng như nhau.
5.- Thân chẳng thấy, biết là thân Phật,
Nếu biết rồi thì Phật là không.
Người khôn biết tội tánh không,
Thản nhiên chẳng sợ, trong vòng tử sanh.
6.- Tánh chúng sanh, thảy thanh tịnh hết,
Do không sanh, không diệt mà ra.
Thân tâm là huyễn thôi mà,
Huyễn thì tội phước, hóa là thành không.
7.- Pháp là pháp vốn xưa không Pháp,
Không Pháp mà cũng Pháp đó đây.
Soi ra không Pháp buổi nay,
Pháp nào Pháp nấy, nào hay Pháp nào.

I . THÂN
Thân nầy chưa biết ra chi,
Của kia lại có chắc gì mà ham.
Bao nhiêu cho thỏa lòng tham,
Càng thâu càng đắm, càng làm càng say.
Tiếc cho năm rộng tháng dài,
Chung qui hoang phí về tay thần tiền.
Được thua, thua được liền liền,
Hả hê mới đó ưu phiền đâu đây.
Đem thân làm kẻ tội đày,
Cho bao vật chất nó cai trị mình.
Để tâm làm vật hy sinh,
Suốt đời theo lịnh dục tình dắt lôi.
Cái tham bao thuở cho rồi,
Cái không may đến một hồi là xong.
Dã tràng xe cát biển đông,
Vô tình lượn sóng cướp công nhọc nhằn.
Tuồng đời ai biết cho chăng ?
Như mây tan hiệp, như trăng khuyết tròn.
Đêm tàn, tim lụn, dầu mòn,
Cái đi mờ mịt, cái còn mỏng manh.
Chắc chi bọt nước đầu gành,
Chắc chi sương đọng, trên cành ban mai.
Bọt kia làn gió nhẹ lay,
Sương kia mặt nhựt chiếu ngay xong đời.
Mênh mông trong khoảng đất trời,
Thân ta biết gởi về nơi chốn nào ?
Tử thần tay dắt làm sao ?
Gần xa mấy nẻo, thấp cao mấy từng ?
Và như phước thưởng tội trừng,
Biết công hay nợ, biết mừng hay lo ?
Thử theo công hóa mà so,
Tội dồn muôn kiếp biết to thế nào ?
Phước gom nghĩ được là bao,
Nếu đem trừ cấn biết sao thiếu thừa ?
Dặc dài kiếp cũ căn xưa,
Biết bao oan nợ, mà chưa trả đền ?
Tiền cừu, hậu hận há quên,
Một bên đi trả, một bên đến đòi.
Lung tung trong cạm luân hồi,
Day qua trở lại, biết đời nào ra ?
Mấy ai suy kỹ nghĩ xa,
Rảo chân sấn bước cho qua khoản nầy.
Chán chê mộng cảnh đọa đày,
Đưa tay trí huệ tháo dây dục tình.
Đoạn trừ cái hoặc vô minh,
Tâm chơn trở lại, tánh linh đem về.
Gieo lan hột giống Bồ-Đề,
Xinh tươi nhành lá, sum sê cội tàng.
Nước dương rưới khắp trần hoàn,
Diệt trừ phiền não, tiêu tan tội tình.
Gay chèo thuyền giác độ sinh,
Bến mê phút chút, biến thành ao sen.
              II.- KHẨU
Trăm năm vật đổi người dời,
Một câu quý giá, muôn đời còn ghi.
Mở lời trước phải xét suy,
Rằng ta cất tiếng, ích chi chăng là ?
Bằng như lời ấy thốt ra,
Làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng.
Nói chi mắng nhiếc tưng bừng,
Miệng xây núi nghiệp biết chừng nào tan.
Nói chi chưởi rủa kêu vang,
Lưỡi đào hố nghiệp, biết đàng nào lên.
Họa tai vì miệng mà nên,
Bịnh căn vị miệng, mà rên phù trầm.
Ai ôi nghĩ lại kẻo lầm,
Đóng bưng cửa miệng, chớ tầm quỉ ma.
Cũng thời tiếng nói thốt ra,
Của chư Phật Thánh, dịu hòa biết bao.
Là câu nói Pháp thanh tao,
Đưa người giữa biển, sóng xao lên bờ.
Ôi lời nói, quí không ngờ,
Đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay !
Ta nay học đạo Như Lai,
Hãy dùng lời nói, mở bày Pháp môn !
Ta nên cất tiếng ôn tồn,
Phá tan những giấc mộng hồn tối đen !
Miệng ta là cánh hoa sen,
Một khi hé nở, một phen thơm lừng !
Tiếng ta là gió mùa xuân,
Một cơn thổi nhẹ, muôn dân* mát lòng !
*dân: theo nghĩa là giáo dân của Phật, những người có niềm tin quy y theo Phật Pháp

III. Ý
Con người cái ý vốn hai,
Khi mừng, khi giận đổi thay không lường;
Vội vàng khi ghét, khi thương,
Khi vui vui ngất, khi buồn buồn hiu !
Muốn ưa tạo sắm đủ điều,
Rồi khi chê chán bỏ liều như chơi !
Pháp nương tương đối không rời,
Do hai lẽ ấy ý đời phát sanh.
Dẫy đầy ngoại cảnh xung quanh,
Càng nuôi tạo ý trưởng thành thêm lên.
Thói đời càng nhiễm càng quen,
Bụi đời càng đóng càng đen tinh thần.
Nhiều năm chung lộn trong trần,
Ý mình còn giữ riêng phần được đâu ?
Chịu mang ảnh hưởng từ lâu,
Ý căn thôi đã ăn sâu lắm rồi.
Nếu ai nhận ý là tôi,
Tức thì bị ý cuốn lôi luân trầm.
Dắt đi theo nẻo lạc lầm,
Đọa chìm vào cõi tối tăm mịt mờ !
Nghiệp nhơn tội quả bao ngờ,
Biết chi phương hướng bến bờ là đâu !
Lướt theo ý dục mong cầu,
Đèo cao băng vượt, biển sâu lao mình !
Con đường sinh tử, tử sinh,
Ra vào lui tới thân hình đổi thay.
Luân hồi trong cõi trần ai,
Cũng vì cái ý chuyển day không ngừng.
Lên cao, xuống thấp vô chừng,
Cũng vì cái ý lẫy lừng buông lung.
Ý năng chế ngự oai hùng,
Người người răm rắp phục tùng vâng theo.
Nguồn đời nước chảy thuận chiều,
Cám thương cái bọt riu riu xuôi dòng !
Mấy ai cưỡng ý, nén lòng,
Vượt nguồn dục vọng, thoát vòng muốn ham.
Tịnh tâm bớt nói, ngưng làm,
Lần lần nhập Thánh, siêu phàm từ đây.
Đừng lòng cố chấp riêng tây,
Cũng đừng tính có ý nầy, ý kia.
Ta người đừng tính phân chia,
Có không đừng tính, đoạn lìa hai bên.
Như thường, như vậy, như nhiên,
Như như chẳng động không thiên, không dời !
Sự duyên thì đạo khác đời,
Lý chơn đời đạo không rời không xa,
Chấp không, chấp có rầy rà,
Đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau.
Sao sao thôi cũng là sao,
Sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong.
Tâm không vạn sự đều không,
Tâm chơn vạn pháp thảy đồng qui chơn.
Học đòi theo bậc Thánh nhơn,
Phải trừ tâm vọng mới hườn bổn nguyên.
Vọng tâm là ý tư riêng,
Thất tình lục dục một tên khác gì.
Thường nên kiểm soát hành vi,
Khi ăn, lúc nói, đứng đi, ngồi nằm.
Đừng cho vọng ý phóng tâm,
Phải nhờ giới luật buộc cầm khít khao.
Tuy không thấy ý chỗ nào,
Nhưng khi động tác ý xao ra ngoài.
Nếu ai thiền định hoài hoài.
Ấy là ý mã bị cai trị rồi !
Bằng ai giải đãi buông trôi,
Trách sao ý mã chẳng lôi xa đường.
Vậy nên phải ráng kềm cương,
Giờ giờ, phút phút phải thường soi tâm.
Lặng lờ giữ vẻ trầm ngâm,
Tánh dè dặt kín, nết đằm thắm nghiêm.
Luôn luôn đôi mắt phải kềm,
Đừng hay nhìn liếc kiếm tìm chi chi...
Ngó ngay xuống bước chân đi,
Ngó vào tâm trí luôn khi không rời !
Lỗ tai phải để thảnh thơi,
Chớ ham nghe ngóng tiêng lời ai ai...
Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài,
Nghe vào tâm trí đặng hay sửa mình.
Mũi thường phải ngửi mùi thanh,
Ấy mùi đạo lý thơm lành hương đưa.
Ngửi lâu càng mến càng ưa,
Ngửi vào tâm trí để ngừa nhiễm ô !
Lưỡi dầu phải nếm vị thô,
Cũng đừng chê trách, thích đồ cao lương.
Nếm là nếm vị chơn thường,
Nếm bằng tâm trí tỏ tường nghiệm suy.
Thân như xúc đối thức chi,
Tay chân kềm chế trong khi đụng sờ.
Sờ thiên lý, nắm huyền cơ,
Sờ chừng tâm trí xem hờ kẻo quên.
Ý đừng vọng tưởng rối ren,
Thường năng quán xét nhơn duyên tao phùng.
Tưởng suy tham cứu tột cùng,
Tưởng gom tâm trí tập trung điển lành !
Phàm trong sự thể tu hành,
Đừng buông cái ý tung hoành tự do.
Bước đầu bổn phận làm trò,
Cả thân tâm trí dâng cho người Thầy.
Mặc người uốn nắn chuyển xoay,
Đặng mình diệt hẳn riêng tây ý xằng.
Sống chung giáo hội chư Tăng,
Không còn tư ý mới năng thuận hòa.
Đừng làm trái ý người ta,
Cũng đừng tự ý kiêu sa của mình.
Mới mong thật hiện hòa bình,
Nhờ nơi Giáo Pháp chương trình in khuôn.
Chẳng ai ý lộng tâm buông,
Mỗi người nắn đúc tròn vuông thành phần.
NHẪN
1.-Tục rằng no quá mất ngon,
Và khi giận quá mất khôn thành khờ.
Lửa xông đôi mắt đã mờ,
Trắng đen phải quấy, bây giờ thấy đâu.
Khôn phân nghĩa nặng, tình sâu,
Không rành sự cảnh, đuôi đầu làm sao.
Con tâm đã lánh đường nào,
Mà con ma giận nhập vào đó thôi.
Đánh Nam, dẹp Bắc một hồi,
Múa men nào kể đất trời là chi.
Người sầu vật khóc lâm ly,
Rõ ràng một cảnh, a tỳ gớm ghê.
Đau lòng xót mắt mọi bề,
Mà người gây thảm, chớ hề có hay.
Đứng xa trông thấy thương thay,
Lửa lòng bốc ngọn, ai tài chữa chuyên.
2.-Một cơn nóng giận không hiền,
Khói sân tím ruột, lửa phiền cháy gan.
Hại lây lắm kẻ vô can,
Hỏa tai một trận, khổ nàn biết bao.
Gió lên ngọn lửa càng cao,
Bao nhiêu sự nghiệp đổ nhào như chơi.
Phật xưa có dạy mấy lời,
Rằng: “rừng công đức một đời trồng gieo,
Lửa sân nổi dậy đốt thiêu,
Như chim mất cánh, như diều đứt dây”
Hỡi ơi ! Nghe mấy lời nầy,
Có nên tiếc đám, rừng cây chăng là ?
Có nên dẹp lửa cho xa ?
Có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày ?
Có nên lấp mắt ngơ tai ?
Có nên niệm Phật, hoài hoài hay chăng ?
GIỚI
1.-Nhịn nhường là giới đầu tiên,
Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài.
Kẻ mong lìa bỏ trần ai,
Mà còn phiền giận thật hoài chữ tu.
2.-Người lanh mắt khác phàm phu,
Vượt qua vực thẳm, hố sâu dễ dàng
Kìa Phật Thánh thoát trần gian,
Cũng nhờ qua khỏi con đàng chông gai.
3.-Giữ giới hạnh chớ lầm sai,
Nói hành, tật đố tránh hai tánh nầy.
Hằng gìn bổn phận đủ đầy,
Thích nơi thanh vắng, am mây tu trì.
4.-Xét dò kẻ khác làm chi,
Hạnh ta ta giữ, cho y mới là.
Cũng như lấy mật trong hoa,
Con ong có phá màu hoa bao giờ.
5.-Cái tâm chớ để bơ thờ,
Phải dùng giới buộc, phải nhờ luật dây.
Kết gom hạnh đứa đủ đầy,
Nhiễu nhương phiền não, từ đây xa lìa.
6.-Điều lành hãy gắng làm bia,
Lánh xa điều ác phân chia hai đường.
Để tâm trong sáng nhưn gương,
Chẳng màng sự thế, chẳng vương bụi trần.
7.-Hãy gìn lời nói là cần,
Giữ cho tâm ý lần lần thanh bai.
Chớ làm một việc đơn sai,
Là theo chánh đạo, Như Lai lưu truyền.
HUỆ
Trí thần sáng chiếu thế gian,
Trừ tiêu tiếng khổ, phá tan bóng mờ.
Sông mê đã vượt khỏi bờ,
Soi ra ngũ uẩn, một giờ thành không.
Tai ương nạn khổ thoát vòng,
Nầy đây cái sắc, cái không khác gì.
Sắc không, không sắc đó chi,
Chịu ưa, tưởng nhớ, hành vi, thức tình.
Thảy đều một thứ như in,
“ Uẩn” từ “ không” đến, “ không” sanh “ uẩn” về.
Nầy là các pháp chấp nê,
Vốn không có tướng nào hề diệt sanh.
Chẳng dơ, chẳng sạch khó rành,
Chẳng thêm chẳng bớt, thôi thành hư không.
Vậy nên cái sắc bông lông,
Thọ, tưởng, hành, thức cũng đồng thế ni.
Mắt, tai, mũi, lưỡi có chi,
Tính chung thân, ý cũng y một chiều.
Sắc, thinh, hương, vị, mỹ miều,
Kể luôn xúc, pháp cũng đều không ngơ.
Sự nhìn của mắt chết trơ,
Sư nghe, sự ngửi lặng lờ giác quan.
Lưỡi này sự nếm khô khan,
Thân nầy xúc động, sá màng chi chi.
Ý kia đã dứt nghĩ suy,
Bao nhiêu cái thức chung qui chẳng còn.
Vô minh đâu có sinh tồn,
Vô minh cũng chẳng hao mòn mất đi.
Cái già, cái chết thấy chi,
Pháp nào tận diệt, ai bi chết già ?
Bốn bề than dịu bao la,
Khổ, tập, diệt, đạo cũng xa mấy vòng.
Đến đây cái trí không không,
Có chi là đắc, mà trông cho thành ?
Bởi không có đắc riêng mình,
Thế nên Bồ tát, tâm tình không ngăn.
Nương theo trí huệ vô ngằn,
Không còn sợ hãi, băn khoăn cảnh đời.
Đảo điên mộng tưởng xa vời,
Không còn ưa thích nghỉ ngơi Niết bàn.
Ba đời chư Phật khắp tàng,
Nương thuyền trí huệ, mà sang bến bờ.
Quả linh hiển đắc kịp giờ,
Chánh đẳng, chánh giác tôn thờ không trên.
Cho hay trí huệ tảng nền,
Ai mà thấu nhập trở nên phép thần.
Oai to, lực rộng sáng ngần,
Phép nào cao cả dám cân phép nầy.
Năng trừ các thứ nạn tai,
Rõ ràng chơn thật chẳng sai ngoa lời.
Bến bờ trí huệ rộng khơi,
Buông ra muôn tượng, gom thời một câu.
Độ đi, độ khắp đâu đâu,
Độ cho giác ngộ, chóng mau viên thành.
* * *
Vật chi nếu có tướng hình,
Thảy đều hư mộng, vọng tình bông lông.
Bằng xem tướng có là không,
Nhận ra Đức Phật khắp trong cảnh tình.

* * *
Nếu ai chấp có biết mình,
Biết người cùng biết chúng sanh kia là.
Lại thêm mạng số biết tà,
Phải đâu Bồ tát vượt qua lưới mành.
* * *
Nếu xem Phật ở tướng xinh,
Lại nghe Phật ở âm thinh dịu dàng.
Thì ra kẻ ấy lạc đàng,
Như Lai chơn tánh có tàng chi chi.
Những là các pháp hữu vi,
Giống như mộng ảo, khác gì huyễn thôi.
Tựa hồ bọt nước dòng khơi,
Mảnh hình ảnh giả, chút hơi sương tàn.
Thoáng qua chớp nhoáng lẹ làng,
Phải nên soi sáng, hiệp tan đó là !
Cái tâm đã biết vừa qua,
Vốn thành quá khứ chạy xa lạc loài.
Cái tâm vừa biết đương nay,
Thì tên hiện tại, nào ai thấy nào.
Cái tâm chưa biết về sau,
Vị lai chẳng có ước ao chi mà,
Kính lạy Ta bà thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần )


  CẦU NGUYỆN TRAI TĂNG
Nay tín chủ lòng thành phát nguyện,
Now master believers have sincerely vow to,
Lễ cúng dường phụng hiến chư Tăng.

Offerings to the .....
Sắm sanh vật uống, thức ăn,
Thuốc men, mùng chiếu, áo chăn cúng dường. 

Là tứ sự thông thường mọi việc,
Sắp gom vào một tiệc Trai tăng.
Lễ nầy vốn lễ cầu an,
Hiện tiền phụ mẫu được ban phước nhiều.
Và cũng lễ cầu siêu báo bổ,
Trong Cửu huyền Thất tổ từ xưa.
Được nhờ ân đức móc mưa,
Tiêu diêu khoái lạc phước thừa sanh Thiên.
Cùng nội ngoại hai bên cật ruột,
Tổ tông đồng quyến thuộc lục thân.
Kẻ xa cho chí người gần,
Thảy đều thọ hưởng phước phần vẻ vang.
Lòng tin tưởng trong hàng Tăng chúng,
Bủa đức lành mưa phún phước rơi.
Từ-Bi thương xót cứu đời,
Ra ơn chú nguyện như lời cầu xin.
Vậy gom cả tâm linh hòa nguyện,
Phước lành nầy phổ biến thế gian.
Chúng sanh khắp cõi các hàng,
Siêu vòng nghiệp chướng thoát đàng trầm luân.
Xứ xứ thảy thấm nhuần đạo đức,
Người người đều ra sức cần tu.
Mưa hòa gió thuận êm ru,
Trăm nhà phước lạc muôn thu thái bình.
Địa ngục bớt thảm hình thống khổ,
Ngạ quỷ thường được chỗ siêu lên.
Súc sanh vượt khỏi thấp hèn,
Theo duyên tiến hóa đua chen lần lần.
Đường thiện đạo chư thần cải dữ,
Cõi nhơn người biết xử khoan dung.
Nhịp nhàng theo lẽ sống chung,
Chư Thiên hòa hiệp thảy đồng yên vui.
Mớ vật chất lấp vùi hố thẳm,
Nẻo tinh thần bước giẵm lên cao.
Thánh vương phải mặt anh hào,
Hiền thần đức hạnh thanh cao dạy đời.
Dân lành biết giữ lời khuyến nhủ,
Chỉ chuyên lo chăm chú tu hành.
Không người giàu có ỷ mình,
Không người nghèo khổ, ghét ganh, khích hiềm.
Chốn tù tội ngày đêm trống vắng,
Nạn điên khùng mất hẳn hôn trầm.
Ăn xin, đui điếc, què, câm,
Bao nhiêu những cảnh thương tâm chẳng còn.
Núi xương trắng mau mòn thán oán,
Biển máu đào chóng cạn thù hằn.
Bầu trời độc khí tiêu tan,
Mùi hương bác ái thơm lan khắp cùng.
Chúng sanh biết tôn sùng Phật-Pháp,
Tiếng kệ kinh lấn áp lợi danh.
Ai ai lánh dữ về lành,
Bến mê Đông-độ đổi thành Tây phương.
Không còn phải vấn vương tứ khổ,
Nổi khổ sanh đến độ khổ già.
Khổ đau oằn oại rên la,
Ngặt nghèo khổ chết, xót xa bi sầu.
Kỉnh Đức Phật nhiệm mầu đạo chánh,
Trọng chư Tăng khổ hạnh công dày.
Quí yêu Pháp bảo bực thầy,
Biết cây đuốc sáng hiệp vầy nương theo
Kẻ sống chớ giàu nghèo xao xuyến,
Người thác đừng lưu luyến tríu mê.
Sanh không, tử giả không hề,
Sống nương cõi tạm, thác về quê xưa.
Vong linh được cải chừa nghiệp dữ,
Giữa ngày nầy tứ sự cúng dâng.
Là ngày tín chủ trai tăng,
Cầu siêu nghiệp tội vong nhân bấy chầy.
Được thọ hưởng đủ đầy phẩm vật,
Lại chi dùng phước đức dồi dào.
Thêm nghe nhạc Pháp thanh tao,
Vội vàng thức tỉnh xôn xao qui đầu.
Lối tham chấp từ lâu được giải,
Nợ buộc ràng oan trái dứt tiêu.
Cất mình bay nhẹ cao siêu,
Thung dung khoái lạc tiêu diêu thanh nhàn.
Người hiện tại bình an thơ thới,
Sức khoẻ tăng, phấn khởi tinh thần.
Sống lâu tuổi thọ thêm phần,
Trí thông, huệ sáng, sắc thân thân tốt màu.
Ý nghiệm mật giồi trau đức hạnh,
Mắt tinh vi theo chánh bỏ tà.
Đoan trang mặt áo nhu hòa,
Ngồi tòa thanh tịnh, vào nhà Từ Bi.
Học thấu suốt huyền vi phép nhiệm,
Diệt tâm phàm vọng niệm chẳng sanh.
Tập trung tư tưởng điển lành,
Hào quang rạng chói chung quanh đỉnh đầu.
Bồ Đề nguyện đạo mầu chứng đắc,
Bồ tát thân dìu dắt thế trần.
Trang nghiêm thị hiện oai thần,
Độ trong sanh chúng tinh cần chuyên tu.
Người người biết công phu thiền định,
Dưỡng tinh thần thanh tịnh tự nhiên.
Cõi đời biển ái lặng yên,
Sông mê trong vắt não phiền còn đâu,
Chúng sanh thảy quay đầu bến giác,
Kẻ sống vui, người thác nhẹ nhàng.
Đàn na tín thí công ơn,
Phước điền rộng đức, huệ sơn cao tài.
Hữu tình vốn nhơn loài động vật,
Vô tình là cây đất bao đồng.
Thảy đều đắc quả thành công,
Cả nên Phật đạo hiện trong kiếp nầy.
Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát (1 lạy)
Kính lạy cửa Khất sĩ đường Như Lai (1 lạy)
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời (3 lạy)KINH PHƯỚC THÍ
Thành kính là phước báu.
Quên mình là cội phước.
Phước là sự bố thí.
Cầu xin cho tín chủ mau đến quả trì giới.
Phước thí là con đường nhẫn nhục.
Cầu xin cho tín chủ mau đến quả thiền định.
Phước thí là con đường tinh tấn.
Cầu xin cho tính chủ mau đến quả trí huệ.
Phước thí là con đường vô lậu.
Cầu xin cho tín chủ mau đến quả chơn như.
Phước thí là con đường giải thoát.
Cầu xin cho tín chủ mau đến quả an lạc.
Phước thí là hạng người, Thần, Trời.
Cầu xin cho tín chủ mau đến quả Niết bàn.
Phước thí thuận xuôi theo nguồn chơn lý, là sự gieo trồng giống lành vào ruộng phước.
Phước thí sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ.
Phước thí sẽ giàu sang, quan, quyền, vua, chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi Trời.
Phước thí là bến bờ núi báu, cù lao châu ngọc, lầu đài, xe cộ, của quí cõi sống no vui.
Phước thí là hạnh phúc cao thượng, trong sạch, yên lặng, sáng suốt và chơn không.
Phước thí là chơn Phật, thân Thánh, đầu người, nhơn từ, quảng đại, lễ hiếu, thiện nền.
Cầu cho tín chủ phát lòng không trên, chánh đẳng chánh giác thêm lên.
Trời thần kỉnh phục, Tiên Thánh mến vì.
Chư Phật vừa lòng, gương lành đáng kể.
Phước huệ gồm thâu, ý nguyện toại cầu.
Phiền não đoạn tuyệt, ô nhiễm tránh xa,
Cúng thí là người Bồ Tát.
Cầu xin cho chư Bồ Tát, mau đến quả Như Lai.
Cúng dường nơi Tam Bảo.
Cầu xin cho tín chủ mau đến quả Phật Pháp Tăng.

BÀI THỌ BÁT
Bát cơm ai sắm cực lòng,
Ta ăn phải nhớ tầm công ơn người.
Vì nguồn sống phải mượn hơi,
Cũng như chén thuốc chữa nơi bịnh tình.
Rán tu trước độ thân mình,
Sau lo độ tận chúng sanh mê lầm.
Thức ăn nầy từ đâu đem đến,
Phải chăng vì người mến đạo lành ?
Thương ai chín chắn tu hành,
Thảo lòng, nhịn miệng kỉnh thành, kính dâng.
Tay thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ,
Đức hạnh mình thọ thí đáng không ?
Món vay món trả phải đồng,
Người dâng vật quí là mong phước lành.
Ngăn tham luyến, không sanh lòng quấy,
Dứt lỗi lầm chẳng thấy miếng ăn.
Lẽ nào tập tánh khó khăn,
Chìu theo khẩu nghiệp tự trăn trói mình.
Cơm như món thuốc linh chữa bịnh,
Ta người đau phải tính phương châm.
Tạm dùng nhưng chẳng luyến tâm,
Đã không tham nhiễm nào lâm tội tình !
Giờ thọ thực nhắc mình tinh tiến,
Lập đạo thành chí nguyện mới thành.
Độ rồi cả thảy chúng sanh,
Cũng như thọ hưởng phước lành hôm nay.
Tổ Sư Minh Đăng Quang
=> LUẬT KHẤT SĨ (trang 38-69)


Mục Lục:
....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét