Thứ Năm, tháng 8 25, 2016

56. Hòa Bình (Đoàn Du già Tăng lữ) ; Peace (Union Yoga monks)

Thực hành dịch sang Anh ngữ tự học: số 56
Practice self-taught English translation: No. 56
Hiệu chỉnh và dịch thuật : Lê Đức Huyến ; Correction and translation: Le Duc Huyen.
* Dịch sang Anh ngữ; Translations into English : Học hành phải biết "chỗ sai"...Tầm cầu học hỏi, miệt mài nên thân!; Learning to know "the wrong place" ... The demand to learn, hard to the body!
Thực hành đọc Chơn lý ; Practice reading Truth
HÒA BÌNH ; PEACE
Đoàn "Du già Tăng Lữ" ; Union "Yoga Saffron"
Hòa bình ; Peace

(Trang 831-851; Pages 831-851)
HÒA BÌNH I ; PEACE I
a) Người ở đời: chia rẽ ! Từng nhóm, khối xã hội, gia đình, và cá nhân tư kỷ, do đó, mới có thảm họa, chiến tranh. ; People in life: split! Groups, social sector, families and individuals with autism, so new disasters, wars.
b) Chúng tôi sanh trong thời loạn, thấy cảnh thương tâm, mong tìm phương cứu chữa, mới nhận thấy ra rằng: Lẽ sống ở đời, không ai là ích kỷ cho riêng mình, tức là cá nhân tư kỷ, mà được !; We are living in times of turmoil, saw the tragic scene, seek cure, noticed that: Probably living in life, no one is selfish for their own, ie individuals with autism, which is! Vì là, nào ai có thể tự sống riêng biệt lấy mình, mà không cần nương nhờ nơi tất cả ?; As is, no one can separate himself took his life, without having to rely on all? Chính thân ta đây, đã do biết bao người tạo sanh và nuôi dưỡng: Một điểm tinh túy của cha và một chút huyết mẹ, hòa hiệp mà tạo thành hình hài, từ lúc lọt lòng, đã chịu ơn về mọi thứ: Thức ăn, sự mặc, chỗ ở, thuốc men, các việc nhu cầu .v.v. nào phải chỉ một vài người đảm nhận? This my own flesh, because so many people were born and nurtured to create: A quintessential point of the father and mother a little blood, which form a harmonious feel, since birth, was indebted for everything: Food , the clothing, shelter, medicine, and the demand etc. yet only a few people have to undertake? Muôn loài và vạn vật chung quanh ta lúc nào cũng nâng đỡ và đùm bọc, ta là kẻ quá nhỏ nhen, đang xin nhờ nơi tất cả, mà mỗi người trong chúng ta không ai tự mình có sẵn món chi được vậy ; All things and all things around us always supportive and caring, one is a petty too, are asking where all thanks, that every one of us who did not themselves have nothing that is so available.
c) Ta là tất cả, tất cả là ta, ta sống cho tất cả, tất cả sống cho ta; tiếng "ta" đây là tất cả, đó là chơn lý vũ trụ. ; We are all, all is me, I live for all, all my life; words "we" here is all, that is the universe of truth ; Kẻ thực hành theo đạo đức của Chơn lý chí nguyện, gọi là Khất sĩ !; Who practice the ethic of Truth aspirant, called Mendicant! Theo nghĩa của Hán Việt "乞 Khất" có nghĩa là ăn xin.; Within the meaning of Sino-Vietnamese "乞 beg" means begging. Theo nghĩa Hán Việt "士 Sĩ" có nghĩa là học trò. ; According to Sino-Vietnamese meaning "士 Si" means pupil. Đi xin ăn rồi lại cho. Học xong rồi lại dạy. ; Then go back to begging. After studying and then teaching. "Ăn xin" thực phẩm của bố thí , để nuôi thân tạm sống, "Bố thí" nghĩa là cho sự thiện-lành và phước đức, để bảo tồn sự sống lâu dài, bền vững. ; "Begging" alms food, to feed temporarily living relatives, "Giving" means for the gospel and the good fortune, to preserve the long-term survival and sustainability. "Học" bằng cách lượm nhặt các phương pháp khắp nơi, rút tỉa nhiều kinh nghiệm. (Trang 831) ; "Learning" by gathering around picking methods, draw from the experience. 
***
"Dạy" nghĩa là đem kết quả thực hành của kinh nghiệm, mà dạy lại cho người ! ; "Teaching" means bringing practical results of the experience, which teach people! Cái xin, cái học, cái dạy, và cái cho, hai phương pháp nương tựa lẫn nhau, mở ra một con đường mới sáng lạn cho tất cả, những kẻ về sau tiến bước.  ; The so pleased, the school, the teaching, and what for, both methods rely on each other, opening a bright new path to all, those who later go on. Con đường ấy, kêu là con đường "đạo". Đạo lý của sự sống: là xin nhau sống chung; đạo lý của "cái thức" của sự hiểu biết là học chung; đạo lý của "cái linh" là tu chung .; This path, the path is called "religion". Ethic of life: living together is applying; doctrine of "the way" of understanding the general school; doctrine of "the spirit" is the general practitioner. 
d) Đạo đây ! Là chơn lý vũ trụ của chúng sanh, chớ không phải là một tôn giáo riêng tư. ; Directed here! As the universe of truth of being, not as a private religion. Kẻ sống đúng theo chơn lý, thì kết quả rốt ráo: giác ngộ hay gọi là Phật, theo tiếng thông thường cũng kêu là đạo Phật.  ; Who live in accordance with truth, was the ultimate result: Buddha called enlightenment or, according to conventional voice calls as well as Buddhism. Khất sĩ chúng tôi thực hành: nối truyền chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện nơi xứ Việt Nam này, với mục đích cố gắng noi theo gương Phật, thay Phật đền ơn, và để đền ơn đáp nghĩa cho chúng sanh trong muôn vàn mà chỉ có một, đang thời khổ nạn, rối loạn, và phân tán ; Our mendicant practice: Dharma lineage of Shakyamuni Buddha, appeared in this land of Vietnam, with the aim of trying to follow the example Buddha, Buddha instead reward, and to gratitude for being among many that only one, is the passion, confusion, and dispersion .
Biểu tượng hòa bình
Peace symbol
đ) Những phần đặc sắc của Giáo Pháp Khất Sĩ là:
đ) The unique part of the Dharma mendicant is:

1.- KHÔNG! Ở CHUNG TRONG ĐỜI VỀ CHỔ Ở 
1.- NOT! IN GENERAL IN THE LIFE OF ACCOMMODATIONS
Một khi: xuất gia nhập đạo! ; Once: renunciation proselytes! Khất Sĩ không còn trở lại cảnh đời, tức là không đi vào nhà của người trần thế, mà phải nhập chúng hội của Tăng già, đi đi mãi, giải thoát chỗ ở, không ở một nơi nhất định. ; Bhiksu no longer back into life, ie not go into the house of the world, but to enter the assembly of the Sangha, go away forever, freed shelter, not in a certain place. Đạo tràng Giáo hội ấy là cõi Cực Lạc, không còn tiếng khổ, nhờ Giới Luật Phật bao vây, lập thành cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm. ; Ashrams Church was the Pure Land, no longer known suffering, surrounded by Buddhist Precepts, made in the realm of pure solemnity. Người người đều cởi bỏ hết phiền não nơi bên ngoài, vào trong đó là quyết chí cần tu cho đắc quả đạo.; People who were stripped of disturbance where the outside, inside it is willing to cultivate the religion attained. Vì vậy, nơi đó đã chọn lọc những bậc hiền nhân minh triết, sống chung nhau muôn người như một ! (Phép Tăng sư, chẳng lìa đoàn)...và nhờ sức oai thần hiệp chúng, mà mỗi người đều tiến hoá rất mau.; So where has selected the wise sages, all persons living together as one !(Authorization The monks, not leaving the group)...and half the strength compassionate them, but each evolved very quickly .
2. Không bận tâm về: VẤN ĐỀ ĂN MẶC ; Do not bother about: PROBLEMS DRESS
Người Khất Sĩ: mỗi ngày ăn một bữa ngọ chay, khất thực nuôi sống thân mình. ; Mendicant people: every day to eat a vegetarian meal midday, begging to feed themselves. Mỗi năm thay một bộ ba áo, do người thiện tâm bố thí, giải thoát được vấn đề ăn mặc, không cất dành, chẳng chứa để. ; Each year replace a trio shirt, by the generosity of good, freeing the problem of dress, not taking for, not contained to. Ngày qua ngày, thong thả rảnh rang, tâm trí không tham lam lưu giữ, để tu tịnh tham thiền và nhập định. ;
Day by day, slowly disengaged, not greedy mind kept, to cultivate pure meditation and samadhi.
(Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn !)
(Meditation, be still is, looking at the swastika!)
3. KHÔNG TIỀN ;  NO MONEY
Khất sĩ không được giữ tiền, bạc, vàng, đồ quý giá. ; Mendicant not keep the money, silver, gold and valuables. Chính vì tiền, bạc đã làm cho con người phân biệt ra: kẻ giàu sang và người nghèo hèn, tôn ti, và giai cấp. ; Because of money, silver has made people distinguished: those rich and poor, hierarchical, and class. Bởi sự chưng diện xa hoa, tốn xài, phung phí, mượn nơi vật chất: cung phụng cho sắc thân mình, nổi bật lên trên những sắc thân khác. ; By lavish dressing, consuming spending, wasting, where the material borrowed: offer themselves to serve for identity, identity emerged on the other body. Lấy làm hãnh diện của sự cao sang sung sướng tốt đẹp, giục lòng tham muốn, sanh sự đấu tranh, chiếm đoạt cho lợi lộc thuộc về mình. ; Proud of the noble good pleasure, urged the desire, born of the struggle, seized for the benefit of himself. Đó là nguyên nhân bất bình đẳng ở đời, và do đó tạo sanh ra biết bao tội lỗi. ; That is the cause of inequality in the world, and thus engenders countless sins. Phương pháp giảng dạy của Khất sĩ trừ diệt lòng tham, trước nhất là sự rời bỏ gia đình, cắt đứt sự luyến ái tình dục, buông bỏ hết sự nghiệp của mình. ; Teaching methods of Mendicant eradicate greed, firstly the family left, cut off the sexual attachment, letting go of all of his career. Bỗng lộc và quyền lợi tư riêng mà mỗi người đều có phần thọ hưởng, nay đem ra bố thí cho đời tất cả một lần. ; Perquisites and benefits that each individual investment are enjoying life, now brought to life and give them all at once. Ra đi không đem theo mảy bợn vật chất trong người, và trọn đời không biết đến tiền, bạc, vàng, của quý. ; Leaving not the slightest plaque material brought in people, and life is not known money, silver, gold, the precious. Để được nhẹ mình, trong sạch và bay cao. ; For its light, clean and high flying.
4. BÌNH ĐẲNG VÀ KHÔNG CAI TRỊ ;  EQUALITY AND NOT RULE
Cõi bình đẳng về sắc thân, không ai hơn kém, chỉ dùng đức hạnh làm cây thước, để đo trình độ thấp cao. ; Identity realms of relative equality, no one less than, only virtue ruler, to measure low-level high. Trong đạo cả thảy sự sống như nhau, một tiếng gọi Khất Sĩ, Tỳ Kheo như nhau. ; In religion as in all of life together, a call mendicant, Bhikshu same. Cõi không có các hình phạt, không quyền hành, không cai trị, chỉ có một sự dạy, mà tất cả được bình yên. ; Realms no penalties, no authority, no rule, only one teaching, but all was peaceful.
e) Giữa lúc cõi đời là chết khổ, Khất Sĩ là chất nhựa sống, gắn liền các khối chia rẽ riêng tư. ; Amid the dead earth is suffering, mendicant's life quality plastic, tied the divisive private sector. Khất Sĩ là con đường của chơn lý vũ trụ, đúng theo trung đạo ánh sáng, không thiên lệch về một bên bờ lề nào, và Khất Sĩ, Tỳ Kheo là tượng trưng cho giáo lý đại đồng. ; Mendicant is the path of truth of the universe, in accordance with the light middle, not bias a certain margin on the bank, and mendicant, Bhikkhu symbolizes universal teachings.
Cái sống là đang cùng sống chung.
The living is are cohabiting.
Cái biết là đang học chung.
What are known as general practitioners.
Cái linh là đang tu dưỡng chung.
What is spiritual cultivation is common.
Cả thảy chúng sanh là Khất Sĩ, Tỳ Kheo xin học và tu chung; tạm sống đổi thay mãi, đi tới hoài, không chỗ nơi an trụ, để tiến tới cảnh toàn giác, toàn năng, toàn sống, toàn tu; hoàn toàn vắng lặng, tự nhiên bất diệt của đạo đức vũ trụ ; Both beings are mendicant, and religious Bhikshu general admission; temporary life forever changed, go on forever, do not place in an office, to advance to the scene omniscient, omnipotent, live, whole convent; absolutely quiet, natural immortality of moral universe.
Đoàn "Du Hành Tăng Lữ", Khất Sĩ là chúng sanh chung, có ra là do nhân duyên và cảnh ngộ, noi theo Chơn lý vũ trụ, để tiến đến Niết bàn! ; Group "Travel Saffron", mendicant is being shared, there is predestined and circumstances, follow Truth universe, to advance to Nirvana! Là con đường đạo đức, không đứng nơi nhơn loại, cũng chẳng ở giữa thiên đường, không phải nhận riêng mình là gia đình, xã hội, thế giới chủng loại nào. ; Being virtuous path, not standing where humanity, nor in the middle of paradise, not getting his own family, society, the world public category. Mục đích giải thoát, Chánh đẳng Chánh giác, sống chung tu học cho mình và tất cả, mong đem lại Niết bàn hiện tại, hơn là cảnh nhơn loại. ; The purpose of liberation, Enlightenment, practice living for themselves and all, wish to bring current Nirvana, rather than scenes of humanity.
g) Giáo lý Khất Sĩ phải là tiếng chuông sự cảnh tỉnh, ngân nga vang dội, gọi thức quần sanh, kêu khuyên người trí, "tiếp rước và độ dẫn" kẻ hiền. ; Mendicant teachings is the warning bell, resounding humming, called mortal form, call the wise advice, "welcome and conductivity" gentle man. Do đó mà có các cuộc đi du hành, sau khi đã giác ngộ, sẽ lan dần ra các xứ sở. ; So that the traveling, after enlightenment, will gradually spread out of the country . Ban đầu đi chung quanh miền nam Việt Nam; kế đó lần ra miền Trung, miền Bắc, cùng khắp cõi Đông Dương, nếu có con đường thuận tiện. ; Initially going around southern Vietnam; then visit the Central, Northern, and throughout Indochina, if any convenient route. Và Giáo hội sẽ đi với số đông, y như đức Phật và Tăng chúng ngày xưa, đi hành đạo, khắp các xứ ngoài nữa. And the Church will go with the majority, as the Buddha and the Sangha yore, go practice, throughout the lands outside anymore.
Giáo hội không thâu nhận riêng người tại gia cư sĩ, làm bổn đạo, tín đồ của mình; chỉ "tiếp rước và độ dẫn" : những kẻ hữu duyên đủ thiện căn phước đức, xuất gia và gia nhập đạo làm Tăng. ; The Church does not admit people who own the laity, as parishioners, his followers; only "welcome and conductivity": those fortunate enough merit of virtue, religion ordained a monk and joined.
Sự ích lợi quý báu nhất của đoàn Du hành Tăng già , sẽ là gương mẫu hiệp hòa, sống chung làm một và bình đẳng không tranh giành, dính liền tất cả, bằng sự đoạn lìa tham lam, dứt trừ điều ác. ; The most valuable benefit of the Sangha Travel Group, will be exemplary peace agreement, to live as an equal and not contested, conjoined all, cut off by the greedy, stopped except evil. Hột giống ấy quyết sẽ phải kết quả Niết bàn, giải thoát sự chết khổ cho sanh loại vậy. The seeds will have the result that decision nirvana, liberation of suffering death for being so kind.
* Du hành Tăng già : Travel Sangha
5. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH : ĐẠO ĐỨC HẰNG NGÀY ; PROGRAM PRACTICES: ETHICS DAILY
1. Chiều 5 giờ tới 7 giờ sáng, tu dưỡng thanh tịnh ngủ nghỉ, hoặc dưới gốc cây vườn rừng, hoặc chùa, miếu, hang, lều trại, tùy theo phương tiện. ; 5 pm to 7 am hours, sleeping cultivate pure, under a tree or forest garden, or pagodas, temples, caves, tents, depending on the vehicle.
2. Sớm mai khất thực theo đường dài hoặc nơi xóm làng, thành thị. ; Morning alms according to long-haul or where villages, cities and towns.
3. Buổi trưa độ cơm. ; Noon the rice.
4. Xế chiều thuyết pháp, giảng đạo, cho tứ chúng. ; At dusk, the sermon, preacher, for the fourfold.
5. Đi đến mỗi nơi, trình sổ sách Giáo Hội "Du hành Tăng lữ" và chương trình cho nhà đương quyền ở tại đó. ; Go to each place, the books of the Church, "Traveling monks" and the program for the ruling in there.
6. Tuỳ tiện dọc đường, giúp ích pháp thí cho những sự bất hòa, những nơi nhóm đông hữu sự, cùng xin phép giảng đạo, khuyến tu các nơi bệnh viện, nhà lao, công sở, các nhà đương quyền thời cuộc, tông  giáo và đảng phái .v.v…; Arbitrary way, legal help and give to the dissonance, the property where a large group, with permission to preach, encourage cultivation of where the hospital, prison, workplaces, the ruling of history, of religion and parties etc ...
Tóm lại: Các sự tu học giúp ích cho người, cho bản thân mình, việc chi thiện lành trong sạch, đều có thể làm được, trong khi gặp gỡ. ; Summary: The study is helpful to people, to myself, to spend pure goodness, can do it, while the encounter. Ấy! tức là thực hiện, sống chung tu học, quán xét hạnh phúc của chung, mà xin học lẫn nhau, y theo Chơn lý vũ trụ và đạo Phật (phận sự của Tăng Già Khất Sĩ xuất gia, giải thoát, là đạo Niết bàn ). ; Hey! that is done, retreat lived, consistent review of general happiness, but would like to learn from each other, according cosmic Truth and Buddhism (incumbent mendicant monastic Sangha, liberation, nirvana religion ). Đó là sự thật hành pháp giải thoát, lý thuyết trung đạo, noi theo kinh điển, giới luật, luận giảng ; Pháp bảo Tam tạng, của từ xưa chư Phật dạy, là: “ Nên phải tập sống chung, tu học” ; That's true liberation executive, middle theory, follow classic, precepts, commentaries; Tripitaka Dharma, the ancient Buddhas, are: "It should be set to live, study"
Notes: retreat: tĩnh tâm, rút lui về vườn, ẩn tu... !

HOÀ BÌNH II; PEACE II
Thành kính: gởi đến chư Tăng sư, Đại Đức!
Sincerely: monk sent to monks, Venerable!
Nghiệp quả của chúng sanh, ngày nay đáp đền, vay trả, cũng gần xong. ; Karma of beings, today reparation, paying loans, also nearly finished. Phận sự: Chánh đẳng Chánh giác của Tăng, Ni sư là không nên để cho người đời, tạo vay thêm trở lại. ; Incumbent: Enlightenment of the Sangha, monks and nuns should not let life make more loans back. Lẽ ấy, nên chúng ta cần phải giác ngộ cho vậy! ; The same way, so we need to be enlightened for that! Vả lại, nhân duyên, trình độ của chúng sanh đối với đạo Phật, nay đã đến lúc hợp thời. ; Furthermore, causal, qualifications of beings in Buddhism, it is time now trendy. Vậy chúng ta trước, là phải nên lập đạo, sau đó sẽ cứu độ đời, thì mới mong được tránh khỏi xấu hổ danh phận Phật tử. So we advance, is to be established religion, then it will save lives, if it is to be avoided embarrassing Buddhist identity.
Nghĩ rằng: bấy lâu nay, đạo Phật ví như cái bát bị vỡ, nó chẳng còn nguyên lành, giới luật phân chia, không còn Giáo hội. ; Think: so long, Buddhism such as broken bowl, it no longer intact, division rules, no Church. Do đó, mà ai cũng là đạo Phật, ai cũng Tăng già, kẻ giống ba phần, người giống bảy phần ! ; Therefore, Buddhism is that anyone, anyone Sangha, the same three guys, the same seven pieces! Làm cho ngoại khách, xem vào như là trong cõi đời chưa hề có Tăng sư, cùng đạo Phật, nên mới phải phân sanh tông giáo. ; Make foreign guests, watching on as the earth has never been The monks, the Buddhist, should have assigned a new birth of religion. Rồi biết đâu mai kia, chiến tranh hỗn loạn, đảng phái, chủ nghĩa, sẽ không nể vì kẻ tu dưỡng ngủ nghỉ, chừng ấy đá ngọc ắt chẳng còn, thì còn chi nữa là ta, người, Tăng, Ni, hay đạo Phật. ; Then maybe the other tomorrow, chaotic war, partisan, neo, would not cultivate respect for guys sleeping, gem stones until then surely no more, they also spend more that we, people, monks and nuns, or religion Buddha.
Vì lẽ đó, mà hôm nay chúng ta là phải quên mình, quên giáo pháp ý riêng mình, hãy ngó ngay đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Because of that, but today we are to forget themselves, forget their own teachings reviews, please look right Buddha Sakyamuni tức là ngó ngay giới luật, ông thầy của sự hiền lành, trong sạch, hiệp hòa;  ie looked even precepts, the teacher of meekness, purity, peace agreements; và bình đẳng nơi giới luật Phật, để nên đạo Phật với Tăng già, chung cùng cả thế giới chư Tăng sư: “ăn chay và khất thực” giống nhau, xưa nay như một, do vậy: không còn tội lỗi với Phật và chúng sanh kia vậy!!!; and the equality of the Buddha's precepts, to be Buddhist to Sangha, the world generally associate monks: "fasting and alms" the same, as this ancient, so: no sin to Buddha and the other being so!!!
Thế tức là ai ai cũng đều tu học cả "Tam thừa: giáo lý", hay Phật thừa trọn đủ, mới mong "Chánh pháp" đặng mà sống đời; sống bằng sự lập đạo để cứu đời, thì người đời sẽ tôn trọng và lưu tồn Phật pháp. ; This meant that everyone had to practice the "Three vehicles: the doctrine," or +>Buddhayana full enough, a new desire "dharma" unto that life; live by the established religion in order to save lives, the world would respect and persisted for Buddhism.
Thật vậy, trong đời chỉ có pháp Phật, là thiện lành và trong sạch, đức lớn bao trùm, là giáo lý của thế giới, vũ trụ, chúng sanh chung, mới có thể cứu độ được nạn khổ của chúng sanh ngày nay.  ; Indeed, only the Buddha dharma in life, is wholesome and clean, great faith embraces, is the doctrine of the world, the universe, being general, can be victims salvation of beings suffering today. Chắc chắn như thế, đạo Phật, giới luật Tăng già, thành lập hòa bình, thì thế giới mới sẽ hòa bình, và trong xứ nhơn loại, tự nhiên sống chung tu học cùng nhau, theo về hiệp nhất thành một. ; Certainly so, Buddhism, precepts Sangha, established peace, the new world will be peaceful, and in the land of humanity, nature study living together, according to a union.
Hôm nay tình thế bên ngoài, ai cũng đã tự nhận thấy mình bất lực, rối trí lắm rồi. ; Today the situation outside, everyone has seen himself helpless, distracted enough. Vậy, chúng ta hãy tiến bước; trước hết là hiệp hòa, bình đẳng, lập đạo giáo để làm gương; sau lại chúng sanh, mới sẽ noi theo nối dấu được! ; So, let's move forward; first of all peace agreements, equality, religious establishment to set an example; after re beings, will follow the sign to be connected! Từ xưa cho đến nay, các cuộc hòa bình thảy đều do nơi "lời nói của đạo đức" cả, mặc dù một ai đó trước chẳng chịu nói, thì sau rốt lại, cũng phải biết đến tập nói lần lần mà thôi ! ; From ancient times to the present, the peace all were due to "moral words" whole, although someone did not have to say before, the latter again, also have time to talk once known only!
Lẽ đó mà, ngày nay cả thế giới Tăng sư, phải nên gom một, để đặng chia ra thành nhiều Giáo hội. ; That reason, today the whole world The monks, must be collected one, easily divided into the Church. Mỗi Giáo hội đều có đủ Tăng chúng khắp các xứ sở đi chung, cùng nhau đến giữa những nơi bất hòa: thay thế mạng sống! ; Each church has enough Sangha throughout the country generally go together to the middle where discord: alternative life! Xin khuyên: tu hành, cảm hóa giác ngộ, diệt trừ sự tranh giành, y như Phật, Thánh, xưa kia. ; Please advice: practice, touched enlightenment, eliminate rivalry, as the Buddha, Holy, ancient. Các vị ấy, đã từng làm gương bằng thân mạng sống của họ, "bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, trì giới, thiền định, trí huệ", thì cõi đời nạn khổ chết của chúng sanh mới sẽ giảm lần và ngưng dứt. ; They, themselves had set an example with their lives, "generosity, patience, diligence, discipline, meditation, wisdom," the earth distress of suffering beings die will reduce time and stop stop.
Thời buổi nầy, ắt chỉ phải có đến y như vậy, mới có được cái tu học chung của chúng ta, cái tu học của tâm trí, mà không còn vì ngôi vị riêng của Giáo chủ. ; These days, they will only have to care thus earns our general practice, the study of the mind, which is no longer because of the cardinal own throne.
Thiện lành thay ! Nếu, không có chi sái phép. ; Instead goodness! If, there is no wrong spending authorization.
Lòng mong, cả thế giới Tăng chúng, sớm nhanh định ngày: hội hiệp. ; The desire, the whole world Sangha, rapid early date: convocation.
MÔ PHẬT! (Tỏ lòng tôn kính và lạy: 3 lần...lễ bái !) ; NAMO AMITABUD! (Homage and bow: 3 times ... worship!)
HOÀ BÌNH III ; PEACE III
Hỏi: Làm sao mới được hòa bình?
Q: How does the new peace?
Đáp: Hòa bình là tinh thần độc lập trong nghĩa toàn lập.
A: Peace is the spirit of independence in the sense of the whole establishment.
Vì "độc-毒", nghĩa là cô độc, độc tài, thì phải bị cô lập, không sao tránh khỏi nạn chết khổ, bởi mãi phải chiến tranh nhau. ; Because "Doc 毒", means loneliness, dictatorship, they must be isolated, inevitable death victims suffering because of war to each other forever. Thế, mới biết rằng tự lập thì chẳng bằng với toàn lập. ; So, know that independence is not equal to the whole set. Trong đời nếu ai cũng tự lập tức là phải tranh đấu, thất bại; làm sao mà bằng toàn lập, toàn thể tất cả lập nên cho mình, họ lại gìn giữ cho mình, ủng hộ mình. ; In life, if anyone independence struggle ie, failed; how in the whole set, the entire set up for their all, they keep themselves, their supporters. Ấy: mới gọi là hoàn toàn, nên gọi hòa bình là toàn lập, hay đồng lập, chung lập. ; Was: called completely new, so called peace is full up, or co-founded, Common. Lẽ ấy, tức là Chơn lý sống chung tu học của trong vũ trụ, mà trong đời là: không ai tự mình có chi được cả. ; The same way, ie Truth's practice living in the universe, which in life is: nobody may himself spending all. @@@ (mark...wait)
Hòa bình cũng có nghĩa là chan hòa bình đẳng, gò đất cao khỏa lấp xuống chỗ trũng đất thấp, để được bằng nhau, không cao thấp long chong mà vấp ngã ! Vậy, mới nói là: mặt đất thẳng bằng lý công vũ trụ, làm chỗ ngồi, nằm, ngủ nghỉ cho mọi người. Thế nên: lời nói, ý tưởng chẳng bằng với việc làm. Những ai có lời nói, ý tưởng hoà bình, là tự mình phải làm việc. Việc làm của mỗi người, không ai cho ai, cũng chẳng ai ép bảo ai được. Chính hòa bình là ở từ bên trong tâm ý, và bên ngoài thân việc làm và lời nói của mỗi người, của gia đình xã hội, thế giới, chúng sanh: bằng sự đói no, chết sống sức lực của tâm trí; thiếu dư, tự biết chan hòa chia xẻ cho nhau gọi là lý Trung đạo.
Peace also means equal harmony, high mound round down to the low-lying land, in order to be equal, not low that miniature stumble! So, say: ground level, by the universe, seat, lay, sleep for everyone. So: words, ideas do not equal jobs. Those words, the idea of peace is to work for yourself. Employment of each person, no one who, no one forced anyone. Main peace from inside the mind, and employment outside the body and speech of each person, family's social, world, being: by the debt collector, the dead strength of mind; lack of balance, harmony sharing each other is called the Middle Way.
Hòa bình mà khi xưa đức Phật dạy là:
Peace the old Buddha taught:
1. Trong đời chỉ có đạo đức tinh thần, đức hạnh của trí tâm mới là giáo pháp bình đẳng, vì ngó xem nơi đó thì nhơn loại sẽ không còn phân chia giai cấp của xác thịt. Cũng như đức Phật khi xưa, Ngài dắt tay người gánh thùng phân cho vào nhập đạo. Và vị vua xứ ấy biết hành lễ nhà sư đó mà không câu nệ, ấy mới gọi là bình.
1. In the moral life is only mental, intellectual virtue is the teaching of equality, so look to see where that humanity will no longer divide the working class of the flesh. Just as the ancient Buddha when he took the hand carrying compost bin for proselytes. And the king of the ceremony he said that monk not uptight,'s new called average.
2. Còn hòa là như trong Giáo hội Tăng già Khất sĩ không không danh lợi, các sư sống chung nhau hiệp một, với số đông nhiều đủ hạng bậc, mà gọi là Tăng chúng hiệp hoà. Bởi mỗi khi có sự bất bình nhau, thì Phật dạy nên hãy êm ngay với nhau đi:
2. But peace is like Church Sangha Bhiksu not fame and fortune, the monks live together united, with the majority of sufficient grade class, that called air Sangha union. Because every time the grievance, Buddha should go smoothly now with the same type:
1. Dùng cách tự thuận.
2. Hoặc nói quyết rằng quên.
3. Hoặc mình không biết, không cố ý.
4. Hoặc xin lỗi thành thật rằng mình đã lỡ phạm.
5. Hoặc chuyển lên Giáo hội xem xét cho.
6. Hoặc nhờ người quảng đại quyết định cho.
7. Hoặc cùng nhau niệm Phật bỏ qua khỏa lấp, như cỏ vừa mới mọc.
1. Use self-approval.
2. Or said decision that forget.
3. Or I do not know, not intentionally.
4. Or honest sorry that I missed violations.
5. Church or to look for.
6. Or ask your generous decision.
7. Or together for Buddha to skip round, as the grass just grows.
Đó tức là hòa. Phương pháp hòa thuận là phép tắc của Chư Phật dạy đạo cho các nhà sư, từ học trò để trở nên ông thầy, từ tiểu nhân đến làm quân tử, cũng giống như các trẻ nhỏ ở trong nhà trường, lớp học.
It means peace. Method harmony rules of the Buddhas teach the monks, from students to become teachers, from elementary to do gentleman, like the children in the school and classrooms.
Vậy thì muốn hòa bình là không nên tranh chiến. Muốn khỏi chiến tranh, thì chớ bảo thủ lợi danh. Hãy xem gương tánh hạnh của chư vị Khất sĩ, hay cũng tức là "Tỳ Kheo", giải thoát xuất gia kia. Không hột gạo, chẳng của tiền, ăn chay xin nơi rau trái qua ngày: ăn, mặc, ở, bịnh, trong đời có sẵn, rảnh rỗi không lo, sống chung tu học: tham, sân, si không có. Thường làm việc của đạo, Phật sự : mãi đi "hóa duyên" , không ở một chỗ, đổi thay tiến hoá, một ý niệm tranh đua không có. Không chiến tranh thì khỏi vái nguyện ước mong hòa bình chi hết vậy !
So they want peace not war. Want out of the war, do not conservatives careers. Take a look at the mirror morality of the bhikkhus, or that is "monk", free of the other. No grain of rice, not the money, vegetarian application where vegetables and fruits through the day: food, clothing, housing, disease, life is available, spare not worry, living practice: greed, hatred and delusion no. Often work of religion, Buddhism: forever go "alms", not in one place, evolutionary change, a race no idea. War is not peace from several reasons wished for nothing!
Hơn nữa, có "hòa" mới có "bình" ! Nếu muốn người "hòa", thì mình phải thật sự "hòa" trước đã, vì không nhơn thì chẳng bao giờ có quả. Vậy là, chúng ta hãy chớ tham lam và ác đức, rồi sẽ bảo người đừng tham lam và ác đức! Nghĩa là, chúng ta có tu dưỡng đạo đức trước, cho người xem gương tánh hạnh, tu dưỡng đạo đức theo sau thì mới thuận tiện cho sự việc. Hay là chúng ta phải biết quý trọng cái tham chung, là cái tham lam mà có biết sự chia sẻ ! Không độc tài ích kỷ, bằng cách mình tham lam một mình, mà lại cấm không cho kẻ khác tham lam. Moreover, "harmony" new "normal"! If you want his "peace", have really "harmony" first, because there is no mercy, never have result. So, let's do not get greedy and evil faith, and will tell people not to greed and bad faith! That is, we have to cultivate moral front, the viewer mirror morality, morally followed the new handy for the job. Or we have to appreciate the common greed, the greed that you know the share! No dictator selfishness, by his greed alone, but prohibited for others greed ; Như cảnh tượng: đám ăn trộm chia đồ, chẳng xong và rắc rối, thật là vô lý. Cũng như chúng ta đánh cắp lá rau của cỏ, chúng ta ăn trộm nhánh trái của cây, chúng ta cướp đoạt mạng sống của thú, mà lại cấm thần quỷ chẳng cho làm giặc giết người...Like the scene: hordes stealing share, not finished and trouble, it is ridiculous. As we steal vegetable leaves of grass, we stole the left branch of the tree, we robbed the lives of animals, that forbid evil spirit did not make the enemy kill people...Chao ôi ! Cũng là một điều bất công quá đáng ! Mà tại sao là chúng ta chưa chịu tu học sống chung, vì lẽ đã nhận biết ra: thân thể là món nợ vay, tội lỗi với tất cả. Nó không phải là ta hay của ta, ta không phải làm chủ nó được, vì trước khi sanh, cùng sau khi chết, hoặc trong mỗi lúc, là nó chẳng có chi hết. Có hiểu rõ thật như thế, chúng ta mới sẽ thấy rằng: cõi đời là đạo đức, và có đạo đức mớí có đời đời, là cõi đời hòa bình vậy.
Alas! It is an outrageous injustice! Which is why we do not take practice living, because probably already know: body is loan debt, with all sins. It is not me or mine, I do not have to master it, because before birth and after death, or at every moment, is that it has nothing at all. Understand it like that, we will see that: glory moral, ethical and all have eternal realm to peace. 
(Hãy xem tiếp bài: => Ăn và Sống, phép tắc "bình" ngoại xâm sau nầy !);(See article:=> Eating and Living, rules "comment" foreign invaders later!)
HOÀ BÌNH IV ; PEACE IV
Hỏi: Chừng nào mới được hòa bình?
Q: As long as a new peace?
Đáp: Ngày nay hiện tình của trong mỗi xứ, là đang sẵn có như vầy:
A: Today's situation in each country, that are available like this:
1) Là những người tu giải thoát xuất gia: Tỳ Kheo của Khất sĩ Tăng già.
2) Là người tu tại gia cư sĩ các "tông giáo".
3) Là người chưa tu, đang ở trong gia đình xã hội.
4) Là bởi do sự chia rẽ, loạn ly, hỗn tạp của lớp ấy, nên trong thế giới mới phải: mạnh được, yếu thua, như beo cọp, lớn nhỏ tranh giành nhau mãi.
1) Is the religious freedom: Bhikshu Sangha of bhikkhus.
2) The age of the laity the "apostolic teaching".
3) A person is not religious, are in the social family.
4) Am by by division, separation disorder, mixed class, and have, in the new world to be: strong, weak loser, such as leopard, tiger, large and small, fighting forever.
Vậy thì trong mỗi xứ muốn được bình yên là phải cần tu dưỡng đạo đức, trước lập đạo, sau cứu giúp cho đời mới đặng nên. Sự lập đạo ấy tức là hòa hiệp, hòa hiệp là sẽ bình yên, có hòa bên trong trước, thì bên ngoài mới sẽ bình sau. Nghĩa lý của sự hòa bình là như thế.
So in every country want peace as morally, needed following up direct aid for innovation is so. The established religion that which is harmony, harmony is peace, harmony inside first, then outside will comment later. Sense of peace is like.
Hỏi: Sao gọi là hòa bên trong?
Q: Why are called inner peace?
Đáp:
1) Phải hợp tác Tăng già, làm hột giống của trái trước hết, hợp tác bằng giới luật Phật.
2) Phải liên hiệp "tông giáo" cư gia, làm thịt cơm của trái, kế đó liên hiệp bằng giới luật Phật.
3) Phải cải tổ xã hội, gia đình, là bao vỏ của trái cây, sau chót, cải tổ bởi giới Luật Phật.
A:
1) Must cooperate Sangha, as the seeds of the fruit first, cooperation with the Buddhist precepts.
2) Must Union "apostolic Church" homes, rice and meat of the fruit, then the union of Buddhist precepts.
3) To reform society, the family, sheaths of fruit, after the last reform by the Buddhist Law.
Cũng như vỏ chung dính vào ruột của trái cây, ruột chung dính hột trái cây, vỏ của trái cây che ruột (thịt cơm), ruột che hột; hột nương tựa vào ruột, ruột nương tựa vỏ: để làm thành một trái cây dính liền tròn trịa, bằng sự dính kết của giới luật: gọi là kết quả; tượng trưng như trái cây hòa bên trong, thì người ở đời mới sẽ biết quý trọng, giữ gìn, ủng hộ, cất để dành, thương yêu không hủy hoại. Do đó, mà được bình yên bên ngoài, nên gọi là: "bên trong hòa hợp, thì bên ngoài bình yên ", ấy nghĩa là hòa bình.
As well as the common shell stick to the gut of the fruit, common intestinal sticky fruit seeds, fruit shell covering the intestines (rice and meat), intestinal cover seeds; seeds rely on gut, gut rely on shell: to make a fruit tied round, with the cohesiveness of the rules: call results; fruit stands as inner peace, the people in the world will appreciate, preserve and support, distilled to spend, love does not destruction. Therefore, that is peaceful outside, so called: "in harmony, external peace", it means peace.
Hòa là đạo, hòa là quý là bởi giới luật, bởi thế mới chỉ rõ rằng: Giới luật là hòa, là lập đạo quý báu, thì sẽ bình yên, bình yên do quý báu. Khác nào cái trái tốt thơm, hay như viên ngọc quý báu, thì chúng ta mới sẽ cất giữ, ủng hộ, bình yên; bằng nếu như quả hư đã xấu thì tránh sao được sự phá hại hủy hoại.
Is direct and harmonious as you are by the laws, by the only state that: Discipline is peace, is up valuable guidance, there is peace, peace so precious. Any other good fruit flavor, or like precious gems, then we will keep, support, peace; using if damage had bad results, avoid back the damage ruin.
Vậy thì giới Luật quý báu ở đời ấy là:
1) Cũng như đạo Phật: là giới luật xuất gia; có giới luật xuất gia nên mới gọi là Tăng già giải thoát, Khất sĩ Tỳ Kheo. Giới luật xuất gia là hợp tác, có hợp tác mới là Tăng già, có đạo Phật.
2) Cũng như đạo của bậc Trời: là giới luật của người tại gia; có giới luật tại gia nên mới gọi là chư Thiên thiện nhơn cư sĩ, giới luật tại gia là liên hiệp, có liên hiệp mới là chư Thiên, có đạo của đời.
3) Cũng như đạo của người: là giới luật xã hội, gia đình; có giới luật xã hội, gia đình, nên mới gọi là người. Giới luật xã hội, gia đình là cải tổ, có sự cải tổ mới là người, có đạo của người.
So precious precepts in life was:
1) Just as Buddhism: are the rules; ordained precepts should new called Sangha release, bhikkhus monks. Precepts of the cooperation, new cooperation is the Sangha, Buddhism.
2) As the direct order of God: that the precepts of the laity; rules in the new so-called gods good goodness lay precepts in the union, with the union of the new gods, director of life.
3) Just as the religion of the people: the social rules, family; rule society, the family, so he called. Social discipline, family reform, the reform was the religion of the people. 
Trong đời mỗi ai cũng đều có kỷ luật. Ví như làm vua phải nhiều giới luật hơn quan chức, quan chức phải nhiều giới luật hơn thường dân, cha mẹ phải luật răn nhiều hơn con cháu ! Ai ai cũng phải như thế, thì người lớn nói người nhỏ mới tuân theo và nghe lời chỉ dạy. Cũng như cha không uống rượu, dạy con kiêng cữ rượu mới được. Vua không sát sanh, mới dạy được người tù tội hiền lương. Quan chức không trộm cắp, thì dân thường mới trong sạch. Thầy dạy đạo (tức là hạng bậc Bồ Tát) không dâm dục, thì học trò học đạo mới trở nên lễ phép và độ lượng. Như vậy thì không ai tranh chấp, chen lấn giới luật với nhau gì cả vậy !
In each one also has a disciplined life. For example, a king have more rules official, officials have more rules than civilians, parents have more children commandment law! Everyone must be so, the adults said the new obey and listen to advice. Just as I do not drink, teach new alcohol abstinence. King did not kill, new teach the prison Virtue. Officials do not steal, the new civilian clean. Teacher directed (ie class Bodhisattvas) not lewd, students learn new religion became polite and generous. Thus, no one disputes, pushing the rules with each other at all! 
Có giới luật, mới không còn phải đám rừng hoang hỗn loạn, thì con người mới sẽ định vị trạng thái tâm thức và sáng trí. Thế nên: Đạo Phật, đạo của bậc Trời, đạo của con người, đều là giới luật. Tăng già, tôn giáo, xã hội, gia đình, là giới luật. Giới luật là hòa bình*, là đạo, là quả. Kết giới luật là kết quả quý báu vô cùng. Vì chúng sanh ở trong một xứ nào mà có đạo, có giới luật mặt đất tốt đẹp, có vị kỷ, đối với nhau nữa. Chừng ấy tức là kẻ thiếu hiểu cho nhau, trao đổi cùng nhau, đâu còn ai đói chết mà không phải gọi là bình yên bên ngoài, bình yên lâu dài mãi mãi, do nhờ sự kết quả là kết giới luật Phật.
There are rules, no longer have to engage in wild confusion, the new man will light the state of mind and location. So: Buddhism, the religion of God order, the director of human, are the rules. Sangha, religious, social, family, discipline. Discipline is peace *, is the direct result. The rule is extremely valuable results. That they were born in a country where religion, good ground rules, selfishness, against each other. As long as it is them who lack understanding for each other, exchange together, where the dead who hunger that is not called external peace, lasting peace forever, so thanks to the results of the Buddhist precepts. 
Với chơn lý ấy, mà thật hành đúng được, thì chừng đó: trong hay ngoài, việc lớn hay nhỏ, hoặc ta hoặc người, với ai, ở đâu, đều cũng thảy được hòa bình hết.
With that of truth, which is strictly true, as long as it: in or out, large or small, or we or people, with whom, where, are also found peace at all. 
Đọc nghe nơi bài nầy, chúng ta xem như là sự hòa bình rất dễ dàng và ít có. Nó dễ dàng là bởi thời kỳ nay, ai cũng đang chán nản giác ngộ, chỉ còn muốn biết học và tu dưỡng đạo đức thôi. Ấy là, nhơn và duyên của "Đời đạo đức", nơi "Xứ thiên đường", quốc độ Phật đã kết tượng, hay là giáo lý đại đồng sắp đang thành lập đó, và nó ít là bởi xưa nay thế giới chiến tranh văn minh cũng ít có. Cõi đời biến thành đạo đức ít có, là cũng bởi xưa nay ít có ai chịu biết rõ chính mình, biết thông cảm cho người, theo lý lẽ : "trăm việc trăm nên" ! ; nên để phải mãi loạn rối vì nhau. Phần đông chúng ta là chỉ ngó bên ngoài, mà quên hẵn bề trong. Cũng như người kia mãi lo toan tìm cách tranh đua và đối sánh hơn hoặc thua bằng tay chân cửa miệng với bề ngoài, để mong tạo sắm: đồ vật tiện dụng, nhà để cư ngụ, đồ trang phục để ăn mặc và chưng diện, nhưng lại quên hẳn chứng bệnh trong mình, vì vậy mà họ phải bị chết thân bỏ của, nên hồn oan thêm uất hận.
Read hear in this article, we considered a very easy and at peace there. It is easy by this period, everyone is depressed enlightenment, just want to know and morally only. Namely, mercy and grace of the "ethical life" , where the "Land of Paradise", International Buddha statue, or the universal teachings about being established, and it is less because of this ancient world war documents proving less. Moral glory becomes less, is also because of this ancient little one would know yourself, compassion for people, according to the argument: "hundred percent should"! ; Should to be forever disorder trouble since. Most of us are just looking outside, but forget the inside. As well as other sales and worries trying to emulate and matching or lost by the mouth hands and feet to the surface, hoping to create shop: handy items, home to live, clothes to dress and dress but forgotten in his illness, so that they have killed themselves out of the, so unfairly added Wrath soul. 
Ngay như trong xứ nầy cũng thế, nếu lo* lắng "bình" được nước ngoài, thì bên trong chắc đã chết với nhau hết rồi, đâu còn có ai sống sót ngày mai. Chính hiện nay, chúng ta xét xem kỹ lại, thì mới biết là trong xứ đang nội loạn bất hoà với nhau, chớ giặc giã ngoại xâm đâu có thấy mà tính toán, lo âu... "bình" !
Even in this country, too, if you're worried, "average" is foreign*, the inside must have die together all gone, where did anyone survive tomorrow. Today, we look carefully, they said they are in the land are internal disorders at loggerheads with each other, do not leave foreign invaders can not see that calculated, anxiety ..." Normal" !
Kìa như trong tâm của chính ta không định và ý chẳng hòa, thì thân thể chẳng bình yên. Cũng giống như, trong thân thể chẳng điều hòa, thì bên ngoài ta sẽ không bình yên với ai, và cũng chẳng ai chịu bình yên với ta hết.
Look in your own mind does not and will not mix, the body does not peaceful. Like, the body can not regulate, then the outside will not be peace with anyone, and no one is in peace with us all.
HÒA BÌNH V (hay GIỚI LUẬT) PEACE V (or rules)
HỎI: Có hòa bình chăng?
QUESTION: Is there peace?
ĐÁP: Chỉ có đạo đức mới có hòa bình, bằng không đạo đức thì chẳng có hòa bình, mà là những hòa bình tạm dối, không bền chặt thật.
ANSWER: Only the new ethics of peace, with no morals, no peace, but the temporary peace lies, not real strong.
1)Nghĩ xét lại, mặc dầu chúng ta muốn không hòa bình đi nữa, nhưng lâu sau khi hết sức không còn chiến tranh nổi được, thì cũng phải đến lúc hòa bình ngưng tạm, chớ sức đâu mà lại kéo dài thêm mãi ! Vậy thì, trong cái kia là đang có sẵn chứa cái khác vậy mà !
1)Think reviewed, although we want peace not go anymore, but as long as the best war is no longer well-being, peace, it must be time to stop temporarily, not strength, which might be extended forever! So, the other is available containing the other way!
Chính chiến tranh của nước này với những nước kia, có ra là bởi do trong nước này, trong xã hội không có giới luật, ví như cái vỏ trái thúi dơ nên người ta mới nắn nhồi sửa chữa.
The country's war with other countries, it is by by in this country, in the society does not have rules, such as crustal punched That's why it's the myocardial repair.
Cũng không khác nào, bởi Tăng già chia rẽ, không giới luật, hoặc thực hành sai trái, nghĩa là: không thiện lành trong sạch, như hột giống vỡ và hư hại*, thì các tông đồ giáo hội của cư sĩ, hay tức là ruột cơm của trái cây, mới phải bóp chặt lọc cho dính lại: lột áo Tăng già và Giáo hội; ấy không phải vì ghét giận, hoặc áp chế độc tài, mà là vì sự quý trọng trợ giúp Tăng già và Giáo hội, ủng hộ chỉnh đốn, để tôn Tăng già và Giáo hội lên cao, cho có bước chân của các tông giáo tiến lên, cùng tiếp nối dấu chân đi "hóa duyên", (tức là đi hành đạo và truyền bá tư tưởng giáo lý của Phật dạy !) Ấy là ruột của trái cây bao trùm che kín cho hột giống, hột giống có ra do ruột của trái cây, bởi ruột là để nuôi hột giống, nên bổn phận tông giáo của cư gia, hộ pháp Tăng già: là phải nên như thế đó !
Nor any other, divided by the Sangha, not the rule, or practice is wrong, that is: not pure goodness, as the seeds of breakage and damage *, the apostolic church of the laity, or ie rice bowel of fruit, new squeeze filter for stick: stripped shirt Sangha and Church;'s not because hate anger, or oppressive dictatorship, which is important because you help the Sangha and the Buddhist Assembly support regulate, to worship the Sangha and the Church, for the footsteps of the total advance, and followed footprints "alms", (ie, practice and propagate ideas teachings of the Buddha!) This is the guts of the fruit covers cover for the seeds, the seeds produced by the intestine of the fruit, because the intestine is to feed the seeds, so the duty apostolic teachings of homes, protective Sangha: should be like that!
2) Cũng giống như, bởi Tôn giáo của cư gia phân chia, không giới luật hoặc thực hành sai trái, nghĩa là: không thiện lành trong sạch, ruột bị vỡ và hư hại*, thì các gia đình xã hội trong xứ, ví như là cái vỏ phải bóp chặt, tinh lọc và nhồi nắn cho nó kết dính lại hoặc như là đốt bàn thờ tôn giáo; ấy không phải vì ghét giận, hoặc áp chế độc tài, mà là vì sự quý trọng, trợ giúp tôn giáo của cư gia; ủng hộ chỉnh đốn, để đưa tôn giáo lên vị trí cao hơn, cho có bước chân người xã hội tiến lên, cùng nối tiếp dấu chân đi và mãi đi "hóa duyên" ! Ấy vậy, vỏ của trái cây, sẽ bao thịt cơm, thịt cơm là do vỏ của trái cây bao bọc và nuôi dưỡng, nên bổn phận xã hội hộ pháp thuộc tôn giáo của cư gia: là phải nên như thế ! 
2) The same, by Religion of homes division, not the rule or practice is wrong, that is: not pure kindness, intestinal rupture and damage *, the social family of origin, such as to squeeze the shell, refined and stuffed bent it to stick or as burning religious altar;'s not because of hate anger, or oppressive dictator, but because of the respect, support religious homes; corrective support, to bring religion to a higher position, to step forward social, serial same footprint and forever "alms"! Yet, the shell of the fruit, will include rice, meat, rice is by the skin of fruit wrapped and nurturing, so guardian of social duty of religion of homes: should be like!
3) Xã hội cũng y như vậy, bởi xã hội rối loạn và chia ly, không giới luật, hoặc hành sai, nghĩa là: không thiện lành trong sạch, như cái vỏ vỡ và hư hại*, thì các nước ngoài ví như bàn tay, mới phải bóp chặt lọc dính lại, đàn áp phá sản xã hội ! Ấy không phải vì ghét, giận, hoặc áp chế độc tài, mà là vì sự quý kỉnh trợ giúp xã hội, ủng hộ chỉnh đốn, để tôn xã hội lên cao hơn, cho có bước chân của các nước tiến lên, cùng nối tiếp dấu chân đó thôi ! Ấy là bàn tay bao nắm vỏ, vỏ có ra do bàn tay, bởi bàn tay là nuôi vỏ, nên bổn phận các nước hộ pháp xã hội, là phải như thế ! Chính là họ phải sửa đổi xoay chiều cho nhau.
3) Social and likewise, by social disorder and separation, not the rule, or wrong, that is: not pure goodness, as the shell burst and damage *, such as foreign hand, the new filter to be squeezed stick, the social repression bankruptcy! Was not because of hate, anger, or oppressive dictator, but because of the unprecedented socio help, support corrective, to respect the higher society, for the footsteps of the country forward, to join followed footprints! It is the hand which holds the shell, the shell by hand, by hand feed the shell, so the duty social guardian, the right to do so! Is that they have to modify each AC.
Ấy vậy, mới biết rằng: tại bởi người ta chưa giác ngộ lo sợ, chớ bàn tay là sanh vỏ, vỏ là sanh ruột, ruột là sanh hột, từ dưới lên, từ ngoài sanh vào, từ bàn tay đến hột, là phải như thế! Bàn tay ngoài tuy lớn, hột trong tuy nhỏ, mà mục đích của bàn tay, là để đến với hột: Nghĩa là các nước nhân loại chung, ai ai rồi cũng đến với đạo đức làm Tăng và Ni sư. Các vị Tăng và Ni sư là hột giống, là cái có của chúng sanh. Nhưng bởi bên trong hột, Tăng và Ni sư chưa có hoặc hư bể, nên bàn tay phải bắt từ ngoài bao nắm tạo sanh vào! Chớ nếu bên trong đã tốt đẹp rồi, hột đã chắc tròn liền, là hột làm của cho ruột: là vỏ làm của cho tay, thì bàn tay đâu có nắm bóp nắn nhồi chi nữa, mà không phải là hòa bình, là hòa hiệp, thì sẽ bình yên.
Yet, know that: by unenlightened people fear, do not hand being the shell, the shell is being gut, intestine was born seeds, from the bottom up, from the foreign born, from the hand to the beads, is right to do so! Hand out large but seeds are small, but the purpose of the hand, is to come with beads: That is the common humanity, everyone and also to the moral as monks and nuns. The monks and nuns are the seeds, is that of being. But by the side of the seed, monks and nuns not damaged or broken, should start from the outer right hand came to birth in! Do not if the inside was nice and, round seeds was sure immediately, beads made of intestines: casing made of hand, where the hand holding wallet stuffed bent of nothing, which is not peace, is agreements, there is peace.
Thế nên, mới phải gọi đời là lẽ sống chung tu học, càng nhiều thiện lành trong sạch, có giới Luật, của từng lớp một như nhau, là báu quý tốt đẹp lắm. Còn ai không kỷ luật là tất nhiên phải bị tai nạn sợ sệt, vì tưởng sai, lầm hiểu.
And that's why, to call life is probably common practice, more wholesome clean, having the same laws of each class, is very nice precious treasure. Who does not discipline is of course accident fear, because the wrong idea, wrong understanding.
Có biết rõ như vậy, mới thấy ra võ khí sức lực của trong đời, là chỉ dùng phòng ngừa sự thất luật, cùng việc bất ngờ thôi, chớ hòa bình là ở tại nơi giới luật đạo đức, nếu ai đem chỉ ra bằng lời nói rõ rệt, là sẽ nên được việc!
Having known this, see the weapons strength in life, law is only used to prevent the loss, and the amazing time, peace is the in where moral precepts, if someone brought out by distinct words, is going to work!
Kìa bởi lời nói đạo lý chỉ đúng ra kết quả, nên xưa kia vua Nghiêu, vua Thuấn, ở chòi lợp bằng tranh và vách lá, mà dạy được thiên hạ khắp xứ phục tùng! Như vị Tăng Ni sư là hột giống, bên trong không danh lợi, mà dạy đạo cho các nước khác như bàn tay ở bên ngoài. Khỏi phải có lầu đài, thành quách, cung điện nguy nga cũng được; vì ở nơi đó thì lẽ phải, khó nói ra. Đã ít ai chịu tin nghe theo, mà còn bị mang tai tiếng, sẽ có kẻ gọi là: thất đức tổn hại cho nhân loại là vậy.
Behold by words only true moral results, the ancient king Yao, Shun, huts with thatch roofing and wall sheets, which taught the galaxy across the country to submit! As monks are seeds that, within the fame, that teach other countries such as the hand on the outside. Needless to palaces, fortresses, magnificent palaces; than where it is supposed to, hard to say. Few would listen to, but also bring notoriety, will someone call: - virtue harm to humanity is the same.
Thế thì nào phải tài trí đức hạnh, há rằng chỉ ở bên ngoài!
So to intellectual virtue, open that outside!
Nhưng than ơi ! trong đời, chúng ta nhìn xem kỹ lại, đâu là người áo vá ba manh làm bằng những mảnh vá của vải vụn, được ngồi chơi giữa nhóm đông xã hội, để chung bàn định về sự hạnh phúc của toàn dân. Bởi nếu những ai chưa từng gần gũi với chúng sanh nạn khổ, chưa biết cái khổ nhân loại, mà lại lo việc giải khổ cho mọi người; lãng quên rằng: mình đang sướng, vui, chà đạp trên cái khổ của "thiên hạ", thì lời nói: "chúng sanh là bình đẳng, dân chúng là gốc của xã hội", e ngại là có khi sai lạc. 
But alas! in life, we look it over, where is the three-piece patch jacket patches made ​​of rags, was sitting between social groups, for the common goals of the happiness of the entire people. Because if anyone ever closer to being victims of suffering, not knowing the suffering humanity, that the care of our suffering people; forgotten that he was happy, happy, trampling on the suffering of the "lower natural", the words "equal beings, we are the original people of the society", is sometimes afraid misleading.
Cũng vì thế mà việc rối của đời, là ai cũng chán nản quá, lắm kẻ chỉ còn muốn nhắm mắt chết ngủ nghỉ thôi, vì sớm muộn gì ai cũng phải chết, mà cho rằng: ai giết hại sao cũng được, bởi biết đâu rằng: tại bản thân mình giết và mưu hại đến các loài thú, cỏ, cây xưa nay nhiều quá, là nay phải vui lòng chịu quả báo đền tội, mà than rằng: trong đời chúng sanh vẫn còn mê muội.
Hence the confusion of life, who is also depressed too, so just want to close your eyes dead sleep alone, because sooner or later everyone has to die, but that: anyone killing whatever, by know Where that: at myself killed and attempted to harm the animals, grass, too much of this ancient, this is kindly bear fruit of penance, but lamented that: life beings still confused.
HOÀ BÌNH VI ; PEACE VI
Hỏi: Chiến tranh có từ đâu?
Question: War from?
Đáp:
1) Sở dĩ có chiến tranh, là bởi trong đời sống có thu thuế má và thuế vụ. Chiến tranh là để giành phần thu thuế má và thuế vụ, chớ nếu các cái ấy không có, thì tranh đấu để ích lợi gì?
Answer:
1) The reason for the war, is by in life with the collection of taxes and tax. War is to win the income tax and tax, if this had not been there, fighting for benefits?
Kìa như khi xưa, nhà vua Nghiêu, Thuấn, bản chiêu mộ có tự người ghi tên, sổ lạc quyên có tự người ký sổ, khởi việc làm có tự người giúp công, thảy đều tự lòng người phát tâm, chớ không hề ép buộc, nên không hay sanh trái nghịch, và cũng chẳng ai đua tranh giành lấn việc làm: vì nếu mục đích phải, là sẽ tự có lòng người phụ trợ, do đó mà trong thế giới của chúng sanh chung, mới đặng nên có chỗ thái bình, thái bình nhờ nơi bình đẳng, vì ai nấy cũng như nhau.
Behold as it used to be, King Yao, Shun, a recruit who write their names, optimistic book offers self-signed book, launch self-employment help, all come from the thought of the mind, no pressure optional, or not being contrary, and no one contested race crowd: because if the purpose, that it was self-supporting heart, so that common in the world of living beings, all forms should be where peace, peace through equality, since everyone is the same.
2) Xưa kia, người sĩ hiền đạo đức như là cái đầu, nông phu là cái bụng, người làm công thợ là cái tay, người thương mãi là cái chân, ấy tức như môt thân hình: đầu trên chân dưới, tôn thờ đạo đức làm cái đầu, hạ dẹp tham muốn làm cái chân, thì thân hình xuôi thuận; thế mà về sau trái lại, người ta tôn sùng cái muốn tham lam của người thương mãi lên cao, hạ dẹp người đạo đức sĩ hiền xuống thấp, cũng như thân người lộn ngược, cái chân thì ở trên, cái đầu thì lộn ngược ở dưới, tay của người công thợ quơ quào; vì đó mà ở ngoài chợ thì giới thương gia áp chế giới sĩ hiền, ở trong xóm thì người công thợ hiếp đáp người nông phu, khiến nên đầu ruột lộn nhào, bàn chân ngất nghểu, đứng đi không đặng, lại bị lún ngộp chìm sâu, sanh ra khổ sở hoạn nạn.
2) In the past, people who as head of ethics, the farmer is the belly, the workers are the hands, the commercial leg, was that as a body: the head on the lower leg, worship moral head, lowering up the desire to do the legs, the body down upon; later that on the contrary, people worship the greedy want to trade up, down up ethical people who calm down low, as well as the body upside down, legs above the head is upside down at the bottom, the hands of the workers scrambling; than that of the market, merchants oppressive gender artists and sages, in the neighborhood the person bullying people farmer workers, should make flying intestines, foot clam fainting, stand away Not being, again sunk overwhelmed sinking of deep, born suffering affliction.
Vậy muốn được bình yên, thì trước hết phải hạ dẹp lòng thương mãi mong muốn tham lam, như chân kia đã được đứng xuống, tay của người công thợ chổi đất đi lên, buông lìa ác vật. Để cho trong đời sống có được: giới sĩ hiền, nông phu, công nhân, và thương mãi sẽ như thân hình xuôi thuận: cái đầu ở trên, cái chân ở dưới; chân đứng trên mặt đất và đầu đội trời mà đi trên vật chất, mà đứng dưới tinh thần, thì mới mong sanh chúng hòa bình yên ổn và thái bình cho dân chúng.
So to be safe, we must first lower your desired commercial pleasing greedy, like the other foot was standing down, hand of soil mechanic brush going up, let off evil things. Let life get: presented Dr. sage, farmer, labor, and commerce will be as down upon the body: the head above and the leg below; standing on the ground and wearing a sky that goes on material, which stand in the spirit of peace, new hope born them calm and peace to the people.
3) Kìa như người xưa, lý lẽ của sống và ăn của người già, người lớn và trẻ nhỏ thì khác nhau: trẻ nhỏ sống và ăn cho xác thân vật chất, cái ác; người lớn sống và ăn bằng cái lý trí, tinh thần, lý lẽ thiện lành của họ; người già sống và ăn bằng lý lẽ: tâm chân thành đạo đức trong sạch của họ.
3) Look like the ancient, living and dining arguments of the elderly, adults and children are different: children living and eating for the physical body, the evil; adults live and eat with the rational, spiritual goodness of their arguments, the elderly live and eat with the argument: sincerity of their moral purity.
Nhưng nếu khi nào, người già mà còn sống và ăn theo lý lẽ thiện; người lớn mà sống và ăn theo cái ác, thì trẻ nhỏ bảo chúng nó: hãy sống và ăn theo lý lẽ trong sạch, làm sao đặng nên ! Vậy, chẳng phải là ba hạng chiến tranh nhau. Ông già giết người lớn, người lớn làm hại trẻ nhỏ, trẻ nhỏ giết hại ông già, thật rất uổng mạng sống của con người và oan ức cho lớp người dưới, bởi kẻ bề trên đã đi ngược nghịch, mà bảo phải hòa bình với nhau làm sao cho được vậy.
But if any, that elderly people live and eat good reason; adults that live and feed on the evil, the children tell them: live and eat pure reason, how unto it! So, there must be three different class warfare. The old man killed adults, adults harming children, children killing the old man, it is worthwhile human life and unjustly for the lower classes, by superiors who have come back negative, which should make peace together how to be so.
4) Còn đây là sự tương đối của người nghèo và người giàu!
4) What is the relative of the poor and the rich!
Một người kia may mắn, gặp sanh nơi đất tốt, trúng mùa, nhân duyên và cảnh ngộ cho họ sự giàu có, vậy nên của cải nhà ai no ấm và dư thừa thì nhà của người ấy hưởng. A lucky man, having being good ground, a good crop, and the plight of conditions for their wealth, so the wealth and prosperity of one is the excess of the person entitled ; Còn người khác không may mắn, gặp đất xấu thất mùa, nhân duyên và cảnh ngộ khiến cho họ nghèo, nên phải góp sức lại, sớt chia và cứu trợ cùng nhau cho qua lúc nghèo khổ và thiếu hụt, ấy tức là do cảnh ngộ khác nhau, khó ai mà theo cảnh ngộ và trạng thái của người khác. And others not so lucky, having lost season, poor soil, and the plight of conditions make them poor, should not contribute to, and share scratched together for relief through poverty and lack of time, because it means different circumstances, hardly anyone but the plight and status of others. Chúng sanh trong đời, có nhiều hạng bậc. Do vậy mà, sự hiểu biết của họ không đồng nhất như nhau; khác nào như trong trường học có nhiều lớp và nhiều cấp độ của học sinh khác nhau, ai có trình độ nào thì học lớp nấy, phải đâu là tất cả, mà chỉ có học một cấp độ của một người, như một hạng bậc được. Beings in life, there are many kinds of levels. Consequently, their understanding is not the same uniform, as in any other school has many layers and levels of different students, who are qualified to the class, where is all right, learned that only one level of a person, such as a grade level is. Ví như trong đời, có một người giàu sang nào đó, mà áp chế một người nghèo hèn khác...chao ơi ! Cũng là chỉ riêng từng người đó với nhau, chớ phải đâu hết thảy bậc sang giàu là ác quấy; còn người nghèo nào gian xảo là cũng sẽ có riêng từng người là gian xảo, chớ phải đâu hết thảy ai nghèo là càng bậy. Such as in life, there is a certain wealth, which oppress the poor one another ... Alas! It is only together that individually, do not have anywhere to rank all the evil harass rich, while the poor that is shifty individual will also have a crafty person, do not have one where poverty is all the more nonsense. Vậy là, sự xung đột ấy có xảy ra, là cũng phải do riêng từng người ấy với nhau, chớ phải đâu kẻ ở ngoài hay bên trong mà đi bênh vực chủ nghĩa*, để hại lây với nhau làm chi cho khổ nhọc. So, the conflicts that have occurred, is also due to each individual person, who do not have anywhere outside or inside the area that goes defended tenet *, to spread the damage done to each other hardships.
Có xét như thế, mới thấy ra chiến tranh nguồn gốc*: không thù hận, vô lý là bởi sự thiếu hiểu tin lầm, vì mãi ở xa nhau, chưa biết ra sao lẽ phải sự thật của nhau, thiếu thân cận thương yêu, nên mới phải dễ dàng vì nhau xích mích.
Having considered this, the new found war source*: not hatred, absurd by the lack of information wrong, because forever stay away from each other, do not know, how should the truth of each other, the lack of close to love, new so easy because each friction.
5) Mà biết đâu rằng: chiến tranh ấy, chẳng là nghiệp báo của chúng sanh chung, đã do quá khứ hoặc hiện tại là nguyên nhân; vì thân, miệng và ý, đã mãi rủa chửi và vọng ngôn dối trá, chém, đâm, đánh, đập, tánh ác đã thành thói quen, làm gương xấu, gây hận, khiến nên lòng ngã mạn và ái lực nâng cao, nên đã chấp nhận khư khư nơi danh từ của giáo lý, của nghiệp ác mây che. Chẳng nhận thấy ra đạo Phật là con đường lẽ phải có một: bài học thì phải đổi thay mãi, các lớp tuy nhiều nhưng đều vẫn chung một trường, cùng chung một sự học, là phải tiến lên, để gặp chung nơi lớp trên hơn nữa, mà bỏ hết, không còn đem theo cái biết của lớp dưới nữa vậy.
5) But maybe that's war, not the general karma of living beings, has been due to past or present is the cause, because the body, speech and mind that has ever cursed cursing and deceit expectations language, slash, stabbing, hitting, beating, evil nature has a habit, offend, provoke, which should feel pride and affinity enhanced pat should have accepted the doctrine where the noun, clouds of evil deeds. Did notice that Buddhism is supposed to be a way: lessons must be changed forever, but many classes are still common but a school, a school together, is to move forward, to meet general class where the moreover, that give off, no longer carry the more so that the bottom layer.
6) Sự chiến tranh với nhau ấy, có khác nào như buổi mới tựu trường của những học trò mỗi năm học mới, như mới gặp nhau nơi trường học lần thứ nhất, nên ngơ ngác lạ lùng, lại còn quen tánh cũ : buông lung, tranh đua, bon chen và giành lấn...trong lúc chưa đến giờ học, lớp học chưa sắp xếp để phân biệt, và cũng chưa hiểu mục đích của việc học là gì cả vậy ! 
6) The war with each other, there are the other new-school as the pupils of the new school year, as the school where they met the first time, so strangely bewildered, even old familiar nature: let loose, compete, and win the crowd squeezed ... not in school during class, not arranged to distinguish, and also do not understand the purpose of this course is nothing!
Thế nên, cần nhận biết rằng: Đời là trường học, thế giới chúng sanh chung: ấy là học trò; trường học có yên bình là do thầy giáo, mọi người đều được hiểu biết mục đích: của cái biết là học, của cái linh là tu, của cái sống là tạm sống chung nhau; đang ở trong trường học với nhau, cùng học là để cho được sáng suốt, hiền lương và khỏi khổ vậy ; Therefore, it is necessary to recognize that life is a school, general beings world: he was a pupil; Schools have peace is because teachers, people are understanding the purpose: the study of the knowledge, of the religious spirit is, of what life is temporarily living together; are in school together, and learning is to be wise, Virtue and from this suffering. Thật như thế, trong đời mà chúng sanh được biết mình đang là học trò, và hiểu rõ công lý: biết sợ tội lỗi, đừng bắt buộc và bảo rằng: kẻ khác là phải sợ mình, đừng làm tội khổ, chết người !...Do vậy mà phát sanh ra điều vay trả !...có học, biết đạo đức, ắt là hòa bình nhau mãi, ấy là tốt đẹp, quý báu và hay hơn hết thảy vậy ; It's like, in my life, beings known he was a student, and understanding of justice: fear of sin, not mandatory, and said to be afraid of others as yourself, do not curse, deadly! ... Thus it arises out loans to pay! ... educated, know the moral, the same must surely be peace forever, that is good, precious and better than all that.
CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH VII
PEACE PRAYER VII
Tổ sư Minh Đăng Quang ; Patriarch Minh Dang Quang.
Xem nơi trang : +> Nghi Thức Cầu Siêu  
(Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn !)
(Meditation, be still is, looking at the swastika!)
Văn bản gốc (đang điều chỉnh)
HÒA BÌNH  
(Đoàn "Du già Tăng Lữ")
Hòa bình
Trang 831-851 (Chơn lý số 56)
HÒA BÌNH I 
a) Người ở đời: chia rẽ ! Từng nhóm, khối xã hội, gia đình, và cá nhân tư kỷ, do đó, mới có thảm họa, chiến tranh.
b) Chúng tôi sanh trong thời loạn, thấy cảnh thương tâm, mong tìm phương cứu chữa, mới nhận thấy ra rằng: Lẽ sống ở đời, không ai là ích kỷ cho riêng mình, tức là cá nhân tư kỷ, mà được ! Vì là, nào ai có th t sng riêng bit ly mình, mà không cn nương nh nơi tt c ? Chính thân ta đây, đã do biết bao người tạo sanh và nuôi dưỡng: Một điểm tinh túy của cha và một chút huyết mẹ, hòa hiệp mà tạo thành hình hài, từ lúc lọt lòng, đã chịu ơn về mọi thứ: Thức ăn, sự mặc, chỗ ở, thuốc men, các việc nhu cầu .v.v. nào phải chỉ một vài người đảm nhận? Muôn loài và vn vt chung quanh ta lúc nào cũng nâng đ và đùm bc, ta là k quá nh nhen, đang xin nh nơi tt c, mà mi người trong chúng ta không ai t mình có sn món chi được vy.
c) Ta là tt c, tt c là ta, ta sng cho tt c, tt c sng cho ta; tiếng "ta" đây là tt c, đó là chơn lý vũ trKẻ thực hành theo đạo đức của Chơn lý chí nguyện, gọi là Khất sĩ ! Theo nghĩa ca Hán Vit " Kht" có nghĩa là ăn xin. Theo nghĩa Hán Vit " Sĩ" có nghĩa là hc trò. Đi xin ăn ri li cho. Hc xong ri li dy. "Ăn xin" thc phm ca b thí , đ nuôi thân tm sng, "B thí" nghĩa là cho s thin-lành và phước đc, đ bo tn s sng lâu dài, bn vng. "Hc" bng cách lượm nht các phương pháp khp nơi, rút ta nhiu kinh nghim. (Trang 831). 
"Dy" nghĩa là đem kết qu thc hành ca kinh nghim, mà dy li cho người ! Cái xin, cái hc, cái dy, và cái cho, hai phương pháp nương ta ln nhau, m ra mt con đường mi sáng ln cho tt c, nhng k v sau tiến bước. Con đường ấy, kêu là con đường "đạo". Đạo lý của sự sống: là xin nhau sống chung; đạo lý của "cái thức" của sự hiểu biết là học chung; đạo lý của "cái linh" là tu chung .
d) Đo đây ! Là chơn lý vũ tr ca chúng sanh, ch không phi là mt tôn giáo riêng tư. K sng đúng theo chơn lý, thì kết qu rt ráo: giác ng hay gi là Pht, theo tiếng thông thường cũng kêu là đo Pht. Kht sĩ chúng tôi thc hành: ni truyn chánh pháp ca Pht Thích Ca Mâu Ni, xut hin nơi x Vit Nam này, vi mc đích c gng noi theo gương Pht, thay Pht đơn, và đ đơn đáp nghĩa cho chúng sanh trong muôn vàn mà ch có mt, đang thi kh nn, ri lon, và phân tán.
đ) Những phần đặc sắc của Giáo Pháp Khất Sĩ là:
1.- KHÔNG!  CHUNG TRONG ĐI V CH 
Một khi: xuất gia nhập đạo! Kht Sĩ không còn tr li cnh đi, tc là không đi vào nhà ca người trn thế, mà phi nhp chúng hi ca Tăng già, đi đi mãi, gii thoát ch , không  mt nơi nht đnh. Đo tràng Giáo hy là cõi Cc Lc, không còn tiếng kh, nh Gii Lut Pht bao vây, lp thành cnh gii thanh tnh trang nghiêm. Người người đu ci b hết phin não nơi bên ngoài, vào trong đó là quyết chí cn tu cho đc qu đo. Vì vậy, nơi đó đã chọn lọc những bậc hiền nhân minh triết, sống chung nhau muôn người như một. (Phép Tăng sư, chẳng lìa đoàn)...và nhờ sức oai thần hiệp chúng, mà mỗi người đều tiến hoá rất mau.
2. Không bận tâm về: VẤN ĐỀ ĂN MẶC
Người Khất Sĩ: mỗi ngày ăn một bữa ngọ chay, khất thực nuôi sống thân mình. Mỗi năm thay một bộ ba áo, do người thiện tâm bố thí, giải thoát được vấn đề ăn mặc, không cất dành, chẳng chứa để. Ngày qua ngày, thong th rnh rang, tâm trí không tham lam lưu gi, đ tu tnh tham thin và nhp đnh.
3.- KHÔNG TIN
Kht sĩ không được gi tin, bc, vàng, đ quý giá. Chính vì tin, bc đã làm cho con người phân bit ra: k giàu sang và người nghèo hèn, tôn ti, và giai cp. Bởi sự chưng diện xa hoa, tốn xài, phung phí, mượn nơi vật chất: cung phụng cho sắc thân mình, nổi bật lên trên những sắc thân khác. Ly làm hãnh din ca s cao sang sung sướng tt đẹp, gic lòng tham mun, sanh s đấu tranh, chiếm đot cho li lc thuc v mình. Đó là nguyên nhân bt bình đẳng  đời, và do đó to sanh ra biết bao ti li. Phương pháp ging dy ca Kht sĩ tr dit lòng tham, trước nht là s ri b gia đình, ct đứt s luyến ái tình dc, buông b hết s nghip ca mình. Bng lc và quyn li tư riêng mà mi người đều có phn th hưởng, nay đem ra b thí cho đời tt c mt ln. Ra đi không đem theo mảy bợn vật chất trong người, và trọn đời không biết đến tiền, bạc, vàng, của quý. Để được nhẹ mình, trong sạch và bay cao. 
 4. BÌNH ĐẲNG VÀ KHÔNG CAI TR
Cõi bình đẳng v sc thân, không ai hơn kém, ch dùng đức hnh làm cây thước, để đo trình độ thp cao. Trong đạo c thy s sng như nhau, mt tiếng Kht Sĩ, Tỳ Kheo như nhau. Cõi không có các hình pht, không quyn hành, không cai tr, ch có mt s dy, mà tt c được bình yên.
e) Gia lúc cõi đời là chết kh, Kht Sĩ là cht nha sng, gn lin các khi chia r riêng tưKhất Sĩ là con đường của chơn lý vũ trụ, đúng theo trung đạo ánh sáng, không thiên lệch về một bên bờ lề nào, và Khất Sĩ, Tỳ Kheo là tượng trưng cho giáo lý đại đồng. 
Cái sống là đang cùng sống chung.
Cái biết là đang học chung.
Cái linh là đang tu dưỡng chung.
Cả thảy chúng sanh là Khất Sĩ, Tỳ Kheo xin học và tu chung; tạm sống đổi thay mãi, đi tới hoài, không chỗ nơi an trụ, để tiến tới cảnh toàn giác, toàn năng, toàn sống, toàn tu; hoàn toàn vắng lặng, tự nhiên bất diệt của đạo đức vũ trụ.
Đoàn "Du Hành Tăng Lữ", Khất Sĩ là chúng sanh chung, có ra là do nhân duyên và cảnh ngộ, noi theo Chơn lý vũ trụ, để tiến đến Niết bàn! Là con đường đạo đức, không đứng nơi nhơn loi, cũng chng  gia thiên đường, không phi nhn riêng mình là gia đình, xã hi, thế gii chng loi nào. Mục đích giải thoát, Chánh đẳng Chánh giác, sống chung tu học cho mình và tất cả, mong đem lại Niết bàn hiện tại, hơn là cảnh nhơn loại.
g) Giáo lý Khất Sĩ phải là tiếng chuông sự cảnh tỉnh, ngân nga vang dội, gọi thức quần sanh, kêu khuyên người trí, "tiếp rước và độ dẫn" kẻ hiền. Do đó mà có các cuc đi du hành, sau khi đã giác ng, s lan dn ra các x sBan đầu đi chung quanh miền nam Việt Nam; kế đó lần ra miền Trung, miền Bắc, cùng khắp cõi Đông Dương, nếu có con đường thuận tiện. Và Giáo hội sẽ đi với số đông, y như đức Phật và Tăng chúng ngày xưa, đi hành đạo, khắp các xứ ngoài nữa.
Giáo hội không thâu nhận riêng người tại gia cư sĩ, làm bổn đạo, tín đồ của mình; chỉ "tiếp rước và độ dẫn" : những kẻ hữu duyên đủ thiện căn phước đức, xuất gia và gia nhập đạo làm Tăng.
Sự ích lợi quý báu nhất của đoàn Du hành Tăng già , sẽ là gương mẫu hiệp hòa, sống chung làm một và bình đẳng không tranh giành, dính liền tất cả, bằng sự đoạn lìa tham lam, dứt trừ điều ác. Hột giống ấy quyết sẽ phải kết quả Niết bàn, giải thoát sự chết khổ cho sanh loại vậy.
5. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH : ĐẠO ĐỨC HẰNG NGÀY
1. Chiều 5 giờ tới 7 giờ sáng, tu dưỡng thanh tịnh ngủ nghỉ, hoặc dưới gốc cây vườn rừng, hoặc chùa, miếu, hang, lều trại, tùy theo phương tiện.
2. Sm mai kht thc theo đường dài hoc nơi xóm làng, thành th.
3. Bui trưa độ cơm.
4. Xế chiu thuyết pháp, ging đạo, cho t chúng.
5. Đi đến mỗi nơi, trình sổ sách Giáo Hội "Du hành Tăng lữ" và chương trình cho nhà đương quyền ở tại đó.
6. Tuỳ tiện dọc đường, giúp ích pháp thí cho những sự bất hòa, những nơi nhóm đông hữu sự, cùng xin phép giảng đạo, khuyến tu các nơi bệnh viện, nhà lao, công sở, các nhà đương quyền thời cuộc, tông  giáo và đảng phái .v.v…
Tóm lại: Các sự tu học giúp ích cho người, cho bản thân mình, việc chi thiện lành trong sạch, đều có thể làm được, trong khi gặp gỡ. Ấy! tức là thực hiện, sống chung tu học, quán xét hạnh phúc của chung, mà xin học lẫn nhau, y theo Chơn lý vũ trụ và đạo Phật (phận sự của Tăng Già Khất Sĩ xuất gia, giải thoát, là đạo Niết bàn). Đó là sự thật hành pháp giải thoát, lý thuyết trung đạo, noi theo kinh điển, giới luật, luận giảng ; Pháp bảo Tam tạng, của từ xưa chư Phật dạy, là: “ Nên phải tập sống chung, tu học”
HOÀ BÌNH II
Thành kính: gi đến chư Tăng sư, Đại Đức!
Nghiệp quả của chúng sanh, ngày nay đáp đền, vay trả, cũng gần xong. Phận sự: Chánh đẳng Chánh giác của Tăng, Ni sư là không nên để cho người đời, tạo vay thêm trở lại. L y, nên chúng ta cn phi giác ng cho vy ! V li, nhân duyên , trình độ ca chúng sanh đối vi đạo Pht, nay đã đến lúc hp thi. Vậy chúng ta trước, là phải nên lập đạo, sau đó sẽ cứu độ đời, thì mới mong được tránh khỏi xấu hổ danh phận Phật tử.
Nghĩ rằng: bấy lâu nay, đạo Phật ví như cái bát bị vỡ, nó chẳng còn nguyên lành, giới luật phân chia, không còn Giáo hội. Do đó, mà ai cũng là đạo Pht, ai cũng Tăng già, k ging ba phn, người ging by phn ! Làm cho ngoại khách, xem vào như là trong cõi đời chưa hề có Tăng sư, cùng đạo Phật, nên mới phải phân sanh tông giáo. Ri biết đâu mai kia, chiến tranh hn lon, đảng phái, ch nghĩa, s không n vì k tu dưỡng ng ngh, chng y đá ngc t chng còn, thì còn chi na là ta, người, Tăng, Ni, hay đạo Pht.
Vì lẽ đó, mà hôm nay chúng ta là phải quên mình, quên giáo pháp ý riêng mình, hãy ngó ngay đức Phật Thích Ca Mâu Ni ; tức là ngó ngay giới luật, ông thầy của sự hiền lành, trong sạch, hiệp hòa ; và bình đẳng nơi giới luật Phật, để nên đạo Phật với Tăng già, chung cùng cả thế giới chư Tăng sư: “ăn chay và khất thực” giống nhau, xưa nay như một, do vậy: không còn tội lỗi với Phật và chúng sanh kia vậy ! ! ! 
Thế tức là ai ai cũng đều tu học cả "Tam thừa: giáo lý", hay Phật thừa trọn đủ, mới mong "Chánh pháp" đặng mà sống đời; sống bằng sự lập đạo để cứu đời, thì người đời sẽ tôn trọng và lưu tồn Phật pháp. 
Thật vậy, trong đời chỉ có pháp Phật, là thiện lành và trong sạch, đức lớn bao trùm, là giáo lý của thế giới, vũ trụ, chúng sanh chung, mới có thể cứu độ được nạn khổ của chúng sanh ngày nay. Chắc chắn như thế, đạo Phật, giới luật Tăng già, thành lập hòa bình, thì thế giới mới sẽ hòa bình, và trong xứ nhơn loại, tự nhiên sống chung tu học cùng nhau, theo về hiệp nhất thành một. 
Hôm nay tình thế bên ngoài, ai cũng đã t nhn thy mình bt lc, ri trí lm ri. Vậy, chúng ta hãy tiến bước; trước hết là hiệp hòa, bình đẳng, lập đạo giáo để làm gương; sau lại chúng sanh, mới sẽ noi theo nối dấu được! Từ xưa cho đến nay, các cuộc hòa bình thảy đều do nơi "lời nói của đạo đức" cả, mặc dù một ai đó trước chẳng chịu nói, thì sau rốt lại, cũng phải biết đến tập nói lần lần mà thôi !
Lẽ đó mà, ngày nay cả thế giới Tăng sư, phải nên gom một, để đặng chia ra thành nhiều Giáo hội. Mỗi Giáo hội đều có đủ Tăng chúng khắp các xứ sở đi chung, cùng nhau đến giữa những nơi bất hòa: thay thế mạng sống! Xin khuyên: tu hành, cảm hóa giác ngộ, diệt trừ sự tranh giành, y như Phật, Thánh, xưa kia. Các vị ấy, đã từng làm gương bằng thân mạng sống của họ, "bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, trì giới, thiền định, trí huệ", thì cõi đời nạn khổ chết của chúng sanh mới sẽ giảm lần và ngưng dứt.
Thi bui ny, t ch phi có đến y như vy, mi có được cái tu hc chung ca chúng ta, cái tu hc ca tâm trí, mà không còn vì ngôi v riêng ca Giáo ch.
Thiện lành thay ! Nếu, không có chi sái phép.
Lòng mong, c thế gii Tăng chúng, sm nhanh định ngày: hi hip.
MÔ PHT! (T lòng tôn kính và ly: 3 ln...l bái !)
HOÀ BÌNH III
Hi:  Làm sao mi được hòa bình?
Đáp:  Hòa bình là tinh thn độc lp trong nghĩa toàn lp.
Vì "độc-", nghĩa là cô độc, độc tài, thì phi b cô lp, không sao tránh khi nn chết kh, bi mãi phi chiến tranh nhau. Thế, mới biết rằng tự lập thì chẳng bằng với toàn lập. Trong đời nếu ai cũng t lp tc là phi tranh đấu, tht bi; làm sao mà bng toàn lp, toàn th tt c lp nên cho mình, h li gìn gi cho mình, ng h mình. y: mi gi là hoàn toàn, nên gi hòa bình là toàn lp, hay đồng lp, chung lp. Lẽ ấy, tức là Chơn lý sống chung tu học của trong vũ trụ, mà trong đời là: không ai tự mình có chi được cả.
Hòa bình cũng có nghĩa là chan hòa bình đẳng, gò đất cao kha lp xung ch trũng đất thp, để được bng nhau, không cao thp long chong mà vp ngã ! Vy, mi nói là: mt đất thng bng lý công vũ tr, làm ch ngi, nm, ng ngh cho mi người. Thế nên: li nói, ý tưởng chng bng vi vic làm. Nhng ai có li nói, ý tưởng hoà bình, là t mình phi làm vic. Vic làm ca mi người, không ai cho ai, cũng chng ai ép bo ai được. Chính hòa bình là t bên trong tâm ý, và bên ngoài thân vic làm và li nói ca mi người, ca gia đình xã  hi, thế gii, chúng sanh: bng s đói no, chết sng sc lc ca tâm trí; thiếu dư, t biết chan hòa chia x cho nhau  gi là lý Trung đạo.
Hòa bình mà khi xưa đức Pht dy là:
1. Trong đời chđạo đức tinh thn, đức hnh ca trí tâm mi là giáo pháp bình đẳng, vì ngó xem nơi đó thì nhơn loi s không còn phân chia giai cp ca xác tht. Cũng như đức Pht khi xưa, Ngài dt tay người gánh thùng phân cho vào nhp đạo. Và v vua x y biết hành l nhà sư đó mà không câu n, y mi gi là bình.
2. Còn hòa là như trong Giáo hi Tăng già Kht sĩ không không danh li, các sư sng chung nhau hip mt, vi s đông nhiu đủ hng bc, mà gi là Tăng chúng hip hoà. Bi mi khi có s bt bình nhau, thì Pht dy nên hãy êm ngay vi nhau đi:
1.  Dùng cách t thun.
2.  Hoc nói quyết rng quên.
3.  Hoc mình không biết, không c ý.
4.  Hoc xin li thành tht rng mình đã l phm.
5.  Hoc chuyn lên Giáo hi xem xét cho.
6.  Hoc nh người qung đại quyết định cho.
7. Hoc cùng nhau nim Pht b qua kha lp, như c va mi mc.
Đó tc là hòa. Phương pháp hòa thun là phép tc ca Chư Pht dy đạo cho các nhà sư, t hc trò để tr nên ông thy, t tiu nhân đến làm quân t, cũng ging như các tr nh trong nhà trường, lp hc.
Vy thì mun hòa bình là không nên tranh chiến. Mun khi chiến tranh, thì ch bo th li danh. Hãy xem gương tánh hnh ca chư v Kht sĩ, hay cũng tc là "T Kheo", gii thoát xut gia kia. Không ht go, chng ca tin, ăn chay xin nơi rau trái qua ngày: ăn, mc, , bnh, trong đời có sn, rnh ri không lo, sng chung tu hc: tham, sân, si không có. Thường làm vic ca đạo, Pht s : mãi đi "hóa duyên" , không mt ch, đổi thay tiến hoá, mt ý nim tranh đua không có. Không chiến tranh thì khi vái nguyn ước mong hòa bình chi hết vy !
Hơn na, có "hòa" mi có "bình" ! Nếu mun người "hòa", thì mình phi tht s "hòa" trước đã, vì không nhơn thì chng bao gi có qu. Vy là, chúng ta hãy ch tham lam và ác đức, ri s bo người đừng tham lam và ác đức! Nghĩa là, chúng ta có tu dưỡng đạo đức trước, cho người xem gương tánh hnh, tu dưỡng đạo đức theo sau thì mi thun tin cho s vic. Hay là chúng ta phi biết quý trng cái tham chung, là cái tham lam mà có biết s chia s ! Không độc tài ích k, bng cách mình tham lam mt mình, mà li cm không cho k khác tham lam.  Như cnh tượng: đám ăn trm chia đồ, chng xong và rc ri, tht là vô lý. Cũng như chúng ta đánh cp lá rau ca c, chúng ta ăn trm nhánh trái ca cây, chúng ta cướp đot mng sng ca thú, mà li cm thn qu chng cho làm gic giết ngườiChao ôi ! Cũng là mt điu bt công quá đáng ! Mà ti sao là chúng ta chưa chu tu hc sng chung, vì l đã nhn biết ra: thân th là món n vay, ti li vi tt c. Nó không phi là ta hay ca ta, ta không phi làm chđược, vì trước khi sanh, cùng sau khi chết, hoc trong mi lúc, là nó chng có chi hết. Có hiu rõ tht như thế, chúng ta mi s thy rng: cõi đời là đạo đức, và có đạo đức mí có đời đời, là cõi đời hòa bình vy.
 (Hãy xem tiếp bài: => Ăn và Sống, phép tc "bình" ngoi xâm sau ny.)
HOÀ BÌNH  IV
Hi: Chng nào mi được hòa  bình?
Đáp: Ngày nay hin tình ca trong mi x, là đang sn  có như vy:
1) Là nhng người tu gii thoát xut gia: T Kheo ca Kht sĩ Tăng già.
2) Là người tu ti gia cư sĩ các "tông giáo".
3) Là người chưa tu, đang trong  gia đình xã hi.
4) Là bi do s chia r, lon ly, hn tp ca lp y, nên trong thế gii mi phi: mnh được, yếu thua, như beo cp, ln nh tranh giành nhau mãi.
Vy thì trong mi x mun được bình yên là phi cn tu dưỡng đạo đức, trước lp đạo, sau cu giúp cho đời mi đặng nên. S lp đạo y tc là hòa hip, hòa hip là s bình  yên, có hòa bên trong trước, thì bên ngoài mi s bình sau. Nghĩa lý ca s hòa bình là như thế.
Hi: Sao gi là hòa bên trong?
Đáp:
1) Phi hp tác Tăng già, làm ht ging ca trái trước hết, hp tác bng gii lut Pht.
2) Phi liên hip "tông giáo" cư gia, làm tht cơm ca trái, kế đó liên hip bng gii lut Pht.
3) Phi ci t xã hi, gia đình, là bao v ca trái cây, sau chót, ci t bi gii Lut Pht.
Cũng như v chung dính vào rut ca trái cây, rut chung dính ht trái cây, v ca trái cây che rut (tht cơm), rut che ht; ht nương ta vào rut, rut nương ta v: để làm thành mt trái cây dính lin tròn tra, bng s dính kết ca gii lut: gi là kết qu; tượng trưng như trái cây hòa bên trong, thì người đời mi s biết quý trng, gi gìn, ng h, ct để dành, thương yêu không hy hoi. Do đó, mà được bình yên bên ngoài, nên gi là: "bên trong hòa hp, thì bên ngoài bình yên ", y nghĩa là hòa bình.
Hòa là đạo, hòa là quý là bi gii lut, bi thế mi ch rõ rng: Gii lut là hòa, là lp đạo quý báu, thì  s bình yên, bình yên do quý báu. Khác nào cái trái tt thơm, hay như viên ngc quý báu, thì chúng ta mi s ct gi, ng h, bình yên; bng nếu như qu hư đã xu thì tránh sao được s phá hi hy hoi.
Vy thì gii Lut quý báu   đời y là:
1) Cũng như đạo Pht: là gii lut xut gia; có gii lut xut gia nên mi gi là Tăng già gii thoát, Kht sĩ T Kheo. Gii lut xut gia là hp tác, có hp tác mi là Tăng già, có đạo Pht.
2) Cũng như đạo ca bc Tri: là gii lut ca người ti gia; có gii lut ti gia nên mi gi là chư Thiên thin nhơn cư sĩ, gii lut ti gia là liên hip, có liên hip mi là chư Thiên, có đạo ca đời.
3) Cũng như đạo ca người: là gii lut xã hi, gia đình; có gii lut xã hi, gia đình, nên mi gi là người. Gii lut xã hi, gia đình  là ci t, có s ci t mi là người, có đạo ca người.
Trong đời mi ai cũng đều có k lut. Ví như làm vua phi nhiu gii lut hơn quan chc, quan chc phi nhiu gii lut hơn thường dân, cha m phi lut răn nhiu hơn con cháu ! Ai ai cũng phi như thế, thì người ln nói người nh mi tuân theo và nghe li ch dy. Cũng như cha không ung rượu, dy con kiêng c rượu mi được. Vua không sát sanh, mi dy được người tù ti hin lương. Quan chc không trm cp, thì dân thường mi trong sch. Thy dy đạo (tc là hng bc B Tát) không dâm dc, thì hc trò hc đạo mi tr nên l phép và độ lượng. Như  vy thì không ai tranh chp, chen ln gii lut vi nhau gì c vy !
Có gii lut, mi không còn phi đám rng hoang hn lon, thì con người mi s định v trng thái tâm thc và sáng trí. Thế nên: Đạo Pht, đạo ca bc Tri, đạo ca con người, đều là gii lut. Tăng già, tôn giáo, xã hi, gia đình, là gii lut. Gii lut là hòa bình*, là đạo, là qu. Kết gii lut là kết qu quý báu vô cùng. Vì chúng sanh trong mt x nào mà có đạo, có gii lut mt đất tt đẹp, có v k, đối vi nhau na. Chng y tc là k thiếu hiu cho nhau, trao  đổi cùng nhau, đâu còn ai đói chết mà không phi gi là bình yên bên ngoài, bình  yên lâu dài mãi mãi, do nh s kết qu là kết gii lut Pht.
Vi chơn lý y, mà tht hành đúng được, thì chng đó: trong hay ngoài, vic ln hay nh, hoc ta hoc người, vi ai, đâu, đều cũng thy được hòa bình  hết.
Đọc nghe nơi bài ny, chúng ta xem như là s hòa bình rt d dàng và ít có. Nó d dàng là bi thi k nay, ai cũng đang chán nn giác ng, ch còn mun biết hc và tu dưỡng đạo đức thôi. y là, nhơn và duyên c"Đời đạo đức", nơi "X thiên đường", quc độ Pht đã kết tượng, hay là giáo lý đại đồng sp  đang thành lp đó, và nó ít là bi xưa nay thế gii chiến tranh văn minh cũng ít có. Cõi đời biến thành đạo đức ít có, là cũng bi xưa nay ít có ai chu biết rõ chính mình, biết thông cm cho người, theo lý l : "trăm vic trăm nên" ! ; nên để phi mãi lon ri vì nhau. Phn đông chúng ta là ch ngó bên ngoài, mà quên hn b trong. Cũng như người kia mãi lo toan tìm cách tranh đua và đối sánh hơn hoc thua bng tay chân ca ming vi b ngoài, để mong to sm: đồ vt tin dng, nhà để cư ng, đồ trang phc để ăn mc và chưng din, nhưng li quên hn chng bnh trong mình, vì  vy mà h phi b chết thân b ca, nên hn oan thêm ut hn. 
Ngay như trong x ny cũng thế, nếu lo* lng "bình" được nước ngoài, thì bên trong chc đã chết vi nhau hết ri, đâu còn có ai sng sót ngày mai. Chính hin nay, chúng ta xét xem k li, thì mi biết là trong x đang ni lon bt hoà vi nhau, ch gic giã ngoi xâm đâu có thy mà tính toán, lo âu... "bình" !
Kìa như trong tâm ca chính ta không định và ý chng hòa, thì thân th chng bình yên. Cũng ging như, trong thân th chng điu hòa, thì bên ngoài ta s không bình yên vi ai, và cũng chng ai chu bình yên vi ta hết.
HÒA BÌNH  V (hay GII LUT)
HI: Có hòa bình chăng?
ĐÁP: Chđạo đức mi có hòa bình, bng không đạo đức thì chng có hòa bình, mà là nhng hòa bình tm di, không bn cht tht.
1)Nghĩ xét li, mc du chúng ta mun không hòa bình đi na, nhưng lâu sau khi hết sc không còn chiến tranh ni được, thì cũng phi đến lúc hòa bình ngưng tm, ch sc đâu mà li kéo dài thêm mãi ! Vy thì, trong cái kia là đang có sn cha cái khác vy mà !
Chính chiến tranh ca nước này vi nhng nước kia, có ra là bi do trong nước này, trong xã hi không có gii lut, ví như  cái v trái thúi dơ nên người ta mi nn nhi sa cha.
Cũng không khác nào, bi Tăng già chia r, không gii lut, hoc thc hành sai trái, nghĩa là: không thin lành trong sch, như ht ging v và hư hi*, thì các tông đồ giáo hi ca cư sĩ, hay tc là rut cơm ca trái cây, mi phi bóp cht lc cho dính li: lt áo Tăng già và Giáo hi; y không phi vì ghét gin, hoc áp chế độc tài, mà là vì s quý trng tr giúp Tăng già và Giáo hi, ng h chnh đốn, để tôn Tăng già và Giáo hi lên cao, cho có bước chân ca các tông giáo tiến lên, cùng tiếp ni du chân đi "hóa duyên", (tc là đi hành đạo và truyn bá tư tưởng giáo lý ca Pht dy !) y là rut ca trái cây bao trùm che kín cho ht ging, ht ging có ra do rut ca trái cây, bi rut là để nuôi ht ging, nên bn phn tông giáo ca cư gia, h pháp Tăng già: là phi nên như thế đó !
2) Cũng ging như, bi Tôn giáo ca cư gia phân chia, không gii lut hoc thc hành sai trái, nghĩa là: không thin lành trong sch, rut b v và hư hi*, thì  các gia đình xã hi trong x, ví như là cái v phi bóp cht, tinh lc và nhi nn cho nó kết dính li hoc nhưđốt bàn th tôn giáo; y không phi vì ghét gin, hoc áp chế độc tài, mà là vì s quý trng, tr giúp tôn giáo ca cư gia; ng h chnh đốn, để đưa tôn giáo lên v trí cao hơn, cho có bước chân người xã hi tiến lên, cùng ni tiếp du chân đi và mãi đi "hóa duyên" ! y vy, v ca trái cây, s bao tht cơm,  tht cơm là do v ca trái cây bao bc và nuôi dưỡng, nên bn phn xã hi h pháp thuc tôn giáo ca cư gia: là phi nên như thế
3) Xã hi cũng y như vy, bi xã hi ri lon và chia ly, không gii lut, hoc hành sai, nghĩa là: không thin lành trong sch, như cái v v và hư hi*, thì các nước ngoài ví như bàn tay, mi phi bóp cht lc dính li, đàn áp phá sn xã hi ! y không phi vì ghét, gin, hoc áp chế độc tài, mà là vì s quý knh tr giúp xã hi, ng h chnh đốn, để tôn xã hi lên cao hơn, cho có bước chân ca các nước tiến lên, cùng ni tiếp du chân đó thôi ! y là bàn tay bao nm v, v có ra do bàn tay, bi bàn tay là nuôi v, nên bn phn các nước h pháp xã hi, là phi như thế ! Chính là h phi sa đổi xoay chiu cho nhau.
y vy, mi biết rng: ti bi người ta chưa giác ng lo s, ch bàn tay là sanh v, v là sanh rut, rut là sanh ht, t dưới lên, t ngoài sanh vào, t bàn tay đến ht, là phi như thế! Bàn tay ngoài tuy ln, ht trong tuy nh, mà mc đích ca bàn tay, là để đến vi ht: Nghĩa là các nước nhân loi chung, ai ai ri cũng đến vi đạo đức làm Tăng và Ni sư. Các v Tăng và Ni sư là ht ging, là cái có ca chúng sanh. Nhưng bi bên trong ht, Tăng và Ni sư chưa có hoc hư b, nên bàn tay phi bt t ngoài bao nm to sanh vào! Ch nếu bên trong đã tt đẹp ri, ht đã chc tròn lin, là ht làm ca cho rut: là v làm ca cho tay, thì bàn tay đâu có nm bóp nn nhi chi na, mà không phi là hòa bình, là hòa hip, thì s bình yên.
Thế nên, mi phi gi đời là l sng chung tu hc, càng nhiu thin lành trong sch, có gii Lut, ca tng lp mt như nhau, là báu quý tt đẹp lm. Còn ai không k lut là tt nhiên phi b tai nn s st, vì tưởng sai, lm hiu.
Có biết rõ như vy, mi thy ra võ khí sc lc ca trong đời, là ch dùng phòng nga s tht lut, cùng vic bt ng thôi, ch hòa bình là ti nơi gii lut đạo đức, nếu ai đem ch ra bng li nói rõ rt, là s nên được vic!
Kìa bi li nói đạo lý ch đúng ra kết qu, nên xưa kia vua Nghiêu, vua Thun, chòi lp bng tranh và vách lá, mà dy được thiên h khp x phc tùng! Như v Tăng Ni sư là ht ging, bên trong không danh li, mà dy đạo cho các nước khác như bàn tay bên ngoài. Khi phi có lu đài, thành quách, cung đin nguy nga cũng được; vì nơi đó thì l phi, khó nói ra. Đã ít ai chu tin nghe theo, mà còn b mang tai tiếng, s có k gi là: tht đức tn hi cho nhân loi là vy.
Thế thì nào phi tài trí đức hnh, há rng ch bên ngoài!
Nhưng than ơi ! trong đời, chúng ta nhìn xem k li, đâu là người áo vá ba manh làm bng nhng mnh vá ca vi vn, được ngi chơi gia nhóm đông xã hi, để chung bàn định v s hnh phúc ca toàn dân. Bi nếu nhng ai chưa tng gn gũi vi chúng sanh nn kh, chưa biết cái kh nhân loi, mà li lo vic gii kh cho mi người; lãng quên rng: mình đang sướng, vui, chà đạp trên cái kh ca "thiên h", thì li nói: "chúng sanh là bình đẳng, dân chúng là gc ca xã hi", e ngi là có khi sai lc. 
Cũng vì thế mà vic ri ca đời, là ai cũng chán nn quá, lm k ch còn mun nhm mt chết ng ngh thôi, vì sm mun gì ai cũng phi chết, mà cho rng: ai giết hi sao cũng được, bi biết đâu rng: ti bn thân mình giết và mưu hi đến các loài thú, c, cây xưa nay nhiu quá, là nay phi vui lòng chu qu báo đền ti, mà than rng: trong đời chúng sanh vn còn mê mui.
HOÀ BÌNH VI
Hi: Chiến tranh có t đâu?
Đáp:
1) S dĩ có chiến tranh, là bi trong đời sng có thu thuế má và thuế v. Chiến tranh là để giành phn thu thuế má và thuế v, ch nếu các cái y không có, thì tranh đấu để ích li gì?
Kìa như khi xưa, nhà vua Nghiêu, Thun, bn chiêu m có t người ghi tên, s lc quyên có t người ký s, khi vic làm có t người giúp công, thy đều t lòng người phát tâm, ch không h ép buc, nên không hay sanh trái nghch, và cũng chng ai đua  tranh giành ln vic làm: vì nếu mc đích phi, là s t có lòng người ph tr, do đó mà trong thế gii ca chúng sanh chung,  mi đặng nên có ch thái bình, thái bình nh nơi bình đẳng, vì ai ny cũng như nhau.
2) Xưa kia, người sĩ hin đạo đức như là cái đầu, nông phu là cái bng, người làm công th là cái tay, người thương mãi là cái chân, y tc như môt thân hình: đầu trên chân dưới, tôn th đạo đức làm cái đầu, h dp tham mun làm cái chân, thì thân hình xuôi thun; thế mà v sau trái li, người ta tôn sùng cái mun tham lam ca người thương mãi lên cao, h dp người đạo đức sĩ hin xung thp, cũng như thân người ln ngược, cái chân thì trên, cái đầu thì ln ngược dưới, tay ca người công th quơ quào; vì đó mà ngoài ch thì gii thương gia áp chế gii sĩ hin, trong xóm thì người công th hiếp đáp người nông phu, khiến nên đầu rut ln nhào, bàn chân ngt nghu, đứng đi không đặng, li b lún ngp chìm sâu, sanh ra kh s hon nn.
Vy mun được bình yên, thì trước hết phi h dp lòng thương mãi mong mun tham lam, như chân kia đã được đứng xung, tay ca người công th chi đất đi lên, buông lìa ác vt. Để cho trong đời sng có được: gii sĩ hin, nông phu, công nhân, và thương mãi s như thân hình xuôi thun: cái đầu trên, cái chân dưới; chân đứng trên mt đất và đầu đội tri mà đi trên vt cht, mà đứng dưới tinh thn, thì mi mong sanh chúng hòa bình yên n và thái bình cho dân chúng.
3) Kìa như người xưa, lý l ca sng và ăn ca người già, người ln và tr nh thì khác nhau: tr nh sng và ăn cho xác thân vt cht, cái ác; người ln sng và ăn bng cái lý trí, tinh thn, lý l thin lành ca h; người già sng và ăn bng lý l: tâm chân thành đạo đức trong sch ca h.
Nhưng nếu khi nào, người già mà còn sng và ăn theo lý l thin; người ln mà sng và ăn theo cái ác, thì tr nh bo chúng nó: hãy sng và ăn theo lý l trong sch, làm sao đặng nên ! Vy, chng phi là ba hng chiến tranh nhau. Ông già giết người ln, người ln làm hi tr nh, tr nh giết hi ông già, tht rt ung mng sng ca con người và oan c cho lp người dưới, bi k b trên đã đi ngược nghch, mà bo phi hòa bình vi nhau làm sao cho được vy.
4) Còn đây là s tương đối ca người nghèo và người giàu!
Mt người kia may mn, gp sanh nơi đất tt, trúng mùa, nhân duyên và cnh ng cho h s giàu có, vy nên ca ci nhà ai no m và dư tha thì nhà ca người y hưởng. Còn người khác không may mn, gp đất xu tht mùa, nhân duyên và cnh ng khiến cho h nghèo, nên phi góp sc li, st chia và cu tr cùng nhau cho qua lúc nghèo kh và thiếu ht, y tc là do cnh ng khác nhau, khó ai mà theo cnh ng và trng thái ca người khác.  Chúng sanh trong đời, có nhiu hng bc. Do vy mà, s hiu biết ca h không đồng nht như nhau; khác nào như trong trường hc có nhiu lp và nhiu cp độ ca hc sinh khác nhau, ai có trình độ nào thì hc lp ny, phi đâu là tt c, mà ch có hc mt cp độ ca mt người, như mt hng bc được.. Ví như trong đời, có mt người giàu sang nào đó, mà áp chế mt người nghèo hèn khác...chao ơi ! Cũng là ch riêng tng người đó vi nhau, ch phi đâu hết thy bc sang giàu là ác quy; còn người nghèo nào gian xo là cũng s có riêng tng người là gian xo, ch phi đâu hết thy ai nghèo là càng by.  Vy là, s xung đột y có xy ra, là cũng phi do riêng tng người y vi nhau, ch phi đâu k ngoài hay bên trong mà đi bênh vc ch nghĩa*, để hi lây vi nhau làm chi cho kh nhc. Có xét như thế, mi thy ra chiến tranh ngun gc*: không thù hn, vô lý là bi s thiếu hiu tin lm, vì mãi xa nhau, chưa biết ra sao l phi s tht ca nhau, thiếu thân cn thương yêu, nên mi phi d dàng vì nhau xích mích.
5) Mà biết đâu rng: chiến tranh y, chng là nghip báo ca chúng sanh chung, đã do quá kh hoc hin ti là nguyên nhân; vì thân, ming và ý, đã mãi ra chi và vng ngôn di trá, chém, đâm, đánh, đập, tánh ác đã thành thói quen, làm gương xu, gây hn, khiến nên lòng ngã mn và ái lc nâng cao, nên đã chp nhn khư khư nơi danh t ca giáo lý, ca nghip ác mây che. Chng nhn thy ra đạo Pht là con đường l phi có mt: bài hc thì phi đổi thay mãi, các lp tuy nhiu nhưng đều vn chung mt trường, cùng chung mt s hc, là phi tiến lên, để gp chung nơi lp trên hơn na, mà b hết, không còn đem theo cái biết ca lp dưới na vy.
6) S chiến tranh vi nhau y, có khác nào như bui mi tu trường ca nhng hc trò mi năm hc mi, như mi gp nhau nơi trường hc ln th nht, nên ngơ ngác l lùng, li còn quen tánh cũ : buông lung, tranh đua, bon chen và giành ln...trong lúc chưa đến gi hc, lp hc chưa sp xếp để phân bit, và cũng chưa hiu mc đích ca vic hc là gì c vy ! 
Thế nên, cn nhn biết rng: Đời là trường hc, thế gii chúng sanh chung: y là hc trò; trường hc có yên bình là do thy giáo, mi người đều được hiu biết mc đích: ca cái biết là hc, ca cái linh là tu, ca cái sng là tm sng chung nhau; đang trong trường hc vi nhau, cùng hc là để cho được sáng sut, hin lương và khi kh vy. Tht như thế, trong đời mà chúng sanh được biết mình đang là hc trò, và hiu rõ công lý: biết s ti li, đừng bt buc và bo rng: k khác là phi s mình, đừng làm ti kh, chết người...do vy mà phát sanh ra điu vay tr !...có hc, biết đạo đức, t là hòa bình nhau mãi, y là tt đẹp, quý báu và hay hơn hết thy vy.
CU NGUYN HÒA BÌNH VII
Tổ sư Minh Đăng Quang
***
Xem nơi trang : +> Nghi Thức Cầu Siêu  


(Thiền quán, hãy tĩnh tọa, nhìn vào chữ vạn !)
(Meditation, be still is, looking at the swastika!)
Tham khảo : 
Chú ý : Hãy bấm vào nút "phụ đề" để xem lời dịch sang tiếng Việt ! Phim : The Great Dictator - Nhà độc tài vĩ đại - 1940. Và xem chế độ "toàn màn hình" ! Chúng tôi, không dùng Ti-vi lớn, vì người dùng "di động" không vào trang xem được, và người thiết kế bài viết, cũng potay luôn, hjj...!!! (lâu lâu, nằm nghỉ...bấm xem, chút chớ ! )
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch ! đã có liên kết trang!)
(Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)
Tiêu đề của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét