Thứ Tư, tháng 10 07, 2015

LÝ THUYẾT TRÌNH ENCORE 4.5.5

LÝ THUYẾT TRÌNH ENCORE 4.5.5   
(LÊ ĐỨC HUYẾN Biên Soạn)
@..!..@
***

***
Tư Liệu Quan Trọng:
How to Write a Song!
Cách Viết Một Bài Nhạc !
1. You have to prepare a lyric, so that there are enough 16 verses! Temporarily set a limit of 75 beats!
1. Bạn phải chuẩn bị một lời nhạc, sao cho vừa đủ số câu hát là 16 câu nhạc ! Tạm đặt ra một giới hạn là 75 ô nhịp phách !
2. What is the principle of writing music? The principle of writing to, "the last sentence is the top of the beat box!
2. Nguyên tắc viết nhạc là sao ? Nguyên tắc viết sao cho, "chữ cuối câu là đầu ô nhịp phách !
3. You determine, the last word of the lyrics, what is the note? As it's decided for: master the tone of the song! By contrasting with the tone determination of the music, below, is as follows: ; 3. Bạn xác định, chữ cuối chót của lời nhạc, là note gì ? Vì nó quyết định cho : chủ giai điệu của bài hát ! Bằng cách đối chiếu với bản cách xác định giọng điệu của bài nhạc , dưới đây, như sau: That is, the melody of the song is a master chord or a second chord. To select the correct number of note #; "is promoted" or note music b; "is descending," based on the table below, which select it ?; Vậy nghĩa là, giai điệu bài nhạc là hợp âm trưởng hay là  hợp âm thứ. Nhằm chọn, đúng số lượng của note nhạc #; "là thăng" hay note nhạc b; "là giáng", căn cứ vào bảng dưới đây, mà chọn nó ?
* dấu bê-mol = b (dấu nhạc giáng )
* dấu đi-e = # (dấu của note nhạc thăng)
4. You must understand that: a song, must have prelude music. So, choose one or two last verses. You write music notes, for the lyrics "it will be the prelude".
4. Bạn phải hiểu rằng: một bài hát, phải có nhạc dạo đầu. Vậy, nên chọn một hay hai câu hát cuối bài nhạc. Bạn viết notes nhạc, cho lời nhạc đó "nó sẽ là nhạc dạo đầu".

To have a complete song! Please refer to:
Để có một bài nhạc hoàn chỉnh ! Bạn hãy tham khảo:
Summary path, process of writing a music sheet, as follows: Click Encore. 4.55. It opens! Click on the new text in the File menu, click Single Staves and in the three dialogs, immediately enter the number: 1, 15, 5! as illustrated:
Đường dẫn tóm tắt, tiến trình viết một bảng nhạc, như sau: Kích vào trình Encore. 4.55. Nó mở ra ! Kích vào chữ new nơi Menu File, kích chọn Single Staves và trong ba họp thoại, lập tức ghi số : 1, 15, 5 ! như minh họa: 
Click on File Menu, click on Page Setup, click on 70%, and 2 cm from margin ... Ok! :
Kích chọn nơi File Menu, bảng sồ xuất hiện, kích vào Page Setup, kích chọn 70 % và cách lề biên 2 cm...Ok ! :
Click on the Measures menu> select Time Signature ... We have as illustrated, ie select cell 2-4, or 3-4, 4-4, is chosen by you, the new practice, must write is 2-4 , click on the arrow, then the cursor is in the first cell, it displays from 1-> 75, ie 75 bars. Note that the number 2 in the times per measure box, which is different from the beat is that error, (understand that the selected music is 2, but listen to the beat of the beat is too 4 or 3) ... ok:
Kích vào Menu Measures >chọn Time Signature...Ta có như minh họa, Nghĩa là kích chọn ô 2-4, hay 3-4, 4-4, là do mình chọn, mới thực tập, phải viết là 2-4, kích vào mũi tên, mà lúc bấy giờ con trỏ là đang ở ô thứ nhứt, nó hiển thị từ 1->75, tức là 75 ô nhịp. Chú ý rằng con số 2 nơi ô times per measure, mà khác với nhịp phách là Lỗi đó, (hiểu rằng nhạc đã chọn là 2, mà nghe bảng nhạc đánh chậm quá là 4 hay 3)...ok :
So, before writing the music sheet, save save song name, remember no Vietnamese mark, as follows:
Vậy, trước khi viết bảng nhạc, lưu save tên bài nhạc, nhớ không có dấu tiếng Việt, như sau:
The next is to write the name of the song! Write the author ... then write music notes and words!
Việc tiếp theo là Viết tên bài nhạc ! Viết tác giả...rồi mới viết notes nhạc và ghi lời ! 
Come here We press the Ctrl + Shift + F3 key, which means that the Unicode font is converted to VNI-font for Encore 4.5.5 (if VNI to Unicode is F1) ... Click Score Menu> select Text Elements ... in the dialogue we type right, 5 spaces, type in the space bar ... so what? Write a title, space for the "author" and long title, choose the font is 48_ stroke, if short is 72! OK! (If you have not already written, go to Font, specify Font!):
Tới đây ! Chúng ta bấm phím lịnh Ctrl+Shift+F3, tức là chuyển Font gõ chữ từ Unicode sang VNI-font cho Trình Encore 4.5.5 (nếu từ VNI sang Unicode là F1) ...Kích vào Menu Score >chọn mục Text Elements...trong họp thoại ta gõ ngay, 5 dấu cách, gõ vào thanh Space...chi vậy ? Viết tựa bài nhạc, dành khoảng trống để ghép hình "tác giả" và tựa dài thì chọn Font chữ Brush là khổ_size 48, nếu ngắn thì là 72 ! OK ! (nếu máy chưa từng viết thì vào mục Font, chỉ định Font chữ viết !): 


Note that: After clicking on the letter T, remove the cursor to drag a rectangular box, to write the name of the author. Whose Speech & Music Is It? So also, choose VNI-Centure ... the letter is 20 .... embarrassing instead ... finished writing ... how to escape it? Calm down: click on the letter L ... move "pretend" as click to write Lyrics ... then click on the letter A .... where the pointer click to pretend to be the first it's free!

Lưu ý rằng: Sau khi kích vào chữ T, bỏ con trỏ kéo một ô chữ nhật, để viết tên tác giả. Lời & Nhạc là của ai ? Thì cũng vậy, chọn VNI-Centure...khổ chữ là 20....lúng túng thay...viết xong...sao cho thoát nó ? Bình tĩnh làm: bấm vào chữ L...động thái "giả vờ" như bấm để viết Lời nhạc...sau đó bấm vào chữ A....mà con trỏ thì kích chọn giả vờ là ô nhip đầu tiên thì nó thoát !

Back to the main: As the music is decided to choose the Master Audio is G ... then inevitably ... into the Menu Measures: select Key Signature is a key .... click on the bar, the top is promoted, the bottom is descending.
Trở lại việc chính yếu: Là bản nhạc được quyết định chọn Âm chủ là G...thì tất yếu là...vào Menu Measures (đo lường, đơn vị): chọn Khóa Key Signature là 1 thăng....kích vào thanh trược, trên là thăng, dưới là giáng. 
This decision! Do the last two sentences of the song .... which end the last word is what note? Note SOL ... is the boss Sol Head, 1 fa #, promoted! So, put your cursor on the first bar, show number 1-> 75 ... then the whole song ... is the new Fa!
Quyết định nầy ! Do hai câu cuối của bài nhạc....mà kết thúc chữ cuối cùng là note gì ? Note SOL...thì là âm chủ Sol Trưởng , 1 fa #, thăng ! Vậy, phải bỏ con trỏ vào ô nhịp đầu tiên, hiển thị số 1->75...thì toàn bài nhạc...mới là Fa thăng ! 
Important: Before writing, inevitably, is offline ... organ ... or hit Guitar .... listen to record paper, recorded under the lyrics, the last two sentences! Why ? As always, it is put on the top of the post, make two prelude music! (Law: write music, then just note the words, each sentence 1 ... do wrong: And so the last sentence, it is where head of the beat box! ") 
OK, so, based on the Music Rating Table, see the bottom of this article!
Quan Trọng: Trước khi viết, tất yếu, là dạo đàn...organ...hoặc đánh Guitar....nghe ghi thử ra giấy, ghi ra dưới lời nhạc, hai câu cuối ! Vì sao vậy ? Vì luôn luôn, nó được đưa lên đầu bài, làm hai câu nhạc dạo đầu !(Luật: viết nhạc thì cứ ghi note xong ghi lời, từng câu 1...kẻo nhầm: Và sao cho chữ cuối câu, nó  là nơi đầu của  ô nhịp phách !"....) 
***
OK !Vậy, căn cứ vào Bảng Xác Định Giọng Điệu của Âm Nhạc, xem bảng cuối bài viết nầy ! 

The distribution, the pitch of the note, is relative so that the last letter "crush" is the beginning of the bar, as above is the third beat. After writing the note, click on the letter L, write the word. The next sentence it does not fall into the bar, the length of the school, more than half a beat ... Long two half rhythm! That is the principle of writing music! (After writing all, black words on two sentences: delete-delete!)
Việc phân bổ, chia trường độ note nhạc, là tương đối sao cho chữ cuối "nghiền" là nơi đầu ô nhịp, như trên là ô nhịp phách thứ ba. Sau khi viết note, kích vào chữ L, viết Lời. câu tiếp theo nó không rơi vào nơi đầu ô nhịp, thì kéo dài trường độ, thêm nửa nhịp...Ngân dài hai nhịp rưỡi ! Đó là nguyên tắc viết nhạc ! (Sau khi viết hết bài, bôi đen chữ lời hai câu trên : xóa-delete!) 
***
So, remember, to write music note that before it is a marker (highlight the note, press the F key) while the S key is a whistle .... after writing ... is stuck, also marks .. What a shelf, want to exit ... press A ... So, the key A, is to manipulate, to exit, highlight the two notes, Ctrl + T is marking the connection, horizontal altitude! And the pen is written after, try to write before. After writing Ctrl + A, black> Ctrl + J .... then the table .... balance the words, just write, as follows:
Vậy, nhớ rằng, muốn viết note nhạc mà trước nó là dấu giáng (bôi đen note đó, bấm phím F) còn Phím S là dấu thăng....sau khi viết...bị dính trỏ, còn là dấu...gì gì kệ, muốn thoát...bấm phím A...Vậy, phím A, là thao tác, để thoát, bôi đen hai note nào đó, Ctrl+T là làm dấu Nối, ngang cao độ ! Còn dấu luyến thì viết sau, thử viết trước. sau khi viết xong Ctrl+A, bôi đen > Ctrl+J....thì xuất hiện bảng....cân bằng note chữ, vừa mới viết, như sau:
Because after the balance of the "deviation" ... must press the E key, the cursor is marked with cross marks, click on, the deviation is deviated, to delete it ... to make a new mark. !
Vì sau khi cân bằng dấu luyến "bị lệch"....phải bấm phím E, xuất hiện con trỏ có dấu gạch chữ thập, kích vào, dấu luyến bị lệch, để xóa bỏ nó...mà làm lại dấu mới !

Want to concentrate, completely, not dominant, the phone headset is the principle (Want to hear: choose the tone, which tools that Encore 4.5.5 ... will play for you; ... appear .... the table ... click the letter Progam name ....! As illustrated, select Trumpet, hear loud ... to determine altitude? Try, pull a note, high up and down ... listen to comparative experience .... but also music .... then try to ask ... there is a poison note I have two ... three notes ... two notes .... compare .... three note .... note the third ... in the middle is harmony .... ok!
Muốn tập trung cao độ, hoàn toàn, không chi phối, thì dùng phone tai nghe là nguyên tắc (Muốn nghe: chọn âm sắc, dụng cụ nào mà Trình Encore 4.5.5...sẽ đánh cho mình nghe; Ctrl+dấu ?...thì xuất hiện....bảng...kích dưới chữ Progam name....! Theo hình minh họa, chọn Trumpet, nghe rõ to...để xác định cao độ ? Đã chuẩn xác, với câu chữ của nhạc hay chưa ? Thử, kéo 1 note, cao lên hạ xuống...nghe so sánh kinh nghiệm....nhạc mà còn có thế....thì thử hỏi.....có 1 note độc tài duy nhất....sao biết có cao hay thấp ?!? Phải có hai ba...note...hai note....so sánh....ba note....note thứ ba, hòa âm...đứng giữa là Hòa Âm....ok ! Vậy đó !


The principle of moving note, sound wave ... is mouse arrow, attached right mouse, sometimes left mouse .... obey!)
(nguyên tắc di chuyển note, sóng âm lượng...là chuột mũi tên, gắn liền chuột phải, đôi khi là chuột trái....tuân lịnh !) 
>>...<<
Tabs for recording, playing notes, writing musical symbols, etc. on the music tablature:
Các bảng thanh công cụ thao tác ghi nốt, ghi lời, ghi các ký hiệu âm nhạc .v.v… trên khuông nhạc:
Kích vào Windown -> Palette (bảng) -> Kích chọn: Notes (ghi nốt nhạc); Graphic (đồ họa-ghi lời nhạc !); Color (màu); Express (thể hiện) , Guitar (đàn ghi-ta); Cleft (khóa nhạc) .v.v…
Refer; Tham khảo:
The default for the "writing toolbar" is always located at the right of EnCore, as follows: Go to the "Setup" menu -> Save Preferences.
Mặc định cho “thanh công cụ viết nhạc” luôn luôn định vị nơi bên phải của trình EnCore, như sau : Vào Menu “Setup” -> Save Preferences.
1. - Shortcut: (click on the arrow! 1) Number one note Round 2) White knot 3) Number 3 black note 4) No. 4 hook 5) Number 5 hooks 6) Number 6 hooks 7) Keep silent, press R 8) 3 hooks 4 + T: (GUITAR 3 hooks ... 4 + T ... if you crave to remember + D..ok remember!) Attach the letter D (press after): dot.
1.-Phím Tắt: (kích chọn vào dấu mũi tên ! Trình mặc định )
1)      Số 1 nốt Tròn
2)      Số 2 nốt Trắng
3)      Số 3 nốt đen
4)      Số 4 móc đơn
5)      Số 5 móc kép
6)      Số 6 móc ba
7)      Dấu lặng, bấm R
8)      3 móc đơn 4 + T  (QUẢNG 3 móc đơn ...4+T...nếu thèm muốn CHẤM nhớ mà + D..ok nhớ !)
_ Kèm chữ D (bấm sau) : dấu chấm.
_ …………T…………..: dấu chùm 3.
_ Dấu thăng bôi đen, bấm phím S.
_ Dấu giáng bôi đen, bấm phím F.
_ Dấu Hoãn (bình), bấm phím N.
**** chú ý ngay Phím lệnh Ctrl + M ! Bôi đen 3, 2 notes nhạc ! Là làm chúng "liên kết lại" hay phân rời thành note đơn !
**** viết note "si" nếu bị "nhảy" chổng lên trời ! Thì "bôi đen" nó; Phím lệnh Ctrl+D (Down-xuống) và Ctrl + U (up-lên) ! Dạ cảm ơn papa...hii...và các note liên ba, liên hai, úp lên, down xuống cũng như thế ạ ! Bôi đen Ctrl + D (quay xuống) Ctrl + U (quay lên) !
Đường dẫn; Path:
Vào File -> New -> Xuất hiện bảng Choose Page Layout (Chọn giao diện trang):
Kích chọn Single Staves (Khuông nhạc đơn). Nơi ô, Staves per system: số khuông cho mỗi dòng nhạc: gõ số 1 (khuông). Systems per page: số dòng nhạc cho mỗi trang. Measures per system: số ô nhịp cho mỗi dòng nhạc: chọn 3,4,5 …tùy thuộc mỗi bản nhạc.
TRÍCH DẪN : Khi vào Encore, một trang nhạc mới sẽ tự xuất hiện với kiểu ngầm định là Piano, gồm 5 dòng nhạc (systems), mỗi dòng 2 khuông (staves) dùng cho bè cao (khoá Sol) và bè thấp (khoá Fa), mỗi khuông 3 ô nhịp, còn gọi là trường canh (measures), đây là trang nhạc chuẩn cho piano. Nếu không ưa thích sự lựa chọn này, bạn mở menu File – New hoặc nhấn Ctrl+N để mở trang mới rồi chọn theo ý bạn, hộp thoại Choose Page Layout xuất hiện như sau:
2.-Chỉ số Nhịp/Phách  :
Vào Measures -> Time Signature (Phân số chỉ nhịp) xuất hiện bảng Set time signature (Thiết lập dấu thời gian) : Kích vào biểu tượng ô nhịp từ ô nhịp số 1, đến ô nhịp cuối của khuông nhạc. Chọn chỉ số nhịp phách Vd: 2/4 chẳng hạn…-> OK.
3.- Thêm dấu thăng, giáng :
Vào -> Measure -> Key signature , như minh họa dưới đây. Kích chọn từ ô nhịp số 1 đến số ô nhịp cuối cùng. Kéo thanh trượt chọn dấu thăng giáng cho toàn bản nhạc.

4.- Chỉnh nốt nhạc, khuông nhạc :
a) Bôi đen toàn bộ khuông nhạc, dùng phím tắt Ctrl+A, -> Ctrl+M. Sẽ bỏ dấu nối nốt nhạc thành nốt đơn.
b) Bôi đen hết khuông nhạc-> Ctrl+A-> Ctrl+J . Kích chọn điều chỉnh-> Adjust Measure Widths-> OK
5.- DẤU NỐI & DẤU LUYẾN:
Bôi đen 2, 3, 4…nốt nhạc -> Ctrl+T (dấu nối cho nốt ngân dài)
Bôi đen ……………….....-> Ctrl+L (dấu luyến)

Dấu luyến của nốt láy đơn: Trình Encore không cho tạo nốt láy đơn. Nên: Phải làm ở nốt thứ 2, hoặc 3 kéo tới trước (kéo ngược !)
Thủ pháp: Bôi đen nốt sau -> Notes-> chọn Grace/Cuse Note -> chọn Grace Note -. OK.
6.- Chỉnh bản in canh lề: -> View-> Show/Hide -> Chọn Rulers, Page Magin-> OK.
Tiếp đến -> File -> Page Setup -> Chọn 2 cm và 80 %. Bấm vào L, nơi thanh công cụ viết notes -> Xuất hiện dấu mũi tên đỏ  Kích vào dấu mũi tên kéo hàng chữ lên hoặc xuống !
7.- Bỏ ô nhịp: bỏ trỏ vào ô nhịp đó ! Vào Measures -> Delete Measures.
8.- Thêm ô nhịp: như trên -> Add Measures.
9.- CÁCH VIẾT LỜI & TỰA:
Nơi thanh công cụ kích chọn GRAPHIC -> Kích chọn L viết lời, T viết tựa !
Thủ pháp viết lời: kích mũi tên vào nốt viết lời nhạc, sẽ xuất hiện con trỏ...để viết lời nhạc. Viết lời và tựa mặc định dùng Font (VNI, VN…) mã VNI, VN Windows, vào Text -> Font, size . Trong ô hiển thị viết TỰA…máy không hiển thị chữ có dấu…khi OK…trên bảng nhạc sẽ có TỰA ĐỀ CÓ DẤU TIẾNG VIỆT ! Tất yếu bạn kích vào L...và tiếp đến là Voice 1..viết lời 1...voice 2 viết lời 2....
Chú ý: Phím tắt A, trở về dấu mũi tên viết Note , V+A: để trở về Voice All, và Phím tắt cho UniKey : Shift+Ctrl+F1 cho mã Unicode chuyển sang  Shift+Ctrl+F3 cho VNI...BẢNG KÝ HIỆU TÊN NOTE NHẠC: 

10.- Thêm bớt hoặc chuyển ô nhịp trong khuôn, từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới bằng cách “bỏ con trỏ” vào ô cuối của dòng nhạc muốn chuyển, bấm phím ( [ ) chuyển xuống và phím ( ] ) lên. Hay có thể nói là THÊM HAY BỚT Ô NHỊP CHO MỖI DÒNG NHẠC.
(Trang 2 : Lý Thuyết Trình ENCORE 4.5.5)
11.- GHI CHÚ THỦ PHÁP: Tách dấu vạch nối trường độ để thành nốt riêng : Ctrl+M (hoặc) Ctrl+B)
Tất nhiên là bôi đen toàn bộ bản nhạc, hoặc bôi đen nơi muốn tách !
12.-  XOAY ĐUÔI NHẠC: Ctrl+U ( quay lên ) và Ctrl+D (quay xuống) ! Bôi đen nốt đó !
13.- Thủ Pháp Di Chuyển cả bài, hoặc một dòng nhạc, thụt xuống hay đưa lên: Giữ chuột trái kích dấu trỏ vào góc bên phải của dòng nhạc trên cùng đưa cà bản nhạc lên hay xuống. Và cho mỗi dòng nhạc tương tự như vậy !
14.- DI CHUYỂN DÒNG CHỮ VIẾT LỜI: Trước đó phải canh lề -> Xuất hiện dấu mũi tên màu đỏ -> Nhấp trỏ vào dấu mũi tên đỏ -> Giữ chuột trái và Kéo xuống hoặc lên !
15.- GHI DẤU ĐOẠN NHẠC HÁT LẬP LẠI:
a) Vào Measures -> Endings -> First -> Custom Text Box -> 1, 2 .v.v…Vào Font …OK

 b)Thêm dấu hiệu đoạn hát lập lại: Vào menu Measure -> Barline Types-> Xuất hiện hộp thoại Barline Types, kích chọn ô dòng dấu hiệu -> Ok


16.- XUẤT RA FILE :
1.-Nếu ra file hình ảnh : chọn Microsoft Office Document Image Printer -> Preference -> Advandced ( chọn TIFF, chọn độ phân giải 300 ) -> OK -> Print ( Lưu tên File) . ĐỊNH DẠNG FILE ẢNH -> LƯU VÀO WORD.
2.- Nếu xuất ra File PDF. : Vào File -> Print -> Solid PDF Creator -> Print …nhập tên file , chủ đề , tác giả và nhập mật mã !
3.- Xuất ra file MIDI: Dùng lịnh phím Ctrl+? :  xuất hiện bảng Staff Sheet -> Kích vào dưới Program Name :
Xuất hiện bảng Choose Instrument (chọn dụng cụ âm nhạc)
GHI CHÚ:
1.- Vào File -> Page Setup-> xuất hiện bảng: kích vào ô Chọn độ rộng của khuông nhạc 70% (Dụng ý bảng nhạc thu gọn nhỏ lại, có chỗ ghi Tựa Đề cho đẹp)
2.-Vào Score -> Kích chọn Center Systems: Cả khuông nhạc sẽ tự động…sắp xếp :


3.- Bôi đen toàn bộ bảng nhạc : -> Vào Notes - > Chọn Change Pitch… (Sửa đổi cung bậc của cả bản nhạc )


4.- Bôi đen toàn bộ bảng nhạc : -> Notes -> Chọn Change Duration… (Trình Encore sẽ trình tấu…nghe đầy đủ hơn ! Tức là chọn 100%)

5.- Save Preferences ..LƯU CÁC THIẾT LẬP...sau khi đã hoàn chỉnh cho 1 bản nhạc trong trình ENCORE...nhất là ..sau khi đã Setup phần MiDI và đã chọn NHẠC CỤ...trình tấu cho bản nhạc ! bạn nhớ vào Menu Setup...và kích vào nó. Nó là LƯU CÁC THIẾT LẬP ! Save Preferences ! ..vì nếu không LÚC MỞ LẠI...eo ơi..bỗng nhiên mà..bản nhạc..không trình tấu...ko nghe gì cả ! Ok nhớ !Save Preferences
DÙNG GAME MÁY TÍNH MIỄN PHÍ :
SOẠN NHẠC !
Tư Liệu Quan Trọng:
How to Write a Song!
Cách Viết Một Bài Nhạc !
1. You have to prepare a lyric, so that there are enough 16 verses! Temporarily set a limit of 75 beats!
1. Bạn phải chuẩn bị một lời nhạc, sao cho vừa đủ số câu hát là 16 câu nhạc ! Tạm đặt ra một giới hạn là 75 ô nhịp phách !
2. What is the principle of writing music? The principle of writing to, "the last sentence is the top of the beat box!
2. Nguyên tắc viết nhạc là sao ? Nguyên tắc viết sao cho, "chữ cuối câu là đầu ô nhịp phách !
3. You determine, the last word of the lyrics, what is the note? As it's decided for: master the tone of the song! By contrasting with the tone determination of the music, below, is as follows: ; 3. Bạn xác định, chữ cuối chót của lời nhạc, là note gì ? Vì nó quyết định cho : chủ giai điệu của bài hát ! Bằng cách đối chiếu với bản cách xác định giọng điệu của bài nhạc , dưới đây, như sau: That is, the melody of the song is a master chord or a second chord. To select the correct number of note #; "is promoted" or note music b; "is descending," based on the table below, which select it ?; Vậy nghĩa là, giai điệu bài nhạc là hợp âm trưởng hay là  hợp âm thứ. Nhằm chọn, đúng số lượng của note nhạc #; "là thăng" hay note nhạc b; "là giáng", căn cứ vào bảng dưới đây, mà chọn nó ?
* dấu bê-mol = b (dấu nhạc giáng )
* dấu đi-e = # (dấu của note nhạc thăng)
4. You must understand that: a song, must have prelude music. So, choose one or two last verses. You write music notes, for the lyrics "it will be the prelude".
4. Bạn phải hiểu rằng: một bài hát, phải có nhạc dạo đầu. Vậy, nên chọn một hay hai câu hát cuối bài nhạc. Bạn viết notes nhạc, cho lời nhạc đó "nó sẽ là nhạc dạo đầu".

MYFACEBOOK:  
KARAOKE: Hạnh Phúc Lứa Đôi - Lê Đức Huyến
@..!..@
***
THỰC HÀNH GHI HỢP ÂM
The End ! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét