Chủ Nhật, tháng 6 05, 2016

V. RealBand (tách âm thanh, riêng cho mỗi nhạc cụ)

PHẦN MỀM DÙNG CHO MUSIC : (hãy kích vào liên kết, 10 phần bên dưới ! có phần đã viết rồi...chỉ tìm ra liên kết !)
I. Encore 4.55 (viết nhạc, gamut nhạc...tạo 2 nhạc Midi gốc, hòa âm&melody !)
II. Notation Player 3 (hiển thị note nhạc, âm thanh trung thực) +> http://notation.com/Player.php
III. Adobe Audition 3.0 (thu âm, 6 track)
IV. Band-in-a-box 2009 (trình mix nhạc)
V. RealBand (tách âm thanh, riêng cho mỗi nhạc cụ)
VI. JetAudio (hiển thị âm thanh, đơn vị âm thanh bao nhiêu ? Ghi ra đĩa CD ! Chuyển đổi file !)
VII. Picasa (vẽ hình) (how to do it !- 1 point)
VIII. Phoxo (khung hình) (Làm thế nào để làm nó !)
IX. wav2mid (giọng hát biến thành note nhạc !)
X. Proshow Producer (làm KARAOKE-Video)
=> Cách làm Video trang 2  Sao em tìm hoài Trang 1 nằm nơi đâu ? => Guide for me ? Chuyện chi không biết ! 
How to do them ? =9=1+...+1...+1... = nine points ! (9 điểm ) ?  (còn nợ lại 1 điểm ! do tui viết roài ) 
(LỜI TÂM SỰ: cũng vì phần mềm số 9 wav2midi (giọng hát biến thành note nhạc)...tôi lên mạng...online....tìm nó download về máy tính hỡi ơi ! Kết quả...tư liệu trong máy bị "vi rus" XÓA SẠCH" 100 % máy...(mất hết ! Nó lại nằm trong gần 100 đĩa mua lâu rồi..chợt kiếm ra nó !...ơi tuyệt vọng...và niềm vui có lại !) Nó ư ? Nằm trong đĩa "LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH số 64-69, trong thư mục Un...? nó bẻ khóa, nên tôi đã nhốt nó lại trong file "nén" ! Mỗi lần quét VIRUS...nó không bị mất, Key Gen...)
=> (tải về) download Streamline English 4.0  (file nén an toàn ! )
***
Actually, you want to have the sound for just one instrument in a concerted mix ... are the software, which usage is very complex! There is only one way ! That is, where Band-in-a-box music mixes. You take the "off the press" off, all ... other tools, only one tool left, only! Finished for the audio file of the instrument. A musical instrument played ... in it!
Thật ra, bạn muốn có âm thanh cho chỉ 1 dụng cụ trong 1 bài đã hoà âm...là những phần mềm, mà cách sử dụng rất phức tạp! Chỉ có 1 cách duy nhất ! Đó là, nơi trình Mix Nhạc của Band-in-a-box. Bạn chịu khó "bấm phím lịnh đề off tắt", tất cả...các dụng cụ khác, mà chỉ còn lại 1 dụng cụ, duy nhất ! Xong cho xuất ra thành file âm thanh của nhạc cụ đó. Một nhạc cụ đã trình tấu-Play...trong nó !

Combo, Bass (đờn Bass), Drum (Trống); Guitar (đàn gui-tar), Strings (dàn dây); Melody (dòng nhạc, mà dụng cụ gốc nơi trình Encore 4.5.5 bạn đã chọn nó ; tức là nhạc cụ Play-Trình tấu Lời bài nhạc) Soloist (độc tấu); Thru (là thuộc về hoà âm cho phần Solist mà bạn có thể kích chọn nó):(You point the computer mouse at each place where the "icon-icon" ... the function of each instrument! As pictured above! Will see the "tutorial" window! Refer to the table below: bạn dí mũi tên con chuột máy tính vào từng nơi mà "biểu tượng-icon"... chức năng của mỗi dụng cụ ! Như hình trên ! Sẽ thấy cửa sổ "hướng dẫn" ! Hay tham khảo, nơi bảng dưới đây:

***
The song is finished! Is "Please do not ask". It's music 4-4 ... now "edit" the last sentence of the song, and instead of "title song" ; Bài nhạc đã viết xong ! Là bài "Xin đừng hỏi". Là nhạc 4-4...giờ "hiệu chỉnh lại" câu cuối bài nhạc, và thay "tựa bài hát" :
How to repair it ? ; Làm thế nào để sửa chữa nó?
After putting the midi file! File that was exported from Encore 4.5.5. It was written with a beat of 4-4. Now re-type LOTUS-HOA SEN New Age Slow 3/4 style. So, click on? To see the music notes of it. After printing to Pdf file. ! Look at it and rewrite it? ; Sau khi đưa file midi ! File mà đã xuất ra từ Trình viết nhạc Encore 4.5.5. Vốn nó đã được viết ra với nhịp phách là 4-4. Giờ chọn lại thể loại là LOTUS-HOA SEN thuộc loại New Age Slow 3/4 style. Vậy, kích vào đâu ? Để thấy dòng notes nhạc của nó. Sau khi cho in ra file Pdf. ! Nhìn vào nó mà viết lại ??? (Note: In the process of "printing out" the sheet you choose File "Pdf." Surely it will pop up a "door" sign ... is no Font ... you go -> Ok! -> Yes!): It will output ... the music file has "chord" and it "re-adjusts" ... to fit the "genre-style" you choose!):( Lưu ý rằng: trong tiến trình "in ra" bảng nhạc bạn chọn File "Pdf." chắc chắn nó sẽ bật lên một "cửa sồ" biển báo...là không có Font chữ...bạn cứ -> Ok ! -> Yes !): nó sẽ cho ra...File nhạc có ghi "hợp âm" và nó "hiệu chỉnh lại"...cho phù hợp với "thể loại-style" mà bạn chọn !):( You will "wonder" as I once "wonder" is the Thru box. To What is the function? It's a "mix" for Solist .... if you want "polyphonic" on Solist ... Ok. Where Solist ... you choose ... more items..Good for "it out" Right of a "Solo Solo" eh! And it will be synonymous with where Melody = M. You choose the index: 146 Loud Thru-Vel. +20 is the same, which Play-Writer will be where you chose from the root of Encore 4.5.5! no idea ! Bạn sẽ "thắc mắc" như tôi từng "thắc mắc" là ô chọn Thru. ? Chức năng là ô gì ? Nó là "phần phối âm" cho Solist....nếu bạn muốn "đa âm" về Solist...Ok. Ở nơi Solist...bạn chọn...nhiều mục nữa..Sao cho "nó ra" Đúng Nghĩa của Một bài "Độc tấu Solo" ừ ! Và nó sẽ là đồng nghĩa với nơi ô chọn Melody=M. bạn chọn chỉ số : 146 Loud Thru-Vel. +20 ...là như nhau, mà dụng cụ Play-Trình tấu sẽ chính là nơi bạn đã chọn từ gốc của Trình Encore 4.5.5 ! hết ý !
_In my opinion, I often write prelude music, or write half of the song, is Mix music right now, because there may be a choice and "change the subject of the song. is: I want to "remind you, if not pay attention to:" tone select box for the song ", ie "sound master" song! Then you write the wrong chord, if wrong about it. What sound? And next to that is choose Tempo for the track!
_ Vậy suy ra, tôi thường viết nhạc dạo đầu, hay viết nửa bài, là Mix nhạc ngay, vì có thể còn có sự chọn lựa và "thay đổi chủ âm của bài hát. Bạn sẽ cươì thầm với tôi rằng: ý ngụ ngầm là: tôi muốn "nhắc nhỡ với bạn, nếu không chú ý đến : "ô chọn giọng điệu cho bài hát", tức là "âm chủ" bài nhạc ! Thì bạn viết hợp âm nhầm, nếu bị nhầm về nó. Chủ âm gì ? Và bên cạnh là chọn Tempo cho bài nhạc !
*** 
The figure below, Is a sequence of operations!
Các hình dưới đây, Là một chuỗi thao tác !
(illustration: you look at it ... reference! ... I will be less explanatory!)
(minh hoạ: bạn hãy xem nó...tham khảo!...tôi sẽ ít dẫn giải hơn!)
Action 1: Click on the Midi file, which was written as "Please do not ask" of the Encore 4.5.5 encoder to output it!
Thao tác 1: Kích chọn file Midi, mà đã viết là "Xin đừng hỏi" của trình viết nhạc Encore 4.5.5 xuất ra nó !
Action 2: Click "chord type" up or down!
Thao tác 2: Kích chọn "kiểu hợp âm" up or down! 
Action 3: Click on the Style ... box to select the category for the song!
  Thao tác 3: kích vào hộp Style...để chọn thể loại cho bài nhạc !
Action 4: Click on the blue "double hook" icon to see the Notations-Notes track! - Print - Print to Pdf file.
Thao tác 4: kích vào icon "nốt nhạc hai móc đơn" màu xanh dương, để xem Notations-Notes bản nhạc ! -> Print - In ra file Pdf.
Take a look, follow the "arrow" guide!
Hãy xem hình, theo "mũi tên" hướng dẫn !Trích Dịch từ Help của RealBand:
Tutorial: Guided Tour of RealBand; Hướng dẫn: Hướng dẫn Tour của RealBand
What is RealBand? RealBand is your all-in-one audio workstation and automatic accompaniment program!; RealBand là gì? RealBand là tất cả-trong-một máy trạm âm thanh của bạn và chương trình đệm tự động!
You may be familiar with PG Music’s award-winning Band-in-a-Box program for intelligent automatic music accompaniment in a great variety of styles, and also with our PowerTracks Pro Audio program for solid sequencing of both MIDI and digital audio. RealBand takes the main features of both programs and combines them into a full-featured sequencer with automatic accompaniment.; Bạn có thể quen với chương trình Band-in-a-Box đoạt giải thưởng PG Music cho minh đệm nhạc tự động trong một loạt các phong cách, và cũng với PowerTracks của chúng tôi chương trình Audio Pro cho trình tự vững chắc của cả MIDI và âm thanh kỹ thuật số. RealBand có các tính năng chính của cả hai chương trình và kết hợp chúng thành một chuỗi đầy đủ tính năng với đệm tự động.
Minh họa, chụp lại từ trang "Hướng Dẫn-Help"
Ở đây, chúng ta thấy có tất cả các dụng cụ, đang được trình tấu, và tất nhiên là mỗi dụng cụ, đều có thể in ra thành: mỗi dụng cụ là một bản nhạc riêng !
Và, sao là Real...vì là dụng cụ put in, đưa vào...của một dàn nhạc có thực đang chơi, lập tức nó được ghi vào dữ liệu ! Compressed File;Tập tin nén !
1. Lọc nén: nơi Adobe Audition 3.0 !
2. Nén File ở RealBand: nén file nhạc, trước khi đưa vào Album:
 Một lúc pap...load 1 file nhạc...thành 2 dạng ! Như trên !
(kéo thanh trượt xuống dưới có tất cả là 48 track nhạc, có thể đưa vào cùng một lúc !
cho 40 ca sĩ hát hợp ca...như: => We are the word, còn 8 track là 8 dụng cụ khác nhau...)
 ACW...là một dạng wave...mà papa...đã chong đèn lưu ý, nơi xuất ra file wav, nơi Auditon 3.0!
 Phải kích vào nơi cuối của thanh menu, để hiển thị các chức năng còn bị ẩn !
Sau khi kích chọn NÉN FILE..như trên....!...
Chọn chất lượng âm thanh ! Trước khi Ok, lưu file nén !
File nhạc...!...sau khi nén có chữ Format Sound  và chỉ số dung lượng file...!
Tập tin bên dưới...là đã xuất ra từ sau khi đã Lọc nén hay sao ?
?!? Chỉ có "thực hành" mới biết rõ kẻo nhầm !
@@@
(Trong lúc viết ! nút chọn ngôn ngữ "chuyển đồi" nếu kích vào nó ! Nó tự động dịch sang ngôn ngữ thứ hai, mà chúng ta kích chọn, viết ra ngôn ngữ thứ hai , nhớ... sử dụng, Việt sang Anh, Anh sang Việt ...! Mọi tìm kiếm, trang thông tin khác ! Tất cả đều được thực hiện...trong lúc soạn thảo "văn bản"!
"phương pháp tối ưu" ! soạn thảo văn bản !
Có tất cả 18 loại ngôn ngữ, mà tiếng Việt, có thể chuyển sang !
Hình chụp nầy ! Ái Vi...hết cãi...không có chữ Trung Quốc !
Chỉ chuyển đổi nó nơi ô Google Dịch...dán vào đây !)
ই লোভে বউ 
(I love you-gõ Anh sang Ấn !)
@..!..@
We Are The Word 
(thank papa Huyen)
@!@ 
Qoute from We're the world...: 'how you change; bạn thay đổi như thế nào ?" For you and me !; Cho bạn và tôi !!! Where we can children...Nơi nào chúng ta có thể là trẻ em ? ! ? for them-cho chúng nó...Where and any where...'-"Nơi đâu và bất cứ nơi đâu..." and I think that: (communist; cộng sản; No you to hate the change....???...)
*&*
Re. Madam!
Ảnh chỉ dùng minh hoạ không sử dụng thương mại !
Image is only illustrative without commercial use!
Kết quả: hai file nhạc...chưa nén...và đã nén(có lọc nén)...chất lượng nghe...phân biệt rõ. Âm thanh khác nhau "một trời, một vực" ! Ok chứ gì !
Làm file nén ? ! ? Papa !
(trong máy tính, các phần mềm, các file key gen, mà các phần quét virus...nó nhầm là "độc hại" !)
...!...
chọn những file cần nén ! kích chuột trái xuất hiện bảng xổ!
kích vào Add to "FILE NEN.rar" !
 Sau khi làm như minh họa trên ! File nén "xuất hiện", và kích vào nó, nó hiện ra như minh họa:
ahha...papa..còn dùng
học tiếng anh chat với người đẹp ảo 
"thiên niên kỷ" ! có phát âm !
Link: ...?...
=> Game Chat: Chat với người đẹp Học Tiếng Anh.
Download (tải về máy => Tại trang web nầy !   Kích vào nó ! )
how to used it ! please !
Nhắc ba nhớ ! papa...hứa cho người ta, nếu có ai xin ! nén 10 file Music lại...gởi qua Email !
papa..mới vào Email: chatme288@gmail.com !
(chưa có ai xin...họ mua...dùng...maybe !)
Thank you !
LỌC FILE NÉN nơi Adobe Auditon 3.0 ?!?
How to do it ! nhanh ! 
Amplitude and compression; Biên độ và nén.
(kiểu lọc Tube-modeled Compressor;Nén Tube-mô hình)
Theo mặc định-Default...là nhanh nhất !
Nằm trong mục thứ 8, mỗi mục lại có vài chục kiểu, kiểu đầu là Archetypal Compressor; nguyên mẫu Nén !
Con hiểu rồi ! Nhìn biên độ sóng thu âm vượt biên 
nén kiểu nầy là hết...quá biên !
Đúng rồi ! Right ! 
(biên độ sau khi lọc, còn nhỏ lại ! tăng ampli...cho nó...biên độ lại lớn hơn !)
Suy ra: tốt nhất là biên độ, vừa phải không lớn và không nhỏ quá ! Vì sau khi file đã thành phẩm. Người ta dùng nó, còn có máy "tăng âm" nữa vậy !
***Lời "càm ràm" của giảng viên âm nhạc: "Lý Anh Võ"...trời ơi !...nó gởi nhạc cho tui, mà không gởi file nhạc của Trình Encore 4.55 ! Chỉ có file PDF...! Thầy vừa nói, vừa lật trong tạp chí, tìm bản nhạc ! Cặm cụi, gõ lại bài nhạc, không đầy 15 phút ! (Thầy đang hoàn thành tập nhạc 35 bài cho tập...mà tựa đề...?!?...là sự "nhún nhường"- khổ nhỏ in ngang ! Và, giải thích...chỉ vào "note dấu hoa mỹ". Trong lúc, tôi hài lòng, vì...câu hỏi...về cách viết "hợp âm", Thầy chưa kịp nói, thì tôi đã phát hiện ra cách viết, vì "đọc tham khảo trên mạng" ! 
7. CHI TIẾT XUẤT RA FILE MIDI từ trình Encore 4.55 : ...-> File -> Save as -> kích chọn như minh họa: NHỚ ...sau khi lưu xong tắt trình Encore...máy hỏi chọn NO ! (nếu chọn YES...file Encore...chuyển thành file Midi...mất chữ viết nhạc...phải viết lại !) Tới đây...sao lưu thành 2 trình Encore...mà bạn đã viết cho 1 bản nhạc ! Trước khi viết Hợp Âm vào bản nhạc !
4. CHI TIẾT MỞ Open file...Sau khi mở Encore 4.55...kích vào menu File...bảng sổ hiện ra, chi tiết ghi lưu file, nằm bên dưới trong bảng liệt kê thì có ! nhưng bấm vào, máy báo, không có file đó ! vậy, phải đành kích vào File menu-> OPEN ! như sau:
5. CHI TIẾT Qui định số dòng khuông nhạc, trong 1 trang viết là bao nhiêu ?
_dòng khuôn nhạc: là một hàng dài...trong đó chứa những ô nhịp ! vậy, suy ra...một dòng khuông nhạc...số lượng "ô nhịp" có thể khác nhau. Tùy mỗi bản nhạc...nó còn phụ thuộc vào chữ viết ! Vậy, nhiệm vụ của người viết nhạc là cho nó tăng lên ô nhịp hay hạ thấp ô nhịp ở dòng trên  xuống dòng dưới gọi là Thao tác "THÊM&BỚT" ô nhịp trong 1 dòng nhạc ! Phải làm sao ? (Trả bài là: Bỏ con trỏ nơi cuối dòng nhạc...nhấn phím Ctrl+{[....và Ctrl+}]...thì nó nhảy 1 ô nhịp xuống, lên ô dòng nhạc khác ! cho 10 điểm nha THẦY ! )
Ta vào Menu Score ! Kích chọn Systems per Page (nghĩa là, số dòng khuông nhạc trong 1 trang) !
Vậy chữ Systems là số dòng ! gõ tăng con số lên...thì nó qui tụ thành ra 1 trang viết !
6. CHI TIẾT THIẾU dấu "lặp lại" nơi đầu khuôn nhạc. Có ý nghĩa là, bài hát sẽ được lập lại hát lại lần thứ 2 ! Chúng ta, phải thêm vào như thế nào ? Như bài..."Đời Em" ! 
1.- Vào menu Measures > Kích vào Baline Tyles...Ta sẽ có "dấu hát lập lại" xuất hiện nơi đầu khuông nhạc của bản nhạc, tức là dòng nhạc thứ nhất của bản nhạc ! 
2. Tất nhiên, là phải bỏ con trỏ vào đầu ô nhịp đầu tiên của bản nhạc ! (Kết quả như hình minh họa bên dưới !)
3.- Muốn vậy, Papa đã chụp hình...làm minh họa. Đưa lên blog nầy ! 
4.- Vậy, phải in bản nhạc ra ! Nghĩa là, kích vào Menu File > kích vào Print...Bảng in Print xuất hiện, như minh họa ! (kích chọn như minh họa )...Suy ra, trong phần in ra bản nhạc. Chúng ta có Microsoft Office Document,....Fax..., Foxit Reader Print ! Chọn Foxit Reader Print và kích vào Print ! 
5. Vì sao như vậy ! In ra trực tiếp thì chọn Microsoft Office Document, nếu máy tính của bạn, có gắn máy in ! Còn in ra Foxit Reader PDF Printer..là để gởi File qua Email ! Và có file để chụp hình ! Vậy, suy ra, muốn đi in bản nhạc, cho file PDF...vào USB...thuê người ta in là 1.000VND...1 bản !
Sau khi kích như trên ! Thì File in xuất hiện. Việc đặt tên như thế nào cho file in ?
DOI EM-4-4-G
(tư liệu có thứ tự, có tính xác định là G-SOL Trưởng và thể loại nhịp phách là 4-4, khỏi nhầm qua phiên bản khác như là 3/4 hay 2-4...của một bản nhạc, của tư liệu lưu trữ !)
Vậy, làm thế nào mà có như bản nhạc ! Mà con gái Ái Vi đã đưa lên giới thiệu, một phiên bản nhạc cũ nó còn "thiếu sót" là chưa có dấu "hát lập lại" biểu thị nơi đầu khuôn nhạc (hai dấu gạch đen) ? ! ?
Tham khảo: Download bản nhạc có note về máy tính của bạn ! (1001 bài)


Phần xem tiếp ! See next section !

Và sau đó là, cắt phần "dư" của nó, ở trước và sau...của nó ở Trình thu âm Adobe Audition 3.0 ạ ! Nhưng, thưa papa...con muốn Lọc-Filter thì sao ạ ??? (vậy là có tới 7 cách lọc âm thanh luôn ! hay lắm ! Weldone it ! Adobe Audition 3.0 ! Cài đặt và lưu giữ nó, có lẽ cũng nén file, nếu không lúc quét Virus, thì bị mất file Key Gen...sao mà nhập số...để cài đặt ! ...Alright ! Đúng vậy ! ) 
Kích vào hình phóng lớn lên xem !
Click on image to enlarge and see!

Sau khi Loc-Filter xong ! Vì chưa chỉnh nút Chỉnh lại âm lượng ! Nên sóng âm đã vượt khỏi "Biên Độ" sóng âm cho phép, nó là "nguyên nhân" nhạc nền "bị rè" !
Chỉ cần kéo Volume nơi Lọc âm thanh sang Lofi 32 hez ! OK !
(Vậy thì...con hãy...kích vào nút chỉnh âm lượng, thu lại, và xuất ra file đã lọc và đã hạ "âm lượng" , như hình minh họa sau đây !
Xong rồi sau khi Lưu File Tắt nó đi, tức off trình Thu âm Adobe Audition 3.0 
Thưa Papa...vậy vấn đề mà Papa muốn nói là gì, ạ !
Ok ! là lúc mở trình Adobe Audition, ta "kích chuột" vào nơi Multitrack thì giao diện mới mở ra, và trên thanh menu, mới xuất hiện thêm mục Insert ! Kích vào nơi Audio, để load file..âm thanh QUANG CAO-4-4-G lên ! Và lọc nó trở lại !
OK CON BIẾT ...how to do it !
..thank you ...PAPA ! 
OK và sau cùng Lọc lại hạ âm lượng nơi chức năng Lọc...thì sóng âm bây giờ là, như sau :
Tùy nghi lựa chọn nút âm lượng là "dấu trừ" giảm âm thanh ! Sóng âm biên độ nằm trong, không vượt qua "biên độ" OK ...GOOD !\
Sau đó là Papa đã Shutdown-Tắt máy Vi Tính ! Giải Lao 15 phút "làm nguội" bảo quản máy tính và đã ...đưa tay bấm vào Organ :
do, re, mi, ...mi re do fa ! fa sol la...la-sol fa...mi fa....!
nầy em ơi ! có nghe lời anh ! Ái Vân ơi...chớ đau lòng nhau...!
Wow...con hiểu rồi note "la-sol" là note luyến hạ giọng ! (viết nó xonǵ bôi ́đen 2 note la-sol, và bấm phím Ctrl+L, là chữ "chớ" !)
(ok...môt kỹ thuật Luyến âm..trong soạn nhạc !)
Thưa papa ! Truy nguyên nguồn gốc vì sao, lúc thu vào "sóng âm" đã quá lớn vượt ra khỏi biên độ ??
Chúng ta vào Control Panel -> Sound và chỉnh lại Âm lượng thu...của Microphone thu âm của máy tính ! hạ nó xuống còn là con số 9 ! thì sóng âm thu vào, sao cho không "vượt quá biên độ", như sau:
Đúng vậy ! Kích vào Recording ! >> chọn Levels >> tùy thuộc vào Computer-máy tính, mà chỉnh lại Microphone Boost = +12.0 db. Suy ra, đơn vị đo sóng âm, lớn hay nhỏ "âm lượng" là chỉ số " db ...ạ !
Oh yes ! That's right ! 
Thưa với Papa...một việc nhỏ là ...sau khi kích chọn chức năng Lọc_Filter ! nơi trình Adobe Audition 3.0...thì nền sóng âm sẽ thành ra "nền trắng" và cũng tương tự Kích chọn Echo !
Chỉnh echo xong ! Thì Voice âm thanh thu vào ...mới được nghe hay !
Kích vào hình phóng lớn lên xem !
Click on image to enlarge and see!
ĐÚNG VẬY  ! Alright ! Giọng hát dòng note  nhạc :
do re mi...mi re do fa! ... fa sol-la...mi fa...sau khi đã chỉnh echo : 
Một ký âm...của lời hát...được hiển thị bằng đồ thị sóng âm ! nằm gọn trong biên độ ! Lúc bây giờ đã có "giọng echo nhái" ! Tuyệt vời ! ....!...
Từ đó suy ra: Chúng ta Insert nhạc nền Audio...vào Track 1, dòng thứ nhất trên hết, kích vào nút thu âm R ở dòng track 2, kích vào nút thu âm màu đỏ bên dưới ! hát và thu âm giọng hát, thu xong ! Kích vào dòng ký âm. lọc âm thanh và chỉnh echo...cho track 2 ! Xong rồi ! Xuất ra File HAT DEMO...của bài hát đó ! Ok...đúng vậy ! Nghĩa là, chúng ta đã hoàn thành file HAT DEMO, đã có nhạc nền ! (trong lúc hát...lần 1, chưa xong...thì hát lại lần 2, lần 3, 4, 5, 6...tùy ! Chừng nào nghe hay, không trật nhịp và không sai lời  hát ...là Ok...xuất ra file . HOÀN THÀNH ! Complete it ! Và thu cả nhạc nền lúc hát thì làm sao chỉnh echo ?!? Vậy kích vào nút M=mute ! ...cho nhạc nền bị câm ! nó ra màu trắng ! hát xong kích vào Mute=M...nó ra màu xanh...nghe lại : Lời hát đã thu âm và có nhạc nền ! ) Vấn đề còn lại là xóa delete, những track thu âm, dư thừa, nhiều lần, chỉ để lại file track hát "chuẩn xác" !
Và, nếu muốn nghe, nhạc nền, trong lúc hát...thì dùng...microphone tai nghe dòng nhạc nền, mà nó phát ra nơi, máy JetAudio ! Còn nhạc nền trong thu âm của Adobe Audition 3.0 thì tắt nó đi ! tức là kích vào chữ M, nơi dòng số 1, tức là track 1. (hết ! the end !)
THÔNG TIN NỘI BỘ "thiết kế trang blog nầy" !
Hey ! đây là trang "thiết kế" viết blog nầy ! chỗ nào...là "chỗ" kích vào...đọc...nó ghi ra chữ ! khỏi gõ ! (giống như trang Google Dịch)
Chỗ nào...viết ra..chữ...ý, nhật, thái lan, pháp, 16 loại...riêng TRUNG QUỐC. không có 'bà' làm sao...có chữ "TQ." ?!?
(ngày xưa..bà giỏi nói tiếng TÀU..hay Trung Quốc ? sao bà đọc nó ghi ?)
Sorry Papa..Huyen ! Con mạn phép được trả lời: Căn cứ vào "Nhật Ký-Diary" của Dì Ái Vân và mami Ái Vi...vì là "hai chị em-sinh đôi"...rất giống nhau ! Mà papa..có nhiều lần "nhầm lẫn"
Ngôn ngữ "xì - trum" là  tên gọi của " tiếng nói - lái !"
Ví dụ như : "tanh yêu oai...rò đoái" ! Nghĩa là "tôi yêu anh" rồi đó ! 
Và, có lúc Dì và Mami, thật sự có nói chút ít tiếng Trung Hoa ạ !
Báo cáo hết ! hjj...hjj ! 
Ví dụ như : Tôi yêu anh rồi đó ! 我爱你吧 !
(tiếng Trung giản thể ...phát âm là : Lái nhụy Pa !)
Sử dụng nó như thế nào ?
how to do it ! 9 softwares (9 points; 9 điểm), nợ lại "tui" 1 điểm một phần do tui viết rồi !
....?....
OK "thà chết vinh hơn sống nhục" ! OK
"Privilege rather die, than live on your knees"!
(Rock 1)-Một Ngày Nào- HatDemo&KARAOKE-Lê Đức Huyến 
@@@
***

***
Thank you !
LỜI HAY...THÍCH...Bài nầy....phối âm thiếu...chưa hay...phối lại...hát lại cho TRANG NGUYEN (nhầm lúc phối...vô tình tăng 3 cung...nên hát bị cao tắt giọng) Oh my god hiểu rồi..bị Trumbet...dìu lên cao liên tục...sao mà không tắt...ok...lúc bấy giờ...máy bị....tấn công...nên card âm bị...hút...mạnh....làm thất bại "CHỈNH ÂM" ! ok
Hahhah nhớ roài virus...anh tìm trình chuyển âm hát...thành note nhạc !!!OK THANKS nha..ok..vui !
Dặn dò: Mic Sound trong, máy tính giờ là 30 db và Mic Sound ngoài, hạ xuống thành 3db...lúc hát thu tăng ÂM LƯỢNG 70 %...tùy tai nghe...nhạc nền mà hát...để mic xa 0,5 mét cố định...là THE BEST !
@@@!!!@@@
The End !
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch! đã có liên kết trang!)
 ( Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét