Thứ Tư, tháng 6 01, 2016

I. Encore 4.55

Sử dụng nó như thế nào ?
( cài đặt - thành quả !)
Tham khảo thêm trang...my facebook:
(Luôn cập nhật thông tin MUSIC how ?)
@..!..@
PHẦN MỀM DÙNG CHO MUSIC : (hãy kích vào liên kết, 10 phần bên dưới ! có phần đã viết rồi...chỉ tìm ra liên kết !)
I. Encore 4.55 (viết nhạc, gamut nhạc...tạo 2 nhạc Midi gốc, hòa âm&melody !)
II. Notation Player 3 (hiển thị note nhạc, âm thanh trung thực) +> http://notation.com/Player.php
III. Adobe Audition 3.0 (thu âm, 6 track)
VI. JetAudio (hiển thị âm thanh, đơn vị âm thanh bao nhiêu ? Ghi ra đĩa CD ! Chuyển đổi file !)
VII. Picasa (vẽ hình) (how to do it !- 1 point)
VIII. Phoxo (khung hình) (Làm thế nào để làm nó !)
X. Proshow Producer (làm KARAOKE-Video)
=> Cách làm Video trang 2  Sao em tìm hoài Trang 1 nằm nơi đâu ? => Guide for me ? Chuyện chi không biết ! 
How to do them ? =9=1+...+1...+1... = nine points ! (9 điểm ) ?  (còn nợ lại 1 điểm ! do tui viết roài ) 
(LỜI TÂM SỰ: cũng vì phần mềm số 9 wav2midi (giọng hát biến thành note nhạc)...tôi lên mạng...online....tìm nó download về máy tính hỡi ơi ! Kết quả...tư liệu trong máy bị "vi rus" XÓA SẠCH" 100 % máy...(mất hết ! Nó lại nằm trong gần 100 đĩa mua lâu rồi..chợt kiếm ra nó !...ơi tuyệt vọng...và niềm vui có lại !) Nó ư ? Nằm trong đĩa "LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH số 64-69, trong thư mục Un...? nó bẻ khóa, nên tôi đã nhốt nó lại trong file "nén" ! Mỗi lần quét VIRUS...nó không bị mất, Key Gen...)
=> (tải về) download Streamline English 4.0 (file nén an toàn ! )
Tư Liệu Quan Trọng:
How to Write a Song!
Cách Viết Một Bài Nhạc !
1. You have to prepare a lyric, so that there are enough 16 verses! Temporarily set a limit of 75 beats!
1. Bạn phải chuẩn bị một lời nhạc, sao cho vừa đủ số câu hát là 16 câu nhạc ! Tạm đặt ra một giới hạn là 75 ô nhịp phách !
2. What is the principle of writing music? The principle of writing to, "the last sentence is the top of the beat box!
2. Nguyên tắc viết nhạc là sao ? Nguyên tắc viết sao cho, "chữ cuối câu là đầu ô nhịp phách !
3. You determine, the last word of the lyrics, what is the note? As it's decided for: master the tone of the song! By contrasting with the tone determination of the music, below, is as follows: ; 3. Bạn xác định, chữ cuối chót của lời nhạc, là note gì ? Vì nó quyết định cho : chủ giai điệu của bài hát ! Bằng cách đối chiếu với bản cách xác định giọng điệu của bài nhạc , dưới đây, như sau: That is, the melody of the song is a master chord or a second chord. To select the correct number of note #; "is promoted" or note music b; "is descending," based on the table below, which select it ?; Vậy nghĩa là, giai điệu bài nhạc là hợp âm trưởng hay là  hợp âm thứ. Nhằm chọn, đúng số lượng của note nhạc #; "là thăng" hay note nhạc b; "là giáng", căn cứ vào bảng dưới đây, mà chọn nó ?
* dấu bê-mol = b (dấu nhạc giáng )
* dấu đi-e = # (dấu của note nhạc thăng)
4. You must understand that: a song, must have prelude music. So, choose one or two last verses. You write music notes, for the lyrics "it will be the prelude".
4. Bạn phải hiểu rằng: một bài hát, phải có nhạc dạo đầu. Vậy, nên chọn một hay hai câu hát cuối bài nhạc. Bạn viết notes nhạc, cho lời nhạc đó "nó sẽ là nhạc dạo đầu".
To have a complete song! Please refer to:
Để có một bài nhạc hoàn chỉnh ! Bạn hãy tham khảo:

Tựa đề: Ngày vui chóng qua ! Fleeting fun day!
 Nhạc Dạo đầu; Prelude music:
 Anh yêu em ! Quên cả...đợi chờ !
(la     la    la !     sol la   ... fa# fa# ) 
Quên câu hò hẹn, quên giờ...phôi pha !
(fa#  fa#  mì  mì,   fa# rề ...mi mi  !
Lời Nhạc;Lyrics :
"Ngày xưa đó ! Ngày xưa đó...có em trong đời !"
 Và anh yêu ơi ! tuổi thơ,  đâu rồi...
Còn nhớ nhau không, tóc bạc hoa râm !
Từ lúc hoa niên, lớp mình chung lớp...
Chiến tranh đi qua...trên tuổi dại khờ !
Bài thơ yêu dấu ! Ơi bờ vai ngoan ! (mi-về lại âm chủ!)
***
Em yêu ơi ! Anh yêu ơi ! Nhớ nhau đêm nầy
Dù ai phủ nhận, đời là oan trái
Lịch sử dòng đời, cứ mãi...buông lơi !
***
Tình yêu đó, mãi hoài trăn trở
Cơn đau nào, còn ...mãi ....trên tay !
"Em yêu anh ! Em yêu anh !
Người tình yêu dấu !
Câu nhạc tình...vang vọng...mãi trong  nhau !"
***
Anh yêu em ! Quên cả...đợi chờ !
(la    la     la !   sol la ...fa# fa#  
Quên câu hò hẹn, quên giờ...phôi pha !
(fa#  fa#  mì  mì,   fa# rề,...mi mi !
 ***********
Suy ra kết luận: bài nhạc nầy ! Chủ âm=@=Mi thứ-Em ! (trong suốt bài nhạc, note nào Fa là Fa # (thăng) !
(ok..Chuyện nhỏ ! SOL LA SOL SOL LA SOL...FA MI...RÊ Đồ ?!?)
(Em yêu ơi ! Anh yêu ơi ! Nhớ nhau đêm nầy !)
Tác giả: Đăng Tâm Thảo 
Ghi chú: Lời nhạc trên đây ! Cũng chính là lời mà bạn copy dán vào Trình Mix Nhạc: band-in-a-box !
Thông tin NỘI BỘ viết bài ? Sau khi đã gõ bài viết "thêm vào" một trang nào đó ! Sau khi viết xong Nhớ bấm vào "Xem trước" Trang "Xem trước mở ra ! Thì tắt nó đi...rồi mới bấm vào Cập Nhật bài viết, mới không dư trang bài viết  (máy tự động lưu trang bài viết mới) ! Của bài "mới vừa cập nhật" thêm cho bài viết ! Vậy, nhớ đó ! Nếu chưa tắt nó "phát sinh" bài lưu mới, thì kích "bỏ" nó đi !
I. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Encore 4.55 như thế nào ?
Phần mềm nầy "hoàn toàn" miễn phí, miễn nhập số Key Gen ! Chỉ bấm vào Setup ! Là sẽ được Cài đặt ! Không có điều gì "rắc rối" về nó hết !  
Thông báo về tình hình "người lớn" uống phải "độc chì" của nước giải khát C2 (Cụ thể, đã uống 10 chai !)
Lâu lâu, xuất hiện hiện tượng là "nóng lưỡi, lở miệng" và "nhức răng"...ngậm Vitamin C là đỡ ngay ! 
VIẾT NHẠC BẰNG phần mềm Encore 4.55
1.- 4 Điều trước hết cho phần sử dụng Phần mềm Encore 4.55
a. Muốn mở Trình viết nhạc Encore 4.55 ! Chúng ta kích vào > File -> Open (tìm file chứa nó nếu đã viết rồi...mà chưa viết xong bản nhạc !
b. Ba thanh công cụ : Graphic(viết Lời, Tên tác giả, hợp âm, và hợp âm có note của đàn Guitar). Notes (viết note nhạc). Thanh công cụ Tempo=90 (tốc độ nhanh chậm) của bản nhạc sẽ được trình tấu. Do bạn kích vào thanh trượt mà thay đổi con số Tempo !
c. Kích vào Menu Windowns > Tempo ; > Palette > Notes > Graphics ! Thì sẽ xuất hiện ba thanh công cụ ấy ! Kích chuột định vị trí nó nằm, ngoài biên của bản nhạc !
d. Sau khi đã định vị, muốn cho nó luôn hiển thị nơi đã định vị. Vào Menu Setup > Save Preferences ! 
đ. Sau khi cài đặt phần mềm nầy, chưa có đường viền trang viết nhạc > Menu View > Show/Hide > Page Margin (đường viền lề > Rules (thước) :
2. Nếu chưa viết thì...kích vào New > xuất hiện bảng Choose Page Layout (Chọn bố cục trang) > Single Staves > Nơi Staves per system là 1 (nghĩa là chỉ có 1 khóa Sol, không có Khóa Fa) > Nơi ô System per page (Số dòng khuông nhạc, thường là số 15) > Nơi ô Measure per system là 5 ( là số ô nhịp trong một dòng khuông nhạc là 5 ô nhịp ! > OK !
3. Kích vào file > Page setup (thiết lập trang). Sau khi đã chọn 70 % và 3/4"(2cm), như minh họa:
4. Kích vào Score, nơi thanh menu chọn mục Text Element, trước khi gõ tên "tựa đề bài hát"! Nhớ chuyển bảng mã là VNI-Windowns nơi UniKey Vista 2.0. Viết tên vào ô trên cùng ! Sau khi đã chọn Font chữ là VNI-Brush, kích thước chữ là 72 lớn nhất, hoặc là 47 ! Sau đó là Ok !
5. Viết tên tác giả và ai ? Lời của ai ? Nhạc của ai ? Nhạc&Lời ?...kích vào thanh công cụ Graphic nơi chữ T, bỏ con trỏ kéo thành ô viết Tên Tác Giả ! 
Sau khi viết xong, là phải kích vào chữ L (chức năng Viết Lời) nơi thanh công cụ Graphic. Thì dòng viết nơi bản nhạc xuất hiện con màu đỏ. Ta lại bỏ con trỏ vào nơi ô nhịp đầu dòng, và bấm vào phím A. Thì ra kết quả như minh họa trên !
6. Sau khi, xác định âm chủ của bản nhạc ? Là nơi đầu khóa nhạc Sol có dấu #(thăng) hoặc dấu b(giáng). Trước hết, bỏ con trỏ vào nơi ô nhịp đầu khóa Sol ! Vào  Menu Measure > Time Signature (Phân số chỉ nhịp: 2/4, 3/4 hay 4/4 )
 
Nơi Set Time Signature kích vào nơi mũi tên cho tất cả các ô nhịp trong bài hát. Sau khi đã kích chọn Phân số chỉ nhịp. Kích vào OK !
7.Vào menu Measure > Kích chọn Key Signature > Kích vào mũi tên, toàn bộ ô nhịp trong bài viết, kích vào thanh trượt nơi hiển thị dấu # (thăng), hoặc b(giáng) > Ok !
8. Tiếp theo là Viết Notes nhạc như thế nào ?
a.- Kích vào thanh công cụ viết notes, chọn note nào ? Kích vào note đó, và bỏ vào nơi viết Note.
b.- Thường là, viết note bằng các phím tắt như sau :
1)      Số 1 nốt Tròn
2)      Số 2 nốt Trắng
3)      Số 3 nốt đen
4)      Số 4 móc đơn
5)      Số 5 móc kép
6)      Số 6 móc tam (ba note móc)
7)      Dấu lặng, bấm R (hii...con hiểu rồi ! Thưa Papa Huyến; Và suy ra: đang ở trạng thái viết dấu lặng nghỉ, muốn trở lại viết notes  thì bấm vào phím chữ R... ạ ! Hii...) Và, viết dấu lặng có bao nhiêu về trường độ, bấm số ?  số của note có trường độ đó..., rồi bấm phím chữ R !
8)      3 móc đơn 4 + T  (QUẢNG 3 móc đơn ...4+T...nếu thèm muốn CHẤM nhớ mà + D..ok nhớ !)
_ Kèm chữ D (bấm sau) : dấu chấm.
_ …………T…………..: dấu chùm 3.
_ Dấu thăng bôi đen, bấm phím S.
_ Dấu giáng bôi đen, bấm phím F.
_ Dấu Hoãn (bình), bấm phím N.
**** chú ý ngay Phím lệnh Ctrl + M ! Bôi đen 3, 2 notes nhạc ! Là làm chúng "liên kết lại" hay phân rời thành note đơn !
**** viết note "si" nếu bị "nhảy" chổng lên trời ! Thì "bôi đen" nó; Phím lệnh Ctrl+D (Down-xuống) và Ctrl + U (up-lên) ! Dạ cảm ơn papa...hii...và các note liên ba, liên hai, úp lên, down xuống cũng như thế ạ ! Bôi đen Ctrl + D (quay xuống) Ctrl + U (quay lên) !
Đường dẫn; Path:
Vào File -> New -> Xuất hiện bảng Choose Page Layout (Chọn giao diện trang):
Kích chọn Single Staves (Khuông nhạc đơn). Nơi ô, Staves per system: số khuông cho mỗi dòng nhạc: gõ số 1 (khuông). Systems per page: số dòng nhạc cho mỗi trang. Measures per system: số ô nhịp cho mỗi dòng nhạc: chọn 3,4,5 …tùy thuộc mỗi bản nhạc.
9. Thao tác kéo dòng chữ của bản nhạc, cũng chính là cách viết lời như thế nào ? Kích vào chữ L, nơi thanh công cụ Graphic. Kích con trỏ vào note nhạc, thì con trỏ ngang nhấp nháy, xuất hiện nơi hàng chữ mà gõ chữ viết nhạc ! 
Vậy sau khi kích vào chữ L, nơi thanh công cụ Graphic. Con trỏ "màu đỏ" xuất hiện. Giữ "chuột trái" kích con trỏ mũi tên "màu trắng" và kéo dòng chữ viết xuống phía dưới, vì các note trầm, nó dính liền với Lời nhạc ! 
10. Viết dấu nối : bôi đen hai note nhạc đó và bấm vào phím Ctrl+T
Nơi minh họa là hai note sol nối với note sol ! Nơi chữ "thơ". Bôi đen hai notes đó và bấm vào Ctrl + T ! Nhưng, ngược lại muốn bỏ nó thì "bôi đen" bấm vào Ctrl + T là bỏ "dấu nối" ! Nhưng lưu ý, trong thao tác viết nhạc, nếu note cần có dấu nối đó, một note nằm hàng trên, và một note nằm dòng nhạc dưới ! Thì ta bỏ con trỏ vào nơi cuối chót của hàng trên và bấm vào Phím }]...là hàng dưới nhảy lên trên, nói chính xác là "ô nhịp" dưới nhảy lên hàng trên ! Thì 2 notes ấy, nằm ngang nhau ! Bôi đen và bấm phím Ctrl + T...để có DẤU NỐI giữa hai note nhạc đó ! Lưu ý thêm rằng bỏ con trỏ, nơi cuối ô nhịp và bấm vào Phím {[..là nó sẽ nhảy ô nhịp hàng trên sang hàng dưới !  
10. Cách "bôi đen" một, hay hai notes nhạc: là giữ chuột trái, kích con trỏ mũi tên "màu trắng" kéo ngang đoạn giữa hai, hay một note nhạc, như sau :
Như trong hình minh họa trên, muốn cho note fa, nơi chữ "bạc" có dấu b(giáng). Bôi đen note fa ấy, và bấm phím chữ f, ta sẽ có dấu b(giáng) nằm bên cạnh bên trái của note nhạc Fa, nơi chữ "bạc" ! Và, cũng vậy, sau khi bôi đen hai note Sol, nơi chữ "râm" thì bấm phím Ctrl + T, thì sẽ có dấu nối, giữa hai note Sol, nơi chữ "râm" ! 
11. Thao tác thường được sử dụng là, sau krhi viết một câu note xong, phía bên dưới, viết lời nhạc ! Và, sau mỗi lời viết dưới note nhạc, ứng liền note  nhạc đó ! Là, bấm Ctrl + A (bôi đen toàn bản nhạc ) > Bấm phím lệnh Ctrl + J, họp thoại xuất hiện là Spacing, như sau : 
Luôn luôn bấm vào ô mũi tên, chọn toàn bộ ô nhịp của bản nhạc. > Kích chọn ô Adjust Measure Widths (Điều chỉnh độ rộng Measure ) > Ok ! Thì toàn bản nhạc sẽ tự động sắp xếp cân đều, về notes nhạc và chữ viết lời nhạc ! Thao tác nầy, có nghĩa là, luôn luôn phải thực hiện nó, trước khi bạn "bôi đen" hai note Luyến, và bấm lệnh Ctrl + L (viết dấu Luyến) cho hai note nhạc ! Vậy, chữ Measure có nghĩa là gì ? Xin thưa, chữ Measure là đo lường. Vậy thao tác nầy là "điều chỉnh dộ rộng đo lường"...hay nói cách khác, làm cho "cân bằng" độ rộng của notes và lời của bản nhạc, mà bạn đang viết nó !

12. Viết dấu luyến: Bôi đen hai note đó, và bấm phím Ctrl + L, như hình minh họa trên "bôi đen" hai note đố và si, nơi chữ "lớp" ! Trước khi bấm phím Ctrl + L.
13. Nội bộ của việc soạn thảo sáng tác một bản nhạc, luôn ghi nhớ : âm chủ của bài nhạc là gì ? Bài nhạc nầy, Ngày vui chóng qua ! Fleeting fun day! Khi viết đến chữ mà có note nhạc là note "mi"- chủ âm. Ta gọi là, giai điệu của bài hát, đã được "tấp vào lề" trên đoạn đường đi qua, của một cuộc "dạo chơi" 
Chú ý là chữ "vai ngoan" là  hai note "mi" chủ âm bài hát !
Bài viết đến đây ! Tạm gọi là đã viết được "đoạn đầu" của bài nhạc ! Vậy tới đây, ta phải làm gì ? Tất yếu là, chúng ta, tạm thời xuất nó ra file MIDI. Nhớ là..., sau khi kích vào Menu File > Save as > Ghi tên lưu bản nhạc ! Tắt trình viết nhạc Encore 4.55. Máy s hỏi ta chọn là No ! Việc xuất ra file MIDI...của đoạn đầu bài nhạc. Đưa file MiDi...vào trình: Band-in-a-box ...để chọn Thể loại cho việc Mix nhạc, mà chủ yếu là "in đoạn đầu bản nhạc"...để có hợp âm bản nhạc ! Vậy, việc tiếp theo là "viết hợp âm cho đoạn đầu bài nhạc.
14. Bốn thao tác của việc "XUẤT RA FILE MIDI":
a. Thao tác Ctrl + A , bôi đen toàn bản nhạc ! Vào Menu Notes > Change Duration , như minh họa:
Nơi đây ta bỏ con trỏ vào ô "Set play duration to 100 % > Ok ! (Thao tác nầy có nghĩa là bản nhạc sẽ được trình tấu tối đa "không bị thiếu note nào cả" !
Minh họa trên là : ....Sau khi Ctrl + A (bôi đen toàn bản nhạc) > bấm lịnh Ctrl + ?/ (phím dấu hỏi và dấu gạch chéo) Kích vào dưới chữ Program name bảng "Choose Instrument"- chọn dụng cụ âm nhạc ! Chọn 1 trong 128 dụng cụ, mà bản  nhạc sẽ được chơi bởi dụng cụ, mà bạn chọn . Cụ thể hình minh họa, đã cho ta thấy là đã chọn nhạc cụ "Trum bet" ! Sau khi nghe thử ! (Bằng cách nào ?) Bỏ con trỏ nơi đầu bản nhạc và bấm nút Play ! Hoặc dùng phím tắt là thanh Space ! 
Sau khi vào menu File > Save as...> bảng Save File xuất hiện như minh họa trên ! Kích chọn MIDI File (*mid) > Viết tên bản nhạc "Ngay vui chong qua" (không có dấu) !  > Save ! Và tiếp đến là Tắt file viết bản nhạc. Tới đây máy hỏi, Kích chọn No. (Ghi chú quan trọng: Nếu là Yes, nghĩa là đồng ý "lưu lại" bản nhạc bằng File MIDI...thì note nhạc sẽ thay đổi ! Và dòng chữ Lời nhạc, sẽ không còn như cũ. Bạn phải "khổ công" mà viết lại nó ! 
 Thông Báo Mới cho Thành Viên Viết Nhạc:
Chúng ta có thể Viết tên File là chữ Việt có dấu, nó được dùng cho tất cả các phần mềm liên quan về viết nhạc ! Nhưng chú ý là File Midi nếu đưa vào đàn Organ ! (File MIDI có dấu bằng tiếng Việt, có đàn chỉ nhận File MIDI..."không có dấu" !
15. Sắp xếp dữ liệu bài viết sao cho Gamut được viết vào, có nơi là ký hiệu Gam...có nơi là Gamut của Guitar:
Vâng thưa papa...con hiểu rồi ạ ! Viết có gam guitar...thì khoảng trống cho phép trong 1 bản nhạc là giới hạn. Nên thường viết kiểu gamut guitar là 2 tờ ! (vậy nếu sắp xếp trong 1 tờ thì càng hay !)
***Tới nơi đây ! Papa cần reminder (nhắc nhỡ) con rằng: "nguyên tắc viết nhạc là, chữ cuối câu là đầu ô nhịp" !
16. How to...Làm thế nào để...Vâng, thưa papa..."làm thế nào để mau thuộc Gam...và quãng tám trong nhạc là gì, ạ !
Tất cả đều "bắt đầu" từ chữ C: là ký hiệu của Do ! Do vậy, chúng ta có : 
C   D   E   F   G   A   B   C
 do  re mi  fa  sol  la  si  do 
Dạ ! yes ..i see..con hiểu rồi ! Nó có 8 notes nên gọi là "quãng tám" hay còn gọi là octave = quãng tám !
a. Làm sao để viết gam thường bằng chữ và gamut bằng ký hiệu cho đàn guitar ?
_ Xin thưa rằng do con phát hiện, từ 1 bảng nhạc, đã hỏi Papa !  Papa..chỉ dẫn (help) mới có 1 nửa, còn lại 1 nữa là phần con ạ !
Vậy, bạn hãy kích vào chữ C, nơi thanh công cụ Viết Lời Nhạc Graphic > con trỏ dấu + xuất hiện, bỏ nó trên đầu ô nhịp, nơi bản nhạc > Choose chord (chọn gam...) trong ô Root gõ chữ Gam Trưởng...ô khung rộng bên dưới là chọn thứ, 7, hay..,các thể loại mà nó có trong nhạc ! Ô custom (thường lệ) là nơi bạn gõ vào con chữ gam..mà bạn biết ! > Ok !
_Kích vào chữ G, nơi thanh công cụ Graphic, thì bảng chọn Gam xuất hiện, thực hiện thao tác như trên ! Bạn sẽ viết được gamut cho đàn Guitar (có ghi dấu chấm, nơi bấm trên cần đàn Guitar) ...báo cáo hết ạ !
OK con trả lời hay lắm, hoàn toàn chính xác, dễ hiểu, đầy đủ, ngắn gọn, đọc vào là "hiểu liền" ! Cho con 10 điểm 
_Nhưng nếu bạn "bôi đen" bản nhạc, thì phải sao lưu thành 2 file viết Encore 4.55, tiện bề sử dụng >  vào >Menu Notes > Make chord (tạo hợp âm). Trình Encore tự động, đánh dấu nơi cần ghi "hợp âm" và các giai điệu trong bản nhạc đang viết, sẽ chuyển dạng thành note kép, đánh hợp âm ! 
_ Dạ ! đúng vậy, sao lưu là 1 file viết ra bản nhạc ! 1 file để xuất ra "MiDi" đã có sự "hòa âm" nơi trình Encore 4.55 , gọi là "hòa âm gốc" trước khi đưa file MIDI ấy vào trình Mix Nhạc: band-in-a-box...ạ ! OK RIGHT... ! OK YES That's fine !
17. How to...Làm thế nào....viết dấu "lập lại" của bản nhạc hát 2 lần ! Và lập lại...nơi cần thiết hát lập lại ?
a) Vào Measures -> Endings -> First -> Custom Text Box -> 1, 2 .v.v…Vào Font …OK
 b) Thêm dấu hiệu đoạn hát lập lại: Vào menu Measure -> Barline Types-> Xuất hiện hộp thoại Barline Types (các kiểu dòng nhạc), kích chọn ô dòng dấu hiệu -> Ok

Tham khảo nơi trang : => Lý Thuyết Trình Encore 4.55   
18. Sai sót thay đổi....về một chi tiết nhỏ, mà mới lúc đầu Papa, học với Giảng Viên Âm Nhạc: Lý Anh Võ (Email: volyanh@gmail.com) là bỗng dưng mà "phân chỉ số nhịp" 2/4 mà trình Encore đã phát ra là "phân chỉ số nhịp" khác như 4/4 hay 3/4 ?!?
Đáp án : ...(10 điểm)...Thưa papa...con chịu nợ "10 điểm"! Vì con háo hức muốn biết điều nầy ạ !
Nầy nhé ! Lúc còn tò mò, papa nhầm con số chỉ số phân nhịp, nơi nầy nè: 
Giảng giải: > Menu Measure (thực đơn Đo lường) > Time Signature (Thời lượng chỉ số phân nhịp) lúc bấy giờ của bài viết là nhịp 2/4...nhưng nơi ô Click "3" times per measure...nghĩa là nó là chỉ số 2 nhịp trong một ô nhịp trình tấu của bản nhạc ! Bấy giờ Papa...còn "ngớ ngẩn" kích vào chọn số "3"??? Lúc nào không hay ! Hoặc, lúc đầu chọn nơi Key Signature (Bộ khóa)  2/4 sau đó chọn lại là 3/4...nên đã bị như vậy !
19. Thao tác nghe trình tấu...là thao tác cần nhanh nhất ! Bấm vào Phím Home...con trỏ lên ngay ô nhịp đầu bản nhạc ! Bấm phím dài Space...là Play ! Gõ lần nữa "stop" ! Hii...vậy suy ra, bỏ con trỏ mũi tên vào nơi nào bất kỳ, thì bản nhạc sẽ được trình tấu, ngay từ đó...cho đến hết bài nhạc đang viết ...ạ !
20. Dấu note hoa mỹ...viết như thế nào ạ !
Bôi đen note đó > Notes > Make Grace/Cue...
Re papa ! (con đang SAO CHÉP: bài "Ai đưa em về." của Nguyễn Ánh 9)
21. **** chú ý ngay Phím lệnh Ctrl + M ! Bôi đen 3, 2 notes nhạc ! Là làm chúng "liên kết lại" hay phân rời thành note đơn !
**** viết note "si" nếu bị "nhảy" chổng lên trời ! Thì "bôi đen" nó; Phím lệnh Ctrl+D (Down-xuống) và Ctrl + U (up-lên) !  Dạ cảm ơn papa...hii...và các note liên ba, liên hai, úp lên, down xuống cũng như thế ạ ! Bôi đen Ctrl + D (quay xuống) Ctrl + U (quay lên) !
22. IN RA BẢN NHẠC: > File > Print...chọn Foxit reader PDF printer ! Hoặc in trực tiếp, nếu có...hoặc, Lưu qua USB file PDF...thuê in...1000 VNĐ 1 bài nhạc ! 
Tham khảo: Phần mềm số => 7. Picasa (vẽ hình)....ghép hình Tác giả....vào bản nhạc !
23. Chi tiết xuất ra file MIDI:
*** Trước khi xuất ra file MIDI: > Notes > Change Duration... Kích chọn 90% thành 100 % tức là Set play duration to 100 %
(Thiết lập thời gian chơi với 100%)
File MIDI xuất ra không bị thiếu notes!
***Sau khi viết xong, sao lưu ra thành 2 file : 1 để làm file viết Gamut...nơi mà trình Encore 4.55 tự động hòa âm > (Menu) Notes > Make Chord ( tạo hợp âm) ! How ..papa..? Kích vào chữ G, nơi thanh công cụ Graphic, xuất hiện con trỏ dấu cọng. Bỏ con trỏ ngay nơi mà máy đã "đánh dấu", xuất hiện sau khi con "bôi đen"> Ctrl +A toàn bộ bản nhạc > Make Chord ! (bỏ trật "nó" ra hợp âm không có "dấu chấm" ghi nơi ô bấm hợp âm của đàn guitar ! Thank papa ! )...ok vui ! 
Lúc bấy giờ, máy đánh dấu nơi viết hợp âm, một cách tự động ! Xuất ra file gọi là "hòa âm" gốc (gồm Accord và Đệm Gam-Hợp âm )
***Phiên bản đã copy, là phiên bản, ta viết lại hợp âm ! Và file MiDi, xuất ra, thường là "nhạc dạo đầu" (của Trumpet, Sax, Flue-sáo...vv...Sau nầy mix nhạc, ta cắt nó đưa vào Adobe Audition 3.0 (là trình chuyên nghiệp VTV hiện đang dùng nó) Và còn dùng nó để IN RA bản nhạc ! Đúng không ạ ! OK Right! 
*** Re. Papa...má con hỏi rằng: "việc đặt tên có dấu và không có dấu là sao ? Ah...thực ra, là file MiDi ấy, nếu có liên quan tới việc dùng nó đưa vào đàn Organ. Có một số đàn mua xong, họ chẳng cài đặt tiếng Việt ! Dù là đàn 7 triệu YAMAHA, hay 43 triệu đi nữa, phần mềm cài đặt là 500.000VNĐ...do vậy mà...dù là có Rename (đặt tên lại). Nó cũng không nhận file, còn chúng ta..trong 10 phần mềm...đều OK ! Nhận File bằng tiếng Việt !
***Đường dẫn là Path: File > Save as > đặt tên file > Save
23. ...chờ con hỏi...papa trả lời ?!? Thưa Papa...Con muốn biết về "kỹ thuật" XƯỚNG ÂM, trong lúc "sáng tác một bản nhạc ! Vì tất yếu là, chúng ta, vừa viết notes,  lời cho 1 bản nhạc ! Nghe âm thanh của trình, vừa "vỗ tay" đập nhịp...để "soạn thảo" ra 1 bài nhạc ! 
*** Ok ! papa...hiểu...! "la  si  do  re...re si do la...sol  fa mi rề " là câu mẫu xướng âm ! Lúc nào cũng lấy note LA (440 hz) làm chuẩn mực ! Mà lúc mới học viết kẽ ô, chưa dùng "vi tính" để viết, người mới học viết cứ lấy Note Sol, trên dòng ô kẽ nhạc...làm chuẩn ! 
*** Học Guitar tự học của nhà soạn nhạc trẻ tuổi, biên soạn, là ai ??? (....Thế ? )...đã từng chỉ dạy rằng:
_do  re  mi  fa ! re  mi  fa  sol ! mi  fa  sol ...  lá ....!  (chỉ hát "la", vì lá là La # ạ !  thank papa ! )
Tác giả bài hát: Con thuyền không bến ? Authors songs: The boat does not dock? Đặng Thế Phong
Tham khảo: => Con thuyền không bến !   >> tải về !  (saxophone) 
TƯ LIỆU QUAN TRỌNG XÁC ĐỊNH CHỦ ÂM :
Tư Liệu Quan Trọng:
How to Write a Song!
Cách Viết Một Bài Nhạc !
1. You have to prepare a lyric, so that there are enough 16 verses! Temporarily set a limit of 75 beats!
1. Bạn phải chuẩn bị một lời nhạc, sao cho vừa đủ số câu hát là 16 câu nhạc ! Tạm đặt ra một giới hạn là 75 ô nhịp phách !
2. What is the principle of writing music? The principle of writing to, "the last sentence is the top of the beat box!
2. Nguyên tắc viết nhạc là sao ? Nguyên tắc viết sao cho, "chữ cuối câu là đầu ô nhịp phách !
3. You identify the last word of the lyrics. What is the note? Because it "decides for the title of the song!" By contrasting with the "how to determine the tone of the song", here it is:
3. Bạn xác định, chữ cuối chót của lời nhạc. là note gì ? Vì nó "quyết định cho chủ âm của bài hát ! Bằng cách đối chiếu với bản "cách xác định giọng điệu của bài nhạc", dưới đây, như sau: ...vậy nghĩa là, bạn chọn xem nó là chủ âm Trưởng hay thứ. Nhằm chọn, đúng số lần của note nhạc #; "là thăng" hay note nhạc b; "là giáng", căn cứ vào bảng dưới đây, mà chọn nó ?; ... that is, you choose whether it is Master or something. To select the correct number of times for the note #; "is promoted" or note music b; "is descending," based on the table below, which select it?
* dấu bê-mol = b (dấu nhạc giáng )
* dấu đi-e = # (dấu của note nhạc thăng)
4. You must understand that: a song, must have prelude music. So, choose one or two last verses. You write music notes, for the lyrics "it will be the prelude".
4. Bạn phải hiểu rằng: một bài hát, phải có nhạc dạo đầu. Vậy, nên chọn một hay hai câu hát cuối bài nhạc. Bạn viết notes nhạc, cho lời nhạc đó "nó sẽ là nhạc dạo đầu".
(Mọi việc khởi đầu mà đúng ! Thì sẽ đúng mãi, bước đầu mà sai...tiến trình your working-làm việc của bạn..bị chậm lại...vì sửa đổi nó ...OK)
That's right, the first step is wrong ... the progress of your working-slowing down ... because of modifying it ... OK)
Tham khảo: Download bản nhạc có note về máy tính của bạn ! (1001 bài) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét