Chủ Nhật, tháng 2 12, 2017

Chơn lý ; Truth

Tái bản Năm 2004 ; Reprinted in 2004 Tái bản Năm 1998 ; Reprinted in 1998;
Vài lời của học trò, Lê Đức Huyến: Chân thành biết ơn các nhà dịch giả Việt sang Anh ngữ, có nguồn gốc từ: Hán Việt và đã dịch thuật chuyển ngữ, đã đóng góp phần dịch cho "phần mềm tự động" của Google dịch, bằng cách đóng góp, "đề xuất một chỉnh sửa" cho Google dịch tự động.
A few words of students, Le Duc Huyen: Sincere gratitude the Vietnamese translators into English, is derived from: Sino-Vietnamese translation and transliteration, has contributed translation for "automated software" of Google translate, by contributing, "proposed modifications" to Google automatic translation.
Mô Phật !
Kính hương linh: "Đạo Sư" : Thích Giác Tịnh. Chứng minh cho chí nguyện, đang tiến hành dịch sang tiếng Anh: bộ sách CHƠN LÝ, như đã phát nguyện và "hứa hẹn". Mô Phật !
Namo amitabud !
Dear soul, "Guru": Thich Giac Tinh. Prove to the aspirant, is taking English translation: the book of truth, as the vows and "promise". Namo amitabud !
THÔNG BÁO ĐỔI FONT !
THÔNG BÁO: Vào cửa hàng: +> Cửa hàng Chrome trực tuyến , nơi ô tìm kiếm gõ chữ " select and speak " chúng ta thêm tiện ích Select and Speak - Text to speech...thanh công cụ của Trang website Google Chrome, xuất hiện một nút "Play". Bạn "bôi xanh", tức là "chọn-select" câu tiếng anh, bấm vào nút Play...sẽ đọc tiếng Anh...câu mà chúng ta "đã chọn" ! OK ...và gõ vào nơi ô Tìm kiếm chữ " google translate " Kích chọn "Google dịch" , "Google translate", => THÊM VÀO CHROME. 
***
Trang bìa-10 ; Cover page-10
VIETNAM BUDDHIST CHURCH
Denomination: Bhiksu
Truth
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Hệ phái: Khất Sĩ
Chơn lý
(真相) 
Thành hội Phật Giáo: Thành phố Hồ Chí Minh
City Buddhist Association: Ho Chi Minh City
Ấn hành-Published
Kinh sách: ấn-tống ; Texts: press-served 
In tại Nhà in: Báo, Sài Gòn Giải Phóng. Số lượng: 4000 cuốn. Do, Thành hội Phật Giáo Thành phố: Hồ Chí Minh, ấn hành. Giấy phép số 404/ "XBNT-GP" ngày 15-2-92 của Sở Văn Hóa và Thông Tin : Thành phố Hồ Chí Minh. In ấn xong, nộp lưu chiểu tháng 7/1993.
Printed in the print: newspapers, Sai Gon Giai Phong. Quantity: 4000 copies. Therefore, The Buddhist Association City: Ho Chi Minh, published. License No. 404 / "XBNT-GP" dated 15-2-92 of the Department of Culture and Information: Ho Chi Minh City. Printing is done, deposited May 7/1993.


Mỗi mảnh y là một Niết Bàn
Each piece of robe is a Nirvana
Ngâm dòng thơ cho mạch sầu tan
Recitation's poetic lines for melancholy circuit vanishes
Khi đã tỉnh bến mê là giác
When wake up, spellbound wharf is enlightenment
Thì chong đèn cho tỏ thế gian
Then light a lamp to elucidate world
PTT.
"Vạn pháp sanh tâm: tồn tâm quy nhứt"
(萬 法 出现 心 : 存 心 皈 壹) (Hán nôm)
正在感兴趣万物:大多数已有法规头脑 (Trung)
"All things being interested: most existing regulations mind!"
(Trích dẫn từ chơn lý số : 17.-"Chơn Lý": Tâm )
PHẬT-佛-BUDDHA
 बुद्ध 
Nam Mô Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni: Phật !
Namo Original teacher, Shakyamuni: Buddha!
नमो ओरिगिनल् शिक्षक, शाक्यमुनि: बुद्ध!
Tham khảo : 1. Chữ Phạn (Sanskrit) 2. Tiếng Hindi 3. Tiếng Marathi (Trong blog là Marathi, ngoài trang Google dịch là Hindi ! Tiếng Phạn còn dùng nhiều trong tiếng Nepal )...đã chuyển chức năng, nhập tiếng anh, chuyển ngữ sang tiếng Phạn, suy ra, tiếng Phạn là Hindi ! (đã kiểm tra, bôi chuyển, thống nhất là một : chữ viết Ấn Độ !)
Mô Phật ! "Trong Chơn lý không có sự mê tín nơi duy vật, duy thức, hoặc duy tâm. Không có sự mê tín nơi người, nơi giáo lý, nơi linh nghiệm, nơi sự vật gì cả...và cũng không vất bỏ một cái gì cả ; Namo amitabud ! In Truth has no place materialist superstition, the only form, or idealistic. No where superstition, where doctrine where spiritual experience, where things are not at all ... and also dispose of anything. Đúng vậy, chơn lý là tự nhiên, cái tự nhiên sống mãi đời đời. Chơn lý của tự nhiên ấy là trường học của tất cả chúng ta ; Indeed, the nature of truth, which naturally lives on forever. The nature of truth that is the school of all of us." Trích trang 293-294, thuộc đề tài : Học chơn lý , của Tổ Sư Minh Đăng Quang, người đã khai sáng và thành lập "Đạo Phật: Khất Sĩ Việt Nam" ! Mô Phật ! ; Extract pages 293-294, under the theme: Studies of truth, the Patriarch Minh Dang Quang, who has enlightened and established: "Buddhism: Bhiksu Vietnam:"! Namo amitabud !
Ni truyn Thích Ca Chánh Pháp.
Dharma Sakya Lineage.
Tôn SưMinh Đăng Quang
Religion Teacher: Minh Dang Quang
(1923-...?) ; (1923-...?) 
Ni truyn Thích Ca Giáo pháp
Gautama Dharma Lineage

LỜI GIỚI THIỆU
INTRODUCTION
(Trang 3-6; Pages 3-6)
Theo lịch trình tiến hóa của Phật Giáo Việt Nam hiện đại, được phát triển và tăng cao đạo hạnh của các bậc chân tu: giải thoát…
Scheduled evolution of modern Vietnam Buddhism, developed and increased virtue of the religious man: liberation ...
Du hành Tăng lữ : Khất Sĩ Việt Nam
Traveling monks: Vietnam Bhiksu
Trước tiên, do đại đức, tôn sư: Minh Đăng Quang khai mở, nối truyền theo Chánh Pháp Phật Giáo của Phật tổ: THÍCH CA MÂU NI (Gautama: SAKYAMUNI). Đại đức, tôn sư: Minh Đăng Quang, tên thật là: "Nguyễn Thành Đạt", tôn danh là: Lý Hườn, sanh năm 1923 ; First, by virtue, guru: Minh Dang Quang opened, connecting the Buddhist Dharma transmission according to the Buddha: Gautama (Cồ Đàm: Phật Thích Ca). The faith, guru: Minh Dang Quang, whose real name is: "Nguyen Thanh Dat", the name is: Ly Huon, born 1923. Con của thân phụ : Nguyễn Tồn Hiếu và thân mẫu, Phạm Thị Nhàn, sinh trưởng tại tỉnh Vĩnh Long, Trung phần, Miền nam nước Việt. Con nhà phúc đức, về nền Nho Giáo, năm 1944 ông đã xuất gia, tìm đạo pháp: đi chu du khắp nơi cùng chốn...tìm học theo đường lối: Phật Giáo Miền Nam Nguyên Thủy, và Bắc Tông ẤN ĐỘ (tức là giáo phái: Bảo thủ và phái Tân tiến) ; Son of the father: Nguyen Ton Hieu and mother, Pham Thi Nhan, born in Vinh Long Province, Central, Southern Vietnam country. Son of mercy, the Confucian background, he was ordained in 1944, finding his faith: wandered around the place ... looking to learn in the way: Southern Buddhism Theravada and Mahayana INDIA ( ie sects: Conservative and neo progress).
Trải qua thời gian nghiên cứu và thực nghiệm: Ngài đắc pháp, "thấu đạt" được Chơn lý giải thoát. Ông mới đứng ra dung chứa, thâu nạp, những phần tinh túy, đặc sắc giữa hai phái Nam Tông và Bắc Tông Phật Giáo, mà thực hành theo đường lối: "Đạo Phật: Khất Sĩ Việt Nam" ; Over time and empirical research: he became legal, "through pass" Truth be freed. He stood out contained, gather, the essence, characteristics between Theravada and Mahayana sect of Buddhism, which is practiced in the ways: "Buddhism: Bhiksu Vietnam".
Đại đức Tôn Sư: Minh Đăng Quang quyết ban hành Chánh Pháp để truyền bá trong nước và lần sang các nước lân cận, cùng khắp thế giới, theo nguyện lực: "tự giác và giác ngộ tha nhân" của Phật Tổ: Thích Ca ; Venerable Master Religion: Minh Dang Quang decision issued Dharma to spread in the country and visits to neighboring countries, and around the world, according to the volunteer force "enlightened self and others" of the Buddha: Shakyamuni.
Vì Ngài nói rằng : Chư Phật ba đời, đều là Khất Sĩ cả, nếu không làm: "Du hành Tăng lữ: Khất sĩ ", để xin ăn tu học thì dễ gì mà đạt được đến đạo quả: Vô Thượng Sĩ ngày mai…; For he says: Buddhas three generations, are Bhiksu all, if not to do: "Travel monks: Mendicant", to beg what practice is easy to achieve direct results: Supreme Master tomorrow ...
Đạo hạnh: "Du già Tăng lữ: Khất sĩ" để hạ lòng tự tôn, tự đại, xem bản thân mình như đã chết, nay đem cái chết ấy đi khắp nơi và cùng chốn, đặng có đền đáp trả quả nghiệp lực cho dứt sạch hết rồi...thì mới nghỉ ngơi, nơi cõi Niết Bàn bất diệt ! ; Virtue: "Yoga monks: Mendicant" to lower self-esteem, narcissism, see myself as dead, bringing the death now goes everywhere and the same place, to have paid off to pay for the karma results thoroughly clean all gone ... the new resting place eternal nirvana! Vả lại, sự xin ăn không phải là hèn kém xúc phạm đến phẩm giá đạo hạnh của con người. Furthermore, the beggars are not lowly offends the dignity of human virtue. Chẳng qua, chỉ là sự bài trừ, đem "chỗ dư bù vào chỗ thiếu", trao đổi chan hòa cho nhau, xin ăn để học "đạo" rồi truyền bá giáo lý trong khắp chúng sanh, đó là sống đúng theo Chơn lý của vũ trụ ; Nothing, only the elimination, bring "balance deficit seat", exchanged for each other in harmony, begging to learn "religion" and spread its teachings throughout beings, that is to live up to Truth of the universe. Bậc: Khất Sĩ, đi chu du trong "thiên nhiên hạ giới", để lập lại thăng bằng giữa: công công lý trong vũ trụ, mà trong xã hội loài người, làm cho thiên lệch đi ! ; Career: mendicant, traveled in "natural earth", to reset the balance between: the justice in the universe, but in human society, making bias away !
Phương pháp khất thực của nhà "Du hành Tăng lữ: Khất sĩ" ! Là một Giáo lý Bình đẳng, đại đồng, xin ăn là "Từ Bi, Hỷ, Xả", là trí tuệ thông minh, cõi lòng mát dịu, thấu rõ hiểu được chân trời, bao la trong vũ trụ, mà am hiểu đạo lý... tường tận trên con đường của "chân tu" giải thoát.
Method's alms "Traveling monks: Mendicant"! Equality is a doctrine, universal, begging is "Compassion, Joy, Equanimity" is smart intellectual, cool hearts, understand fully articulate horizon, immense in the universe, which understands religion ... thorough justice on the path of "religious man" liberated.
Vì thế, mà Đại đức Tôn Sư: Minh Đăng Quang, ngài mới đứng ra, thật hành theo giáo lý "Y-Bát Chân Truyền", đạo hạnh Du hành Tăng lữ Khất sĩ, ở Việt Nam trước tiên hơn hết ; Therefore, the Venerable Master Religion: Minh Dang Quang, he stood out, it's under the doctrine "Robe-Bowls Truthfulness Communications" virtuous Travel Mendicant monks, in Vietnam first of all.
Sau khi du học: tầm cầu đạo pháp, tu hành khổ hạnh, đắc đạo pháp Ngài trở về Việt Nam mở khai "Đạo Pháp". Trước nhất tại thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và lần lượt các tỉnh Miền Nam. Ngài đi đến nơi đâu, thì đều có nổi lên đạo tràng Tịnh xá, ánh vàng chói rực, mưa "pháp" xối rửa chan hòa, lợi ích và an lạc biết bao nhiêu chúng sanh, nhờ vậy mà mọi người được mau thấm nhuần đạo lý… After the study: to seek religion, his practices, his enlightened approach to return to Vietnam to open declaration "Dharma". First in the city of Saigon, Cholon, Gia Dinh and Southern provinces respectively. He went to the place where they have emerged ashrams Vihara, a brilliant yellow light, the rain "legal" flush harmony, peace and happiness benefits countless beings, so that people are quickly permeated dogma (see: +> more )… 
… Bởi đường lối tu: Tịnh độ, khổ hạnh, giải thoát của Ngài, nên được các giới hạnh của Tăng Ni, môn đồ, cùng thiện tâm, trí thức, đều chú trọng và hưởng ứng nhiệt liệt ; ... By the way religious: Pure, asceticism, his deliverance, should be the morality of the monks and nuns, disciples, and kindness, intellectuals, are focused and enthusiastic responses.
Hầu hết những người mến mộ Phật Pháp, đồng qui hướng, trở về để phụng sự, nâng cao bước chân: tinh thần Phật Giáo ; Most people who admired the Dharma, and provided direction, returning to serve, enhance footsteps: the spirit of Buddhism.
Cũng vì thế mà: bổn hạnh nguyện thệ, cứu độ sanh chúng, với lòng Từ bi, vị tha, Bác ái thúc dục. Ngài không một phút ngừng nghỉ, khi thì Ngài dạy đạo cho các chư vị đệ tử, Tăng Ni... khi thì, thuyết Pháp, khuyến tu cho bá tánh, khắp nơi quy tụ ; Also so that: vow sworn duty, being our salvation, with compassion, altruism, Charity urges. He did not stop for a minute, when He taught religion for you disciples, monks and nuns ... sometimes, preached, recommends practicing for the men, gathered around. 
Muốn ấn tượng vào tâm trí của mọi người, nên những lời thuyết pháp vừa qua, là Ngài viết tóm gọn lại, đặng mà in ra từng quyển, để ấn-tống, phát hành, nên nguồn đạo pháp: khai mở chẳng bao lâu, mà bóng dáng "y vàng" khắp nơi bay lượn ; Want impression on the minds of people, so the sermon last words, as he writes, summed up, to which print each book, to press-served, released, religion should source: opening soon , which shadow "yellow robe" flying everywhere. Chẳng khác chi vừng thái dương vừa ló dạng, thì những ngôi sao và ánh đèn leo lét, cam chịu xóa mờ…; Even as the sun has dawned, the stars and flickering lights, doomed blurred ...
Cũng vì thế, mà ngày 1 tháng 2 năm "Giáp Ngọ" Phật Lịch 2497(1954), vì quyền lợi riêng, nên một nhóm người ở giáo phái khác, bắt Ngài, đem đi biệt tích. Just so, the February 1 in "Horse Armor" Buddhist calendar 2497 (1954), for its own interests, should a group of people in another denomination, arrest him, taken away disappeared. Hiện thời, đệ tử của Ngài, Tăng, Ni thuộc giáo hội Phật giáo rất đông, nhứt là giới luật (qui điều) được nghiêm trì gìn giữ chín chắn, để nối theo: chí hướng đường lối mà "Đức Ngài Cao Quý" đã "khai mở" trước tiên. Nên Giáo lý "Y-bát" Đạo Phật: Khất Sĩ được phát huy bành trướng lan tràn khắp xứ Việt Nam và lần sang ngoại quốc ; Currently, his followers, monks and nuns belonging to a large Buddhist church, and especially the rule (as it) is strictly maintained to preserve mature, to connect by: minded way that "His Noble Spirit" has "opened" first. Should Catechism "Robe-bowl" Buddhism: Bhiksu been promoted expansion origin spread throughout Vietnam and to foreign visits.
Còn, bộ Chơn lý đại đồng, Đại Đức: Tôn Sư soạn viết ra đây, hầu hết các bậc trí thức đều công nhận, nên các chư vị ấy mới nói rằng: “Kho Pháp Bảo quý báu vô giá trong vũ trụ, ngoại trừ, đức Phật thì những kẻ rờ mó, bên ngoài, nay Đức Ông: Cao Quý lại có cái chìa khóa và đã mở được cửa, mà chính những quyển sách Chơn lý, triết lý nầy là những vật báu trong kho ấy”.
Also, the universal Truth, the Great Spirit: Religion Teacher compose this writing, most intellectuals are recognized, so that you just said that: "Storage invaluable precious Dharma in the universe, other except, Buddha, those who felt through, outside, now Monsignor: Noble has the key and opened the door, but the books Truth, this philosophy is the jewel in the archive. "
Nhưng đáng tiếc, một điều trở ngại lớn cho các nhà thức giả và học giả là khó tìm ra trọn bộ Chơn lý, để tiện bề khảo cứu ; những gì ẩn tàng trong thiêng liêng huyền bí của con người và vũ trụ, mà Đại Đức: Tôn Sư đã mở màn và chỉ rõ trong bộ sách Chơn lý này…
Unfortunately, a major setback for the intellectuals and scholars is difficult to find out the full set of Truth, to study the surface facilities; what is hidden in the sacred mysteries of man and the universe, but the Great Spirit: Religion Teacher opened and indicate in the Truth of this ...
Tuy, từ ngày mà đại đức Tôn Sư: Minh Đăng Quang vắng bóng đến nay, "Giáo Hội Tăng Già" tổ chức in tái bản, rất nhiều lần (nhiều loại rời và nhiều loại trọn bộ, sách Chơn lý) để làm sách: ấn-tống. Nhưng cũng không đủ: sự nhu cầu; nên, có nhiều nhà thiện tâm và trí thức, các nơi...trực tiếp đến gặp gỡ, hoặc viết thư thiết tha yêu cầu Giáo Hội Tăng Già, tái bản lại, trọn bộ sách ấn-tống cho quý vị: được thỉnh về, nghiên cứu tu học.
However, from the day that Venerable Master Religion: Minh Dang Quang absent so far, "Sangha" held in duplicate, many times (and various types of removable full set, of Truth) to make books : push-served. But not enough: the demand; So, there are many good will and intellectual, the place ... directly to meet, or write earnestly request Sangha, reprinted again, the full set of press-served to you: be visiting the research study.
Riêng tôi, nhận xét bộ "Chơn lý" này có giá trị rất lớn, vì nó là then chốt, kho trí tuệ vô cùng tận, gồm có đủ : tâm, thức, "pháp lý-sự việc", nội, ngoại, "trần-lao", "duyên nghiệp", chân thật, giả dối v.v...thật là một phương pháp "diệu-huyền", một "ánh minh quang" chân chánh, vĩ đại, một tinh thần siêu xuất, với cái lý "Chân-Như", rốt ráo... và giải thoát cứu cánh hoàn toàn.
For me, a comment of "Truth" has great value, because it is the key, endless intellectual warehouse, include enough: the mind, consciousness, "legal-incident", internal, external, "bare-labor", "karma", true, false vv..that is a method of "magical-mystical", an "intelligent optical light" the true, great, transcending spirit, with the of "Truthfulness-As", ultimately ... and freed completely cure.
Cũng có thể nói: Bộ "Chơn Lý" này là kho "gia bảo" quý báu vô giá, là Tổ Biển Thước lương y, là "kim chỉ nam" cho kẻ đi biển, là bức "họa đồ" cho kẻ lạc rừng…(và mỗi lần in ấn như vậy là kinh phí khá cao, nên chi quí vị nào có duyên thỉnh được: Bộ kinh nầy, thì cần giới thiệu lại hoặc truyền trao cho người khác xem coi tu học, hay cổ động in ấn tái bản lại, thì công đức vô lượng vô biên). It can be said: The "Truth" is the repository "family heirloom" precious priceless, as The Herbalist Bian, the "lodestar" for those who go to the beach, a picture of "Sketches" for those who lost forest ... (and so on each print cost is pretty high, so you spend any time to be charming: this sutra, it is necessary to introduce or passed on for others to see as religious education, printing or fans reprinted again, the infinite merits).
Nhân tiện, hôm nay ngày: mồng 01, tháng 02 "Đại Lễ Kỷ Niệm" 18 năm vắng bóng Đại Đức "Tôn Sư": Minh Đăng Quang. Chúng tôi, đệ tử của Ngài muốn đánh dấu ghi lại những lời "kim ngôn ngọc ngữ" từ nơi cửa miệng của Ngài thốt ra, kết tập lại thành trọn bộ, chữ to lớn rõ ràng, bìa cứng chắc đẹp đẽ, để gìn giữ về sau không thất lạc. By the way, today Date: 01 st, 02 "Grand Celebration" 18-year absence Venerable "The Master": Minh Dang Quang. We, his disciples wanted to record the word mark "metallic pearl speech language" from where his mouth uttered, the aggregation into a full, big clear font, make beautiful hardback, to preserve hold on after not misplaced.
Tôi cũng xin thành thật, tán thán và cảm tạ tri ân đối với quý : "Chư Tăng" Thượng Tọa, Trưởng Lão, Đại Đức, Tăng, Ni trong "Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ", cùng các nhà "Thiện Tâm" Phật tử, tứ phương đã và đang tận tâm, tận tình cổ động ủng hộ giúp đỡ tôi về phương diện: In ấn Kinh điển, ấn-tống (Ban hành: pháp bố thí ) để truyền bá đạo đức, nhờ vậy mà từ trước đến nay hằng năm, tôi đã tổ chức: in ấn, kinh điển: ấn-tống rất nhiều…
I also sincerely, praise and grateful thanks to you: "Monks" Venerable, Presbyterian, Reverend, monks and nuns in "Bhiksu Sangha", and the "Good Heart" Buddhists, the quartet has been dedicated, enthusiastic crowd of supporters helping me in terms of: Printing Sutras, press-service (Issued: legal alms) to spread morality, so that from every year so far, I have organized: print, scriptures: press-service lot ...
Đối với Công đức vô lượng vô biên nầy, chúng tôi đồng "vận-tâm thù-thắng" hồi hướng cầu siêu cho "Cửu Huyền Thất Tổ" của quý vị ân nhân kể trên, cùng tất cả chúng sanh trong mười phương "ba cõi" ! Kẻ âm siêu khỏi... người sống bằng an, phước huệ vẹn toàn, quả vô thượng Bồ đề sớm mau chóng đắc. 
For The merit of this boundless, we co "operation-specific mind-win" dedicate requiem for "ANCESTORS" benefactors of counting on you, and all beings in the ten directions "three worlds "! Who ultra sound off ... people live in peace, blessed wisdom integrity, unsurpassed Bodhi early results quickly attained.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Namo Original Teacher Shakyamuni Buddha.
Mùa Xuân năm Tân Hợi, Phật Lịch 2515 (1971)
Spring Xinhai years, Buddhist Calendar 2515 (1971)
TM. HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM.
Behalf. SANGHA COUNCIL.
Hệ phái Khất Sĩ. 
Bhiksu sects.
Hòa Thượng Pháp Sư GN. 
Venerable Dharma Master GN.
Thích Giác Nhiên ; Thich Giac Nhien
(*Notes: Buddhist Calendar (Phật Lịch); PL.= BC.)
Thực hành đọc và nghe Chơn lý ! 
Practice reading and listening to Truth!

LỜI CÁO BẠCH CẨN TRỌNG
WORD OF CAUTION PROSPECTUS
(Trang 7-8; Pages 7-8)
(Nhân kỳ hạn in lại, bộ sách CHƠN LÝ, năm Quý Dậu 1993 - Phật lịch 2537)
(By the term reprinted, the book of Truth, in Lunar Rooster 1993 - Buddhist calendar 2537)
Bản cáo bạch ! Với chư vị Thiền đức: Tăng, Ni và Phật tử.
Prospectus ! With meditation you virtues: monks and nuns and Buddhists.
CHƠN LÝ là bộ sách giáo lý, ghi lại những bài thuyết pháp của Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG giảng dạy "hoằng hóa" trong suốt mười năm (1944-1954) hành đạo khắp các tỉnh, thành thuộc hai miền: Đông và Tây Nam bộ Việt Nam ; Truth is the catechism, recorded sermons of Patriarch MINH DANG QUANG teaching "labored" for the next ten years (1944-1954) practice throughout the provinces in the two regions: East and Southwest Vietnam sets. Đến ngày mồng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954): Tổ sư đã thọ nạn và vắng bóng. Kể từ đó, bộ sách CHƠN LÝ, là hiện thân, là dấu ấn, là pháp bảo cao quý mà Tổ Sư lưu lại, cho hàng môn đồ tứ chúng, đệ tử hệ phái "Đạo Phật: Khất Sĩ Việt Nam" ; Go to the first day of February 1 year Horse Armor (1954): The founder had been an accident and absence of life. Since then, the book of truth, is the embodiment, the imprint, is the noble legal protection which the Patriarch saved, for every four Buddhist disciples, followers sects "Buddhism: Bhiksu Vietnam".
Trong thập niên 1950-1960, những bài pháp này được in ấn từng tập nhỏ theo từng đề tài, để dễ thực hiện và phổ biến rộng rãi, cho bá tánh thập phương: xem coi tu học như các quyển : Bát Chánh Đạo, "Nhập Định", "Ăn Chay", "Giác-Ngộ", Sợ Tội Lỗi, Sám Hối, Bài học Cư sĩ v.v…
In the decade 1950-1960, the teachings are printed each subset for each subject, so easy to implement and widely available, for the men from everywhere: see if practice as the book: the Eightfold Path, "Enter Samadhi", "Vegetarian", "Sense-Enlightenment", Fear of sin, Repentance, Lesson Layman etc ...
Đến năm 1961, lần đầu tiên Chư Tôn Thiền đức: Pháp Sư, đại đệ tử của Tổ Sư cho kết tập, toàn bộ in: ấn-tống với danh hiệu bộ sách CHƠN LÝ.
In 1961, the first time the Masters Zen virtues: Dharma Master, great disciples of the Patriarch for aggregation, the entire printing: printing-served with the title of the book of truth.
Trọn Bộ CHƠN LÝ, gồm có tất cả 69 đề tài. Mỗi đề tài Tổ Sư giảng luận, trình bày về một vấn đề, một ý pháp liên hệ ; The Fullness of Truth, includes all 69 subjects. Each sermon Patriarch topic, presentation of a problem, contact a legal standard. Điểm căn bản, dù đề cập đến đề tài nào Tổ Sư cũng không tách rời ý nghĩa, nhằm khai thị hướng dẫn "học nhân tu tập" theo đúng Chánh pháp như trong tam tạng giáo pháp kinh điển: "Kinh-luật-luận" của Đức Phật dạy. Basic point, though mention of subject Patriarch also integral sense, to reveal the tutorial "school personnel practice" in accordance with the Dhamma as Dhamma Tripitaka scriptures: "Sutras-Law-Comments" Buddha taught. Điều nầy cho chúng ta thấy nếu không có Tâm đức, trí tuệ và ý chí tâm nguyện của một vị Tổ Sư với sứ mạng: "khai sơn một hệ phái" thì chắc chắn khó có thể làm được. This tells us that without faith Mind, intellect and will to the wishes of the Patriarchs mission: "open mountain a sect" is certainly hard to do.
Đặc điểm nổi bật hơn nữa là trong thập niên 1940 - 1950, Phật Giáo Việt Nam đang trong thời kỳ: từng bước chuyển mình chấn hưng Phật Giáo nước nhà, Tổ sư đã thích nghi, vận dụng kết hợp hài hòa được: hai truyền thống lâu đời của Phật Giáo thế giới và bản xứ mà hình thành một hệ tư tưởng, xác lập tính đặc thù của dân tộc với chí nguyện: “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp" - "Đạo Phật: Khất Sĩ Việt Nam” nhằm xây dựng một "hệ phái" Phật Giáo "biệt truyền", thể hiện phong cách, dấu ấn, ảnh hưởng sâu đậm tính dân tộc và chỉ có ở Việt Nam. 
More features are in the decade 1940 - 1950, Vietnam's Buddhism in the period: his gradual move to revive Buddhist country, Sensei has adapted, using the harmonious combination: two transmission oldest Buddhist system of the indigenous world and which formed an ideology, set of ethnic particularity with aspiration: "Sakyamuni Dharma Lineage" - "Buddhism: Bhiksu Vietnam" to build building a "sect" Buddhist "transmission special" express style, imprint, profoundly influenced national identity and only in Vietnam.
Về hình thức kiến trúc, và thờ phượng, Tổ Sư chủ trương xây dựng ngôi Đạo Tràng Tịnh Xá với mô hình bát giác. Bên trong "Chánh điện" chỉ tôn nghiêm, trang trí tôn thờ một "Bảo Tượng Phật " duy nhất là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni trên "bảo tháp" tam cấp. Và trong sinh hoạt thường nhật: Tăng Ni sư, tín đồ "Hệ Phái" đều tụng, đọc, học "Kinh-luật-luận", bằng tiếng Việt. 
On the architectural forms, and worship, Patriarch advocated building Gaya Vihara house with octagonal pattern. Parties in "the Main Hall" only sanctuary decorated worship "Buddha Statue"single the Buddha Shakyamuni on "stupa" three levels to. And in daily life: monks and nuns, devotees "SECTS" were chanting, reading, learning "Sutras-law-speech", in Vietnamese .
Nội dung bộ "Chơn Lý" cho chúng ta thấy dù điều kiện khách quan rất hạn chế, nhất là Kinh-luật-luận thời bấy giờ phần nhiều còn nguyên chữ Phạn (Pali) hoặc "chữ Hán" , vả lại thời gian tìm tòi,...nghiên cứu của Tổ sư cũng không lâu, thế mà Tổ Sư cũng đã hình thành và hệ thống: một số phạm trù căn bản tương đối, nhằm để giới thiệu những phần nền tảng "tư tưởng giáo lý của đạo Phật" đến với mọi tầng lớp quần chúng với đầy đủ tính khoa học, thực tiễn và khoa học tự nhiên. 
The contents of the "Truth" show us whether objective conditions are very limited, especially Sutras-law-argument that time much intact Sanskrit (Pali) or "Chinese characters", besides finding time research, research...Sensei was not long, so that the Patriarch was also formed and systems: some relatively basic categories, in order to introduce the fundamental part "ideological tenets of Buddhism" to with all classes of full scientific, practical and natural sciences.
Mở đầu bộ Chơn Lý, chúng ta gặp ngay những đề tài : trình bày những quan niệm khái quát về nguồn gốc con người, triết lý con người và thiên nhiên, liên hệ giáo lý của đạo Phật như : "Vũ-Trụ Quan", Ngũ Uẩn, "Lục-Căn", Thập Nhị Nhân Duyên, Có và Không, Sanh và Tử, Nam và Nữ, v.v… 
Opening the Truth, we met immediately the subject: presentation an overview of concepts of human origins, philosophy and human nature, related to Buddhist teachings as: "The Universe View" , Five Aggregates, "Six-The Root", Twelve Karmic, Yes and No, Birth and Death, Male and Female, etc. ...
a.- Luận giảng về tư tưởng, hành động và nhân quả của con người, có các quyển : Công Lý Vũ Trụ, Giác Ngộ, Khuyến Tu, Đi Tu, Tu và Nghiệp, Ăn và Sống, Hột Giống, Sợ Tội Lỗi, Con Sư Tử, Sám Hối, v.v…
a. - Discourse of thought, action and causation of human beings and the book: Cosmic Justice, Enlightenment, "Extension Amendment", Convent,"Cultivation and Kamar", Eating and Living, Seed, Fear of Sin, The Lion, Penance, etc. ...
b.- Luận giảng về đời sống đạo đức, hay quan điểm để xây dựng một xã hội an lành, hạnh phúc như xứ thiên đường, "xứ Cực Lạc" tại nhân gian, có các quyển: Trường Đạo Lý, Nguồn Đạo Lý, Đời Đạo Đức, Xứ Thiên Đường, v.v 
b. - Discourse of ethical life, or point of view to build a society of peace and happiness as the land of paradise, "the land of the Pure" in the human world, the book: School Ethics, Ethics Source , Life Ethics, Land of Heaven, etc.
c.- Giới thiệu pháp môn phương pháp tu tập hầu đạt đến thân chứng và thành tựu quả vị nơi các quyển: Bát Chánh Đạo, Chánh Đẳng Chánh Giác, "Y-Bát Chơn Truyền", "Nhập Định", Thần-Mật, "Số-Tức Quan", Chư Phật, Phật Tánh, Chánh Pháp, "Pháp Chánh Giác", v.v…
c.- Introduction method most practiced method of body control and reach achievements fruition where the book: the Noble Eightfold Path, Supreme Buddha, "Robe-Bowl Truth Conveying", "Entry Samadhi", Spirit-Secret, "Number-Breath Views" The Buddhas, Buddha-nature, Dharma, "Dhamar Enlightenment", etc.
d.- Mối liên hệ các tông phái và tư tưởng đại thừa, sự phát triển có các quyển: Tam Giáo; Tông Giáo; Đại Thừa Giáo; Đạo Phật; Pháp Tạng; Vô Lượng Cam Lộ; Quan Thế Âm; Đại Thái Thức; Địa Tạng; Pháp Hoa, v.v…
d.- The relationship of sect and Mahayana thought, the development of the book: Three Religions; Apostolic Church; Mahayana Church; Buddhism; Dharma Hidden; Boundless Cam Lo*; Avalokitesvara; Great The Consciousness, Ksitigarbha, The Lotus, etc ...
Đặc biệt về giới luật, và những pháp học căn bản cho: Tăng sư và Ni Sư, xuất gia Khất Sĩ thọ học có các quyển: Bài Học Khất Sĩ, Luật Khất Sĩ, Bài Học Sa Di; Pháp Học Sa Di I (Bài Kệ Giới Luật); Pháp Học Sa Di II (Diệt Lòng Ham Muốn); Pháp Học Sa Di III (Pháp Vi Tế); Giới luật Phật Tử (Bồ Tát Giới); Giới Luật Tăng Sư ; Giới Luật Ni Sư, v.v…
Especially the rules, and the basic learning: Increase Master and Nun, Bhiksu monastic life with the book learning: Lesson Bhiksu, Law Bhiksu, Lesson the novice; Legal the novice School I (Verses About Law); Legal School Sa Di II (and desires); Legal School Sa Di III (Legal Vi Te); Buddhist precepts (Bodhisattva Precepts); Increasing Teacher Discipline; Nun Discipline, etc ...
đ.- Bộ sách: "Chơn lý" in lại kỳ nầy (năm 1993 - Phật Lịch 2537), chúng tôi có dâng lời thỉnh cầu và được: Chư tôn đức giáo phẩm hệ phái "Khât Sĩ" hoan hỷ, nhất tâm chấp thuận cho phép phân chia, bộ Chơn lý ra làm hai phần :
d.- The book: "Truth" reprint this period (1993 - 2537 Buddhist calendar), we have offered pleas and are: Elder monks denominational clergy "Bhiksu" joy, one heart approved for distribution, the Truth into two parts:
e.- Phần giáo lý gồm có 60 đề tài thuyết giảng, liên hệ nhiều về Kinh điển Luận Giảng, được ghi theo thứ tự ở phần mục lục từ số 1 đến số 60. Phần nầy "Tăng sư", Ni, và Phật tử đều xem coi, nghiên cứu tu học.
e.- The doctrine includes 60 lecture topics, contact many commentaries on the sutras, are recorded in the order in the table of contents from No. 1 to No. 60. This section "The monks' and nuns, and Buddhist death are viewed as research studies.
g.- Phần Giới Luật và Pháp bảo học căn bản của Tăng Ni xuất gia, gồm có 9 quyển (như đã nêu trên) cộng thêm quyển: 114 điều Luật nghi của Tổ sư, làm thành tựa riêng là: Chơn lý – Luật Nghi Khất Sĩ (Riêng giới xuất gia). Phần nầy chỉ dành riêng cho Tăng Ni xuất gia, thọ học.
g.- The Dharma Vinaya and learn basics of ordained monks and nuns, including 9 books (as described above) plus the book: 114 articles of the Law Comfort Patriarch, made into separate titles: Truth - Law Comfort Bhiksu (Particularly monastic circle). This section is reserved for ordained monks and nuns, school life.
Kính cáo bạch ! Chư tôn Thiền đức Tăng Ni và Phật tử ! ; Dear prospectus! The religious Zen Sangha and Buddhist faith!
Từ lâu, chúng ta đã từng thọ học và vâng theo lời của Phật dạy là “Hãy thừa tự Pháp bảo, hơn là thừa tự tài vật”. Đối với người con Phật, Pháp bảo chính là nguồn tài sản cao quý hơn mọi thứ tài sản trên đời. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Thánh Hạnh, Đức Phật cũng đã dạy: Tại sao được gọi là Thánh nhơn ? Được gọi là Thánh nhơn vì những bậc nầy thường hành "thánh hạnh" và có bảy tài sản của bậc thánh là: Tín, giới luật, tâm trí*, đa văn, trí huệ và xả ly.
For too long, we have to learn and obey the life of the Buddha is "Let Dharma heirs, heirs rather than material resources." For Buddhists, the Dharma main asset is more noble things in life assets. In the Mahaparinirvana, the Holy Bliss, Buddha also taught: Why is called Holy goodness? Called Holy goodness for this level often act "holy well" and has seven properties of saints are: Faith, discipline, mind*, multicultural, wisdom and detachment.
Người xưa đã bảo: “Tu hành mà không học: là tu mù, học mà không tu hành là cái đãi chứa sách” quả là những lời nói chí lý, đáng cho chúng ta suy ngẫm; The ancients said: "Cultivation without learning: the initiates blind, study without practice is what contains details books" results are even reasonable words, are well worth pondering.
Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG, thường cảnh tĩnh: “Tinh thần không chật, vật chất không hao. Sự của nó là có, Lý của nó là không”. Do đó, những người con Phật xuất gia và tại gia chúng ta luôn tinh tấn tu học với tâm lực, chí nguyện tha thiết tầm cầu… để giới luật, thân mạng, trí huệ, luôn được tăng trưởng: trong giáo pháp. Và chúng ta hãy tinh tấn, với tinh thần chú tâm tĩnh giác không câu nệ, không cố chấp như Tổ Sư, đã thường khuyến khích hóa duyên:
Patriarch MINH DANG QUANG, often static scenes: "The spirit is not tight, do not wear material. Of it is there, its reason is not ". Therefore, the Buddhist monastic and lay people always diligent practice with mind power, earnest aspirant to seek ... to the precepts, the network itself, wisdom, growth has always been: in the teaching. And we take a diligent, attentive spirit static sense not squeamish, not persistent as Patriarch, has often encouraged alms:
“Nên tập sống chung tu học ; "It should be set live together practice:
Cái sống là phải sống chung ; The living is to live together
Cái biết là phải biết chung ; The knowledge is to know the general
Cái linh là phải tu chung” ; What spirit is to common practitioner"
Mong rằng bộ sách Chơn lý, giáo pháp của Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG, tùy nhơn duyên lành, sẽ ít nhiều góp phần soi sáng con đường dẫn đến Chánh pháp, đến quả vị "Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác" của mỗi người con Phật, thiện duyên,...lành thay ! ; We hope that the Truth book, the teachings of Patriarch MINH DANG QUANG, depending affinity goodness, much less contribute to illuminate the path to the Dharma, to fruition "Supreme Enlightenment" of each child Buddha, fortunate, ... good replacement!
Mỗi bước chân là mỗi đóa sen ; Each the footsteps is every lotus flower
Thắm nhuần mưa pháp sáng hoa đèn ; Imbued with rain Legal lighten lamp flower
Bừng lên Chơn lý ngời ngời tỏa ; Flared up "of truth" shine again shine
Mỗi bước chân là mỗi đóa sen ; Each the footsteps is every lotus flower
Nam Mô: "Công Đức Lâm" Bồ Tát Ma Ha Tát ; Namo: "The Donation Forest" Bodhisattva Ma Ha Tat.
Chân thành cẩn bạch, ; Be prospectus sincerity,
Phật Lịch 2537 ; Buddhist Calendar 2537
Mùa An Cư Kiết Hạ – Năm Quí Dậu 1993 ; Season Retreat - Year of the Rooster 1993
Thay Mặt...Hội Đồng Giáo Phẩm Hệ Phái ; Substitution ... The Sangha Council Mission System
Trụ Trì: Tịnh Xá Trung Tâm, ; Abbot: Vihara Center,
Tỳ Kheo: THÍCH GIÁC TOÀN ; Bhikshu: THICH GIAC TOAN
Ghi chú: THỰC HÀNH ĐỌC CHƠN LÝ : Hành giả thực hành Nghe và Đọc Chơn Lý, nên hành trì chín chắn, trong lúc đọc hay nghe, luôn luôn trong tư thế TỌA THIỀN...Mô Phật ! 
Notes: READING PRACTICE OF TRUTH: Practitioners practice Listening and Reading Of Truth, should practice mindfulness, while reading or listening, always in meditation position ... Buddha bless you!
***
MỤC LỤC ; TABLE OF CONTENTS: 
(Gồm có 69 chủ đề mục ; Includes 69 items)
(Các liên kết trang hoặc bài viết hiển thị chữ màu vàng. Mô Phật !; The links page or post text is yelow. Buddha bless you!) 
Danh sách các đề mục: "chơn lý"...đã dịch, xong ! Nhưng chưa hoàn thành !; List of titles: "of truth" ... translated, finished! But unfinished!: 56.- Hòa bình (Đoàn du tăng) - trang 831; 57.- Lễ giáo - trang 853; 37.- Đời Đạo Đức. Trang 577-592...
1.- Vũ Trụ Quan - trang11 ; 2.- Ngũ Uẩn - trang 22; 3.- Lục Căn - trang 38; 4.- Thập nhị Nhân duyên - trang 54; 5.- Bát chánh đạo - trang 65; 6.- Có và không - trang 81; 7.- Sanh và tử - trang 95; 8.- Nam và nữ - trang 111; 9.- Chánh đẳng chánh giác - trang 129; 10.- Công lý vũ trụ - trang 147; 11.- Khất sĩ - trang 164; 12.- Y bát chơn truyền - trang 180; 13.- Ăn chay - trang 196; 14.- Nhập định - trang 212; 15.- Bài học cư sĩ - trang 230; 16.- Cư sĩ (Giáo hội Tăng già) - trang 242; 17.- Tâm - trang 257; 18.- Tánh thủy - trang 269; 19.- Học chơn lý - trang 281; 20.- Trên mặt nước - trang 295; 21.- Chánh pháp - trang 310' 22.- Chánh kiến - trang 324; 23.- Tam giáo - trang 343; 24.- Tông giáo - trang 358; 25.- Thần mật - trang 376; 26.- Giác ngộ - trang 393; 27.- Khuyến tu - trang 411; 28.- Đi tu - trang 425; 29.- Ăn và sống - trang 441; 30.- Chư Phật chư Phật vị Lai - trang 456; 31.- Hột giống - trang 479; 32.- Sợ tội lỗi - trang 499; 33.- Trường đạo lý - trang 517; 34.- Nguồn đạo lý - trang 533; 35.- Con sư tử - trang 550; 36.- Đi học - trang 563; 37. Đời Đạo Đức. Trang 577-592; 38.- Đại thừa giáo - trang 593; 39.- Xứ thiên đường - trang 603; 40.- Vị hung thần - trang 614; 41.- Phật tánh - trang 624; 42.- Học để tu - trang 636; 44.- Tu và nghiệp - trang 660; 45.- Pháp tạng - trang 673; 46.- Vô lượng cam lộ - trang 688; 47.- Quán thế âm - trang 707; 48.- Đại thái thức - trang 720; 49. Địa tạng - trang 734; 50.- Pháp hoa - trang 749; 51.- Thờ phượng - trang 763; 52.- Pháp chánh giác - trang 779; 53.- Số tức quan - trang 794; 54.- Sám hối - trang 807; 55. "Chân-Như" - trang 819; 56.- Hòa bình (Đoàn du tăng) - trang 831; 57.- Lễ giáo - trang 853; 58.- Đạo Phật Khất Sĩ - trang 865; 59.- Khổ và vui - trang 894; 60.- Pháp học Cư Sĩ - trang 918 (Bao gồm Kinh Tam Bảo)

=>Kinh Tam Bảo (Trang 918-948)
Three Jewels' Sutra (Pages 918-948)
Bộ sách: CHƠN LÝ
Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH (ấn hành)
Books: Truth
Patriarch MINH DANG QUANG
CITY OF BUDDHIST ASSOCIATION. HO CHI MINH CITY (published)
Chịu trách nhiệm, ấn hành ; Responsible, publishing : TT. THÍCH GIÁC TOÀN; (The Venerable) T.V. THICH GIAC TOAN
Biên tập nội dung ; Editorial content : HT. THÍCH GIÁC NHU ; (Senior Venerable) S.V : THICH GIAC NHU; TT. THÍCH GIÁC ĐỨC ; (The Venerable) T.V. THICH GIAC DUC ; TT. THÍCH GIÁC PHÚC ; T.V. THICH GIAC PHUC; TT. THÍCH GIÁC GIỚI ; TV. THICH GIAC GIOI
Biên tập kỷ thuật ; Technical editor: ĐĐ. THÍCH THIỆN MINH (Venerable) V. THICH THIEN MINH ; ĐĐ. THÍCH ĐỒNG BỔN ; (Venerable) V. THICH ĐONG BON
Sửa chữa bản in ; Repair prints: ĐĐ. THÍCH MINH TÒNG ; V. THICH MINH TONG; ĐĐ. THÍCH MINH THÀNH ; V. THICH MINH THANH ; Đạo hữu: HUỆ NIỆM ; Coreligionist: HUE NIEM
Trình bày và hình ảnh ; Presentations and photos : Đạo hữu ; Coreligionist: VÕ VĂN TƯỜNG ; PHÁP TUỆ ; TÂM CAO; VAN TUONG VO, PHAP TUE, TAM CAO
Mỗi bước chân là mỗi đóa sen
Thấm nhuần mưa Pháp sáng hoa đèn
Bừng lên "chơn lý" ngời ngời tỏa
Mỗi bước chân là mỗi đóa sen.
PTT.

Each the footsteps is every lotus flower
Imbued with rain Legal lighten lamp flower
Flared up "of truth" shine again shine
Each the footsteps is every lotus flower
PTT.
Kinh sách: ấn-tống ; Texts: press-served
Ghi chú, Notes: "Chơn lý" như mặt trời, "pháp-lý" như ngọn đèn và ngôi sao, "thế gian-sự đời" như hang tối ; "Truth" as the sun, "law-justice" such as lights and stars, "the life-world" as dark cave. (Trích dẫn từ trang 291; Quote from page 291... +> Chơnlý số 19: Học chơn lý ; Truth No. 19: Study of Truth
Mô Phật ! Namo Amitabud !LỜI NÓI ĐẦU ; PREFACE
Quyển: Luật-Nghi "Khất-Sĩ" rất cần thiết cho Chư Tăng Ni Khất Sĩ học hành, vì nó gồm mười quyển: Bài Học Khất Sĩ, Luật Khất Sĩ, Bài Học Sa Di, Pháp Học Sa Di I (Giới), Pháp Học Sa Di II (Định), Pháp Học Sa-Di III (Huệ), Giới Bổn Tăng, Giới Bổn Ni, và 114 Điều Luật Nghi Khất Sĩ, là những quyển mà chư Tăng, Ni phải học thuộc lòng để hành trì trong mỗi lúc. Book: Vinaya-Retual "Mendicant-Bhiksu" is essential for Mendicants Bhiksu monks and nuns to study, because it consists of ten books: Lessons Mendicants Bhiksu, Mendicants Bhiksu Vinaya, Lesson Novice Monk,....Nhưng điều đáng tiếc mỗi lần tìm kiếm từng quyển một thật là khó khăn. Tuy nhiên tôi có soạn lại in kết tập trong Bộ Chơn Lý và tái bản ấn tống được nhiều lần, mà nguyên bộ thì rất nặng nề, mỗi khi đem theo đi hành đạo, hoặc học hành thì rất bất tiện. Nên tôi cho sửa sai và in kỹ lưỡng kết tập lại thành một cuốn, lấy tựa là Luật Nghi Khất Sĩ. Hầu giúp đỡ cho Quí Chư Tăng Ni noi theo giáo lý Y Bát Chơn Truyền của Đức Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG khai sáng.
Rất mong thay Chánh Pháp Y Bát Khất Sĩ Chơn Truyền của Chư Phật ba đời còn lưu trụ mãi mãi trong không gian và thời gian vô tận.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mùa Xuân Năm Nhâm Tý Phật Lịch 2516
TM. GIÁO PHẨM HỆ PHÁI.
Hòa Thượng Pháp Sư G N. 
(Thích Giác Nhiên)
Bài học: Khất Sĩ
 Lesson: Bhiksu
(Trang 7-37; Pages 7-37)
I. Cúng dường: Tam bảo ; Offerings: Three Jewels
Cầu xin cho lễ cúng dường nầy,
đến với đức Như Lai, xin Phật: chứng minh.

Pray for these offerings,
to the Tathagata, please Buddha demonstrated.
Cầu xin cho lễ cúng dường nầy,
đến với chư Bồ Tát, xin "Tăng sư": chứng minh.

Pray for these offerings,
to the Bodhisattvas, please "the Monks": proof.
Cầu xin cho lễ cúng dường nầy,
đến với chư Phật Pháp Tăng, xin Tam Bảo: chứng minh!

Pray for these offerings,
to the Buddha Dharma and the Sangha, please Jewels: prove!

II.-KHUYẾN KHÍCH
Những ai hết lòng, ân cần cung cấp: thức ăn, vật uống cho chư đệ tử của Phật ! Và làm việc phải cho mọi người, cao thượng hơn lòng "bỏn xẻn" và tánh riêng tư, vị kỷ, thì sẽ hưởng được sự vui sướng, thanh nhàn...đời đời kiếp kiếp ở cảnh "thượng-thiên". Mấy người ấy sẽ chứng đủ các "quả đạo" lành, sẽ được hân hạnh về đạo lý sự khoái lạc hoàn toàn. Các vị ấy sẽ sanh lên cõi trời, để hưởng sự sung sướng và nhàn-lạc luôn luôn.
II. ENCOURAGEMENT
Those who wholeheartedly, graciously provided: food, drink supplies for Disciples of the Buddha! And should work for everyone, nobler heart "miserly " and private nature, selfishness, they will enjoy happiness, Serenity ... lifetimes in sight "upper-heaven". Those who would witness all the "religion result" healthy, will be honored moral pleasure entirely. They shall bring forth the heavens, to enjoy a happy and relaxed-optimistic always.
Notes: bỏn-xẻn : parsimonious: bủn xỉn (keo kiệt, mierly) !


***


CẦU NGUYỆN TRAI TĂNG
***
Nay tín chủ lòng thành phát nguyện,
Lễ cúng dường phụng hiến chư Tăng.
Sắm sanh vật uống, thức ăn,
Thuốc men, mùng chiếu, áo chăn cúng dường. 
Now master believers have sincerely vow to, 
Offerings ...
Là tứ sự thông thường mọi việc,
Sắp gom vào một tiệc Trai tăng.
Lễ nầy vốn lễ cầu an,
Hiện tiền phụ mẫu được ban phước nhiều.
Và cũng lễ cầu siêu báo bổ,
Trong Cửu huyền Thất tổ từ xưa.
Được nhờ ân đức móc mưa,
Tiêu diêu khoái lạc phước thừa sanh Thiên.
Cùng nội ngoại hai bên cật ruột,
Tổ tông đồng quyến thuộc lục thân.
Kẻ xa cho chí người gần,
Thảy đều thọ hưởng phước phần vẻ vang.
Lòng tin tưởng trong hàng Tăng chúng,
Bủa đức lành mưa phún phước rơi.
Từ-Bi thương xót cứu đời,
Ra ơn chú nguyện như lời cầu xin.
Vậy gom cả tâm linh hòa nguyện,
Phước lành nầy phổ biến thế gian.
Chúng sanh khắp cõi các hàng,
Siêu vòng nghiệp chướng thoát đàng trầm luân.
Xứ xứ thảy thấm nhuần đạo đức,
Người người đều ra sức cần tu.
Mưa hòa gió thuận êm ru,
Trăm nhà phước lạc muôn thu thái bình.
Địa ngục bớt thảm hình thống khổ,
Ngạ quỷ thường được chỗ siêu lên.
Súc sanh vượt khỏi thấp hèn,
Theo duyên tiến hóa đua chen lần lần.
Đường thiện đạo chư thần cải dữ,
Cõi nhơn người biết xử khoan dung,
Nhịp nhàng theo lẽ sống chung,
Chư Thiên hòa hiệp thảy đồng yên vui.
Mớ vật chất lấp vùi hố thẳm,
Nẻo tinh thần bước giẵm lên cao.
Thánh vương phải mặt anh hào,
Hiền thần đức hạnh thanh cao dạy đời.
Dân lành biết giữ lời khuyến nhủ,
Chỉ chuyên lo chăm chú tu hành.
Không người giàu có ỷ mình,
Không người nghèo khổ, ghét ganh, khích hiềm.
Chốn tù tội ngày đêm trống vắng,
Nạn điên khùng mất hẳn hôn trầm.
Ăn xin, đui điếc, què, câm,
Bao nhiêu những cảnh thương tâm chẳng còn.
Núi xương trắng mau mòn thán oán,
Biển máu đào chóng cạn thù hằn.
Bầu trời độc khí tiêu tan,
Mùi hương bác ái thơm lan khắp cùng.
Chúng sanh biết tôn sùng Phật-Pháp,
Tiếng kệ kinh lấn áp lợi danh.
Ai ai lánh dữ về lành,
Bến mê Đông-độ đổi thành Tây phương.
Không còn phải vấn vương tứ khổ,
Nổi khổ sanh đến độ khổ già.
Khổ đau oằn oại rên la,
Ngặt nghèo khổ chết, xót xa bi sầu.
Kỉnh Đức Phật nhiệm mầu đạo chánh,
Trọng chư Tăng khổ hạnh công dày.
Quí yêu Pháp bảo bực thầy,
Biết cây đuốc sáng hiệp vầy nương theo
Kẻ sống chớ giàu nghèo xao xuyến,
Người thác đừng lưu luyến tríu mê.
Sanh không, tử giả không hề,
Sống nương cõi tạm, thác về quê xưa.
Vong linh được cải chừa nghiệp dữ,
Giữa ngày nầy tứ sự cúng dâng.
Là ngày tín chủ trai tăng,
Cầu siêu nghiệp tội vong nhân bấy chầy.
Được thọ hưởng đủ đầy phẩm vật,
Lại chi dùng phước đức dồi dào.
Thêm nghe nhạc Pháp thanh tao,
Vội vàng thức tỉnh xôn xao qui đầu.
Lối tham chấp từ lâu được giải,
Nợ buộc ràng oan trái dứt tiêu.
Cất mình bay nhẹ cao siêu,
Thung dung khoái lạc tiêu diêu thanh nhàn.
Người hiện tại bình an thơ thới,
Sức khoẻ tăng, phấn khởi tinh thần.
Sống lâu tuổi thọ thêm phần,
Trí thông, huệ sáng, sắc thân thân tốt màu.
Ý nghiệm mật giồi trau đức hạnh,
Mắt tinh vi theo chánh bỏ tà.
Đoan trang mặt áo nhu hòa,
Ngồi tòa thanh tịnh, vào nhà Từ Bi.
Học thấu suốt huyền vi phép nhiệm,
Diệt tâm phàm vọng niệm chẳng sanh.
Tập trung tư tưởng điển lành,
Hào quang rạng chói chung quanh đỉnh đầu.
Bồ Đề nguyện đạo mầu chứng đắc,
Bồ tát thân dìu dắt thế trần.
Trang nghiêm thị hiện oai thần,
Độ trong sanh chúng tinh cần chuyên tu.
Người người biết công phu thiền định,
Dưỡng tinh thần thanh tịnh tự nhiên.
Cõi đời biển ái lặng yên,
Sông mê trong vắt não phiền còn đâu,
Chúng sanh thảy quay đầu bến giác,
Kẻ sống vui, người thác nhẹ nhàng.
Đàn na tín thí công ơn,
Phước điền rộng đức, huệ sơn cao tài.
Hữu tình vốn nhơn loài động vật,
Vô tình là cây đất bao đồng.
Thảy đều đắc quả thành công,
Cả nên Phật đạo hiện trong kiếp nầy.
Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát (1 lạy)
Kính lạy cửa Khất sĩ đường Như Lai (1 lạy)
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời (3 lạy)


Liên Kết : ....?!?...
Mô Phật ! Mô Phật (Chân thành cảm ơn Papa Huyen ... đã chỉ dạy...Av.) OK...papa update !
OK...hoàn toàn, nhẹ nhàng, lúc thiết kế ! Chuyển dịch ngôn ngữ
OK....good ! Complete, please...Order M.
@@@
"Bấm vào chữ Dịch bên dưới" !  <= (mở trang nầy! trước khi Dịch ! đã có liên kết trang!)
(Hãy bấm  quay trở lại ! Sau khi đã copy bản dịch hoàn chỉnh !) (Copy văn bản dán vào ô Dịch)

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Phát hiện ngôn ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Giản Thể)
Tiêu đề của tôi

1 nhận xét:

 1. Rất cảm ơn về bài viết của bạn, bài viết rất hay và ý nghĩa.
  Nếu có các nhu cầu về thiết kế, thi công các sản phẩm nội thất như: bàn ghế sofa, giường tủ, thi công trọn gói có thể liên hệ bên Mozza mình nhé. Click vào đây để xem chi tiết nhé các bạn:
  sofa da cao cấp
  sofa nỉ đẹp
  sofa văng đẹp
  sofa góc đẹp
  sofa đơn đẹp
  hãy liên hệ cho mình nhé. Cảm ơn !
  _______________________________________________
  SIÊU THỊ GHẾ SOFA MOZZA
  Địa chỉ: 66 - Tương Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  Điện thoại: 093 628 3333 - 04 6674 9999

  Trả lờiXóa