Thứ Ba, tháng 6 28, 2016

Tôi học tiếng Anh-trang 2; I learn English-page 2

=> (tải về) download Streamline English 4.0  (file nén an toàn ! ) 
Bất công xã hội là gì ? "Bất công" là sự kiện, sự việc, là câu chuyện...mà do con người làm ra "bất công" cho "xã hội" ! Chẳng thề nào nói, rằng: "xã hội" nầy, là xã hội "không bất công" và xã hội kia là "xã hội bất công" ? Sự công bằng, bình đẳng là do đâu mà có ? Ấy là do sự cư xử ! Phân biệt "đối xử", chia ra nhiều tầng lớp "con người"...chính sự "phân biệt" và "kỳ thị" ấy ...là "cốt lõi" của sự bất công, rồi vậy ! Vậy, "bất công" hay "không bất công" chính là do bạn hay tôi, đã "quan niệm" về nó. Tức về "xã hội" ấy...nó như thế nào ?
What is social injustice? "Injustice" as facts, events, is the story ... that man-made "unfair" for "society"! Can not say, that "society" had social as "not unfair" and other social "social injustice"? Fairness, equality is where I got there? This is due to the behavior! Distinguish "treat", divided into several levels of "human" ... it is the "distinction" and "discrimination" was ... the "core" of injustice, and so on! So, "unjust" or "unfair" is due to you or me, was "the concept" of it. Ie the "social" ... it was like?
Xã hội là nơi dung chứa tất cà ! Có "bất công" có "bình đẳng". Có lý và vô lý ! Có giàu và có nghèo, có nam và có nữ...có ánh sáng, thì cũng có "bóng tối" vì hễ là có ngày thì phải có đêm ...!
Social accommodated all! There is "injustice" with "equality". Sense and nonsense! There are rich and poor, male and female ... there is light, there is also "dark" because everyone was there the day there must be night ...!
Vậy, chính bạn hoặc tôi...đã "cư xử bất công" đối với người khác ! Chính "sự cư xử bất công" là một hành động, đáng phải bị "lên án" ! Truy tố, những con người ấy, đem ra "pháp luật" mà "trừng trị" họ, tôi hoặc bạn, nếu có như vậy, có đúng không ?
So, have yourself or me ... "behave injustice" towards others! Key "the unjust behavior" is an act, worthy to be "condemned"! Prosecution, these people, bring out "law" that "punish" them, me or you, if there is such, right?
Vì sao vậy ? Vì quyền lực của luật pháp, đã quy định, rằng: "tất cả mọi công dân đều bình đẳng" trước pháp luật" ! Ngay cả, người nắm quyền "lập pháp", quyền "tư pháp" hay quyền "hành pháp" thì phải tuân hành "quốc pháp"...hay nói cụ thể, là "luật pháp" mà đã được "quốc hội" phê chuẩn ! 
Why ? Because the power of the law, stated, that "all citizens are equal" before the law" ! Even, people in power, "legislator", entitled "Justice" or the right to "executive" must comply with "international law" ... or, specifically, the "law" that was "parliament" ratify !
Thật là "đáng xấu hổ" nếu vì rằng, có người "núp bóng" quyền lực ! Mà có "hành vi sai trái"...bao che "quyền lực tội lỗi" hay nói cách khác là "cái dù, che cái cán..." ! Đó là, sự "ô dù" bất chính đáng ! Hoan hô...xin "người nghe" cho tôi...một tràng pháo tay ! Nếu bạn, thích nghe....còn tôi, ư ? "Xin thưa, rằng không" như vậy ! 
It is "shameful" if for that, someone "hiding the ball" power! Which has "misconduct" ... cover "power of sin," or in other words "umbrella, covering the workers ..."! That is, the "umbrella" illegitimate! Hooray ... please "listeners" for me ... a round of applause! If you, like listening .... and I, it? "Please sir, that is not 'so!
Lưu ý: Nơi đoạn văn trên, tôi đã viết có chữ "nếu" ! Vậy, nếu có ai "vu khống" hoặc trích dẫn "sai nguyên văn" của bài viết. Tôi sẽ "kiện ngược" là đã "vu khống" ???
(Hình minh họa, chụp lại từ Trang web nầy !)
Note: Place the paragraph above, I wrote the word "if"! So, if anyone "slander" or quoted "verbatim false" articles. I will "opposite event" as "slander" ???
Đính chính: "núp bóng râm"; Erratum: "hiding shady"; chữ hiding the ball"=núp trái bóng (đá) 
16.- Quyền lực tội lỗi, là gì ?
16. The power of sin, what is?
Là một "sự phạm luật" của những kẻ đã "có tội" ! Hay nói có định ngữ, rằng: " có căn cứ vào luật định của luật pháp", ví dụ như: "ám sát", thủ tiêu, giết người bằng những tinh vi thủ đoạn, mà luật pháp...chưa chắc đã "phá án" ! 
Is a "violation" of those who were "guilty"! Or speak with the language, saying "there are grounds to rule by law", such as "murder", to kill, murder with sophisticated tricks, which is not necessarily the law ... "solving"!
Quy luật "ấn tâm" là gì ? Là chỗ mà "sách in ấn sai", bạn cần phải đính chính ! Thực ra, là bởi chưa "kiểm tra" ! Nhưng nó là ấn tượng để bạn ghi nhớ vào "tâm trí" ! 
Rule "press center" is? Is where "of printing errors," you need to be corrected! In fact, that by not "check"! But it is impression for you to remember to "mind"!
Video Clip: Quảng cáo !
Cười lên đi em ơi...cười để dấu những dòng lệ rơi ! Vì đời ta, "có dù che cán "...Ta không thèm làm người, làm người dân "bán nước trong lành". Nước tinh khiết đây ! Mua vào, bán, bán ra. Bán ra ! 
Laugh away my dear ... laugh to hide the tears fall! Because our lives, "have rolled umbrellas" ... I did not even do people, do people "sell the fresh water." Pure water here! Buy, sell, sell. Sold out !
Nguyên tắc viết nhạc là gì ? "Chữ cuối câu nhạc, là nơi đầu của ô nhịp" ! (hết)..chỉ có 1 nguyên tắc bất di...và "không thay đổi"  !
What is the principle songwriter? "Last word sentences music, the bar is the first place"! (End) .. only 1 rigid principles ... and "no change"!
Tóm tắt: Do bản thân tôi, uống nước C2, có "độc tố" chì ! Nên "sáng tác" bảng nhạc nầy ! Mong, người nghe thông cảm ! 
Summary: Due to myself, drink C2, with "toxins" Lead! Should be "composed" This music table! Looking forward, sympathetic listener!
Nhạc chế, là gì ? Nhạc "chế" là nhạc "nhái lại" một bản nhạc khác ! Một thể loại "rất thịnh hành". Và, nó được "phổ biến" đi vào lòng người, nhanh nhất ! Vì, nó là sự tái hiện lại...một "bản nhạc" ngày xưa, mà đã được nhiều người yêu thích ! 
Music mode, what is? Music "mode" is musical "parody" another track! A category "very prevalent". And, it is "common" go to the heart, the fastest! Because, it is the reconstruction ... a "track" the old days, which was much loved!

Phiên bản nhạc 2-4...là phong phú nhất ! Nó là khởi nguồn cho mọi phong cách ! 
Nhưng nhạc phiên bản của 4-4...lại được thừa nhận là dành cho thể loại  nhạc: trang trọng !
Trong lúc đó nhạc 3-4...là trọng tâm của nhạc đu đưa, swing, NHẠC XANH BLUE...uyền chuyển hài hòa ! Vì theo LUẬT CÂN BẰNG...nhất là trường độ ! Cao độ...biến tấu...là "sáng tạo" hài hòa...vì nó CHUYỂN TIẾT TẤU ! 
Trong hai phiên bản của Nhịp Phách 2/4 và 4/4..."chữ cuối câu" chưa phải là "đầu ô 
nhịp"...Ta phải, thay đổi..DẤU LẶNG NGHỈ..thế nào sao cho nó là "nguyên tắc" ! ? ! Chúng ta nên "thay dấu lặng nghỉ" nơi đầu tiên bảng nhạc. Lại nữa là, chúng ta thay hai câu cuối ! Sao cho sự lập lại...là CÂN BẰNG "Nước tinh khiết ! Nước tinh khiết ! Mua mua vào BÁN RA ! Mua mua vào BÁN RA !" 
Pure water ! Pure water ! Buy bought SALE out! Buy bought SALE out! Viết lại, như sau: 
Xin được hân hạnh và "giới thiệu" với bạn, rằng: ÂM NHẠC...là kỹ năng "rèn luyện"...hoàn toàn "ngẫu hứng" nghệ thuật ! Nên, chúng tôi không dấu nghề ! Nếu bạn có trình Mix-Phối nhạc: Band-in-a-Box by PG Music ! Thì bạn...vô cùng "phong phú" nhờ máy chuyển thể cho bạn từ nhạc 2/4 sang 4/4 và 3/4 như sau:
Please be honored and "introduced" to you, saying, MUSIC ... is the skill "training" ... completely "spontaneous" art! So, we did not sign profession! If you have the Music Mix-Coordinate: Band-in-a-Box by PG Music! Then you ... extremely "rich" thanks for your machine can switch from 2/4 to 4/4 and 3/4 music as follows:
Vì từ lúc đưa File nhạc, Midi vào Trình Mix nhạc, bạn sẽ có thể IN RA, bản nhạc...mà Trình Mix nhạc: Band-in-a-Box by PG Music... "in ra" cho bạn ! Bằng file Pdf !
Because from the moment put music files, Midi Mix in to the music, you can print out, the music ... but mixing process: Band-in-a-Box by PG Music ... "print out" for you! Pdf file with !\
Phiên bản 4-4-G ! Âm giai chính, hay còn gọi là "Âm chủ" của bài nầy là Sol trưởng - Ký hiệu hợp âm là G. Nơi đầu khuôn nhạc khóa Sol...chúng ta nhìn thấy...có ký hiệu, là dấu thăng (#) là note nhạc fa...nhưng bạn yên tâm, vì trong bài nhạc nầy ! Nó hoàn toàn đơn giản...vì chẳng có nốt nhạc Fa nào cả !
4-4-G version! Major tonality, also known as "Music master" of this article is G Major - Symbol G. Place the first chord tablature is locked Sol ... we see ... with the symbol, is hash sign ( #) is a music note fa ... but your peace of mind, because in this song! It's quite simple ... because no notes Fa at all!
Sau khi, viết lại ! Bản nhạc được hình thành "thể loại" có nhịp phách 4/4 ! 
Vì từ lúc đưa File nhạc, Midi vào Trình Mix nhạc, bạn sẽ có thể IN RA, bản nhạc...mà Trình Mix nhạc: Band-in-a-Box by PG Music... "in ra" cho bạn ! Bằng file Pdf, như sau :
Because from the moment put music files, Midi Mix in to the music, you can print out, the music ... but mixing process: Band-in-a-Box by PG Music ... "print out" for you! Pdf file with, as follows:
(Từ bản in nầy, chúng tôi Viết Lại vào trình=>  Viết Nhạc Encore !)
THÔNG TIN : từ File nhạc của thể loại Mexican 3-4 Wold Style 2, như sau : 
****** Song Summary *************
Title: QUANG CAO
Key=G , Tempo 160, Length (m:s)=0:33
No intro. 26 bar chorus, from bar 1 to bar 26. Repeat x1 chorus
Melody has 52 notes, saved patch is Distorted Rock Guit (31), embedded patch on track is Trumpet (57), at bar 0
No Soloist track.
Song is saved with bar changes for Time signature,
Style is MEX~34.STY (Mexican 3/4 - World Styles 2)
Style MIDI Instruments are : Acoustic String Bass (33), Acoustic Guitar (26), Nylon String Guitar (25), Trumpet (57), 
MIDI Drums :41 Brushes Kit (41)
*******************
Sau khi, viết lại ! Bản nhạc được hình thành "thể loại" có nhịp phách 3/4 ! 

Chức Năng của MIX NHẠC: 
Bí quyết Sau khi cài đặt Phần Mềm MIX NHẠC:
(Nếu không biết "Bí Quyết" trên sẽ không sử dụng Phần Mềm...được !)
(Lưu hành Nội Bộ Nhóm Nhạc !) 
Và đây là Bản In của Nhịp Phách 3-4 bài QUẢNG CÁO ! 
Chúng ta, nên lưu ý, rằng: Nơi ô nhip cuối cùng ! Không trở về "âm chủ" của bài nhạc là Hợp Âm G-Trưởng ! Đây là, sự "thiếu sót" của Trình...mà bạn phải "thêm vào" ...âm chủ kết của bài nhạc ! 
Bạn phải mua trên mạng, chuyển khoản...nếu bạn có "tài khoản ngân hàng" giá 669 đô...là cao nhất !
You must purchase online, transfer ... if you can "bank account" ... the price is the highest $ 669!
Kích vào hình phóng lớn lên xem !
Click on image to enlarge and see!
THÔNG TIN DÀNH CHO ĐĂNG TÂM THẢO 2 (ÁI VI mẹ !)
Đã gởi file qua Email ! 
Trong guitar loại accord...đã bao hàm (Classic; Đệm Gamut..và nó cũng chính là đàn Bass)
Bạn có năng khiếu nhạc ư ? Hãy "chơi" TRỐNG...đầu tiên là khôn khéo nhất !

Nơi bản nhạc nầy ! LÀ CHUẨN MỰC tuân thủ theo nguyên tắc: 
"Chữ cuối câu nhạc, là nơi đầu của ô nhịp" !
Kích vào hình phóng lớn lên xem !
Click on image to enlarge and see!
Trích dẫn: "Thà mạo hiểm cứu vớt một kẻ phạm tội, còn hơn lên án một người vô tội". (Voltaire)
Quote: "It is better to risk saving a guilty man, than to condemn an innocent man." (Voltaire)
Tham khảo: (Danh Ngôn Voltaire) 
2. https://vi.wikipedia.org/wiki/Voltaire
Tựa đề là gì ?
What is the title?
Là nêu bật, nội dung chính ! Trong việc đả kích nhằm "phê phán" xây dựng, luôn luôn là câu hỏi, để họ "tự nhận thức" ! Vì sao vậy ? Vì nội dung "giáo dục" mà trở thành "phê bình", ắt hẵn "gây tranh cãi" ! 
As highlighted, the main content! In the lash to "critical" building, there is always the question, so that they "self-awareness"! Why ? Because the content of "education" that became "critically" Certainly, "controversial"!
Lưu ý, đặc điểm của nhạc, "nó" tức là "nội dung" cần phải có tầng suất của "sự lập lại" !
Note, the characteristics of the music, "it" means "contents" should have interest stories of the "repetition"!
(Hay còn gọi là "nhạc cà lăm" !; Also known as "stuttering music"!)
Và, nó là sự nhấn mạnh "chủ đề" ! Nếu ai lập luận "tranh cãi"...thì còn có, nhận xét của "cộng đồng" ! Bài viết, đã "ẩn chứa"...nội dung "tế nhị", không hề có sự "phản cảm" nào ? Vì sao vậy, vì cụ thể, ẩn ý...chính của bài viết là "tranh đấu cho điều gì". Cho sự "bất công" nếu có. Tranh đấu cho "đạo đức" là hiển nhiên, đúng lý hơn hết ! 
Dân oan, có quyền "khiếu kiện", bằng cách gì ? Làm đơn, "ký tên" tức là có sự đệ trình, theo "pháp luật" đã quy định ! 
And, it is the emphasis on "theme"! If anyone argues "controversy" ... then also, comments, "Community"! Post, has "hidden" ... content "delicate", without the "disturbing" yet? Why is that, because of specific, ... the main subtext of the article is "something to fight for." For the "injustice" if any. Struggle for "moral" is evident, above all the right reasons!
Petitioners, have the right to "claims", by what? To apply, "sign" means there is submitted, according to the "law" has been defined!
Quyết định sau cùng ! Chúng ta nên lấy tựa đề là "Quyền lực tội lỗi" ! Vì sao vậy ? Vì hễ đã là giáo dục thì thường là một câu hỏi phải có "đáp án". Vì tựa đề "Đời tranh đấu" hiển nhiên đã là "một quy luật" mà đa số, nhiều người biết ! Vậy, tựa đề "Quyền lực tội lỗi" được chọn lựa, vì ít người biết về điều nầy ! 
Final decision! We should take the title is "The power of sin"! Why ? For as has been the education often is a question to be "the answer". As the title "Life is struggle" apparently has a "rule" that the majority, more people know! So, titled "The power of sin" was chosen, because few people know about this!
Nghĩa là ? Nếu bài nhạc nầy, mà "bị cấm" thì "đồng nghĩa với việc "người cấm" đã thỏa hiệp với "tội lỗi" ! Hay nói cách khác, việc "cấm phổ biến" là "có tội" với nước Việt kính yêu !
Mean ? If this song, which "prohibited" is "synonymous with" persons forbidden "has compromised with" sin "! In other words, the" non-proliferation "is" guilty "for our beloved country Vietnam !
Tựa đề: QUYỀN LỰC TỘI LỖI !
(The Power of Sin)
Một trái tim tình yêu, lên tiếng nói
Ta cùng nhau, góp tiếng gọi ơi cộng đồng ơi !
Ơi nhân sinh, đồng loại mến thương ơi !
***
=> "Đời đạo đức, có chi là buồn bực !
Bởi bất công, nên "thiện trí thức", xa lìa, ra đi !
Moral life, has spent the upset!
By injustice, so "intellectual charity", to shuns, and gone!
***
Hãy góp tiếng nói cho dân oan khiếu kiện
Hãy ký tên, hợp hiến "giải oan" !
Hãy kết đoàn, tay trong tay thân ái ! 
Cùng nắm tay, ta ca hát nhịp nhàng ! 
Ơi dân Việt da vàng, nước Việt...kính yêu ! 
***
Đời tranh đấu ! Đời tranh đấu ! Cho được tự do ! 
Life struggle ! Life struggle ! To be....fre1e!
Đời còn bất công ta vẫn còn tranh đấu !
(từ note Fa{phím 4}-> {Do 1}..mà trong Org. C=do! ) 
ký hiệu cho Piano của Oragan {...} Vậy, bạn bấm chạy note cho câu trên là Phím C(quãng 2) lên quãng 3 là Phím số 1 ! 
Ơi quyền lực nào ? Ơi tội lỗi vô minh ! (2)
Phân tích về tự do ? Một người chồng, hư thân mất nết ! Lấy vợ về...ăn chơi, bỏ bê, gia đình...con cái ! Nó "đánh đập"...vợ nó đòi hỏi tự do...ký đơn "ly hôn" ! Nó không ký...Vậy tranh đấu cho cô ấy..."được tự do" là đúng hay sai ? 
Analysis of freedom? A husband, damaged itself losing streak! Getting married on ... dissipated, neglect, family ... children! He "beat" ... it requires freedom wife ... signed the "divorce"! He is not signed ... So she's fighting for ... "to be free" is true or false?
Chạy accord câu nhạc: 
Đời tranh đấu ! Đời tranh đấu ! Cho được tự do ! 
Life struggle ! Life struggle ! To be....free!
Fa sol la, Fa sol la ! Fa đồ...đồ Fa ! (đồ của "quí" thì "fa"...mới là "quý hiếm"...nếu là Sol...thì người ta "bán đầy"!)
Nghĩa là bấm: 4-5-6...4-5-6...4-C...C-4 (từ phím 4...trãi 3 ngón...trở lại phím 4...nhớ ngón CÁI là phím C...! đó là luật...luôn nhớ..."ngón tay cái"...phím nào ???)! Bấm thì "giữ" mà "nhấn" là "thả" ra..."nhấn" lại, là nguyên tắc, đánh đàn Organ ! 
(Hạ 1 tonge...thay vì là : Sol la sí, Sol la sí...Sol mì...mì Sol)
Tóm lại: viết nhạc tranh đấu là để "được tự do" ! Ngược lại, nếu vì "tranh đấu" mà chui vào "nhà tù" ở thì "tội gì" mà "viết nhạc" cho khổ tâm, mà lo nghĩ ! 
In short: the struggle to write music is to "be free"! Conversely, if because of the "struggle" that creep into "prison" in the "crime" that "writing" for mental suffering, but worry!
(Quyết định: ROCK 2-Phiên bản chính thức 4-4) ! 
Trong 10 Rhythm (Thể loại đặc trưng), ta phải chọn 1 thể loại :
In 10 Rhythm (Category particular), we must choose one category:
1.- Tango 2.- Samba 3.- Rumba 4.- March 5.- Cha-cha 6.- Rock 7.- Blues 8.- Disco 9.-Pop 10.- Waltz
Điều nầy, có nghĩa là trong một câu nhạc chạy accord ! Bạn phải "rèn luyện" đầy đủ"...chơi chuyển "nút bấm" của Organ ! Qua hết 10 thể loại như trên ! Và phong cách ROCK là số 6, làm thể loại chuẩn mực ! Vì thể loại nầy, chiếm một nửa số lượng...trong thế giới âm nhạc ! 
This, in a sentence means playing in accord! You have to "train" full "... play forward" buttons "of the Organ! Through all 10 categories as above! And style ROCK is No. 6, as the genre norm! For this category, representing a half the amount ... in the world of music! 
Trong bảng 10 TIMBRE (âm sắc; hay còn gọi là "dụng cụ" âm nhạc):
In Table 10 Timbre (timbre; also known as "instruments" music):
Số 1.-Piano; 2.-Bass;  3.- Organ;  4.-Mandolin;  5 .-Trumpet ; 6.-Guitar; 7.-Violin;  8.-Bell; 9.-Mnsic box; 10.-Flute (máy sẽ hiển thị chữ số !)
No. 1.-Piano; 2.-Bass; 3. Organ; 4.-Mandolin; 5.-Trumpet; 6.-Guitar; 7.-Violin; 8.-Bell; 9.-Mnsic box; 10-Flute (machine will display digits!) 
***Nút (button) Sustain: duy trì (chấp nhận được; chịu đựng) là nút biến điệu âm thanh. Như tiếng gió hú, như "rùng rợn" của rừng xanh ! Như âm vang "gọi hồn" của người chết rồi ! Mà như còn tiếc nuối. Như còn "uất hận"...như "than van" hay trú tréo..."gọi hồn" ! Ơi "oan trái" ! Có ai nào "thương xót" tôi chết "oan uổng quá"..hỡi người ơi ! 
***Sustain: maintain (acceptable; bear) is modulated audio button. As the wind howling, as "macabre" green forest! As echoes "evocation" of the dead! But as also regret. As also "Wrath" ... like "wail" or howl ... "Evocation"! Oi "adversity"! Has anyone any "mercy" I die "unjust too" .. O dear! 
 Hay nói cách khác là "Nhạc ma" ! Or in other words "Musical ghost"!
Vì nó được "cộng hưởng âm thanh" bởi nút VIBRTO !
Because it is "sound resonance" with button Vibrato! 
***Nhưng, bạn yên chí vì nút SINGLE=Nhạc nền giai điệu+bấm thay đổi dụng cụ ! Bạn có thể trình tấu, một cách rất thú vị, nhịp nhàng, nhanh chóng, thôi thúc...âm vang ! Và bạn, vừa đàn vừa hát ! 
***But, you still press for SINGLE button = soundtrack tunes + click tool changes! You can Recital, a very interesting way, rhythmic, fast, motivated ... echo! And you, just singing above! 
Nếu nhạc nền lấn át "giọng hát" của bạn thì sao ?
Hãy bấm vào nút "FINGER" ! 
If background music overwhelms "vocals" of you?
Please click "FINGER"! 
Nhạc bạn chơi cho riêng bạn, gọi là nhạc "ma". Nhưng nếu được trình tấu, nơi "công cọng' như bài hát =>"Hồn Tử Sĩ" là bản nhạc chuẩn...của "violin", được gọi là "nhạc đứng nghiêm". Một nhạc sĩ, viết toàn loại nhạc "đứng nghiêm". Ấy là LƯU HỮU PHƯỚC ! 
You play your own music, musical called "ghost". But if it is performed, where the "public" as the song "Tu Si Soul" is the standard music ... the "violin", called "music stood." A musician, wrote all the music, "standing seriously. "Luu Huu Phuoc, He is! 
Ai đã từng là học trò, của nhạc sĩ Phan Văn Long-vĩ cầm, trước 1975 ! Thì ắt hẵn, không quên câu đã nói trên ! Vì ông ta, Lưu Hữu Phước, đã có nhạc chào cờ ! Không những cho "cách mạng" mà còn cho cả chế độ Sài Gòn cũ ! 
Who has been a student, musician Phan Van Long-violin, before 1975! Certainly, then, do not forget the aforementioned! Because he, Luu Huu Phuoc, had saluting music! Not only for the "revolution", but also for the former Saigon regime!
Lắng nghe ! Listen!=> http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hon-tu-si-luu-huu-phuoc-thai-thanh.3NpHSaQRjr.html 
Tham khảo: Download bản nhạc có note về máy tính của bạn !(1001 bài) 
=>https://sites.google.com/site/vuvandailang/Home/nhac/not-nhac
Riêng nhạc Trịnh, tôi xin phép, được gọi là dòng nhạc "ra đi" ! Vì ông ta đã từng viết 
"ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về" ! một dòng nhạc..."lẩn quẩn"...đi đâu cho đời mỏi mệt ? Đời chỉ là "một cõi đi về" cùng "hạt bụi" !  
Trinh music Particularly, I would like to, called the genre "go"! As he once wrote,
"Tomorrow I go, remember the name you call the sea"! a genre ... "vicious" ... go for fatigue life? Life is nothing but "a realm go on" and "dust"!
Vì nhạc sĩ,Trịnh có ra đi...đi Liên Xô rồi về ! Sau khi, ông về...lại tiếp tục đi vào "huyền thoại" nên đã gọi là "Huyền Thoại Mẹ" ! 
As composer, Trinh has gone ... and then the Soviet Union! After, he continued walking about ... the "legendary" should have been called the "Legend of the Mother"!
Tôi có tiếng nói "nhỏ nhoi" từ một người dân đơn độc ! Chẳng có một "đoàn thể" nào ủng hộ cho riêng tôi ! Hãy "ủng hộ" cho "dân lành" nước Việt ! Ngày xưa, bà đại biểu quốc hội...đã từng "đấu tranh cho dân oan" ! Và bà ta, đã "đòi hỏi" được "thu viện phí" và "học phí" ! Riêng tôi, đề nghị tha thiết, nên tài trợ...cho "bệnh viện" và "nhà trường dạy học" cho dân "bớt đóng tiền học phí và viện phí " ! 
I say "little" from a single people! There is a "mass" no support for my own! Take a "support" for "civilians" Vietnam country! In ancient times, women parliamentarians ... had been "fighting for the petitioners'! And she, was "required" to be "user fees" and "tuition"! For me, earnestly recommended, should funding ... for "hospital" and "teaching schools" for the people "less pay tuition and fees"!
VIDEO
(Bài hát song ngữ Việt-Anh)

Font=Centure ...Size=22 ! cho chữ Nhạc&Lời...tựa đề là size=72...va font ?
Phúc đáp ! 
My FaceBook: 
1.- Một là, HAI CÂU KẾT...LÀ 2 CÂU DẠO ĐẦU..của BẢN NHẠC ! Fa la sol...sol la fa sol La !....ok !
La fa fa fa...la fa-la SÍ...sol SOL ! NÊN NÓ LÀ SOL-G-TRƯỞNG và nhớ FA THĂNG (#) !
2.- Hai là, HÒA ÂM LÀ GÌ ? Cụ thể trong câu nhạc, rằng: "Ta cùng nhau, góp tiếng ! ...gọi..cho CỌNG ĐỒNG ...thì GÓP TIẾNG ..là SOL SOL..nếu lên note LA..thì là thành ra "góp tiền"..! VẬY, đó là hòa âm !
3.- Ba là, Và để HÒA ÂM tiếp nối thì điều gì là quan trọng ! Ấy là LUẬT CÂN HÒA trong việc HÒA ÂM của âm nhạc. Vậy thì, lời kêu gọi "cọng đồng ơi " ! Phải là ƠI CỌNG ĐỒNG ƠI ! và xét xem, rằng chữ "cọng" hay chữ "cộng" ? ĐÓ !...Ta đã viết như sau: 
Kích vào hình phóng lớn lên xem !
Click on image to enlarge and see!
HƯỚNG DẪN CỤ THỀ :
(Một phần mềm "hoàn toàn miễn phí", cài đặt dễ dàng ! Chức năng đầy đủ, không thua kém gì, so với các phiên bản ra đời sau nó !)
Yêu có nghĩa là đối xử với ai đó tốt hơn tất cả mọi người, hơn với cả bản thân mình (Mark Boilcv)
Love means treating someone better than everyone, than with myself (Mark Boilcv)
@@@
>>>…<<< >>>....<<<
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch! đã có liên kết trang!)
 ( Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét